Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa

Eranskinak - EHHE

I. ERANSKINA: Zerrenda kronologikoa: hitzen lehen agerraldiak

Zerrenda honetan, hurrenkera kronologikoan antolatu dira hitzak beren lehen agerraldiaren arabera. Lerro bakoitzari hitz bat dagokio, eta honela daude antolatuta: lehenik, urtea eman dugu; jarraian, etzanean, hitza bera sarrera-buruan agertzen den forman, eta ondotik, parentesi artean eta maiuskula txikian, familia; azkenik, egoki iritzi badiogu, lekukotasunaren adibidea eman dugu, bi punturen ondotik.

Hitzen aldaerak ere aintzat hartu ditugu; parentesi barrenean, familiaren ondotik adierazi dugu zein aldaerari dagokion urtea, honela: “XIII. m. gabe (bat, bage)” eta “1339 gabe (bat, gabe)”. 1745 aurreko aldaera guztiak bildu dira; aurretik dokumentaturiko hitz batek data horren ondotiko aldaerarik badu, aldaera hori ez da jaso. Salbuespen bat egin dugu irizpide honetan: zenbait hitzetan, aldaera nagusitzat jo ohi dena 1745 ondotik dokumentatuta dago, lehenagokoak direlarik aldaera sekundarioak; kasu horietan, nagusitzat jo ohi dena ere jaso dugu. Adibidez, aztarrika hitzak bi aldaera ditu, aztarriaka eta aztarrika bera; 1745ekoa da aztarriaka, eta hala jaso dugu; aztarrika, ordea, 1847koa da. Irizpide nagusiaren aurka, 1745 ondoko aztarrika hori ere jaso dugu. Egoera berean daude zutundu (aldaerak: 1745eko zutindu, ~1800eko zutundu), urririk (aldaerak: ~1650eko urrurik, 1852ko urririk), besteak beste.

Eratorri zenbait ere jaso dira, eta, hauen artean, orobat aldaera fonetikotik harago morfologia bereizgarria dutenak edo lexikalizatuak direnak; esaterako, gabe/bage jaso da, eta baita gaberik/bagerik eratorria ere.

Hitzen lehen agerraldia aurreratu lezaketen hainbat lekukotasun daude, hitzaren adibide ziurrak ez direnak. Zalantzazko kasu hauetako lehena jaso dugu sistematikoki, galdera ikurrarekin markatuz (“?”). Beherago eta dagokion urtearekin, jakina, lehendabiziko adibide segurua eman dugu.

Zerrendaren gorenean, agerikoa denez, akitanieraz lekukoturiko hitzak daude; lekukotasun hauek, ordea, bereiz tratatu ditugu, eta dagozkien hitzen Erdi Aroko edo historiako lehen lekukotasuna ere errepikatu dugu. Ohar bedi, bestalde, akitanierazko lekukotasunak lau mende inguruko tartean kokatu behar direla.

 

? Akit. ahaide (ahaide): hahanni, hahanten

Akit. aita (aita): attaconi, attaconis, attaiorig[

Akit. aker (handi): aherbelste deo

Akit. and(e)re (and(e)re): andere, andereni, andereseni, anderexso..., andrecconi

? Akit. beltz (beltz): belex, belexconis, belexeia, belexennis...

Akit. bortz/bost (bortz): borsei, borso, borsvs...

? Akit. gar (gar): garre deo, d[eo] garri

Akit. gizon (gizon): cison, cisonten, cissonbonnis, gisondoni

Akit. gorri (gor): baicoriso, baicorrixo, baigorixo, herauscorritsehe...

? Akit. handi (handi): andos, andossvs, andoxus, andosten

? Akit. hibai (hur): baicoriso deo, baicorrixo deo, baigorixo deo, bvaigorixe

Akit. ilun (hil): ilvnnosi, ilvnni deo, herculi ilvnno andose, astoilvnno

Akit. lau (labur): lavrco, lavreia, lavrinae

? Akit. lehen (lehen): leherenno

Akit. neska (neska): niskas, niscas, nesca, nisca

Akit. neskato (neska): nescato

Akit. sein/sehi (sen): sennico, seniponnis, senitennis...

Akit. seme (sen): sembecconi, sembedonnis, sembetar...

? Akit. su (su): svtvgio/svhvgio

Akit. ume (ume): ombecco, vmmesahar

? Akit. -xe (zehe): anerdeseni, baiexe, edunxe, ereseni, neureseni, hautense, uriaxe

