Leku-izenak

Ihaben - Lekuak - EODA

Ihaben (Kontzejua)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Arautzea:
batzordearen irizpena 
Non: Basaburua
 • yauen, yaven - (1268) FEL.CEINA , N.943

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • yauen, yaven - (1276-1279) RIS.RDH , F.31, F.41, F.57

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • yauen, yaven - (1280) ZAB.COMPNA , N.2046

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • iarren - (1280) ZAB.COMPNA , N.548

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • yauen, yaven - (1350) CAR.PNAXIV , 397

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • yauen - (1350) CAR.PNAXIV , 397 (C dok. [AGN Comptos, Caj. 31, nº 60], 19r)
  (...)
  De Yauen en que ay VII fuegos, segunt paresçe por el dicho libro de los quoales pagaron sobre lo que deuen por VI fuegos XLVIII s. dicho Vº dia de febrero et por II mulieres sobre lo que deuen ut supra del dicho monedage cada II s. valen IIII s. valen en summa LII s.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Basaburua [Val de Ezquauart]
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • hyauen - (1366) CAR.PNAXIV , 528 B (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 82r A)

  Zer: Herria
  Non: Basaburua Nagusia
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • hyauen - (1366) CAR.PNAXIV , 528

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • sancho d'yauen - (1366) CAR.PNAXIV , 542 B (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 94r A)
  (...)
  Sancho d'Yauen, II florines
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Iruñea (Carpenteria)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • hiauen - (1366) CAR.PNAXIV , 568 A (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 119v A)
  (...)
  En Hiauen, IIII fuegos
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Basaburua Nagusia
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • yaben - (1532) , F.46

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • yábar - (1534 [1967]) NAN.C , N.530, F.281 [ID.PDNA, 317. or.]
  (...)
  Arrarás, Igoa, Oroquieta, Jaunsaras, Yábar, Ichaso, Udabe, Aizároz, Beruete y Beramendi
  (...)

  Zer: Biztanledun lekua
  Non: Basaburua
  Jatorria: ID.PDNA

 • yaben - (1587) LEK.ENAV , 135 B
  (...)
  Obispado de Pamplona [pueblos] bascongados.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: LEK.ENAV

 • yaben - (1591) ROJ.CSOBP , F.161

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • yaben - (1644) NAN.EST , LG.1 C.25

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • yaben - (1800-1833) AÑ.LPV , 54 B
  (...)
  Pueblos Vascongados de Navarra [...] El Valle de Basaburua mayor tiene los pueblos siguientes: [...].
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AÑ.LPV

 • yaben - (1802) DRAH , II, 516
  (...)
  l. del valle de Basaburua mayor, mer. de Pamplona, y de su 4.º part. y dióc., arcip. de Araquil, en el r. de Navarra, al s. de Jaunsarás, confinante con Aizaroz, Udabe, Igoa y Arrarás, á 5 leguas y media de Pamplona por n. o. Su poblacion es de 110 personas, que ocupan 14 casas y un molino harinero. Hay un cura que sirve la parroquia de la Natividad de nuestra Señora. V. BASABURUA MAYOR valle. T.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • yaben, yaven - (1829 [1553, 1587]) CENS.CAST.XVI , Ap. 165, 311a
  (...)
  En el lugar de Yaben nueve vecinos [...] Yaven / [VECINOS:] 8 / [PILAS:] 1
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Arakil [gaur Basaburua (Nagusia)]
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • iaben, iaben'en - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 94, 115. or.
  (...)
  Rekaldea (Uztegi'n, Olaibar'en, Napaŕoa'ko Zubieta'n, Iaben'en, Latasa'n...) 94. or.; Arotzanea (Orokieta'n, Beruete'n, Iaben'en...) 115. or.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Basaburua
  Jatorria: ETX.EEI

 • yaben: ibain - (1961) ETX.URI , 223. or.
  (...)
  YABEN, IBAIN (A. I.)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: ETX.URI

 • yaben - (1966) AZK.EDIAL , 37 C
  (...)
  Dialecto alto navarro
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • yaben: ibain - (1974) TXILL.EHLI , 179 B

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • yaben: iaben (iabendar) - (1976) E.EUS.LIZ.KN , Euskera, XXI (1976, 1), 312. or.
  (...)
  Kodea: 4.2.5.12.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.LIZ.KN

 • yaben, iaben - (1986 [1988, 1990]) DRPLV , III, 128, 129. or. (Euskera, XXXIII (1988), 223-225)
  (...)
  Baina badira gehiago ere erabaki beharreko direnak: erdaraz Yaben, Yelz (Lizoain), Yarnoz (Elortzibar), erakoak. Lehenengoaren kasuan hiru silabatan ematen omen dute bertako euskaldunek, Ieben eginik. Beraz normalizaturik Iaben, hiru silabatan ahoskatzeko, eta ez bitan [...] Arabako Yurre-ren kasuan Ihurre euskarazkoan agertzen den -h- bokalartekoa zaharra da, etimologikoa, baina Iabar, Iaben, eta abar, formetan eman bageneza ziurrenik ez litzateke, Igantzi erara finkatu zen Iantzi aldagarrian ere ez litzatekeen bezala, XIV-garren mendean Eançi dokumentatzen baita (1366, PN-XIV, F.Pamp.-Mont., 531 orr.) [3. oin oharra: Juan Carrasco Pérez, La Población de Navarra en el siglo XIV, Pamplona 1973], eta bide horretarik *Eiantzi forma jatorrizkoa bazela suposa baitezakegu, 1068-garren urteko Eiaurrieta zaharra erdaraz [j]-aren eraginez Jaurrieta eta bertako euskaldunen artean [j] galdurik Eaurta den antzera [4. oin oharra: Leire-ko Bezerro zaharrean 1068-rako Eiavrrieta biltzen du Zierbidek. "Indice completo de topónimos citados en el Becerro Antiguo de Leire", FLV, IX (1977), 137 orr. Ikus baita ere Michelena, Fonética histórica vasca, 9.7, adic., 517 orr., eta Apellidos vascos, nº 590b, eta neure En torno a la toponimia vasca y circumpirenaica, §72, 232 orr. // Yaurrieta XlV-garren mendean (1366, PN-XN, F.sang., 475 eta 503 orr.)] [...] Hala ere -h- bokalartekoa halako kasuetan erabiltzea badirudi argitasunerako gendukeen bide egokienetariko bat litzatekeela. Silaba bereizi behar dela besterik ez luke adieraziko. Horrela lhabar eta lhaben emango genituzke. Eta beste alderdi batetik lhurreta, edo ta zuzenduz gero Ihorreta, ez baitago arrazoirik Igorre ontzat hartu zelarik -o- duela ez ipintzeko, halakoetan -h- etimologikoa ontzat harturik. Zuhatzu eta antzekoetan ontzat hartu zen bezala, ikus Nafarroarako: erdaraz Zuazu. Arakil-en, bertako euskaldunek Zubetzu, normalizaturik Zuhatzu.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • ihaben - (1988 [1990]) DRPLV , III, 129. or. (Euskera, XXXIII (1988), 223-225)
  (...)
  Guzti honetan oinarri harturik Euskaltzaindiari izkribu honen beronen bidez proposatzen zaio lhabar eta lhaben moduko toponimoetan -h bokalarteko grafiak euskarazko grafiatzat eman ditzan.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • ihaben - (1988/01/29) Euskera , XXXIII (1988, 2), 413
  (...)
  EUSKALTZAINDIAREN AGIRIA ZENBAIT EUSKAL TOPONIMOREN ORTOGRAFIAZ Euskaltzaindiak, euskaraz hasierako i- eta hurrengo bokala bi silaba eginik ahoskatzen diren toponirnoetan, bokal biak -h- baten bidez berezirik idaztea ontzat hartzen du, delako h-a etimologikoa ez izanik ere. Hala nola: Ihaben, erdaraz Yaben ahoskatzen dena (Nafarroan). lhabar, erdaraz Yabar (Nafarroan). lhurre, erdaraz Yurre (Araban eta Gipuzkoako Olaberrian). lhorreta, erdaraz Yurreta (Bizkaian). Hala ere Igantzi (Nafarroan) eta Igorre (Bizkaian) lehen erabaki zen bezala uzten dira. Donostian, 1988-garreneko Urtarrilaren 29-an.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: Euskera