? Akit. xehe (zehe): herauscorritsehe

Akit. zahar (zahar): vmmesahar

? 759 amona (ama): Amunna

759 andere (and(e)re): Anderazo, Anderquina

? 800 jaun (*edun): Iauncti

828 haran (haran): pardinam de Aranna

869 eder (eder): Larrahederra

869 larre (larre, larra-): Larrahederra

872 ate (ate): Larrate

? 905 ibar (hur, *ubar): Uarra

912 aita (aita, ecta): Ecta Sanzo

922 -di (*edin): Sancio Garcandi de Ronkali

922 handi (handi): Sancio Garcandi de Ronkali

928 zabal, zabaltza (zabal): presbiter de Sabalza

934 -ga (gain): rivo de Galharraga

? 934 seme (sen): Didaco Semenoz

940 aita (aita, eita): eita Feles de Cereso

? 941 sabel (sabel): Xaviella

~944 garbal (gain, galbar): Galuarra

~945 ahardi (handi): Belasco Ahardia

945 garbi (gain): Garvissaro

945 larre (larre, larre-): Larrehederra

945 otso (hor): Ocharanna

947 luze (luze): Faranlucea

947 zubi (zur, zufi): Zufiuri

~947 zuhaitz (zur): Blasco Sanxo de Zuahz/Zuhaz

950 belatz (beltz): Munnio Belaza

952 hur1 (hur): Urbina

953 gibel (gibel): Bagibel

956 jaun (*edun): Iaunso

? 956 nike (gain): Monnio Nequetiz, Niqueti

? 959 amona (ama): Ammunna

964 hurritz (hur3): Urrezti

~970 eliza (eliza): Lisabe

979 ezker (hezi): De villa Ezkerra

~980 bele (beltz): portu Belati

984 beltz (beltz, baltz): Nunno Balza

991 aita (aita): Aita Garcia de Agirri

991 ibar (hur): in ualle de Iuargoiti

992 sarri (sarri): in Pampilonia, Sarriurin

X. m. andere (and(e)re, andre): domna Andregoto regina

X. m. *edun (*edun, dugu): jzioqui dugu, guec ajutuezdugu

X. m. -ga (gain, -k): guec ajutuezdugu

X. m. zilegi (zur): Enneco Lopiz de Estigi et de Zillegita

~1000 anaia (anaia): et Annaia et Mancio Ennecones

1002 mutil (mutil): Mutiloa

1005 apal (apal): uxor sua Appalla

1007 abar (abar): Auarçuça

1007 haitz (haitz): Ayçpe, Aezquoien

1007 haizpe (haitz, aizpe): Ayçpe

1007 hezkur (hezi): Ezcurra

? 1007 horma (horma): Sancta Maria Formaza

1007 oihan (oihan): montis qui dicitur Oyar Zaual

? 1007 oihartzun (oihan): Oiarzun

1007 uharte (hur): suburbio de Vhart

1007 zahar (zahar): Berrio Zahar

~1008 dorre (dorre): Iohannes de Lastur

1013 garai (gain): Garaio

1013 horma (horma): Gomiç Forttuniç de Formaiçttegi

1013 lats (lats): riguum quod dicittur Itturlax

1013 zumel (zur): riguum quod dicittur Çumelhegi

~1022 haitz (haitz, (a)iz-): Iohannis de Izlavarra

1022 zahato (zahar): Salvador Zahato

1024 atondo (ate): Ataondo

1024 ezki (hezi): Esquiaga

1025 aberats (aberats): Haberasturi

? 1025 alha (alhatu): Udalha, Aialha

1025 azkar (hatz): Hascarzaha

1025 barru, barruti (barren): Zuhia Barrutia

1025 baso (barren, basa-): Bassahuri

1025 erre (erre): Olhaerrea

? 1025 garo1 (gain): Garonna

1025 gatz (gatz): Gazaheta

1025 haitz (haitz, h-): Hazpurua, Haizcoeta, Haizpilleta

1025 haitzarte (haitz, haxarte): Hassarte

1025 haitz-buru (haitz): Hazpurua

? 1025 ibar (hur, *ubar): Ubarundia

? 1025 igel (hur): Gelhegieta

? 1025 okin (hor): Oquina

? 1025 sagar (sagar): Sagassaheta

? 1025 uda (egun): Udalha

1025 uharte (hur, ugarte): Ugarte Zuhaznabar

1025 zubi (zur, zuhi): Zuhia Barrutia

1025 zubi (zur): Arzubiaga

~1027 gorri (gor): Licagorria

? 1027 zintzur (zur): Cizur

1028 ama (ama): ama Nafarra

1034 zulo/zilo (zur): Yçiçuloa

1036 zuri (zur, zuri): Arazuri

? 1042 uhar (hur, uerra): Sancta Maria de Uerra

1043 orein (orein, oreir-): Oreriuia

1045 ate-buru (ate, ata-): montem qui dicebatur rustico uocabulo Ataburu

? 1046 aho (aho, -aho): Ugaho

1049 barren (barren, -barren): Murubarren

1051 bortz/bost (bortz, bost): Bosturi

1051 haizpe (haitz, izpe): Sancte Marie de Izpea, subtus penna

~1055 alkate (alkate): Sancius alcate de Olaz

1056 ezpel (hezi): Bessoila Ezpelduia

1056 landa (landa): Acenare Lopeiz Landa

? 1057 egur (egur): Sancti Angeli de Egurzanu

1057 hidoi (hur): Senior Garcia Sanç de Idoia

1059 aitano/aitane (aita, eitane): senior Eximino Garceiç meo eitane

1059 borda (borda): monasterio de Borda

? 1064 egur (egur): Egurçauol

1067 uhalde (hur, hualde): Carta de Hvaldea

? 1068 urri1 (urri1): Eiaurrieta

? 1068 zuin (zur): Zunieta

1069 lahar (lahar, laar): Enneco Garceis de Laarsa

1069 zuriko (zur): Çuricoain

1070 bazter (barren): tertia uinea que dicunt Bazterrecoa

1070 madari (egun): illos palacios de Madariaga

1071 jaun (*edun, jaur-): Iaureguiaga

1071 jauregi (*edun): Iaureguiaga

1072 beltz (beltz): Eneco Belza

? 1072 bizi (bizi, bixi): Orti Bixio

1072 hurritz (hur3): monasterio nuncupatur Urrizhiriaga

1072 labur (labur): Xemen Laburra

? 1072 ubel (hur): Vbelcieta

? 1074 sendo (sen): Sendamendi

1075 beltz (beltz, falz-): Nunno Falzahuri

1076 mutil (mutil, motil): Motillori

1080 alhaba (alhatu): cum coniuge mea Allauato Ortiz

1080 begi (begi): Santius Beguiederra

~1080 ibi (hur): Stigarrivia

~1083 lander (lander): Fortun Landerra

~1084 labur (labur, laur): Sanz Laurra

1085 aitano/aitane (aita): cum suo aytano

1085 zahar (zahar): andere Auria Zaarra

1086 sagar (sagar): in loco qui vocatur Sagarraga

1087 muga (muga): domna Elo de Muga

~1087 zaldun (azal): Lope Salduna

~1090 adar (adar): senior Eneco Lopeyz de Adarreta

? 1092 betortz (begi): illa populacione nova de Betorz

~1090 eguzki (egun): senior Fortum Lopez de Guzquiza

1093 ardo/arno (edan, ardan-): uilla Ardanaz

1093 dorre (dorre): Dorrondua iuso

1095 hibai (hur): illo flumine qui venit de Angulo ad Ibaizabal

? 1097 eki (egun): Fortun Lopiz de Equissoain

~1097 sendo (sen, sento): Monoza Sentoa

? 1097 uhalde (hur, hualte): Sancti Felicis de Hvaltea

XI. m. aitzur (haitz): in loquo quem dicunt Aiçurtucua

XI. m. aker (handi): aker çaltua

XI. m. amatto (ama): Amato de Galluasse

XI. m. atari (ate): esquiasso atairia / exquiasso ataria

XI. m. baso (barren, -baso): esquiasso atairia

XI. m. eliza (eliza, eleiza-): Eleicauehea

? XI. m. euskara (ino): Marzuq ibn Uskara

? XI. m. gain (gain): Çugaineta

XI. m. zar (zahar): Barrotalçarra

XI. m. zuhain (zur): Çugaineta

XI. m. zumar (zur, zuar): uçtayçuarbe

XI-XII. m. garbal (gain, garbal): Garbala

? XI-XII. m. jainko (jainko): IAVNINCO

1101 ume (ume): illa aqua que dicitur Urhumea

1102 gaitz (haitz): loco que uocatur Ugaizeta

1102 uhaitz (hur, ugaitz): loco que uocatur Ugaizeta

~1103 sendo (sen): Garsia Sendoa

1103 zaltzain (azal): Exemen Salsaia

1104 -din (*edin): Lope Ordina

1104 larratz (larre): Larrazaguiuelea

1104 urdin (hur, ordin): Lope Ordina

1106 baratxuri (baratu, -zuri): Sancio Baraçuri

1110 gain (gain): Aycita Gayna

1110 hamar (handi): Ama Jaureguiaga Barrena Auriçchoa

1110 ortzi (ortzi): Orcire Çorita

1110 urdin (hur, urdin): Vrdinçaquiualdea

? 1114 erle (hezi): (H)erleghi

1116 ozar (hor): Garsias Fortuniones Oxarra

? 1116 txar (zahar, xar): Garsias Fortuniones Oxarra

~1119 eki (egun): Aquiodz

1120 lahar (lahar, lar): Brasc Auriol de Larsaval

1122 gaizko (haitz): Eximino Gayzco in Tharaçona

~1122 seme (sen): Lope iaun Ortire Semea

~1125 -dun (*edun): Aner ssalduna

? 1125 egur (egur): Senior Garsia Acenariz de Egurzaul

1125 errege (errege): Erretzubi

1125 hurritz (hur3, urru-): Wilelmus Bernardi de Urruzaga

1128 hibai (hur, ibahi): Sagibahia

1129 larrain (larre, larrin): Gomiz de Larrinhetago

~1135 opil (hor): opilarinçata

~1137 bete (bat): Sanz Betea

1138 hurritz (hur3, urretx): Sanctam Mariam de Urrecha

1141 anaia (anaia): Anaia

~1141 barrun (barren): Barrunecoa

~1141 garagar (gain): Guaragarze

1141 larrain (larre, larrañ): Karta de Suasu et Larraneta

1143 ziri (zur): Ciriza

1149 ibi (hur, ubi): S. Bonion de Urtubia

1149 lahar (lahar, naar): Osate de Naarria

1149 lahar (lahar, lahar): Osote de Laharria

1150 eihera (eho): Erret Ihera Guiuelea

1150 garitza (gain): Martin de leet in gariçaçu

? ~1150 golde (gor): Sanso Coldea de Ahese

~1150 putzu (putzu, putxu): domum de Pudchuete

~1150 zumar (zur, zuhar): S. de Sufarasu

? 1154 zumar (zur, zugar): Zugarramurdi

1155 bakoitz (bat, (ba)koitz): Soracoiz

? 1156 ardo/arno (edan): Ardovino

? ~1156 zail (azal): Blasco Zailo

1157 alkate (alkate): Anaie Alcat

1157 anaia (anaia, anaie): Anaie Alcat

~1158 dorre (dorre, torre): Sanzo Torreundocoça

~1158 gizon (gizon): Semen Malgizon

~1160 ardo/arno (edan, ardo): ardum

~1160 errege (errege): “regem [uocant] ereguia

? 1163 mairu (mairu, mauru): Maurucuri

1164 ardantze (edan): uineam que apellatur Bazterreco Ardancea de Eça

1167 maizter (maizter): unamaiçter

1171 txiki/ttipi (txiki/ttipi, -pi): Martin Chipia

~1173 aho, ahozabal (aho, ao-): Berasco Aoçauala

~1173 aketz (handi): Garindo Aquetza

1174 lau (labur, laur): Laureiereta

? 1177 zi1 (zur): Garciam de Cihiaga

~1181 suhi (su): Orti Suia

1188 txar (zahar, txar): Lope Ocharra

1189 emazte (eme): et uxor tua Emazteona

? 1193 abere (abere): Auereco

1193 zabar (abar, zabar): Orti de Arçi, Zabardo submerinus

1193 zuhur (zur, zur): Pedro Çurra

1194 abade, apate (abade, apat(e)): Hospitale et oratorium de Apate

1196 bakoitz (bat, bakoitz): Essabacoiz

1196 larrain (larre, larrain): Orti de Laraineta, Miguel de Laraineta

1198 haitzurdin (haitz): Aytzurdineta

1199 larratz (adar): Semeno Larracecoa

XII. m. bizi (bizi): frater açeari biçia

XII. m. bizinahi (bizi): vno molino qui est in oyllo qui vocatur vici naya

XII. m. gari (gain): tricticum (uocant) gari

XII. m. haragi (eho): carnem [uocant] aragui

XII. m. hur3 (hur3): Eneco aceariç de vrreta

XII. m. laster (lats): Johan lasterra

XII. m. mairu (mairu, mairu): Mayru mendia

XII. m. ogi (hor): panem [uocant] orgui

XII. m. ortzi (ortzi, ur(t)zi): Deum uocant Urcia

XII. m. sabel (sabel): uno pomar en vrtasauel

~1200 egur (egur): otra pieça en Egurvidea

1203 gaizto (haitz, gaizto): Pedro Gaiçtarro

? 1205 abaritz (abar): G[uillelmo] de Avariç

? 1210 sator (sagu): Bernardo de Satorra

1210 zehe (zehe): Berasco Ceea

1211 gudu (gudu): Gudubarreta

1213 azti (hatz): Domingo Aztia

1213 gurdi (egur, gurt-): Gurpídeta

~1214 haitz (haitz, atx): Ortun Hurtiz de Axpuru

? 1217 beltx (beltz): Belcho

1217 hortz (hor): Orçorots

1217 sagardi (sagar): Sagardia

~1220 golde (gor): Garcia Goldaraz

1221 putzu (putzu, buitzu): G. Buiçuco

? ~1222 behatz (hatz): Çuzterbeaça

~1222 harea, hareatza (harea): Arenaça

~1222 zurtz (zur): Belascoiz Çurça

~1222 zuzter (zur): Çuzterbeaça

1224 zume (zur): Çumadia

1227 zumarrondo (zur): Semeno Çuarrondocoa

1228 urruti (hur): G. Urruticoa

1228 zuhaizti (zur, zuazti): Michael Martinez de Çuaztia

1229 elizari (eliza): Orti Eliçarico

1235 behatz (hatz): don Paschal Beatça

1235 belatz (beltz): Velatz Mendia

1235 ilun (hil): Olatçe Ilun

1235 izotz (hur): M. de Yssossaguerra

1235 -xe (zehe): Garcia Jaunche

1242 baratze (baratu, baratze): Sancho Baraceco

1243 gurpegi (egur): Domingo Macua de Gurpegi

1244 harakin (eho): Dota Araquina, J. Araquina

1244 idoieta (hur): Idoieta

1244 zuhur (zur, zuur): Gil Çuurra, G. Sanz Çuurra, S. Çuurro

~1245 portu/bortu/mortu (portu/bortu/mortu, bortu): don Martin Bortuco

1246 gaitz (haitz, gatx): dompnus Sancius de Lop Gacha

1247 barren (barren, barrene): ahezbarrene

1248 aingeru (aingeru, angeru): Pero Anguerua

1248 uhalde (hur, ubalde): Domingo Macua de Uualde

1249 barrendegi (barren): Guillem de Barrendegui

1249 beltzune (beltz): Garssias Arnaldi de Belçunçe

~1250 mairu (mairu, mauru): Maurumyru

? ~1252 sutegi (su): peçam in Seuteguia

? 1253 hil2 (hil): Jassuil

1255 txiker (txiki/ttipi, txikar): Toda Chicarra

1256 sorgin (sor): Sorguinariçaga

1257 gizon (gizon, giza-): Semero Macua de Guiçairudiaga

1257 uharte (hur, urarte): Urart

1257 zumar (zur, zugar): A. J. seiner de Sugarrete

1257 zumarreta (zur, zugar-): A. J. seiner de Sugarrete

1258 oihan (oihan): Oyançauala

1258 zaldi (azal): Çaldiaran

? 1259 igan/igo (gain): Igoa

? 1259 zahagi (zahar): Cahagui de Pomplona ([Ç]ahagui)

1262 larrain (larre, larrin): Lope Iñiguez de Larrinzahar

1265 apez/apaiz (apez/apaiz, apez): Don Garcia Apezteguico

1266 elizari (eliza, elizairi): Eliçayri

1266 haitz-buru (haitz): Ayzpuru

1266 sustrai (zur, zurzai): Çurçayteguia

? 1267 maite (eman): Ioanne fillo de Maitele

1279 bortz/bost (bortz, borz): Borçarorreta

1280 bortitz (bortitz, forti(t)z): Garcia Fortiça

1280 handizuren (handi): de los Avarca-Andiçurenas

1283 gogor (gor): camino de Gogorra

? 1283 neke (neke): Nequeçaurre

1283 zaldunbide (azal): Pero Çaldumbideco

1283 zumarreta (zur, zuar-): Dola çuarreta

? 1284 sagu (sagu): Sagutirin

? 1284 zintzur (zur): Cinçurrçu / Cinçurrcu Çarra

? 1284 zubi (zur, zibi): Berascoayn Civiurrecoa

1284 zuhaizti (zur, zuastui): Çuastuy

1290 ezkurdi (hezi): Sancho de Eçcurdi

1290 iloba (iloba): dompni Peri Enneci Illova

1290 negu (negu): Negueyereta

1290 udare (egun): el peral de Açquonarro Vdare

1291 aitaso (aita): B. Aytaso

1291 txiker (txiki/ttipi, txikir): Guarsie Chiquyrra

1291 urre (urratu): In termino de Urrayturry

? 1294 azaro (hatz): Açaro

1294 senar (sen, senar): Senar d’Arroquieta

XIII. m. begi-urdin (begi): Domenca Beguy Urdina

XIII. m. erle (hezi): Sanso Erlea

XIII. m. gabe (bat, bage): Domingo Bague

XIII. m. -ge (kendu): Domingo Bague

? XIII. m. hebain (eban): Otra bustaliza que’ll dizen Ola eueyna

XIII. m. lehen (lehen, leen): (bustaliça) Odi Ascardi leena

XIII. m. mutio (mutio): Sancho Mutio, Toda Mutio

XIII. m. nike (gain): Sarassaco ola niquea

XIII. m. suhi (su, suin): Domicu Suinna

XIII. m. zumarrondo (zur, zuarondo): Orti Zuarondoco

XIII-XIV. m. afari (gau, abari): esta zena es clamada en los bascongados on bazendu avaria

XIII-XIV. m. ahari (handi, aari): gauca aari

XIII-XIV. m. errege-bide (errege): en la cayll, que dize el bascongado erret bide

XIII-XIV. m. garratz (gar): malaudia de la garraza

XIII-XIV. m. ilunbe (hil): illumbe zorr

XIII-XIV. m. opilarinzada (hor): opilarinçada

XIII-XIV. m. su (su): Elvira Suberria

1300 gain (gain, gan): sierra de Ganguren

1300 luze (luze, -luz): el sel de Eguiluz

1301 sein/sehi (sen, sein): Per Ochoa del Seyn

1306 zuri (zur, txuri): Garcia Martiniz de Churieta

? 1313 oinatz (hoin): Gil Lopez d’Oynaç

1314 sagasti (sagar): Sagastia

1314 zikin (zur): Caterina Çiquina

1316 eliza-aitzin (eliza): seynner de Lizaytcine

1318 oihanbide (oihan, oiar-): Oyaruide

1319 udaretze (egun): udareceta

1319 urats (hur): Uraszurieta

1319 zume (zur): Pero Ochoa de Çumeta

1321 batu (bat): Nafarrokin batu dira / Beotibarren pelean

1321 gazi (gatz): Martin Martinez de Gaciaga

? 1321 ifar/ipar (hur): Yparriçauala

1321 iragan/igaro (gain, igaro)

1321 sartu (sarri)

1321 urte (hur)

1321 zehar (zehe): Martin Peres Çearro

1322 larrain (larre, larrein): Diago de Larreyneta

1327 ikatz (ikatz): Ycassondoa

1327 zumar (zur, zunar): Soner

1328 abade, apata (abade, apata): Sancius d’Apata

1328 belztura (beltz): alguna belçadura

1329 gurdibide (egur, gurpide): Johan de gurpide

1330 bitxi (bizi): Pascoal Bichia

? 1330 ehun1 (eho): Miguel Euna

1330 ezti (hezi): Pero Ortiz Eztigrina

? 1330 larri (larri, larri-): Johan Periz Larrico

1330 okin (hor): Johan Periz Oquina

1330 paradisu (paradisu, baradiso/-u): Toda Baradiso, Martin Periz Uaradisu

? 1330 zigor (zur): Sancho Çiordia

1333 ibide, ubide (hur): Huvidia

1335 haitz-buru (haitz, haizpuru): Hayzpuru

? 1335 hauspo (hauts): Johan Pérez de Ausparoça

1337 barne (barren): Lop de Chavarne

1338 urruti (hur, urriti): Remon Willem d’Urritie

1339 gabe (bat, gabe): Bucçu Ondagauea

1339 putzu (putzu, butzu): Bucçu Ondagauea

1340 txori (zori2): Penna de Choritegui

? 1342 makila (makila): Don Diego Urtis Maquilla

1344 eme (eme, ema-): Hemathegui

1346 ikaztegi (ikatz): don Johan abad de Ycasteguieta

1346 madaritze (egun, madaltza-): Madálçaga

1347 bakoitz (bat, bakotx): Amesbacochaga

1349 hurritz (hur3, urreitz): Pero Sanchez d’Vrreiçeta

1349 uhalde (hur, ugalde): Martin de Vgalde

1349 zuhaizti (zur, zuhazti): Johan Miguellez de Çuhaztia

~1350 apezetxe (apez/apaiz): Per Arnald, seynor de Appezeche

1350 atezain (ate, atazai): Garçia Atacaya

1350 atsegin (hats): Sancho Asseguina

~1350 ehun2, ehule (eho): Ehuleche

~1350 gaindi (gain): (casa de) Onayndi

? 1350 igel (hur): Johan iguel

1350 uhalde (hur, uralde): Johan d’Uralde

? 1350 zur1 (zur): Peroch de Çuraurre

1351 ur-begi (hur): Martin d’Ubegui

1353 hauts (hauts): Pero de Austarriça

1353 portu/bortu/mortu (portu/bortu/mortu, portu): Portuondo

1354 zulo/zilo (zur, zilo): Petrus de siloeta

? 1357 azpin (hatz): Garçía Azpin

1364 erregina (erregina, erregia): Erreguia videa

1364 gudu (gudu): Garcia Periz Gudu

1364 ifar/ipar (hur): yparraguer

1364 zulo/zilo (zur, xilo): P. d’Arcibiu dit Chilo

1366 adaburu (adar): Adarburu

? 1366 eder (eder, e(i)jer): Lope Eger

1366 garratz (gar, karratz): Miguel Carraça

1366 gor (gor): Johan Gorra

1366 handi (handi): Echehandia; Lasparren Handia

1366 igel (hur, negel): Bernardus, dnus de negueloart

1366 jario (*edin, dario): Pero Periz Garidario

1366 jarraiki/jarraitu/jarrain (*edin): Pere Pascoal Badarrayçu

1366 kristau/giristino (kristau/giristino): Miguel Periz Guiristiona

1366 maiatz (maiatz): Peru de Mayaça

? 1366 min (min): Espartzako Sancho Mina

? 1366 mugarri (muga): Pedro de Mugarreche

1366 murritz (murri): Gracia Murrizça

1366 ortuts/ortoz (hoin): Ortustegui

? 1366 sarbide (sarri): Lope Sarruide

1366 txoro (zur): Yenego Choro

? 1366 zabor (zabor, <s->): Miguel Periz Saborr

1366 zahar (zahar, xar): Enego Xarra

1366 zimel (zur): Lope Çimel

? 1368 hurto (hur): Vrto

1373 aitaxo (aita): aytassau

1376 zuhaitz (zur, zugatz): Pero Evañez de Zugasti

1377 apez/apaiz (apez/apaiz, apaz): Lostau dappasoroe

1377 barren (barren, barhen(e)): Lostau de Barhenetche, Lostau de Barhene

1377 elizari (eliza, eliziri): Lostau de Elisiry

1377 gaindi (gain, gainti): Lostau donainty

? 1377 ibiri (hur): Lostau de Ibiria

1377 sagardi (sagar, sagardoi): Lostau de Saguardoye

1377 uhalde (hur, uhalte): Lostau duhaltea

? 1377 zamari (zamari): Lostau de Samaritz

1377 zumarreta (zur, zun(h)ar-): Sunarrete, Sunharrette

1377 zuri (zur, xuri): Xuricoberro

1380 abade, etxe-abade (abade, etxa-): echabades

1381 eliza (eliza, elexa): Juan Ybannes de Elexalde

? 1381 sugar (su): Sancho dit Suguar

? 1382 jaun (*edun, jain): Salle de Jainteyn

1383 zumar (zur): Çumarraga

1384 idoieta (hur): al Ydoyeta, e de Ydoeta

1384 mintz (min): Garçía de Cumismendi

1384 zumitz (zur): Garçía de Cumismendi

1386 tipito (txiki/ttipi): Juan Martínez de Chipito

1386 zilar (zur, zirar): Martin Çirarra de Achutegui

1387 apez/apaiz (apez/apaiz, apaez): Martín Ybánnez de Apaezche

1388 abade, apat (abade, apat): la sale d’Apat

1389 zuzun (zur): Juan de Susunça

1390 elur (elur): Garçia d’Elurreta

1390 gabe (bat, baga): Acundia lexarraga lexarbaga

1390 gaizto (haitz, gaisto): Ochoa Ibañez Gaistua

1390 hibai (hur, ibain): Ochoa Yvannes de Ybayn

1390 mairu (mairu, maru): Pero Garçia de Marulanda

? 1390 uharri (hur, ugarri): Martin Peres de Ugarriondo

? 1390 uraska (hur): Garçia Yvannes d’Urascate

1391 auma (handi): Furtunno de Aumategui

1391 sasi (sasi): Iohan Lopes de Sasiola

1392 landaburu (landa): Pedro Ybañez de Landaburuaga

1393 batzarre (bat): Bazaharremendi

1393 eban/ebaki (eban): mandaba fazer luebanos para calce del agua

1393 egun (egun): Ocho de Egunmendi

1394 egurtze (egur): Ygurza

1394 hor (hor, or): pena de Orçuloaga

? 1397 eban/ebaki (eban, ebagi): Euagui

1397 urrun (hur, urrin): collacion de Urrineta

1399 abaro (abar): Furtun Martines d’Abaro

XIV. m. hura (hur, gura)

XIV. m. jaungoiko (*edun, jangoiko)

XIV. m. paradisu (paradisu, baradizu)

XIV. m. txiki/ttipi (txiki/ttipi, -ki): Pater noster chjcia

XIV. m. zor (zor): guirisellu zorr

1401 gatzaio (gatz): sendo zenduan odolori biurtu jatzu gatzaioa

1401 apalategi (apal): casa de Apalategui

1401 kalpar (gain, galfar): Juan Galfarr

1401 odol (odol): sendo zenduan odolori

1404 haitzarte (haitz, aitzarte): Ayçartea

? 1404 harategi (eho): Arategui

1406 ero1 (eho): lugar que llaman Jaunaeraenla

1406 lau (labur): Juango de Laumendi

1412 ahuntz (handi): Ahunzhobie

1412 orkatz (orkatz): Orcazlarre

1412 urrun (hur, h-): Harahurrunetche

1412 zubi-buru (zur): Graçie de Çubiburu

? 1413 aitama (aita): Lope de Aytamarren

1413 elizate (eliza): Teresa Yvannes de Elexate

1413 kalpar (gain, galpar): Juan de Galparsoro

? 1414 gantz (gain): Martin Martines de Gançaga

1414 ur-begi (hur, hubegi): arroyo que es dicho Hubegui

1415 bat (bat): sei florin et tertio bat

1415 hamabi (handi): yruroguey et amaui

1415 hil1 (hil): ilean

1415 hogei (bortz): irurogei et amabi florin

1415 jakin1 (ekin): et jaquiçu

1415 min (min): la era de Sagarminaga

1415 sagar min (sagar, sagarmin): la era de Sagarminaga

1415 sei (sen)

? 1416 hibai (hur, ubai): Ihoan Martines de Hubayar

1418 uzabal (hur): bado de Vzabal

1427 sorgin (sor, xorgin): Gracia, Oria et Andreona que heran xorguinas broxas

? 1427 subil (su): Miguel Survill

1429 gaizto (haitz, gasto): Juan Peres de Sorogastoa

? 1432 eguen (egun): Juan Sanchez de Heguen

1443 asko (hats)

1443 hoin (hoin): oñetako lurrau jabil[t] ikara

1443 hil2 (hil): il deustak Gasto Apala

1443 joan (joan): joeala

1443 -ke- (kendu): enendorke

1443 lagun (lagun): bere lagunzat beste asko ditubala

1448 andere (and(e)re, andra)

1448 bakar (bat): bakarrik

1448 *edin (*edin): gal didila

1448 gaberik (bat, bagerik)

1448 galdu (gain): gal didila Unzueta ta Bergara

1448 -gan (gain, -gaz): Juanikotegaz lagundurik

? 1448 harro (nar): oyn arroc çian luma

1448 hasi (hats, asi)

1448 hur2 (hur): ur jarraika <jarruta> ganboar seme lasterra

1448 ino (ino, -io-)

1448 irten (gor, urten)

1448 kalte, kaltean (gain): beragaz Presebalen kaltean

1448 lagundu (lagun): Juanikotegaz lagundurik

1448 ospe (hots)

1448 ostantz (ortzi): zeruan goian ostanzean

1448 sagardi (sagar, sagarduri): Peres de Sagarduri

1448 sartzai(k)era (sarri, sarzaikera): kantoeko sarzaikeran

1448 urrun (hur)

1448 zauri (ezagun)

1448 zeru (zeru)

1450 ubera (hur): Juan Sanches de Vbereta

1450 zamari (zamari, zamal-): Juan Martines de Çama[l]buru

1454 amandre (ama, ama andre)

1454 ardo/arno (edan, ardao): ardāō

1454 atarte (ate, ate arte)

1454 azpi (hatz)

1454 eraman/eroan (joan, eroan)

1454 eutsi (eutsi): deusku

1454 gero (gero)

1454 gorroto (gorroto, gorroto)

1454 ide/kide (ekin, ide): ezkon bekio, bere idea dauko

1454 jabe (*edun)

1454 laburto (labur): Peru Garziak egin deusku laburto

1455 xehe (zehe, txe(h)e): Pero Cheea

1456 emasabel (eme): Martin Peres de Hemasabel

1456 hareatza (harea): Juan Ochoa de Areaça

~1457 eman (eman, emun)

~1457 -gan (gain, -gan): Mendoza gana doa

~1457 gau (gau): gauaz

~1457 ihes (ihes): iesetako

~1457 negar (negar, negar): hermandadea arean doa negarrez

1458 abartegi (abar): Garçía d’Abarrategui

1458 basajaun (barren): Basajaunberro, Basajaundegui

1459 zumalakar (zur, -likar): las salpudias, que son çumalicar

1460 hil2 (hil): Yladaçan Çelaya

1461 gatzari (gatz): Pero Gaçari, el Moço

1462 gailurdiru (gain): la pecha gallardiru o gallirdua o gaillurdirua

1462 gaizto (haitz, gazto): Martín Gaztoa

1462 murri (murri): Pedro Murria

1463 atze1 (hatz)

1465 oste (oste): Pedro de Lexaoste

? 1467 hurdi (hur3): Pedro de Vrdiçu

~1468 arerio (*edin): arerioak ur jarraika

~1468 bele (beltz, bela)

~1468 dei (deitu): bere lelengo deiean

~1468 lehenengo (lehen, lelengo)

~1468 orain (orain, orain)

~1468 orpo (hoin): oña txiki, orpo laster

~1468 urre (urratu): bosteun kaxkabel urregorrizko

~1468 utzi (luze, etxi)

~1468 zaldi (azal)

1470 ikaztobi (ikatz): Ycaztobieta

1470 ubil (hur): Pedro de Ubillos

1475 baratze (baratu, baratza): Sancho Andia de Cortabaraça

1475 elizaurre (eliza): Eliçauerriaurrea

1475 zeharrola (zehe, zeurrola): Juan Peres de Çeurrola

1475 zidor (zur): Juan de Mainçiçidor

1476 beltzaran (beltz): Juan de Lazcano beltzarana

1476 zeharrola (zehe, ziurrola): Juan Peres de Çiurrola

1476 zubitxo (zur): Çubichoeta

1478 haustegi (hauts): Martin de Avstegui

1479 atetzar (ate): en el camino que se dyze Ataçar

1479 putzu (putzu): Juanes de Puçueta

1481 larrain (larre, larren): la crusijada de Vlalarreneta

? 1483 astun (hats): Guyçon Astuna

1483 bederatzi (bat): río mayor de Bederaçuyturrieta

? 1483 galdots (gain): Juan de Galdosa

1483 gari-zori (gain): Gariçorieta

1483 zori1 (zori1): Gariçorieta

1484 irin (eho, urun, irun): renta del Uru[n]diru; Yrundiru

1485 sagasti (sagar, -sagastui): Pero Yvañes de Anasagastuy

1488 alargun (lagun, alargun-): Juan de Alargunsoro

1489 antxume (handi, autxume): auchume

1489 haserre (hats): Martin Aserrea

~1490 arrats (arrats): gox gorrik euri daidi, arrats (<arras>) gorrik eguzki

~1490 ase (hats)

~1490 aztura (hatz)

~1490 bazkaldu (baratu, barazkaldu)

~1490 berandu (berandu, berandu)

~1490 beti (bat)

~1490 ediren/idoro (*edin, idoro)

~1490 eguraldi (egun): Eguzkia eta euria, Urri eguraldia

~1490 ekin (ekin, akio): adin onari akio

~1490 eman (eman, emon)

~1490 erre (erre, erra): erra zizan uria

~1490 eutsi (eutsi, autso)

~1490 ezagun (ezagun, ezaun)

~1490 gazta/gasna (gatz, gazta)

~1490 gibel (gibel, bigel): Vribiguel

~1490 golde (gor): idi bereari goldea

~1490 haserretu (hats, aserra-)

~1490 higuin (egun): ederrak estaria iguĩ <yguny>

~1490 hor (hor, <hor>)

~1490 hots (hots): goiz salsa otsa, berandu barazkaria

~1490 jaiki (*edin, jagi)

~1490 jaundone (*edun): Jaun done Martinen zaldiari, oloa emon ez

~1490 mihi (min, mĩĩ): aginean min dabenak mĩĩa ara

~1490 orduan (ordu)

~1490 otzara (hor)

~1490 tresna (tresna): tresneak jabea dirudi

~1490 ugari (*edun): andrea ugaria ta gorularia

~1490 urri2 (urri1): urriak buztanaz, zezeilak bularraz

~1490 uste (eutsi): usteak alde erdia ustel

~1490 ustel (ustel, ustel)

1493 gibelondo (gibel): Martín de Guibelondo

~1496 abendu (abendu)

~1496 aberasgarri (aberats)

~1496 abere (abere)

~1496 adi (aditu): Jaungoikoa dagok adi

~1496 aditu (aditu): aurrera aditzen eztana atzerantz jausten da

~1496 afaldu (gau)

~1496 afari (gau, afari)

~1496 ahaide (ahaide, aide)

~1496 ahari (handi, ari)

~1496 aharrausi (aho, arrausi)

? ~1496 aita izan, aitatu (aita): leloa berri dan artean aita

~1496 alhatu, alagune (alhatu): idi zarrari ze egiok alaunerik sorotsi

~1496 anderauren (and(e)re, andra-)

~1496 asti (hats): egun astia

~1496 atarte (ate, ataarte)

~1496 atera (ate)

~1496 atseden (hats)

~1496 atso (hats)

~1496 atzerri (hatz)

~1496 atzo (hatz)

~1496 aurtiki (gor, urtigi)

~1496 azarri (hatz)

~1496 azterri- (hatz): azterrietan dago ta burrustuko jat

~1496 bake (bake)

~1496 baratxe (baratu): baratxexe

~1496 baratz (baratu, baratz)

~1496 bare2 (baratu): hurdeok il azkero bareok induska

~1496 bare3 (baratu, are): gibeleko on dana areko gaxto

~1496 barre (barren): barrez

~1496 basoi (barren): andrea soloi, hurdea basoi

~1496 batzu (bat): batzuk

~1496 begira (begiratu): Zor zaarra goiz gaiztoen begira

~1496 belaun (berna, belaun)

~1496 belu (belu): ekandu gextoa belu anztu doa

~1496 berna (berna)

~1496 bernazaki (berna): mutil onak buruan zauri, gaxtoak bernazakian

~1496 daguenil (egun): daguenileko euria / ardaoa ta eztia

~1496 damu, damutu (damu): damutua ta garbatua

~1496 eban/ebaki (eban, ebagi)

~1496 edan (edan)

~1496 ediren/idoro (*edin): edaraite; ideraite

~1496 eduki (*edun, eugi)

~1496 ehortzi (ohore, orzitu): zematuok geiago orzituak baño

~1496 ehun1 (eho, eun)

~1496 ekaitz (egun, ekatx)

~1496 ekosari (egosi, ekosari-)

~1496 elur (elur, erur)

~1496 emai (eman, emai)

~1496 endore (endore): zegik ezer hendorea, enzun artean bestea

~1496 entzun (entzun, enzun)

~1496 eraiki (*edin, erigi)

~1496 eraile (eho): ire erallea il daie

~1496 ero2 (eho, ero)

~1496 erosi (josi): Ez azauenak erosaala

~1496 erraz (erraz, erraz)

~1496 etsai (etsai)

~1496 eusi (ino): txakur andiak eusi andia

~1496 gabeko (bat, bako)

~1496 gaixo (haitz, gaxo)

~1496 galbahe (gain, galbae)

~1496 galendu (gain): galendua dabil uberen billa

~1496 garagarril (gain, garagarril)

~1496 garbatu (gain, garbatu)

~1496 gaur (gau)

~1496 gauza (gauza, gauza)

~1496 gazta/gasna (gatz, gazta, gaztae)

~1496 geroengo (gero)

~1496 gosaldu (gose, <-ss->)

~1496 gosari (gose, gosal-)

~1496 gose (gose)

~1496 gurdi (egur, gurdi)

~1496 hamabost (handi, amabost)

~1496 har (nar, haar)

~1496 haskari (hats, askal-): gosaldu, barazkaldu, askaldu ta afaldu

~1496 hazi (hatz): az ezak erroia; ila usteldu ta zurtza azi

~1496 herio (*edin, erio): erioak erezan Butroeko alabea Plenzian

~1496 heriotza (*edin, eriotzea)

~1496 heze (hezi, eze): ugaraxoen triskea leorrerean ezera

~1496 hezur (berna, azur)

~1496 hordi (hor): hordiaganik enzindu ze egik arean

~1496 ibarjaun (hur): orik eztan erria, ibarjaun da azeria

~1496 ideko/kideko (ekin, ideko): nok berak ar bez bere idekoa

~1496 ile (eho, ule <h->)

~1496 iloba (iloba, lloba)

~1496 ipurdi (hur, ipirdi)

~1496 irabazi (ebatzi, irabazi, irapazi)

~1496 iragan/igaro (gain, igaran)

~1496 irakin (ekin): odolak su baga diraki

~1496 irol (hil): irolagaz gaztea nekea

~1496 izeko (izeba, izeko): izekoa edo llobea

~1496 jabe (*edun, jaube)

~1496 jainko (jainko): on erexteko Iainkoari

~1496 jaio (*edin)

~1496 jakiteria (ekin): andi danarren indarra, nausi jakiteria

~1496 jarraiki/jarraitu/jarrain (*edin, jarraigi, jarrain)

~1496 jarri (jarri)

~1496 jaungoiko (*edun, iaungoiko)

~1496 joan (joan)

~1496 kain (gain): izotzen ganeko kaina

~1496 ke (ke)

~1496 kendu (kendu, kendu)

~1496 kirol (kirol, kirola): gogoa kirolan; astoagaz adi kirolan

~1496 kume (ume, -kume): luki kume

~1496 kutxa (kutxa, hutxa): oial ona hutxan saldu doa

~1496 laino (laino, laño)

~1496 lapur/napur/ñapur (lapur/napur/ñapur, lapur)

~1496 lar (lar, lar, laar)

~1496 larri (lar): larritu

~1496 larunbat (lagun, laurenbat)

~1496 lehen (lehen, len)

~1496 lehenago (lehen, lenago)

~1496 maiatz (maiatz)

~1496 mihi (min, mi, mii)

~1496 minte (min): mi gestoa da minago mintea baño

~1496 nekatu (neke): neka adi euterren

~1496 neke (neke)

~1496 neska (neska)

~1496 neskato (neska): schatuwa

~1496 okin (hor)

~1496 oñon (ino): kantari gextoak oñon; idiak oñon bidean, gurdiak

~1496 ope (hor): opeko erlea enetzat, maiatzekoa anajeentzat

~1496 oratu (hor): guenak sagua askatzen ta eullia oratzen

~1496 osteiren (oste): aurrereen jaiaiten dana, osteiren ez dau negarra

~1496 ostendu (oste): ostenduko zara

~1496 otsail (hor): otsailean, aldiz eguzkitan aldiz sutanzean

~1496 otso (hor): otso gosea ebiloki

~1496 otu (otu): otu zegiok oean andreari

~1496 portu/bortu/mortu (portu/bortu/mortu, maurtu)

~1496 poz (boz, poz): nekearen ostean poza

~1496 sagu (sagu): saguak jango dauena, katuak jan dezala

~1496 saldu (sari)

~1496 sari (sari)

~1496 sendatu/sendotu (sen): sendakike eguzkiari

~1496 senikide (sen)

~1496 solas/jolas (solas/jolas, jolas)

~1496 sorotsi (sor)

~1496 sugate (su, suate): badagik suatean ipirdia uzkarti

~1496 tresnatu (tresna)

~1496 txakur (txakur)

~1496 ubera (hur): galendua dabil uberen billa

~1496 uda (egun, <h->)

~1496 ugaraxo (hur): ugaraxoen triskea, leorrerean ezera

~1496 umegin (ume, uma-): alaba umaginari, ama estalgi

~1496 urgatzi (egotzi, urgazi)

~1496 urratu (urratu, urratu)

~1496 urri1 (urri1): jate urria

~1496 urrieta (urri1): urrieteak urri gauzak

~1496 urrun (hur, urrin)

~1496 uxatu (uxatu, uzatu): azarkunzeak bildurra uza bez

~1496 zahartegi (zahar): zartegia bior zidi jaiparrira

~1496 zahartza (zahar, zaarza)

~1496 zaldar (azal): ezta zarra dauena zaldarra

~1496 zamari (zamari): samarien ostikoa da gestoa

~1496 zazpi (bortz)

~1496 zidor (zur)

~1496 zirol (zirol): arotz dinean zirola

~1496 zital (zur, zitel)

~1496 zur1 (zur)

~1496 zurtz (zur): zarren semea, goxago zurz

? 1497 eduki (*edun, iduki): Juan de Yduquia

1497 harea (harea): Ochoa d’Areano

1499 begite (begi): Marticho Veguite

1499 gurdigile (egur): Gurdiguillea

1499 hauspo (hauts, auspa-): Auspaguindeguia

1499 hauspogin (hauts, auspagin): Auspaguindeguia, Avuspaguindeguia, Avispaguindeguia

1499 sagar min (sagar, sagarbin): Juan de Sagarvinaga

1499 txakur (txakur, zakur): Çacurvbieta

1499 zumarrondo (zur): Çumarondo

XV. m. galdots (gain): Galdocha coçaldia

XV. m. gatzari (gatz, gatzal-): saliendo de Gaçaheta, pasando a Gaçaluidea

XV. m. ozpin1 (hor, ospin): Furtud Ospina era om(n)e peruerso, e llamaronle de Ospina, que dize de vasquençe vinagre

XV. m. zin (zur): fedea zina lizala

1500 agur (agur): no mereçían el agur para con Dios y con el mundo

~1500 andredena (and(e)re, Andradone)

1500 hareatza (harea): Areança

~1500 jaungoiko (*edun, jaingoiko)

1500 maite (eman): Juan Mayte

~1500 ordu (ordu): ordonarekin

1500 zeharrola (zehe, ziarrola): Juan Peres de Çiarrola

1501 azaro (hatz)

1501 garagarril (gain, garagarzil)

1501 hamahiru (handi, amairu)

1501 hamaika (handi, amaka)

1501 hamalau (handi, amalau)

1501 hamasei (handi, amasei)

1501 hamazazpi (handi, ama zazpi)

1501 hemeretzi (handi, emeretzi)

1501 hemezortzi/hamazortzi (handi, amazorzi)

1501 urril (urri1)

1502 landetxe (landa, landaetxe): Joan de Landaeche

1502 zeharbide (zehe): camino de Çearbidea

1503 haitzarte (haitz, atxarte): Lope de Acharte

? 1504 zubi (zur, zurbi): camino que ban de Anderaçurbi a la puente de Otalora

1506 fede (fede)

1509 beharri (behatu, belarri): Mengabelarri

1509 hala (alhatu): con barcos e alas

1511 gordin (gor): Martin Gordin

? 1514 bordari (borda): Martin de Bordaria

1514 garitza (gain): Juan de Gariça

1514 hare-harri (harea): Arearriçaga

1516 gailur (gain): los çinco gallurres

~1520 abendu (abendu, abendo)

~1520 aho (aho, ago)

~1520 antxume (handi, anzume)

~1520 atalondo (ate): otsoa atal ondoan

~1520 azken (hatz, azken)

~1520 bana (bat): oian orotan otso bana

~1520 bizitza (bizi, bizitze)

~1520 eman (eman, eman)

~1520 erausi (ino)

~1520 erori (erori): aritz eroriari orok egur

~1520 gaizki (haitz, gaizki): gaizki jan, ta gaizki lan

~1520 garaitu (gain): trabajua, mañak garai

~1520 handitasun (handi, -rasun): dirugabeko andirasuna, su bagerik berzuna

~1520 har (nar, ar)

~1520 hautsi (hauts, ausi)

~1520 ihesi (ihes, igesi)

~1520 iño (ino): idiak erausi bearrean gurdiak iño <inno>

~1520 josi (josi): illunbeko jostea, argitako lotsea

~1520 maiz (maiz)

~1520 mingain (min): gogoa mingañak salatu

~1520 solas/jolas (solas/jolas, solaz): nola tenpora, ala solaz / jolasa

1523 larrazka (larre): Pero Sanchez de Larrazcoeta

1524 eban/ebaki (eban, ebaki): novillo buztar ebaqui

~1527 aharra, aharratu (aho): aharra ziten artzainak

~1527 aho (aho, aho)

~1527 aipatu (aita, aipha)

~1527 alabaizun (alhatu)

~1527 alhatu (alhatu): gaizki doha erbiaz, alhatzen denian ohatziari

~1527 amaizun (ama)

~1527 amets (amets, amets)

~1527 anderauren (and(e)re, andera-): urruneko neskak anderauren hots

~1527 ardo/arno (edan arno)

~1527 aurten (hur, aurthen)

~1527 azkar (hatz, azkar)

~1527 bazkari (baratu, barazkari, baras-)

~1527 begiratu (begiratu): begira adi ur bareti

~1527 beltx (beltz, -lx-): hori da arhana bano belxago

~1527 beltzuri (beltz, belzuri): hik belzuri, nik itzuri

~1527 berantu (berandu, berant): eiheran berant dezanak bidian laster

~1527 bonbon (eman): dugunian bonbon, eztugunian egon

~1527 deitatu (deitu, -tha-): haur bat jan nezan, haur jale deitha nenzan

~1527 dolu (dolu)

~1527 eho (eho)

~1527 ehun1 (eho, ehun)

~1527 eihera (eho, eihera)

~1527 eraman/eroan (joan): ezteramana

~1527 ero2 (eho, erho)

~1527 gaizto (haitz, gaixto)

~1527 gazta/gasna (gatz, gazna)

~1527 harro (nar): gañian gaillo, barnian harro

~1527 hautsi (hauts, hautsi): intzaur duianak jateko, baduke harri hausteko

~1527 hezur (berna, hezur)

~1527 higuindu (egun, higun): sorhaioa higun, arropa maite

~1527 hoin (hoin, hoin)

~1527 hor (hor, hor)

~1527 hurran (hur): athorra hurran bana larrua hurranago

~1527 ide/kide (ekin, kide)

~1527 ile (eho, ile)

~1527 ilunbe (hil, -lh-): ilhunbeko

~1527 iragan/igaro (gain, iragan)

~1527 jaiki (*edin, jaiki)

~1527 kirats (keru, karats)

~1527 larri (lar)

~1527 leinu (leinu)

~1527 madarikatu (madarikatu, madarikatu)

~1527 maite (eman): sorhaioa higun, arropa maite

~1527 mihi (min, mihi)

~1527 nahasi (lahar, nahas): salda nahasago, urrina karatsago

~1527 negar, negar egin (negar, nigar): haur nigar egin nahiak aitari bizarra thira

~1527 senar (sen, senhar)

~1527 soin (sor): leku gaitzian egur dagianak soinaz ekarri behar

~1527 soraio (sor, sorhaio): sorhaioa higun, arropa maite

~1527 sori2 (sor): ezta sori, horak ogi

1527 sutegi (su): fragoa o suteguia

~1527 txori (zori2, xori)

~1527 uhar (hur, uharre): urak ezteramana, uharriak

~1527 ukan (*edun, ukhan)

~1527 utzi (luze, utzi): utzak hona hobiagati

~1527 zamari (zamari): zamariak joan direnian establia zerra

~1527 zintzarri (zur, zinzarri)

~1527 zoro (zur)

~1527 zuhain (zur): zuhain orok adar eihar

~1527 zuritu (zur, xuritu)

~1527 zuzen (zur, zuzen, xuxen)

1530 ilargi (hil, irargi)

1531 zurgin (zur)

? 1532 zumitz (zur, zimitz): Cimizarga

1536 *eradun (*edun): derau(t)zut <-auçut>

1536 zoegi (zur, zoegi): iaz zoegia <yaçoeguia> ninzan

1537 begiratzaile (begiratu, bigirazale): vizar viguirazale

1537 ediren/idoro (*edin): eridaite

1537 eraiki (*edin, eregi)

1537 neba (neba)

1537 paradisu (paradisu, paradisu)

1537 xahu (xahu): Johanot, alias Xau

1538 hats (hats): erroi atsa

1539 aurten (hur, aurten): iaz zoegia ninzan / aurten erua

1539 izeba (izeba)

? 1540 garbitu (gain): Garbitu

? 1540 negar (negar, nihar): Niharbidia

1540 polit (polit): Remon Polit

1541 portu/bortu/mortu (portu/bortu/mortu, mortu)

1542 galde (gain): galde eidazu

1542 galdegin (gain): galde ei-

1542 jin (*edin, jen)

1544 txirta (zur)

1545 adimen/adimendu (aditu, adimendu)

1545 ahaide (ahaide, ahaide)

1545 aingeru (aingeru, ainguru)

1545 ama birjina (ama, ama birjen)

1545 andredena (and(e)re, andredona)

1545 anitz (handi, anhitz)

1545 antsia (antsia, ansia)

1545 arratsalde (arrats)

1545 aski (hats): pena aski

1545 aspaldi (hats)

1545 asti (hats)

1545 atzeman (hatz, hatzeman): hark (amoriak) hatzeman dezana

1545 bakan (bat, bekhan): batzarriak bekhan eta beldurreki dirate

1545 baldin (baldin, baldin/balin)

1545 barkatu (barkatu, barkha-)

1545 barrena (barren): ene pena sar dakion bihotzian barrena

1545 batbedera (bat): batbederak pensa beza

1545 batzu (bat): heuskarazko kopla batzu

1545 bedeinkatu (bedeinkatu, benedikatu)

1545 bederen (bat, berere)

1545 begitarte (begi)

1545 behatu (behatu)

1545 bekaitz (begi, bekhaiztu): jendiak diradela hasi bekhaitzen

1545 berandu (berandu, berant)

1545 beti (bat, -th-)

1545 bortitz (bortitz, borthitz)

1545 damu (damu)

1545 ebatsi (eban)

1545 ediren/idoro (*edin, eriden)

1545 eduki (*edun, eduki)

1545 egari (gain, egarri)

1545 egarri (gar): eri, gose, egarria eta buluzkorria

1545 egotzi (egotzi)

1545 egundaino (egun, egundano)

1545 ehoki (eho)

1545 engoitik (egun): hi engoitik ebiliren / mundu guzietarik

1545 epe (eban, -ph-)

1545 eraman/eroan (joan, eraman)

1545 erantzun (entzun): horlako eranzutez utzi nazazu

1545 erauntsi (ino): diraustazu

1545 erraz (erraz, errax): horla erraitia errax duzu

1545 erretatu (errege)

1545 euskaldun (ino, heuskaldun)

1545 euskara (ino, heuskara)

1545 ezagutu (ezagun, ezagutu)

1545 eztei (eztei, eztei)

1545 faltsu (faltsu, falsu)

1545 festa (festa, besta)

1545 fidatu (fidatu): hartan fida dadina

1545 gaberik (bat, gaberik)

1545 gaitzi (haitz): malizia gaitzi zaika

1545 gaixo (haitz, gaixo)

1545 galdatu/galdetu (gain, galdatu)

1545 galdegin (gain, galdegin)

1545 gar (gar, gar)

1545 garbitu (gain)

1545 heriotza (*edin, -tze): eta gero dauginian ene eriotzia

1545 hilabete (hil, hilabete)

1545 hilotz (hil, hilhotz): duda gabe eror nainde han berian hilhotza

1545 hoin (hoin, huin)

~1545 hoin (hoin, oin)

1545 hur1 (hur, hur): itxasoan hur guzia

1545 hura (hur, hura)

1545 igan/igo (gain, igan)

1545 igande (gain)

1545 igorri (gor, igorri)

1545 ilargi (hil, ilhargi)

1545 izterbegi (izter, izterbegi)

1545 jainko (jainko, ieinko)

1545 jakintsu (ekin, jakintsu)

1545 jario (*edin, lariola)

1545 jaungoiko (*edun, iengoiko)

1545 jin (*edin, jin)

1545 jostatu, josteta (jostatu): hek dostetan, ni neketan

1545 kausa (kausa)

1545 kendu (kendu, kh-): ehon ere gaitzik ezta zuk khen eztirozunik

1545 kirats (keru, kirats)

1545 lehenago (lehen)

1545 luzamen/luzamendu/luzapen (luze, luzamendu)

1545 madarikatu (madarikatu, maradikatu)

1545 madarikazio (madarikatu, madarizione)

1545 mintzatu (min): tronpeta da minzaturen

1545 mintzo (min): norekila minzo izan

1545 ohore (ohore)

1545 orain (orain, orai)

1545 oraindaino (orain, oraidano)

1545 oraino (orain, orano)

1545 oren (oren)

1545 oroit (oroit, orhit): harzaz orhit eztena

1545 oroitu (oroit, orhitu): hala behar dugu harzaz unsa orhitu

1545 otoi (otu, othoi)

1545 otoitz (otu, othoitz egin; othoitze): Jeinkoari othoitz egitera; othoitze bat

1545 paradisu (paradisu, parabizu)

1545 piztu (bizi, piztu)

1545 poztu (boz, boztu)

1545 sein/sehi (sen, sehi)

1545 sendatu/sendotu (sen): ene mina sendo ez liro zuk baiezi bizian

1545 sinetsi (zur, zin(h)etsi): hala zinhets beza

1545 so (sor)

1545 sortu1 (sor, sorthu)

1545 sugar (su)

1545 titi (titi, dithi)

1545 ukan (*edun, ukhen)

1545 urre (urratu, urhe)

1545 urrikari (urriki1)

1545 zabal (zabal, xabal)

1545 zori2 (zori2): zori honian sortu date

1545 zuhamu (zur)

? 1547 harroxko (nar): joanes arroxico

1549 barkatu (barkatu, parkatu)

1550 hots eman (hots, otseman): osemac, osemac!

1551 ardandegi (edan): Ardandegui

1551 erregina (erregina, erregina): Erreguinabide

1554 adar-makur (adar): una vaca que se llama por renombre adamacurra

? 1556 idor (hur): y(.)urmendieta

~1557 aberatsi (aberats): aberatsi nahi zena urthe bitan, urkha zedin urtherditan

~1557 adondo (adar): idi berari adondora akio

~1557 aharra (aho): beharrak aharra

~1557 aharrausi (aho, aharrausi)

~1557 ahul (ahul): ahuldu

~1557 aitoren (aitonen) seme/alaba (aita, aitor-): aitoralaba

~1557 alargun (lagun, elhargun)

~1557 alha (alhatu): otsoa ezta otso aragiti alha

~1557 anitz (handi, hanitz)

~1557 atsekabe (hats, -kabe): atsekabetu

~1557 atze2 (hatz)

~1557 aurtiki (gor, aurtiki)

~1557 azkarrara (hatz)

~1557 azkazi (hatz, ask-)

~1557 azkendu (hatz, azkentu)

~1557 aztapar (hatz)

~1557 baku (bat, -kh-)

~1557 baratz (baratu, baratx)

~1557 bartz (barren)

~1557 begiztatu (begi): begik ez begizta ez gogok sarizta

~1557 beha (behatu)

~1557 beharri (behatu)

~1557 belaun (berna, belhañ)

~1557 deitu (deitu)

~1557 edertaratu (eder): Nahikariak edertaratzen ditu gauza itsusiak

~1557 egortu/ekortu (gor, ekortu)

~1557 egosi (egosi)

~1557 eguberri (egun)

~1557 ehe (eho)

~1557 ehortzi (ohore, ehortzi)

~1557 emai (eman, emoi)

~1557 emazurtz (zur, emazurtz)

~1557 epatu (eban)

~1557 erasi (ino, erasi, edaste-)

~1557 erretate (errege)

~1557 ezperen (bat, ezpere)

~1557 galdo (gain, galdo)

~1557 garait (gain, -rh-): aitzinioileak duke garhaita

~1557 garbizu- (gain): ur-garbizura

~1557 gatzontzi (gatz, -nz-)

~1557 geurtz (hur, geurz)

~1557 guduka (gudu): gudukara dohena

~1557 handikeria1 (handi)

~1557 hantu (handi): hant eztakia alegia hura andregeia

1557 harroxko (nar): arrosco de santesteban

~1557 haskari (hats, askari)

~1557 hasperen (hats, -perren)

~1557 hatsarre (hats): hatsarreti / baitzen, orai eta beti

~1557 higuin (egun, higu): higu dudanaz gaitz diostana

~1557 hori (hor)

~1557 hurren (hur): elizaren hurrenena, aldarearen urrunena

~1557 hurrendu (hur): lan urhent eztezakeena

~1557 hurrenkin (hur): atsotitzen urrhenkina

~1557 igeri (hur): igerika

~1557 ihesi (ihes, ihesi)

~1557 ikai (gain): ezt'ikhaia non eztuen bere iztaia

~1557 inguratu (inguru, inguratu)

~1557 irin (eho, irin)

~1557 itxura (itxura, itxura)

? ~1557 iztai (izter)

~1557 izter (izter, ixtar)

~1557 jaiki (*edin, jeiki)

~1557 jakile (ekin)

~1557 karmin (gar)

~1557 kutxa (kutxa, kutxa)

~1557 latsa (lats)

~1557 latsarri (lats): latsari onari eztakidio falta latsarri

~1557 laurden (labur, laurden)

~1557 makila (makila)

~1557 mugarri (muga)

~1557 orein (orein, orein)

~1557 ortzadar (ortzi, orzadar)

~1557 oturuntza (hor, othoranza)

~1557 saltun (sari): begi batez aski du saltunak, ehun eztitu sobera erostunak

~1557 sariztatu (sari): sarista ezak onsa barataria; begik ez begizta, ez gogok sarizta

~1557 sorta (sor, sorta)

~1557 sukalde (su)

~1557 uher/uger (hur, uher)

~1557 urrikitu (urriki1)

~1557 urtaur (hur, -th-): urthaur dira, amorez ezkontzea eta urrikitzea

~1557 uzta (uzta)

~1557 zail (azal)

~1557 zauritu (ezagun, zaurtu)

~1557 zehar (zehe, zeihar)

~1557 zeharbide (zehe, zeiharbide)

~1557 zehatu (zehe): zeha ezak ona, hoba dakidik

~1557 zilar (zur, zilar)

~1557 zimiko (zur, ximiko)

~1557 zurda (zur, surda)

1558 aingeru (aingeru, aingeru): martyn de ezcurra alias ayngueru de saldias

1558 mesede (mesede, mertxede)

1559 subil (su, xubil)

1560 aizkolgile (aizkora): Joanem de Altuna alias ayzcolgille

1560 aizkora (aizkora, aizkol-): Joanem de Altuna alias ayzcolgille

1562 abadesa (abade)

1562 abadia (abadia)

1562 abuztu (abuztu, abuztu)

1562 aho (aho, agu)

1562 ahuntzar (handi, aunzar)

1562 aizkora (aizkora, axk-, ask-)

1562 amaginarreba (ama, ama giarraba)

1562 antxume (handi, auntxume)

1562 aratuste (eho, aratizte)

1562 astin(du) (hats, astindu)

1562 atsekabe (hats, -kaba)

1562 atzeren (hatz, atzerain-): atzeraingo

1562 azal (azal)

1562 begi-nini (begi)

1562 bekar (begi)

1562 belauniko (berna, belauriko)

1562 boz (boz)

1562 deiadar (deitu, deadar)

1562 edabe (edan)

1562 eduki (*edun, euki)

1562 *edun (*edun, eun)

1562 eguazten (egun, eguasten)

1562 eguen (egun, eguaun)

1562 eguzari (egun): eguzari eukaiteko

1562 ehun2 (eho): eun eguina desyladu

1562 emasabel (eme)

1562 erantzun (entzun)

1562 erlategi (hezi, erlatei)

1562 euskara (ino, eskera)

1562 eutsi (eutsi, eutsi)

1562 ezagutu (ezagun, ezaundu)

1562 faltsu (faltsu, falso)

1562 fidatu (fidatu, fiadu)

1562 galbahe (gain, galbai)

1562 gantxitu (gain): gauza ziaz gantxitua

1562 gantzagi (gain, gantxai)

1562 garbitoro (gain)

1562 gatzagi (gatz)

1562 gurtzil (egur, gurzil)

1562 hamaika (handi, amaika)

1562 hamarratz (handi, amarratz)

1562 hanka (hanka, ankea)

1562 hatz (hatz)

1562 hausterre (hauts, autserre, aust-)

1562 higuindu (egun, iguitu)

1562 hil1 (hil, ille, il)

1562 hordi (hor, ordi)

1562 horri (horri, orri)

1562 hura (hur, oa)

1562 igan/igo (gain, igo)

1562 igeri (hur, igeri)

1562 ikatz (ikatz, inkatz, ikatz)

1562 ilen (hil)

1562 ilobaide (iloba, llobaide)

1562 ilun (hil, iluñ)

1562 inguratu (inguru, ingiratu)

1562 inguru (inguru, ingiru)

1562 ingurumari (inguru, ingirumaria)

1562 ipurdi (hur, ipurdi)

1562 irakin (ekin, irakin)

1562 iramon (eman, iramon)

1562 irten (gor, irten)

1562 izter (izter, izter)

1562 kalte (gain, galte)

1562 kristau/giristino (kristau/giristino, kristiau)

1562 lapur/napur/ñapur (lapur/napur/ñapur, napur)

1562 lehenengo (lehen, lenaingo)

1562 mesede (mesede, mesede)

1562 miaztu (min)

1562 mutildu (mutil)

1562 odoloste (odol, -este)

1562 ogigazta (hor, ogi ta gaztai)

1562 okaran (hor)

1562 olio (olio, orio)

1562 orainga(i)no (orain, -gano)

1562 oraino (orain, oraino)

1562 orast (orain)

1562 ostera1 (oste)

1562 putzu (putzu, pozu)

1562 sein/sehi (sen, segi)

1562 sinetsi (zur, sinistu)

1562 sor (sor)

1562 sorgineria (sor)

1562 sugate (su, sugate)

1562 tresna (tresna, trezna)

1562 zahagi (zahar, zagi)

1562 zapal (apal): zapaldu

1562 zauritu (ezagun, zauritu)

1562 zil (zur)

1562 zimur (zur, tximur)

1562 zital (zur, zital)

1562 zuringo (zur, zurinko)

1562 zuritu (zur, zuritu)

1564 atzendu (hatz)

1564 batbedera (bat, bapedera)

1564 oroitu (oroit, oroitu)

1565 luze (luze, luxe)

1565 sugarats (su, sugaratx)

1565 zumardi (zur): Zugardi ondoa

~1567 ezko (hezi)

1569 azkazi (hatz, azk-)

1569 jaun (*edun, jain)

1569 jaungoiko (*edun, jangeiko)

1571 abere (abere, abre)

1571 adats (adats)

1571 ahaidetasun (ahaide, ahaidetasun)

1571 ahaiko (ahaide, ahakoa)

1571 ahuñe (handi, ahuña)

1571 aitama (aita): aitamék

1571 aitzurre (haitz)

1571 alabatxo (alhatu)

1571 amaginarreba (ama, ama-ginharreba)

1571 amaso (ama)

1571 atzeman (hatz, -tza-)

1571 aurtiki (gor, aurdigi, aurthiki)

1571 azkendu (hatz): gu ez garela hil gabe azkenzen

1571 azpiratu (hatz): munduko elementén azpiratuak ginén

1571 aztal (hatz)

1571 balea (balea, balena)

1571 baratu/paratu (baratu, baratu, paratu)

1571 basa (barren)

1571 bate(t)an (bat): harekin batean

1571 bazka (bazka)

1571 bazkatu (bazka)

1571 bedera (bat)

1571 bederen (bat, bereren)

1571 begirale (begiratu)

1571 behaztopa (hatz): trebukamendua edo behaztopea

1571 behaztopa-harri (hatz): behaztopagarriko harri

1571 behazun (hatz)

1571 beila (beila, beilla)

1571 bekoki (begi, bekh-)

1571 belaunikatu (berna, belhaurikatu)

1571 berandu (berandu): berandua izan

1571 berantu (berandu, beranthu)

1571 betidanik (bat, bethidanik)

1571 bozkario (boz, bozkario)

1571 deitore (deitoratu, deithore)

1571 ebiakoitz (egun, egiakoitz)

1571 edalontzi (edan, edal unzi)

1571 edaran (edan, edaran, ederan)

1571 edari (edan)

1571 ederretsi (eder): sufri eta eder-ets dezagun

1571 edireitze (*edin): eritheitze bat

1571 egari (gain, egari)

1571 egurtze (egur)

1571 emeki (eme)

1571 eragotzi (egotzi): erhautsaren oinetarik eragoiztea

1571 eraiki (*edin, eraiki)

1571 eraile (eho, erhaile)

1571 eraiteka (eho): etzitezen emenda bere giza-erhaiteketarik

1571 erauntsi (ino, eraunsi)

1571 erauzi (egotzi)

1571 eresi (ino)

1571 errauts (hauts, errhauts)

1571 erraz (erraz, erratx)

1571 errege-bide (errege): Erreguevide… y agora corrompiendo el nombre… llaman Errepide

1571 estakuru (estakuru)

1571 euskal herri (ino): Heuskal-herria

1571 euskara (ino, ũskera)

1571 ezagun (ezagun, ezagun)

1571 fedatu (fede): Iosephekin fedatua zela

1571 fida (fidatu): fida izanen naiz hartan

1571 gabeko (bat, gabeko)

1571 gaixo (haitz, gaizo)

1571 garondo (gain, garhondo)

1571 gatzatu (gatz)

1571 gutun/kutun (gutun/kutun, guthun)

1571 hamabost (handi, hamaborz, amorz)

1571 hamahiru (handi, hamairur)

1571 hamaika (handi, hameka)

1571 hamalau (handi, hamalaur)

1571 handitasun (handi, handitasun)

1571 handitu (handi)

1571 har (nar, har)

1571 harrabots (abar, habarrots)

1571 haserretu (hats, aserre-)

1571 hazil (hatz)

1571 hebain (eban)

1571 hemezortzi/hamazortzi (handi, hemezortzi)

1571 heuragi (*edun)

1571 hezi (hezi)

1571 hilabete (hil, hillebethe)

1571 hiltzeka (hil)

1571 hosto (horri, hosto)

1571 hurbil (hur)

1571 hurko (hur, hurko)

1571 idor (hur): idorte

1571 igel (hur, igel)

1571 iguriki (egun): batak berzea iguriki ezazue

1571 ike (gain): bide ikhezuak

1571 ilobaso (iloba)

1571 inarrosi (ino, inh-, ih-)

1571 inguru (inguru, inguru)

1571 ingurune (inguru)

1571 irion (*edin): irion ditzan langileak bere uztara

1571 izter (izter, ixter)

1571 jakiara (ekin, iakiara)

1571 jario (*edin, iariatu)

1571 jarraiki/jarraitu/jarrain (*edin, iarreiki)

1571 jauzi (egotzi): iauz baitzedin haurra haren sabelean; ur iauzten denezko ithurri

1571 kirats (keru): khirestu

1571 kristau/giristino (kristau/giristino, kristino)

1571 kutxa (kutxa, khutxa)

1571 larunbat (lagun, laranbate)

1571 mahatsardo (edan, mahatsarno)

1571 mikatz (min, mingatz)

1571 mutiko (mutil, muthilko)

1571 nahasi (lahar, nahasi)

1571 nekatu (neke, nekhatu)

1571 neskatxa (neska)

1571 neskenegun (neska, nesken egun)

1571 ohondikatu (hoin)

1571 oinatz (hoin, oin hatz)

1571 olio (olio, olio)

1571 ondiko (hoin): ondikoz

1571 oroit (oroit, orhoit)

1571 oskorri (ortzi, orzgorri)

1571 otoitz (otu, othoitza)

1571 oturuntza (hor, othorenza)

1571 paradisu (paradisu, paradiso, paradisu)

1571 piztu (bizi, biztu)

1571 poz (boz, boz)

1571 putzu (putzu, putzu)

1571 sano (sano)

1571 seira1/seira2 (sen): laur animalék zutén batbederak… seirá hegal

1571 tipito (txiki/ttipi, tipito, xipito)

1571 trebe (trebatu): trebeki

1571 txakur (txakur, xakhur)

1571 tximista (tximista, xistmist)

1571 umil (umil, <humil>)

1571 urriki1 (urriki1, urriki)

1571 urrundanik/urrundik/ urrunetik (hur, urrundanik)

1571 urruneko/urrungo (hur, urrungo)

1571 urtarril (hur, -th-)

1571 uztail (uzta)

1571 xedatu (xedatu)

1571 xede (xedatu)

1571 xehe (zehe, xehe)

1571 xipitasun (txiki/ttipi, xipi-)

1571 zahagi (zahar, zahagi)

1571 zaldizko (azal): zaldizko armada

1571 zigor (zur, zihor)

1571 zikoitz (zur, zikhotz)

1571 zilar (zur, zilhar)

1571 zilargile (zur, zilhargile)

1571 zimel (zur, ximal, zumel)

1571 zimur (zur, zimur-): zimurdura

1571 zoritu (zori1, zorhitu)

1571 zuharotz (zur)

1571 zutik (zur)

1572 mutiko (mutil, mutiko): Joanot Echagaray, alias Mutico

1576 jaungoiko (*edun, ja(i)ngoko)

1576 paradisu (paradisu, paradizu)

1577 ino (ino, -in-)

1578 atera (ate, atra)

1578 kendu (kendu, gendu)

~1580 agur egin (agur): saludatzen dot nik agur eginda

~1580 ahaide nagusi (ahaide): bere ayde naguçi Ibargoyengoen aurrean

~1580 aitoren (aitonen) seme/alaba (aita): aita onaen seme

~1580 aitzur (haitz, atxur)

~1580 anitz (handi, anetx)

~1580 aratuste (eho, aratixte)

~1580 ataide (ate)

~1580 azkazal (hatz, azkazal)

~1580 babes (babes): los escudos eran babeses

~1580 baldin (baldin, bardin)

~1580 balea (balea, balea)

~1580 bare3 (baratu, bare)

~1580 barkazio (barkatu, parkazio 'barkamen')

~1580 batzarre (bat, batzar)

~1580 bedeinkatu (bedeinkatu, bedeikatu)

~1580 bide-zidor (zur, bidazidor)

~1580 bigira (bigira, begira)

~1580 bizitza (bizi)

~1580 bortitz (bortitz, fortitz)

~1580 *eradutsi (eutsi, deraustae, deraustazu, deraustezu)

~1580 erosta (ino, <herosta>)

~1580 euskal herri (ino): Euskel Erriau

~1580 gaberik (bat, bagarik)

~1580 gaizki (haitz, gaxki)

~1580 gartzeta (gartzeta, kartxet)

~1580 -ge (kendu, -ga): baga

~1580 -ge (kendu, -tzaka): begiratzaka

~1580 hamaika (handi, amaeka)

~1580 handitu (handi): anditua

~1580 ilunetan (hil, illunetan)

~1580 iragaro (gain)

~1580 iramon (eman, iramo): eskuetan eukan arpea iramo eben...

~1580 itxura (itxura, etxura)

~1580 jainko (jainko, jaiko)

~1580 jakin2 (ekin)

~1580 jaundone (*edun, jandone)

~1580 laurden (labur, lauren)

~1580 lehenengo (lehen, lenaengo)

~1580 lor (lor)

~1580 nar (nar): rastras de madera (...) en bascuence narrac

~1580 neskame (neska)

~1580 oraindo (orain)

~1580 orainga(i)no (orain, -gaño)

~1580 ortots (ortzi, ortots)

~1580 osteango (oste)

~1580 ozpin1 (hor, ozpin)

~1580 paradisu (paradisu, padarisu, paradisu)

~1580 polit (polit)

~1580 sein/sehi (sen, sei)

1580 sendor (sen, sendor ‘sorta’): nueve sendorres de lino, de cuatro manojos cada sendor

~1580 sendoro (sen)

~1580 solas/jolas (solas/jolas, solas)

~1580 surtan (su)

~1580 urriki1 (urriki1, erruki)

~1580 xigor (zur, zigor)

1581 haitzulo (haitz): Aychuloa

1588 sutsu (su): Suchuportillua

~1591 bedeinkatu (bedeinkatu, bedikatu)

? 1592 zigorbide (zur): Cigor bidea

1593 aita handi (aita): ... joanes de echalecu ayta andi

1593 gorroto (gorroto, gorrotu)

1595 igorri (gor, egorri)

1596 bedeinkatu (bedeinkatu, bedeinkatu)

1596 kristau/giristino (kristau/giristino, kristiñau)

~1596 ukan (*edun, uketu)

~1597 barre (barren, farra)

~1597 bart (gau, bart)

~1597 egundaino (egun, -daino)

~1597 gutun/kutun (gutun/kutun, kutun)

~1597 ortzegun (ortzi, oste egun)

~1597 zaldunde (azal)

1598 andere (and(e)re, anre)

1598 mesede (mesede, merzede)

1599 ikazkin (ikatz): Icazquin uidea

XVI. m. gosari (gose, gosaari)

XVI. m. sinestatu (zur)

XVI. m. zut (zur, zut egon)

~1600 orberatu (hoin)

~1600 ortzantz (ortzi): iduri du orzeazanza

~1600 ortzi (ortzi, orze)

~1600 oskorri (ortzi, orzkorri)

~1600 ozpin2 (ortzi, orzpin)

~1600 zikoitz (zur, zikhoitz)

~1600 ziletu (zur): zilhet nezazu

~1600 zuhandur (zur)

1603 aizkolgile (aizkora, aizkora-): Esteban de ayzcoraguillearena

1605 arestian (orain, ariztian)

1605 idor (hur, idor)

1607 batza (bat, batzaa)

1607 galeze (gain, galeze)

1609 ortzegun (ortzi, ortzegun)

1609 oturuntza (hor, otrontze)

1615 bazter (barren, baztar): bastarretche

1616 ediren/idoro (*edin, ediren)

1617 anitz (handi, añhitz)

1617 bederen (bat, bedere)

1617 begirale (begiratu, begiraille)

1617 egartsu1 (gar)

1617 fidantz(i)a (fidatu): fidanzia handi bat

1617 gar (gar, kar)

1617 higuindu (egun, higuin): higuin dakizkidan

1617 jakintsu (ekin, jakinsun)

1617 jarraiki/jarraitu/jarrain (*edin, iarraiki)

1617 kristau/giristino (kristau/giristino, giristino)

1617 larunbat (lagun, larunbat)

1617 nekazale (neke, nekhazale)

1617 ortzirale (ortzi, ortzilare)

1617 sutopil (su, sutophil)

1617 uhin (hur)

1617 ukan (*edun, ikun)

~1620 aitabitxi (aita)

~1620 aiztur (haitz, aistor)

~1620 anitz (handi, hañitz)

~1620 bakan (bat, bakhan)

~1620 edaran (edan, eradan)

~1620 festa (festa, festa)

~1620 gantzutu (gain, -nz-): urinez ganzu

~1620 izurde (gizon)

~1620 jostatu (jostatu, jostatu)

1620 nekazari (neke)

~1620 ortzadar (ortzi, holzadar)

~1620 ozpin2 (ortzi, h-)

~1620 sator (sagu)

~1620 sehaska (sen)

~1620 urruti (hur, urruiti)

~1620 zilargin (zur, zilargin)

~1620 zilko (zur, xilko)

~1620 zintzur (zur, zinzur)

~1620 zolda (zori1, solda)

? ~1620 zurubi (zur, xurubi)

1621 anitz (handi, aunitz)

1621 beharrazaldeko (behatu, bearrazaldeko)

1621 eduki (*edun, iduki)

1621 ortots (ortzi, ortos)

1621 ortzirale (ortzi, (h)orzillare)

1621 ozpin2 (ortzi, ozmi-)

1621 ozpinarri (ortzi, ozmiarri)

1621 sinestatu (zur, zinestatu)

1622 ortzirale (ortzi, ostirale)

1624 galgorri (gain, galgorri)

1626 ama birjina (ama, ama birjina)

1626 bizkor (bizi, biskor)

1626 irabazi (ebatzi, erabazi)

1626 kristau/giristino (kristau/giristino, kristio)

1626 orkatz (hoin, orkhatz): Andre Orqhaxa

1627 ahaire (aho)

1627 ahakan (aho)

1627 aharantza (aho)

1627 aheri(a) (aho)

1627 ahutz (ahutz)

1627 aipagarri (aita, -ph-)

1627 aipu (aita, -ph-)

1627 ama birjina (ama, birjina ama)

1627 antsia (antsia, -nts-)

1627 atzapar (hatz, atzapar)

1627 bakar (bat, -kh-)

1627 bakun (bat, -kh-)

1627 bedeinkatu (bedeinkatu, bedinkatu)

1627 bederen (bat, bederen)

1627 begiratzaile (begiratu, begiratzaille)

1627 belatz (beltz, belatx)

1627 berantu (berandu, berandu)

1627 betan (bat)

1627 deiadar (deitu, deihadar)

1627 emazurtz (zur, -xurtz)

1627 *eradun (*edun, -ro-): narotzun

1627 erauki (*edun)

1627 euskara (ino, eskara)

1627 ezperen (bat, ezperen)

1627 fio2 (fio2, fio)

1627 galdatu/galdetu (gain, galdetu)

1627 gar (gar, khar)

1627 garaite (gain, garaite)

1627 garba2 (garba2)

1627 haitz-buru (haitz, haitz buru-)

1627 hasperen (hats, hats beheren)

1627 hauspo (hauts, hautsko)

1627 hausterre (hauts, hautsterri)

1627 hazpegi (hatz, hazpegi)

1627 hibai (hur, -a)

1627 hilarri (hil, illharri)

1627 horma (horma, borma)

1627 horri (horri, horri)

1627 hosto (horri, osto)

1627 ifar/ipar (hur, iphar)

1627 ilor (hil, illhor)

1627 jaungoiko (*edun, iongoiko)

1627 jori (jori, iori)

1627 kristau/giristino (kristau/giristino, kristau)

1627 laino (laino, lanho, lainho)

1627 letagin (begi, lethagiñ)

1627 ohara (hor)

1627 ortuts/ortoz (hoin): orthutsetan

1627 ortzirale (ortzi, -rale)

1627 ozpin2 (ortzi, ozpiñ)

1627 semebitxi (sen)

1627 sendagaila (sen, -gaille)

1627 sukar (su, -kh-)

1627 trebatu (trebatu): obra hetan treba adi

1627 txoro (zur, xoro)

1627 uholde (hur, uholde)

1627 urgatzi (egotzi, urgatzi)

1627 urruneko/urrungo (hur, urruneko)

1627 ustel (ustel, bustel): busteldu

1627 xigortu (zur)

1627 xipitasun (txiki/ttipi, ttipi-)

1627 xume (zur)

1627 zikin (zur, -kh-)

1627 zinegotzi (zur): ziñ-egotzientzat edo iuratuentzat

1627 zuntz (zur): harizuntza

1627 zurtoin/txorten (zur, zurthin)

1627 zurubi (zur)

1627 zurtz (zur, xurtx)

1628 elizate (eliza): Eliçatea

~1630 abere mutu (abere, abre mutu)

~1630 aitoren (aitonen) seme/alaba (aita): Aitonen seme

~1630 atera (ate): atheratu

~1630 bestaberri (festa): Besta Berri eguna

~1630 emagin (eme)

~1630 emakume (eme)

~1630 emazurtz (zur, -xurtx)

~1630 hilarri (hil, hillharri)

~1630 ibide (hur, ibide)

~1630 ilunabar (hil): illun nabarrean

~1630 iluntze, iluntziri (hil, illhuntze-): illhuntzean

~1630 odoluri (odol)

~1630 ortutsik/ortozik (hoin, orthutsik)

~1630 ortzadar (ortzi, hortzadar)

~1630 ozpin2 (ortzi, ozpriñ)

~1630 sendagaila (sen, -gailla)

1632 hauspogile (hauts, auspagile): joanes de saldias alias auspaguille

1635 ahapaldi (aho)

1635 anitz (handi, hain-)

1635 asaldatu (hats)

1635 asaldu1 (hats)

1635 erabaki (eban, ebaraki)

1635 erasia (ino)

1635 eztitu (hezi): eztiarazi

1635 hastapen (hats, hatsapen)

1635 kaltiar (gain)

1635 keru (keru, kh-)

1635 mintzaira (min, -aia)

1635 sorginkeria (sor)

1635 zorne (ezagun)

1636 abuztu (abuztu, abustu)

1636 ahari (handi, ahari)

1636 garaite (gain, gargaite)

1636 horma (horma, orma)

1636 hurko (hur, urko)

1636 ideko/kideko (ekin, kideko)

1636 izterbegi (izter, ixterbegi)

1636 larrazken (larre, larazken)

1636 laurgitu (labur)

1636 ortzirale (ortzi, orziral)

1636 ospatu (hots, ospatu ‘entzutetsu’)

1636 uhar (hur, uhar)

1636 urratu (urratu, urrhatu)

1636 uztail (uzta, ustail)

1636 zehar (zehe, zehar)

1636 zigor (zur, xigor)

1638 ahats (aho)

~1638 arnasa (hats)

~1638 jarraiki/jarraitu/jarrain (*edin, jarraitu)

~1638 susperro (susperro)

1638 zahako (zahar, zaako)

1638 zuntzun (zur, sunsun)

1639 sustrai (zur, sustrai): Francisco de Sustraiza

1643 ahaiko (ahaide, ahaikoa)

1643 ahakar (aho)

1643 ahozabal (aho, aha-)

1643 aizkora (aizkora, haizkora)

1643 antxume (handi, ahuntzume)

1643 ataka (ate, athaka)

1643 atalondo (ate, athal-): athal ondoan

1643 atzaparta (hatz)

1643 azkordin (hatz): hatz gordin eginik

1643 baratxuri (baratu, -txuri)

1643 bare1 (baratu)

1643 barrandatu (barren, barren-)

1643 bate(t)an (bat): guztiek batetan eta boz batez

1643 beharrondoko (behatu, behar-ondoko)

1643 behaztopa-harri (hatz)

1643 beltzuri (beltz): beltzuri egin

1643 bestale (festa)

1643 deitoratu (deitoratu, -th-)

1643 deitore (deitoratu, deithora)

1643 edergarri (eder)

1643 emazteki (eme)

1643 erregarri (erre, erra-)

1643 eztitu (hezi)

1643 fidantz(i)a (fidatu, fidantza)

1643 garaite (gain, garhaite)

1643 gartzeta (gartzeta, garzeta)

1643 goldenabar (gor)

1643 gorrotatu (gorroto)

1643 gutun/kutun (gutun/kutun, buthun)

1643 hausnar (hats, hausnaur, hasnaur)

1643 haztamu/haztamuka (hatz, haztamuka)

1643 hildumatu (hil)

1643 idoiztatu (hur, h-): lohian lizundua eta hidoiztatua

1643 igel (hur, iel)

1643 igeri (hur, ieri)

1643 ingude (ingude)

1643 jostailu (jostatu, dostaillu)

1643 laster (lats, laxter)

1643 orkoi (hoin, orkhoi)

1643 ortuts/ortoz (hoin, orthuz da)

1643 sagarroi (sagar)

1643 sorta (sor, sortha)

1643 zama (zama)

1643 zedarri (xedatu, zedarri)

1643 zuhirin (zur): zuhirindu

1643 zurmindu (zur)

1643 zurrun (zur)

~1650 adaki (adar)

~1650 ahalusain (handi)

~1650 ahartzartz (handi, aharzatz)

~1650 ahul (ahul, ahul)

~1650 aitzur (haitz, ainzur)

~1650 aizkolari (aizkora, aizkorari)

~1650 aiztur (haitz, aixtur)

~1650 akelarre (handi, akerlarre)

~1650 alababitxi (alhatu)

~1650 ardanaska (edan)

~1650 arestian (orain, araistian, oraixtian)

~1650 arratsaldi (arrats)

~1650 atsegingarri (hats)

~1650 aurtemein (hur, artemehin)

~1650 babes (babes, pabeza)

~1650 bakandu (bat, -kh-)

~1650 barekurkuilu (baratu)

~1650 belauniko (berna, belhauniko)

~1650 belztura (beltz)

~1650 betezpal (begi, bethespal)

~1650 bordari (borda)

~1650 ebiakoitz (egun, ebiakoitz)

~1650 ehaile (eho, ehaile, ehoile)

~1650 erle-belar (hezi, erle belhar)

~1650 faltsatu (faltsu, falsa-)

~1650 fio2 (fio2, figu, fiu)

~1650 ganga (gain)

~1650 gantxigor (gain, gatz xingor)

~1650 gantzu (gain)

~1650 garba1 (gain)

~1650 garba3 (garba2, gerba)

~1650 garbizu- (gain): ur-garbizun

~1650 gazur (gatz)

~1650 gosari (gose, gosari)

~1650 hamahiru (handi, hamahirur)

~1650 hamartsu (handi)

~1650 hausterre (hauts, hausterri)

~1650 hezueri (berna, hezueri)

~1650 hidoi (hur, hidoi)

~1650 hostoil (horri, ostoil)

~1650 hurdi (hur3, hurradi)

~1650 hurko (hur, urkho)

~1650 ibide (hur, ipidia)

~1650 ibiri (hur)

~1650 ilunbe (hil, ilhunpe)

~1650 jario (*edin, iarion)

~1650 kino (keru, kinu)

~1650 lapur/napur/ñapur (lapur/napur/ñapur, ñapur)

~1650 latsatu (lats, latza-)

~1650 legen/negel, legenar (hur): negelar

~1650 mugarri (muga): mugarriztatu

~1650 neskaso (neska)

~1650 ohalano (hor)

~1650 oihartzun (oihan, oiarzun)

~1650 ondikatu (hoin)

~1650 oturuntza (hor, othurunza)

~1650 polit (polit, pulit)

~1650 poliki (polit puliki)

~1650 sagardo (sagar, sagarno)

~1650 seietan (sen)

~1650 sendor (sen, zeldor)

~1650 sustatu (su, suz-)

~1650 sutopil (su, sukopil)

~1650 txistor (txistor, xixtor)

~1650 uhadera/igaraba (hur, uhadera, udagara)

~1650 uhain (hur)

~1650 umerri (ume)

~1650 urririk (urririk, urru- <uru->)

~1650 ustel (ustel, p-): pusteldu

~1650 xingar (zur)

~1650 zehume (zehe, seume, sehame)

~1650 zi1 (zur)

~1650 zigor (zur, zigor)

~~1650 zilko (zur, zilko)

~1650 zintz (zur)

~1650 zirin (zur)

~1650 zirtzil (zur, zirzil)

~1650 zizter (izter, xixter)

~1650 zorne (ezagun, zaurne, sorna)

~1650 zuhaizti (zur, -tzt-)

~1650 zuhari (zur)

~1650 zumalakar (zur, -lakar)

~1650 zumardi (zur, zuhardi)

1651 oroitzarre(n) (oroit): urtaburia edo orhitzarrena

1653 adegi (adar)

1653 amandre (ama, amandre)

1653 astun (hats)

1653 atzeren (hatz, atzeren-): atzerengo

1653 bariku (gau)

1653 deiadar (deitu, gedar)

1653 edatun (edan)

1653 eguen (egun, eguen)

1653 eztegu (eztei)

1653 garun (gain)

1653 heztul (hezi, estul)

1653 ino (ino, -iño-)

1653 izeko (izeba, eseko)

1653 neskatila (neska, -tilla)

1653 odoloste (odol, -oste)

1653 ogigazta (hor, ogigastei)

1653 otsein (hor, otseiñ)

1653 sagardo (sagar, sagardao)

1653 titi (titi, titi)

1653 txiker (txiki/ttipi, txiker)

1653 uda (egun, euda)

1653 uher/uger (hur, uger)

1653 uholde (hur, uriol(e))

1653 umezurtz (zur, -surtz)

1653 zaltzain (azal, zalzain): paje ta zalzainzat

1656 amets (amets, ames)

1656 atzeren (hatz, atzereen-): atzereengo

1656 barka eskatu (barkatu): parka eskeetea

1656 berandatu (berandu, berantadu)

1656 garbai (gain)

1656 garbatu (gain, garbaitu)

1656 jabe (*edun, iaba)

1656 jakitun (ekin, iakitun)

1656 larregi (lar)

1656 oraingino (orain)

1656 osterantzean (oste, osteranzean)

1656 sartzai(k)era (sarri, sarzaiera): Kristo gure iauneen sarzaierea

1657 abelodi (abere): Abel odiz

1657 afari (gau, auhari)

1657 beltzaran (beltz, beltxaran)

1657 ekoizle (egotzi)

1657 ekoizpen (egotzi)

1657 garba1 (gain, karba): laur karbari / karban hanxe ziren ari

1657 herots (ino)

1657 hosto (horri, orsto)

1657 hurrendu (hur, hurrentu)

1657 jauretsi (*edun): Iainkotan bat huts iauretsak

1657 ospatu (hots, hospatu ‘goretsi’)

1657 suhartu (su): bihotza suharturik

1657 urrunean (hur)

1657 zupu (putzu)

1657 zurkaitz1 (zur)

1658 babes (babes, paubes)

1658 hibai (hur, h-)

1658 malko1 (egun)

1658 zahardade (zahar, zahartate)

~1660 ahaikatu (ahaide)

1664 abuztua egin (abuztu): bere abustuaren egiten

1664 arrastiri (arrats, arratstiri)

1664 baserri (barren, basherri)

1664 bizkor (bizi, pitzkor)

1664 epaile (eban)

1664 gizaki/gizonki1 (gizon, gizonki)

1664 jauztiri (egotzi, iautstiri)

1664 josteta/jostaketa (jostatu, dostaketa)

1664 urrundanik/urrundik/ urrunetik (hur, urrunetik)

~1665 azazkuilu (hatz, azatzkuillu)

~1665 azpizun (hatz, azpizun <aspiçun>)

~1665 bart (gau, barda, bard)

~1665 bizkor (bizi, bixkor)

~1665 hanpatu (handi, henpatu)

~1665 haztamu/haztamuka (hatz, hastamu)

~1665 ubel (hur)

~1665 zolda (zori1, zolda)

1666 beltzuri (beltz, belzauri)

1666 ebiakoitz (egun, irakoitz)

1666 hamahiru (handi, hamirur)

1666 hasperen (hats, hasperen)

1666 haurzurtz (zur, haur-zurtz)

1666 kristau/giristino (kristau/giristino, kristi)

1666 mingar (min)

1670 urtats (hur, urtasketa)

1672 gauza (gauza, gaiza)

1672 ingura (inguru, ungura): zure memorioan ungura bat egin ezazu

1672 inguru (inguru, unguru)

1674 euskara (ino, uskara)

1676 galdatu/galdetu (gain, galthatü)

1677 handi (handi, haundi)

~1678 jakiunde (ekin)

~1685 txingar (zur)

1686 bazkari (baratu, bazkari)

1686 begiratu (begiratu, beiratu)

1686 bozkario (boz, boztario)

1686 urrundanik/urrundik/ urrunetik (hur, urrundik)

1688 egundo (egun, eguno)

1688 galdur/galdurru (gain, galdur)

1688 oraindi(n)o (orain, oraindio)

1688 seniparte (sen)

1692 azkazal (hatz, azazkal)

1692 euskara (ino, eskuara)

1692 heztul (hezi, hestul)

1692 zuringo (zur, xuringo)

1696 abeletxe (abere): Abeleche

1696 afari (gau, aihari)

1696 anitz (handi, hanitx)

1696 ardo/arno (edan, -ano): mahatsano

1696 arrapiztu (bizi)

1696 erazagutu (ezagun): erazagützen

1696 gabezia (bat, bagezia, gabezia)

1696 galdo (gain, galtho)

1696 gau (gau, gai): ostegün saintü gaian

1696 hurrendu (hur, ürhentü)

1696 iluntze/iluntziri (hil, ülhünze)

1696 jainko (jainko, jinko)

1696 mutiko (mutil, mithilko)

1696 oroitzarre(n) (oroit): saintiez orhitzarre egiten da

1696 suhalama (su, sühalama)

1696 urrieta (urri1, ürrieta)

1696 urtats (hur, urthatse)

XVII. m. sagardo (sagar, sagardo)

XVII. m. zarbazta (abar, <sarvasta>)

1712 agurztatu (agur, agurtz-): agurtztatzea

1712 ataka (ate, atheka)

1712 garaite (gain, garraite)

1712 hanpatu (handi, hanpatu)

1712 mintzaira (min, -aira)

1712 suhar1 (su)

1712 tresneria (tresna)

1712 txistor (txistor, xistor)

1712 zedarri (xedatu, xedarri): xedarriak edo mugarriak

1713 azken (hatz, aizken)

1713 ebatsi (eban, ebetsi)

1713 gabeko (bat, bageko)

1713 senide (sen)

1713 xipitasun (txiki/ttipi, txiki-)

~1714 aiztur (haitz, haixtur)

~1714 haskari (hats, haskari)

? 1714 gangar3 (gain): Gangaribay

~1715 atera (ate, atara)

~1715 atzamar (hatz): atzamartxo

~1715 ingura (inguru, ingura): artu daigun ingura

~1715 neskazahar (neska, neska zar)

~1715 orkatz (hoin, orkhaitz)

~1715 subil (su, subil)

~1715 uraska (hur)

1716 fidamen (fidatu): fidanzia edo fidamen guziak

1717 subil (su, sunbil)

1720 fidos (fidatu)

1720 hastapen (hats, hastapen)

1720 laster (lats, lauster)

1720 sustatu (su, sus-)

1720 zigorrada (zur)

1723 galdor (gain, kaldor): Echacaldorgaña

~1725 aitzur (haitz, haintzur)

~1725 aitzurketa (haitz, haintzurketa)

~1725 akelarre (handi, akhelarre)

~1725 atezain (ate, -th-)

~1725 atzipetu (hatz, atzipatu)

~1725 baserri (barren, basa-herri)

~1725 bazkaldu (baratu, bazkaldu)

~1725 betibizi (bat, -th-): bethibizia, bethibizibelharra

~1725 halatu (alhatu)

~1725 haurzurtz (zur, haur xurtx)

~1725 haustura (hauts)

~1725 hezueri (berna, hezuberi)

~1725 horikara (hor)

~1725 hots eman (hots)

~1725 hurto (hur3)

~1725 ikazkin (ikatz, ikhatzgin, ikhazgin)

~1725 ikaztegi (ikatz, ikhatz-)

~1725 izotz (hur, itzotz)

~1725 laino (laino, lañho)

~1725 mugarri (muga): mugarritu

~1725 putzu (putzu, phutzu)

~1725 tzar (zahar)

~1725 xuhur (zur)

~1725 zaharreria/zaharkeria (zahar, zaharkeria)

~1725 zirimola (zur, xirimola)

1729 iloba (iloba, elloba)

1729 neskako (neska)

1731 atzen (hatz): atzenengo

1731 bedeinkatu (bedeinkatu, bedenkatu)

1731 ezauari (ezagun)

1733 amabitxi (ama, amabutxi)

1733 bet-betan (bat, betbetan)

1737 abarrakitu (abar)

1737 amaitu (handi)

1737 azken (hatz, azkan)

1737 jaiotza (*edin)

1737 lauridikitu (labur): besaburuak lauridikiturik

~1738 bakandu (bat)

~1738 bekozko (begi): filosofo bekozkodunak

~1738 ilunabar (hil, illunabar)

~1738 poliki (polit, polliki): zer polliki datorkion

~1740 bekurunde (begi, -kh-)

~1740 *eradun (*edun, -u-): dautzuegu

~1740 luzamen/luzamendu/luzapen (luze, luzamen)

~1740 sarbide (sarri, sarpide)

~1740 amabitxi (ama, amabitxi)

1741 azpikotzatu (hatz)

1741 barregarri (barren, barra-)

1741 borobil (bortz, burubil)

1741 deitura (deitu)

1741 gizonto (gizon)

1741 harategi (eho)

1741 harrabots (abar, harrabots)

1741 hazpegi (hatz, hazbegi)

1741 hezkur (hezi, ezkhur)

1741 jostailu (jostatu, dostagailu)

1741 kume (ume)

1741 orein (orein, oren)

1741 orkoi (hoin, orkhei)

1741 sagu (sagu, sabu)

1741 sutsu (su)

1741 urri1 (urri1, hurri)

1741 zilarbizi (zur, -ill-)

1745 abaritz (abar): abarizketa

1745 aditz (aditu, aditz, adititz)

1745 adiunde (aditu)

1745 ahots (aho, abots)

1745 aitabisaba (aita)

1745 aitasaba (aita)

1745 aitona (aita)

1745 aiurri (aditu, adiurre)

1745 aizto (haitz)

1745 amabisaba (ama)

1745 amasaba (ama)

1745 amona (ama, amona)

1745 aratuste (eho, aratuste)

1745 arbazta (abar)

1745 arrastegi (arrats)

1745 asalda (hats)

1745 astin(du) (hats, astin)

1745 atal (ate)

1745 atsedengarri (hats)

1745 atzapar (hatz, atxapar)

1745 atzaparkada (hatz, atzaparkada, atxaparkada)

1745 atzaparrada (hatz)

1745 atzazal (hatz)

1745 atzipe (hatz)

1745 atzipetu (hatz, atzipetu)

1745 atzitu (hatz)

1745 ausiabar (hauts, -tza): auziabartza, autsi abartza, autsiabarza

1745 azalde (azal)

1745 azkordin (hatz, ask-)

1745 azpigun (hatz, aspigun)

1745 aztarkada (hatz)

1745 aztarna (hatz)

1745 aztarrika (hatz, aztarriaka)

1745 aztartegi (hatz)

1745 bagai (bagai)

1745 bakun (bat, bakun)

1745 barakuilu (baratu, barakullo, barakulu)

1745 barregarri (barren, farra-)

1745 baserritar (barren)

1745 bedeinkazio (bedeinkatu)

1745 bederik (bat)

1745 begirada (begiratu)

1745 begitandu (begi)

1745 begitazio (begi)

1745 begizko (begi)

1745 beharrondoko (behatu, belarrondoko)

1745 bekatxo (begi, bekatxu)

1745 beltzurda (beltz, belzurda)

1745 berdantza (gau, -ntz-, -nz-)

1745 betor (begi, bitor)

1745 bigira (bigira, beg-/bigiria)

1745 eguantz (egun, -nz-)

1745 egunsenti (egun)

1745 egurastu (egun)

1745 elizaurre (eliza, eleiz-)

1745 epai (eban)

1745 epail (eban)

1745 erabaki (eban, erabaki)

1745 erauzi (egotzi, -tu): erauzitu

1745 erlabio (hezi)

1745 erlakizten (hezi)

1745 erregarri (erre, erre-)

1745 euskaldun (ino, euskeldun)

1745 euskarri (eutsi, euskarri, eutsigarri)

1745 gailendu (gain)

1745 galaza (gain)

1745 galdor (gain, galdor)

1745 galendu (gain, galenda)

1745 galeper (gain)

1745 galtxuri (gain)

1745 gandor (gain)

1745 gandu1 (gain, kandu)

1745 gangar3 (gain)

1745 gara (gain)

1745 garagardo (gain, gararno)

1745 garatu (gain)

1745 garil (gain)

1745 garmendi (gar)

1745 garo1 (gain)

1745 gatzun (gatz, gatzu)

1745 gorrotagarri (gorroto, gorrota-)

1745 guda (gudu)

1745 gudari (gudu)

1745 gudatu (gudu)

1745 gurdibide (egur, gurdibide)

1745 gurpil (egur, gurpil, kurpil)

1745 hamabikatu (handi)

1745 handi (handi, aundi)

1745 handientsu (handi, andientsu)

1745 hanka (hanka, txanka)

1745 hanpurutu (handi)

1745 hantuste (handi, antuste)

1745 hauspogile (hauts, auspo-)

1745 haustegi (hauts)

1745 hezi (hezi, ezitu)

1745 hosdun (hots, osdun, ostun)

1745 hosto (horri, ostro)

1745 hotsarka (hots)

1745 hozka (hor)

1745 hozkada (hor)

1745 idol (hur, idola)

1745 idorsitu (hur)

1745 ifar/ipar (hur, ifar)

1745 igel (hur, ingel)

1745 igurtzi1 (gor, igortzi)

1745 ikatz (ikatz, iketz)

1745 ikazkin (ikatz, ikezkin)

1745 ikaztegi (ikatz)

1745 inotsi (ino)

1745 irten (gor, erten)

1745 iztai (izter, iztegi)

1745 jaramon (eman)

1745 jario (*edin, jario)

1745 jarki1 (jarri)

1745 jarrai (*edin): ari jarrai; besteren jarraia

1745 jarraio (*edin): jarraioan

1745 jauzkidatu (egotzi)

1745 josteta/jostaketa (jostatu, jostaeta)

1745 kalpar (gain, galbar)

1745 kindu (keru)

1745 landetxe (landa, landetxe, landetxa)

1745 legenar (hur, legenar)

1745 leinargi (leinu, leñargi)

1745 madarikazio (madarikatu, madarikazio)

1745 mizto (min, -st-)

1745 nazka (nazka)

1745 ogigazta (hor, ogigaztai)

1745 oinorde (hoin, oñ-)

1745 oin(t)uts (hoin, oñuts-): oñutsetan ibilli

1745 orbel (horri)

1745 orkatila (hoin)

1745 oroipen (oroit)

1745 ortots (ortzi, ostots)

1745 ortuts/ortoz (hoin, ortoz)

1745 oskarbi (ortzi, osgarbi)

1745 ostr(e)ilaka (ortzi, ostrellaka)

1745 oturuntza (hor, oturunza)

1745 poliki (polit, poliki)

1745 polito (polit)

1745 saguzar (sagu, -xar)

1745 salmenta (sari)

1745 satitsu (sagu, -txu)

1745 se(i)nge (sen)

1745 seinzain (sen, -nz-)

1745 semeizun (sen)

1745 sen (sen)

1745 sendor (sen, sendar)

1745 sendor (sen, seldor ‘sorta’)

1745 sorbeltz (sor)

1745 sori1 (sor)

1745 suhats (su, sugats)

1745 sukartu (su)

1745 susper (su, suspar)

1745 suspertu (su, zuzpertu)

1745 sutunpa (su)

1745 txingor (zur)

1745 txistor (txistor, txistor)

1745 txolarre (zori2, txoarre)

1745 txorimalo (zori2)

1745 ubelori (hur)

1745 uhadera/igaraba (hur, igaraba, ubagare)

1745 uharri/uharritza (hur, ugarri)

1745 uharri/uharritza (hur, huarriza, huerriza)

1745 umegin (ume, ume- <h->)

1745 umetu (ume, <h->)

1745 umoi (ume)

1745 ur-begi (hur)

1745 uxatu (uxatu, uxatu)

1745 xurikin, txurikin (zur, txurikiñ)

1745 zabaltza (zabal, zabaltza)

1745 zalauts (azal)

1745 zarbazta (abar, zarbazta)

1745 zatal (ate)

1745 zehume (zehe, zehume)

1745 ziburu (zur, ziburu zabaru)

1745 zilbor (zur, txilbor)

1745 zintzil, zintzilika (zur, -nz-): zinzilika

1745 zipotz (zur, zipotz, zapotz, txipotx)

1745 zirpitz (zur)

1745 zirtzilu (zur, zirzilu)

1745 zoldi (zori1)

1745 zorne (ezagun, zorna)

1745 zubeltz (zur, zubeltx)

1745 zukoitz (zur)

1745 zulazaki (zur)

1745 zumarreta (zur, zumarreta)

1745 zurkaitz2 (zur)

1745 zurrunbilo (zur, zurrunbullo)

1745 zurrunga (zur)

1745 zutagoi (zur)

1745 zutari1 (zur)

1745 zutoin/zuntoi (zur, zuntoi)

1745 zutun (zur, zutin)

1745 zutundu (zur, zutindu)

1745 zutunik (zur, zutinik)

1746 aitzurkulu (haitz, atxurkulu)

1746 aketo (handi)

1746 azpin (hatz)

1746 basakaran (barren)

1746 bekain (begi)

1746 egubakoitz (egun)

1746 erlauntz (hezi, erlautz)

1746 erle-txori (hezi, erla-)

1746 gaihendu (gain, gaien-)

1746 galza (gain)

1746 gatzartu (gatz)

1746 ilbeltz (hil, ibeltz <h->)

1746 ixtaklok (izter, istakolka)

1746 jaurtiki (gor)

1746 lortu (lor)

1746 mintz (min, min(t)z)

1746 ozpinarri (ortzi, ozpinarri)

1746 satandere (sagu)

1746 susper (su, susper)

1746 txinparta (zur)

1746 zabalera (zabal, arrain izena)

1746 zaldunaketa (azal)

1746 zuldar (zori1)

1749 bozgune (boz)

~1750 johan (joan): emaitera yohan tzen...

1757 handios (handi, handius)

1757 igurtzi2 (gor)

1757 jakitus (ekin)

1759 abeltegi (abere)

1759 adibide (aditu): irakurleari adibidea

1759 ezteile (eztei): errege ezteilea

1759 sendor (sen, sendor)

~1760 andreki (and(e)re)

~1760 fio1 (fio1): ez naz bat ere fio

~1760 gizaki/gizonki1 (gizon, gizaki)

~1760 haitzulo (haitz, aitz zulo)

~1760 handiskote (handi, andiskote)

1761 gizaseme (gizon)

1761 ilbeltz (hil, ill beltz)

1761 zindo (zur)

1761 zintzo (zur, zintzo, zintso)

1763 elizate (eliza, elesate)

1764 zirt, zirt-zart (zur)

~1765 abaritz (abar)

~1765 aitaizun (aita)

~1765 beharrazaldeko (behatu, bearrizaldeko)

~1765 garagardo (gain, garagararno)

~1765 zeharrola (zehe): zearrolas, herrerías de agua, herrerías de húmedo

1766 atondo (ate, atondo)

1775 asaldura (hats)

1775 idoiztatu (hur, idoiztatu ‘laidoztatu’)

1778 txintxa (zur)

1780 arramaiatz (maiatz)

~1780 ilundiri (hil, hilündiri)

1782 gizagende (gizon)

1782 pindar (zur)

1783 abartegi (abar, abartegi)

1783 dametsi (damu)

~1784 azazkar (hatz)

~1784 josta (jostatu, txosta): dantza ta txosta; egun guzian txostan

~1784 zaharreria/zaharkeria (zahar, zarreria): zarreria bera da eritasun

1785 abartu (abar)

1785 ezaupide (ezagun, ezagun-bide)

1785 jauzteka (egotzi)

1785 kinber (gain, khinper)

1785 otordu (hor)

1785 saltzapen (sari, saltzepen)

1793 ekain (egun)

XVIII. m. bateo (bat, batio)

XVIII. m. behatz (hatz, biatz)

XVIII. m. eraduki (*edun): enezala eraduki batere haiduru

XVIII. m. orein (orein, oruñ)

XVIII. m. otron (hor): otron bat edo baskari bat

XVIII. m. uholde (hur, ugolde)

XVIII. m. ukan (*edun, iken)

1800 abagadaune (abagadaune, abagune)

~1800 adimen/adimendu (aditu, adimen)

~1800 amai (handi)

~1800 atsitu (hats)

~1800 atzoskol (hatz)

1800 auzka (ahutz)

1800 azkor (hatz)

~1800 azkura (hatz, atz-)

~1800 aztarren (hatz)

~1800 aztertu (hatz)

~1800 aztu (hatz)

~1800 barakarro (baratu)

~1800 batxo (bat)

~1800 batza (bat, batza, batzaa)

~1800 batzandu (bat)

~1800 begitaune (begi)

~1800 birrin, birrindu (eho): birrindu

~1800 ebatzi (ebatzi, ebatsi)

~1800 egundo (egun, egundo)

~1800 erion (*edin)

~1800 errari (erre)

~1800 ezo (hezi)

~1800 gaila/galia (gain, galia)

~1800 galtzu (gain)

~1800 gangar1 (gain)

~1800 gangar2 (gain)

~1800 gangor (gain)

~1800 garo2 (gain)

~1800 gori (jori)

~1800 gurtigun (egur, burtegun)

~1800 hotsendu (hots)

~1800 igurdi/egordi (gor, igordi)

~1800 ilull (hil)

~1800 iretargi (hil, iretargi, ilartargi)

~1800 laurdenegu(n) (labur, laurdenegu)

~1800 oraindi(n)o (orain, oraindiño)

~1800 sagarpe (sagar)

~1800 satitz (sagu)

~1800 seilaste (sen)

~1800 txatal (ate)

~1800 txirgora (zur, txirgora, txilgora)

~1800 zabalera (zabal)

~1800 zabor (zabor, zaborrea)

~1800 zeharo (zehe)

~1800 zehatz (zehe): artez ta zeatz

~1800 zilbot (zur)

~1800 zutundu (zur, zutundu)

~1800 zutunik (zur, zutunik)

~1802 abagadaune (abagadaune, abagadaune)

~1802 aketiren (handi)

~1802 ausiabar (hauts, ausiabar)

~1802 biloba (iloba, billoba)

~1802 bitxidun (bizi)

~1802 gardostu (gar)

1802 harjo (nar, artxo): fruita ártxoak

~1802 haustiatu (hauts, austiatu)

~1802 hotsean (hots, otsean)

~1802 ibitu (hur)

~1802 kebera (ke)

~1802 luzanga (luze)

~1802 miazkatu (min)

1802 narras (nar): narraska

~1802 ortutsik/ortozik (hoin, ortozik)

1802 osterengo (oste)

1802 otamen (hor, otámen)

1802 satartera (sagu, satartéra)

~1802 uraga (hur, u(r)aga, ugaba)

~1802 zarba (abar)

~1802 zirkin (zur)

~1802 zubitu (zur): suurra… zubituba

~1802 zutoin/zuntoi (zur, zutoi)

1803 bigira (bigira, bigira)

1803 zur2 (zur): deabrua beti ibilliko da zur

1807 bateo (bat, báteo)

~1808 atzena (hatz): oroi zaitez atzena…

~1808 gandu1 (gain, gandu)

~1808 luzamen/luzamendu/luzapen (luze, luzapen): ez ibilli luzapenetan

1809 belaunika (berna, belhaunika): belhaunika jarririk

1809 hanpurus (handi): hanpuruskeria

1816 adila, adilari (aditu)

1816 erlaro (hezi)

1816 gorrotagarri (gorroto, gorroto-)

1816 senikera/senitera (sen, senikera)

1817 lorratz (lor, lorrotz)

1818 jaurti (gor)

1819 aita izan (aita): orain aita ditugun seinak

~1820 asaskatu (hats, asazkatu)

~1820 laborri (labur, lau orri)

~1820 ziztrin (zur, sistirin)

1821 elizkari (eliza, elexkari)

1824 aitarren seme (aita)

1826 borobil (bortz, borobil)

1826 gangaila (gain)

~1840 lorratz (lor, lorratz)

1842 galdera (gain, galdeera)

1847 ahunztika (handi, auntztika)

1847 aitonume (aita): Erribilduetako aitonumeak

1847 arba (abar)

1847 aztapo/oztopo (hatz, aztapo)

1847 aztarrika (hatz, aztarrika)

1847 belatxinga (beltz)

1847 egutera (egun)

1847 ibar-buru (hur)

1847 keatza (ke)

1847 okuntza (hor)

1847 samalda (zamari)

1847 urtabe (hur)

~1850 aran (haran, arran)

1850 zapalda (apal)

1852 bakant (bakant, bakhant)

1852 hanpurus (handi, anpurus)

1852 hostaila (horri, ostroila)

1852 ibaso (hur)

1852 urririk (urririk, urri-)

1853 sorka (sor, -kh-): sorkhan

1853 zirtzikatu (zur, xirxikatu)

1855 galdera (gain, galdera)

1855 ilunantz (hil, illunantz)

1857 hazta1 (hatz, azta)

1857 horixka (hor, orizka)

1857 nare (baratu)

1857 nekaitz (negu, -kh-)

1857 ttar (zahar): azietan den ttarrena

1857 uherlo (hur)

1857 xirgil (zur)

1857 zinkor (zur, -kh-)

1857 zuhail (zur, xurhail)

1857 zumelika (zur, zumarika)

1858 adaburu (adar)

1858 adareta (adareta, abareta)

1858 bakandatu (bat, -kh-)

1858 baño (bat, baño)

1858 basaka (barren)

1858 gizeli (gizon)

1858 lauzka (labur)

1858 urmael (hur)

1858 uztalda (uzta)

1858 zirpil (zur): zirphildu

1858 zuhail (zur, xuhail)

1858 zumelika (zur, zumelika)

~1860 jarkatu (jarri)

~1860 txirimilo (zur, zirimilu)

~1860 zi2 (zur): zijalez

1861 gatzun (gatz, gasun)

1867 batto (bat)

1867 festamu (festa, ph-)

1867 hautsi-mautsi (hauts)

1867 itxurantza (itxura)

1867 zuhail (zur, zuhail)

1868 atetzar (ate)

1869 soinegi (sor, soñegi)

1872 euskalari (ino, euskeralari)

1873 adareta (adareta, adareta)

1873 larrazken (larre, larrazken)

1877 zunzi (zur)

1879 aran (haran): aranatu

~1880 aharkela (handi)

~1880 ahobizar (aho, ahopizar)

~1880 aizkolari (aizkora, aizkolari)

~1880 ama handi (ama)

~1880 apex (apez/apaiz)

~1880 azaldor (azal)

~1880 azpitroila (hatz)

~1880 aztaparretaratu (hatz)

~1880 belarrimotz (behatu, beharri-motz)

~1880 egurketari (egur)

~1880 hauskara (hauts)

~1880 horail (hor)

~1880 ilargi-jo (hil, -lh-)

1880 ilaski (hil)

~1880 iluntze/iluntziri (hil, ilhuntziri)

~1880 ixtaklok (izter, ixtaklok)

~1880 kutxot (kutxa)

~1880 madaritze (egun)

~1880 ortzikara (ortzi)

~1880 pirtzil (zur, phirtxil)

~1880 ubeluri (hur)

~1880 zalduneria (azal)

~1880 zilbor (zur, zilbor)

~1880 zintzil (zur, zintzil)

~1880 zirta (zur)

~1880 zubi (zur, zurbi)

~1880 zuhoi (zur)

~1880 zuin (zur, zun)

~1880 zuloka1 (zur, zilhoka)

~1880 zutun (zur, zutun)

1882 txirimilo (zur, txirimillo)

1884 anaidi (anaia)

1885 zipitz (zur)

1886 euzko (ino, eusko)

1886 horixka (hor, orixka)

1888 galdur/galdurru (gain, galdurru)

1890 amaxo (ama)

1890 azpantar (hatz, aspandar)

1890 azterka (hatz, aztarka)

1890 bozka (boz): bozkatu

1890 xirtxifrikatu (zur, xintxirrikatu)

~1891 aitader (aita)

~1891 alabaeder (alhatu)

~1891 ama(n)der (ama)

~1891 arditx (handi)

~1891 artama (handi)

~1891 atximixka (hatz)

~1891 azpimamula (hatz)

~1891 baranga (baratu, baranga, baranka)

~1891 ipurtats (hur, ipurtatx)

~1891 semeder (sen)

1893 itxuroso (itxura)

1893 maratz (baratu, maratz)

1894 ekoitzi (egotzi, -kh-)

1894 lorrin (lor): lorrinka

1896 sendi (sen)

1896 Euzkadi (ino, Euzkadi)

1897 barraskilo (baratu, marraskulo)

1897 euzko (ino, euzko)

1897 euzkotar (ino, euzkotar)

1897 zunatz (zur, zunatz)

1898 oihanbide (oihan)

1898 ostera2 (oste)

XIX. m. baten bat (bat)

XIX. m. mutilzahar (mutil, mutill zar)

1900 azterka (hatz, azterka)

1900 soinera (sor, soñera)

1902 txirbil (zur)

1903 ahomenta (aho, aumenta)

1903 atziri (hatz): atziritu

1903 aztaparkin (hatz)

1903 laurdenegu(n) (labur, laurdenegun)

1905 abagadaldi (abagadaune)

1905 abatei (abade)

1905 adakitu (adar)

1905 aitanditxarko (aita)

1905 alkatez (alkate)

1905 amaina (handi)

1905 amanditxarko (ama)

1905 anaitzako (anaia)

1905 antxumatu (handi)

1905 arrailoba (iloba, arralloba)

1905 asaldu2 (hats)

1905 atxilo (hatz, atxillo)

1905 atxilotu (hatz)

1905 auzo-alkate (alkate, auzalkate)

1905 azalatu (azal)

1905 azpiegatz (hatz, azpiegatzak)

1905 azpizorri (hatz)

1905 balenarri (balea)

1905 baraistu (baratu)

1905 barakurrilo (baratu, barakurrilo, marrakurrilo)

1905 baraskoil (baratu)

1905 baratxu (baratu, baratxü)

1905 baraxixa (baratu, baraxixa, bareziza)

1905 barekurlo (baratu)

1905 baresbarakila (baratu)

1905 bareskurlo (baratu)

1905 baretximar (baratu)

1905 barro (barren): aurten a be barro da

1905 belaunaldi (berna)

1905 berantarbi (berandu)

1905 egunabar (egun, egun-abar, egun-nabar)

1905 eustaga (eutsi, eustaga, eutsaga)

1905 Euzkadi (ino, Euskadi)

1905 euzkotar (ino, euskotar)

1905 galin (gain)

1905 galots (gain)

1905 gangarabil (gain)

1905 garasta (gain)

1905 garezur (gain, garazur, garezur)

1905 gargaila (gain, gargailla)

1905 gartzelai (gain, garazelai, gar(t)zelai, garzetai)

1905 gimurzi (gain, gimurzi, girmuzi)

1905 gorbizi/gorbezi (gor, gorbizi)

1905 handigaitz (handi, andigatx)

1905 harroputz (nar, arroputz)

1905 horikail (hor)

1905 igurdi/egordi (gor, egordi)

1905 ilaskiara (hil, -zk-)

1905 iztai (izter, iztai)

1905 izter-lehengusu (izter, istar-lengusu)

1905 izter-sagu (izter, ixter-sagu)

1905 jaurri (*edun)

1905 jauzkeiri (egotzi, jauzkeiri, jauskeiri)

1905 jauzki (egotzi)

1905 larratz (adar)

1905 legentziar (hur, lientzier)

1905 malko2 (egun)

1905 marakilo (baratu)

1905 semetzako (sen)

1905 soingainta (sor)

1905 sugarastatu (su, sugarastau, sukarastau, sukaraztau)

1905 suhar2 (su, suãr)

1905 txirlora (zur, txirilora, txirlora)

1905 txistin (zur): abar txistinakin egiten da txorkamea

1905 udaro (egun)

1905 zegun (zur, zegun, zeiñ, zogun)

1905 zibo (zur, zibo, zibu, zigo, zigu, jibo)

1905 zirti-zarta (zur)

1905 zirto (zur)

1905 zuloka1 (zur, zuloka)

1905 zundo/zungo (zur)

1905 zurkaitz3 (zur, zurkaitz, zurkatx)

1905 zutari2 (zur)

1906 atximur (hatz)

1906 txori-herri (zori2, txorierri): txorierrian edo lurbarruan jaio

1908 zilanga (zur, zilonka)

1909 egunabar (egun, egunabar)

1909 erail (eho)

1910 aker-aihen (handi, akher-aihen)

1912 itxurant (itxura)

1912 sute (su)

1913 atzipio (hatz): hurak dira herriko atzipio, golüt eta bizkarroi handienak

1918 birringatu (eho)

1918 ospa (ospa)

1918 zigorbide (zur)

1919 Euskaltzaindi (ino)

1921 euskalari (ino, euskalari)

1921 zilanga (zur, zilanga)

1922 ugera (hur, ugera, ugare)

1924 aitaxo (aita)

1924 aztapo/oztopo (hatz, oztopo)

1931 barekarakoil (baratu)

1932 txolarre (zori2, txolarre)

1933 semai (sen, semei)

1934 bedeinku (bedeinkatu, bedeiku)

1934 tximistarri (tximista)

1939 aharka (handi)

1939 heztiri (hezi)

1939 titizulo (titi, thiti-zilo)

1958 horixkara (hor, orixkara)

1959 horixko (hor, orizko)

1965 titizulo (titi, titizulo)

1965 alabatzako (alhatu)

1966 zutegi (zur)

1967 gorbizi/gorbezi (gor, gorbezi)

1967 gormindu (gor)

1968 aznarru (hatz)

1968 erauzkin (egotzi, erauskin)

1970 alabasasi (alhatu)

1970 erregaldostu (erre)

1970 hartzar (nar, artzaar)

1970 senikera/senitera (sen, senittera)

1970 zutigar (zur, sutigar)

1980 begi-belar (begi)

1981 baka (bat)

1982 xiroldu (hil): begiak xiroldu

1985 handipot (handi, andipot)

1985 horika (hor, orika)

1985 zurkun (zur)

1988 senidetzako (sen)

1997 bordariar (borda)

1997 horixko (hor, orixko)

1997 titidor (titi)