 • ihaben - (1989/01/30) NAO , 13. zkia., 258-260. or. [BOE, 298, 1989/12/13, 38731-38732. or.]
  (...)
  Decreto Foral 16/1989, de 19 de enero, por el que se determina la denominación oficial de los topónimos de la zona vascófona de Navarra. // Artículo único. La denominación oficial de los topónimos de la zona vascófona de Navarra que se relacionan en el Anexo a este Decreto Foral será la legal a todos los efectos dentro del territorio de la Comunidad Foral. // DISPOSICIONES FINALES // 1ª. Se faculta al Consejero de Presidencia e Interior para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación de este Decreto Foral. // 2ª. Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial" de Navarra. // ANEXO // DENOMINACIÓN OFICIAL DE TOPÓNIMOS DE LA ZONA VASCÓFONA DE NAVARRA // NAFARROAKO HERRI IZENDEGIA // I. Zona Vascófona / I. Euskal Eremua [...] BASABURUA [...] IHABEN
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NAO

 • yaben: ihaben - (1990) EUS.NHI , 0490008 P.229

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • ihaben - (1996) BEL.DEN , 229
  (...)
  Significado desconocido. Comentario lingüístico: Luis Michelena (487) relaciona el nombre con el de otras localidades como Ituren, Labayen..., aunque considera muy dudoso que todos estos nombres puedan equipararse y que se trate siempre del sufijo -en de genitivo. Quizá se deba recordar el topónimo pamplonés Landaben, en el que -ben es 'la parte más baja'. Etxaide (488) recogió la pronunciación vasca Ibain. Traducciones curiosas y explicaciones populares: Traducción de este género es: 'bajo el juncal', 'helechal'.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: BEL.DEN

 • ihaben - (1996/05/01) NA.IZ , 049-0008

  Zer: Concejo
  Non: Nafarroa
  Jatorria: NA.IZ

 • ihaben - (1997) NA.TM , XLIV, 83

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • ihaben - (1999) NA.IZ , 049-0008

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • ihaben - (2000) EL.BEL.NA.TOP , 69

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EL.BEL.NA.TOP

 • ihaben - (2005) SAL.OSTN , 122-123
  (...)
  Topónimos oscuros y dudosos (...) Son oscuros o dudosos Añezkar que comparte o parece compartir terminación con Lakar (se ha explicado como 'guijo', 'aspero', Mitxelena, AV, 385; hay Lakarra en la Baja Navarra), Otsakar y Ukar (Ugar 'agua turbia, torrencial' según Mitxelena, AV, 573), Aria (cf. Aribe, situado debajo del anterior), Bakaiku, Beire, Benegorri (segundo elemento probable gorri 'rojo'), Bera, que se repite en la Península y que podría tener un origen prerromano, Besolla, Bozate (seguramente con segundo elemento ate 'puerta', 'portillo'), Etaio, Eugi en Esteribar, que Gavel (1969 [1920]: 426) relaciona con -egi, -tegi (y quizás también, pero no se ve muy claro, con hegi, como dice Mitxelena, AV, 193; cf. Iragi), Ibiriku (relacionado tal vez con ibi, ibiri 'vado'), Ihabar, Ihaben, Lana (Irigoien, [1986b: 10 y 50] considera que procede del conocido landa), Larrion (documentado con final en -un, -uin), Lorka (que se repite fuera de Navarra), Moriones, Oitz (nombre que es también el de un monte de Bizkaia), Saldias, Saldise, Tabar (cf. Ihabar) y Ziganda (las variantes históricas impiden que lo relacionemos con Zia o Ziga).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAL.OSTN

 • ihaben - (2006) NA.IZ , 049-0008

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • ihaben - (2007) NA.IZ , 049-0008

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • ihaben - (2008) NA.IZ , 049-0008

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • ihaben - (2009) MTNA100 , 580/4760

  Zer: Herria
  Non: Basaburua
  Jatorria: MTNA100

 • ihaben - (2009) NA.IZ , 049-0008

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • ihaben - (2011) NA.IZ , 049-0008
  (...)
  Concejo
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • ihaben - (2012) NA.IZ , 049-0008
  (...)
  Concejo
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • yáben (yábendarràk) - (1990) [EUS.NHI]
 • iében, íeben (iébendàrrak) - (1990) [EUS.NHI]
 • Ihaben (ofiziala)
 • Ihaben (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.597180 Y.4759816
Koordenatuak:
Lon.1º48'24"W - Lat.42º59'8"N

Kartografia:

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper