Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Egipto - Lekuak - EODA

Egipto (Estatua)

Entitatea:
Antolakuntza/Estatua
Herritarra:
egiptoar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Afrika
Kokalekuak:
 • egypterat - (1571) , 218
  (...)
  Eta Patriarkek inbidiaz mobiturik, sal zezaten *Ioseph *Egypterat eraman ledinzat: baina Iainkoa zen harekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypteko - (1571) , 218
  (...)
  Eta idoki zezan hura bere tribulazione guzietarik, eta eman ziezon grazia eta sapienzia *Egypteko rege Faraonen aitzinean, zeinek ordena baitzezan hura *Egypteko eta bere etxe guziko gobernadore
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypteko - (1571) , 218
  (...)
  Eta idoki zezan hura bere tribulazione guzietarik, eta eman ziezon grazia eta sapienzia *Egypteko rege Faraonen aitzinean, zeinek ordena baitzezan hura *Egypteko eta bere etxe guziko gobernadore
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypteko - (1571) , 218
  (...)
  Eta ethor zedin gosete bat *Egypteko herri guzira, eta *Chanaan-era, eta herstura handia: eta etzuten erideiten iatekorik gure Aitek
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypten - (1571) , 218
  (...)
  Baina enzun zezanean *Iacob-ek bazela ogi *Egypten, igor zitzan gure Aitak lehenik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptera - (1571) , 218
  (...)
  Iauts zedin bada *Iacob *Egyptera, eta hil zedin hura, eta gure Aitak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypten - (1571) , 218
  (...)
  Baina Iainkoak *Abrahami iuratu zeraukan promesaren denbora hurbiltzen zela, augmenta zedin populua eta multiplika *Egypten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptekoen - (1571) , 219
  (...)
  Eta instruitu izan zen *Moyses *Egyptekoen sapienzia guzian, eta zen botheretsu erranetan eta eginetan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypteko - (1571) , 392
  (...)
  Ez haien aitekin egin ukhan nuen Allianzaren araura, haien eskua hartu nuen egunean *Egypteko lurretik idoki nitzanzat zeren ezpaitirade hek ene Allianzan egon, eta nik menospreziatu ukhan ditut hek, dio Iaunak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptianoa - (1571) , 219
  (...)
  Eta ikhusirik iniuria hartzen zuen bat, defenda zezan eta mendeka bedegabe hartzen zuena, *Egyptianoa iorik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptianoa - (1571) , 219
  (...)
  Ala nik nahi nauk hil, atzo *Egyptianoa hil auen bezala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipte - (1571) , 442
  (...)
  *Sodoma eta *Ejipte
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypte - (1571) , 443
  (...)
  Eta haien gorputzak etzanen dituk Zibitate handiko plazetan, zein deitzen baita spiritualki *Sodoma eta *Egypte, non gure Iauna ere kruzifikatu izan baita
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejyptera - (1571) , 2
  (...)
  Gero *Iosephek hala manamendu ukanik *Iesus eta haren ama *Maria harturik *Ejyptera ihes egiten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypten - (1571) , 219
  (...)
  Ikhusi diat, ikhusi diat neure populu *Egypten denaren aflikzionea, eta haien suspirioa enzun diat, eta iautsi izan nauk haien idokitera, orain bada athor, igorriren aut *Egyptera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptera - (1571) , 219
  (...)
  Ikhusi diat, ikhusi diat neure populu *Egypten denaren aflikzionea, eta haien suspirioa enzun diat, eta iautsi izan nauk haien idokitera, orain bada athor, igorriren aut *Egyptera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptetik - (1571) , 2
  (...)
  *Ioseph ama-semekin *Ejiptetik itzulirik, *Nazarethera ethorten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypten - (1571) , 219
  (...)
  Hunek kanpora idoki zitzan hek, mirakuluak eta signoak eginez *Egypten , eta itsaso gorrian, eta desertuan, berrogei urthez
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypterat - (1571) , 220
  (...)
  Zeini ezpaitzaizka behatu nahi izan guren Aitak, baina refusatu ukhan dute, eta itzuli izan dirade bere bihotzez *Egypterat:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypteko - (1571) , 220
  (...)
  Ziotsatela *Aaroni, egin ietzaguk gure aitzinean dohazken Iainkoak: ezen *Moysesi, zeinek *Egypteko lurretik kanpora eraman baikaitu, etzeakiagu zer heldu izan zaion
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptera - (1571) , 3
  (...)
  Bada hek retiratu eta, huna Iaunaren Aingerua agertzen zaio *Iosephi, dioela, Iaikirik har itzak haurtxoa eta haren ama, eta ihes egik *Egyptera: eta aizen han nik darrakeadano: Ezen *Herodesek bilhaturen dik haurtxoa hiltzeko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptera - (1571) , 3
  (...)
  *Iosephek bada iratzarri eta har zitzan haurtxoa eta haren ama gauaz, eta retira zedin *Egyptera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptetik - (1571) , 3
  (...)
  Eta egon zedin han *Herodesen fineraino, Iaunak Profetaz erran zuna konpli ledinzat, zioela *Egyptetik deithu ukhan dut neure Semea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypten - (1571) , 397
  (...)
  Abrastasun handiago estimaturik *Kristen iniuria, ezen ez *Egypten ziraden tesaurak, ezen rekonpensara beha zegoen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypte - (1571) , 398
  (...)
  Fedez utzi zezan *Egypte, Regeren hiraren beldurrik gabe: ezen inbisible dena ikhusten balu bezala, fermu eduki zezan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptianoak - (1571) , 398
  (...)
  Fedez iragan zezaten itsas gorria leihorrez bezala: zein gauza enseiaturik, *Egyptianoak hundatu izan baitziraden
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypten - (1571) , 3
  (...)
  Baina *Herodes hil eta, huna, Iaunaren Aingerua ager zekion ametsetan *Iosephi *Egypten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipteko - (1571) , 502
  (...)
  Bazkoa da, hitz Hebraiko bat, eta erran nahi da pasajea edo iragaitzea: baina hartzen da hanbat *Israeleko populuari Iainkoak *Ejipteko kaptibitatetik retiratuz egin ukan zeraukan delibranzaren konmemorazionetan iaten zen Bazko-bildotsagatik, nola urthe orozko beste solenelagatik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypten - (1571) , 208
  (...)
  *Phrigian eta *Pamphylian, *Egypten, eta *Lybia bazterretan, baita *Cyreneko aurkhan, eta *Roman daudenek, eta Iuduek eta *Proselitoek, *Cretianoek, eta *Arabianoek:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejypteko - (1571) Lç.Ins , 52
  (...)
  Behadi *Israel, Nik nauk hire Iainko Iauna, hi *Ejypteko lurretik, sklabotasuneko etxetik idoki audana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejypteko - (1571) Lç.Ins , 52
  (...)
  Baina *Ejypteko lurretik idokiteaz minzo denean etzaio spezialki *Israeleko populuari minzo
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptetiko - (1571) Lç.Ins , 52
  (...)
  *Ejiptetiko delibranza
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypteko - (1571) Lç.ABC , 9
  (...)
  Behadi, *Israel: Ni nauk hire Iainko Iauna, hi *Egypteko lurretik, sklabotasuneko etxetik idoki audana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypteko - (1571) , 232
  (...)
  *Israeleko populu honen Iainkoak, elejitu ukhan ditu gure aitak, eta populu haur goratu ukhan du, *Egypteko lurrean zeudenean, eta beso gora batez idoki zitzan hek hartarik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypteko - (1571) , 918
  (...)
  ezen hek *Egypteko rege Faraoen suiekzionean marruskatuak sklabo zeuden lekhutik idokirik, largoan eta libertate osoan ezarri ukhan ditu, eta lagundu izan zaie bera-ere haien artean ihesi balebila bezala: hazi eta substanziatu ukhan ditu desertuan, lur prometatu zeraueneko posesor egin ukhan ditu, triunfa eta biktoria eskuetara eman ukhan draue
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptiano - (1571) , 251
  (...)
  Ezaiz hi *Egyptiano iragan egun hautan sedizione bat biztu duana, eta laur milla gaixtakin desertura retiratu dituana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypteik - (1571) , 428
  (...)
  Bada gauza hauk aiphatu nahi drauzkizuet, ikhusirik ezen haur behin badakizuela ezen Iaunak populua *Egypteik delibratu zuenean, sinhestsi ukhan eztutenak gero desegin ukhan zituela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptetik - (1571) , 387
  (...)
  Ezen batzuk enzun ukhan zutenean, tharrita zezaten Iauna: baina ez *Egyptetik *Moysesez ilkhi izan ziraden guziek
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipteko - (1617) Mat , 333
  (...)
  Eta nola *Israeleko semeak *Egipteko gathibutasunetik atherarik, itsasoaren erditik oiñik busti gabe iragan baitzinituen, eta prometatu zeneraben herrira, egunaz hedoi batez, eta gauaz su-argiz gidatzen zinituela, heldu baitzinituen:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1617) Mat , 359
  (...)
  *Noe dilubioaren uretik, *Loth *Sodomako sutik, Israelitak *Egyptoko gathibutasunetik, *Dabid *Saulen eta *Goliasen botheretik, *Susana falso testimoniotik, *Daniel lehoiñetarik, hirur morroiñak *Ananias, *Azarias, eta *Misael labeko sutik, *Ionas balearen sabeletik, Iondone *Petri Erregue *Herodesen garzeletik, eta Iondone *Paulo itsas uhinetan hundatzetik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptutik - (1627) EZ.Man2 , 89
  (...)
  Iainko Seme *Egyptutik herrira bihurtua, zure graziaren naizen bethiere tenplua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptutik - (1627) EZ.Man2 , 96
  (...)
  *Egyptutik atheratik lehor ia agindua, itsasoak iraganik iuduei liratua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptura - (1627) EZ.Man2 , 176
  (...)
  *Egiptura *Herodesek hill zezan beldurrez eramana, ardiats diezadazu grazia, neure etsaien kolerei alde egiteko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptuko - (1627) EZ.Man1 , 36
  (...)
  *Nilgo Baiak *Egyptuko herria du hezatzen, Gero zazpi uhobiz da itsasora isurtzen, Halaber du berthuteak bistatzen batbedera Eta berezten da zazpi prinzipalenetara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptura - (1627) EZ.Man2 , 193
  (...)
  *Iesus *Egiptura eramana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptura - (1627) EZ.Man2 , 195
  (...)
  *Egiptura eramana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptukoa - (1627) EZ.Man1 , 77
  (...)
  Eskripturak famatzen du goibel *Egyptukoa, Bañan etzen hunekien hura erkhatzekoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptukoak - (1627) EZ.Man1 , 104
  (...)
  Hune aldean etziren deusik *Egyptukoak Faraonen punitzeko bidaldurikakoak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptera - (1630) EZ.Noel , 32
  (...)
  Burasoek ioanen dute ihesi *Ejiptera, tiranoa hil denean bihurtuko herrira
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptura - (1630) EZ.Noel , 68
  (...)
  Erregeak ziren bada berze bidez bihurtu, baita *Iosefek Haurtxoa *Ejiptura altxatu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptorako - (1635) Harb , 50
  (...)
  Hunen *Egiptorako ihesa *Herodezen beldurrez
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptoko - (1635) Harb , 270
  (...)
  hala *Noe libratu zuen uholdetik; *Loth sodomakoetarik, eta suaren kharretik; *Daniel lehoinen zinzurretik; *Isaeleko jendea *Faraon *Egiptoko erregearen eskutik; *Enok eta *Elias heriotzetik; *Isak bere aita *Abrahamen eskuetarik; hirur morroinak labe berotutik eta errege iniustuaren azpitik; iondone *Petri eta iondone *Paulo karzeletik; *Susana falso testimoniotik berze gehiagokoekin, et ni zenbat estorbutarik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptutik - (1636) EZ.Eliç , 79
  (...)
  O iongoiko *Egiptutik iuduak libratua, eta emana hekien aitei lur agindua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptotik - (1636) EZ.Eliç , 260
  (...)
  Psalmistak, kondatzen ditu, Iainkoak *Isrelgo jendia *Egiptotik atheratzean egin zituen mirakullak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptoko - (1636) EZ.Eliç , 260
  (...)
  *Israel illkhi zeñean *Egiptoko lurretik, eta *Iakoben etxea barbaroen artetik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aegypti - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  aegyptiorum (I, X. kap., 034. orr. [0551. orr.]) Estrabonen latinezko aipuan // aegypti (II, XIV. kap., 310. orr. [0827. orr.]) Egipto
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • ejiptora - (1643) Ax , 286
  (...)
  Hala *Iosephen anaiek *Ejiptora zirenean, eta han egitekotan iarri zirenean, bere bekhatuaz, hogoi urthe zuela egin zutenaz, orhoiturik, erran zioten elkharri: qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1643) Ax , 15
  (...)
  Nola ageri baita *Ejiptoko Piramidetan, zein eragin baitzituen errege Faraonek, iendeak alfer etzeudezin amoreakgatik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1643) Ax , 334
  (...)
  Hala Iuduak *Ejiptoko gathibutasunetik iltkirik, libre eta bere gogara, zeruko ainhariz asetzen zirela zebiltzanean, zeren ethorri zeien haragi iateko gutizia bat, eta gutizia hura etzuten nahi bezain fite konplitzen, hasi ziren erraiten, bihurtu nahi zutela *Ejiptora, bere leheneko gathibutasunera: Zeren han porruz, tipulaz eta baratxuriz asetzen zirela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptora - (1643) Ax , 334
  (...)
  Hala Iuduak *Ejiptoko gathibutasunetik iltkirik, libre eta bere gogara, zeruko ainhariz asetzen zirela zebiltzanean, zeren ethorri zeien haragi iateko gutizia bat, eta gutizia hura etzuten nahi bezain fite konplitzen, hasi ziren erraiten, bihurtu nahi zutela *Ejiptora, bere leheneko gathibutasunera: Zeren han porruz, tipulaz eta baratxuriz asetzen zirela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1643) Ax , 60
  (...)
  Juduek mana zeritzan ianhari on, ezti, gozo hartarik franko zutelarik, guztiarekin ere, usantzak hain du indar handia, ezen hark errekeriturik, *Ejiptoko tipula baratzurietara, bihurtu nahi baitzuten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1643) Ax , 267
  (...)
  Hala frogatu zuen *Sesostris *Ejiptoko erregeak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1643) Ax , 267
  (...)
  Orduan erregek hurran etsitua zebillala, egin zuen inkontru baratze-zain probe baten emaztearekin, eta haren ur-isuriaz begiak ukitu zituen bezain fite, argitu zen, eta sendatu zenean, hartu zuen *Ejiptoko erregina, eta gero bertze guztiak, gaixto frogatu zituenak, erregina bera barrenean zela, bizirik erra arazi zituen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1643) Ax , 249
  (...)
  Egin hunen frogatzeko kontatzen du San *Jeronimok: *Ejiptoko monasterio batean zela fraide gazte bat, haragiak bortitzki tentatzen zuena, bero hutsez bethi zirakiena, hain irakin ezen barurtuagatik, disziplinatuagatik, eta bertze anhitz enseiu eginagatik, ezin iraungi baitzezakeien su hura, eta ez egotz bereganik hartako gogoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptotik - (1643) Ax , 86
  (...)
  Hala ibeni gabez, *Israeleko seme *Ejiptotik iltki zirenetarik, etziren *Iosue eta *Kalef baizen, herri prometatuan sarthu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptora - (1658) Hm , 73
  (...)
  Bezperk: *Iesus *Egiptora ihesi ioaiteaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptoz - (1658) Hm , 18
  (...)
  Nik nola dazagutenei, badaroet erranen: *Egiptoz, *Babiloniaz, hemen solas eginen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptetik - (1664) SP.Phil , 230
  (...)
  *Ioseph Patriarka saindu eta famatu hark, bere anaiak *Egiptetik igortzen zituela bere aitaren etxera, abisu hau xoilki eman zerauen: Etzakizkotela elkharri aserra bidean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypteko - (1664) SP.Phil , 402
  (...)
  Ezen endellegu hartan errana da Iainkoak egin zerauztela etxeak *Egypteko emaginei
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipteko - (1664) SP.Phil , 26
  (...)
  Israeltar guziak ilki ziren egiazki *Ejipteko lurretik, etzuten ordea guziek haren ganako afekzionea utzi: hargatik desertuaren erdian hetarik hainitzek damu zuten zeren etzituzten berekin *Ejipteko tipulak eta haragiak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipteko - (1664) SP.Phil , 26
  (...)
  Israeltar guziak ilki ziren egiazki *Ejipteko lurretik, etzuten ordea guziek haren ganako afekzionea utzi: hargatik desertuaren erdian hetarik hainitzek damu zuten zeren etzituzten berekin *Ejipteko tipulak eta haragiak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptetik - (1664) SP.Phil , 28
  (...)
  nork eztakusa gizon gaizo hura, bekatutik ilki delarik, guzia korapillatua dela bekatuaren afekzioneaz, eta *Ejiptetik kanpoan delarik, hango apetitua deula, bere han iaten ohi zituen baratxurien eta tipulen gutiziaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipteko - (1664) SP.Phil , 61
  (...)
  Zer hari gara *Egipteko lurrean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipteko - (1664) SP.Phil , 429
  (...)
  Ezta guretzat on guti gure debozioneko hatsapenaren seguratzeko, haren gatik izaiten badugu laidorik eta gaizki errailleen ahotan erabilten bagare, zeren bide hartaz begiratzen gara banaloriaren eta urguillukeriaren perilletik, zeinak baitira *Ejipteko emaginak bezala, hek manatu baititu iferuko faraonek hil detzatela *Israeleko semeak sortuko diren egun berean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipterako - (1664) SP.Phil , 281
  (...)
  Orhoitzaite maiz Andre Dana *Mariak iragan zuen *Egipterako bideaz, hara bere seme maitea eramaiten zuenean, eta zenbat mesprezio, zenbat pobrezia, eta lazeria behar izan zituen pairatu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipteko - (1664) SP.Phil , 485
  (...)
  *Ejipteko irina duzuenaz gero, zeruko ianharia eztuzue izanen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipziena - (1664) SP.Phil , 329
  (...)
  Ordea bethiere gogoan barreneko bakhar-egokiaz lekhora, zeinetan sar baitzaitezke, konpainia handietan bazara ere; lehen erran dudan bezala; atsegin hartu behar duzu leku apartean gorputzez egoiteaz, ez ioaiteko desertuetara, Santa *Maria *Egipziena, S *Paulo, San *Antonio, *Arsenio eta bertze Ermitau zaharrak bezala, bainan aphur bat egoiteko zure gelan, zure baratsean, edo nonbait bertzetan, arren gogotikago zure espiritua ekhar dezazun zure bihotzera, eta zure arima alegera dezazun zenbait gogeta onez eta sainduz, edo zenbiat liburu onik aphur bat irakurriz, *Nazianzako Ipizpiku handiak egiten zuen bezala; erraiten baitzuen bere buruaz minzo zela: Pasajetan nenbillan neroni neure buruarekin Iguzkia sartzerakoan, eta denbora iragaiten nune itsasoaren bazterretan, zeren alegeramendu hura konstumatu dut neure buruaren largatzeko eta ohiko egunorozko unhadurez aphur bat arintzeko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptienaren - (1664) SP.Phil , 148
  (...)
  Badira bertzeak lehen miretsi behar direnak imitatu baino, nolakoak baitira Santa *Maria *Ejiptienaren eta bertze batzuen bizitzean; halarik ere bertzeak bertze direla jeneralki emaiten dute gustu handi bat Iainkoaren amorio sainduaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipiciana - (1665) Arg.DevB , 46
  (...)
  *Maria *Egipiciana, begien aitzinean, ordean zuen emana, errethaula batean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipcianaren - (1665) Arg.DevB , 48
  (...)
  Saindu *Egipcianaren, huntarakotz begiak, jintuen Errethaularen, gaiñera egotziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipciana - (1665) Arg.DevB , 54
  (...)
  Dugun dugun berehala, Saindu *Egipciana, desertuan zen bezala begietan emana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipcianaren - (1665) Arg.DevB , 57
  (...)
  Konsiderazagun arren, san *Clodilda penetan, Saiñdu *Egipcianaren, Imitazionetan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipciana - (1665) Arg.DevB , 59
  (...)
  Biziko naiz ene Iauna, desertuan bezala, *Maria *Egipciana, imitatzen dudala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipciana - (1665) Arg.DevB , 903
  (...)
  Terzian Santa *Clotilda, zeiña gogoaren bortxaz bestitzen baitzen erregiña izan arren soin berregiñ eta aberatsez: huntarakotz kontenplatzen zuela errethaula batean *Maria *Egipciana bere ixarloez bestitua desertuan bizi izan zen bezala berrogoi eta zazpi urthez, haren errethaulan ageri den maneran;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptun - (1686) , 66
  (...)
  *Egiptun ziren etxeak odolez señalatuak, zure odolaren ziren figura odolstatuak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptu - (1686) , 79
  (...)
  Nahi baduzu *Ejiptu, egiazko Jongoikoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptarat - (1696) Bp2 , 32
  (...)
  Han hasi ziren haren desditxak eta haren askaziak bortxatv izan ziren haren eroaitera *Ejiptarat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptarat - (1696) Bp2 , 32
  (...)
  Aingvrv batek hurak salhatv zeritzon *Josef saintiari amets batetan eta hura manatv zian, *Herodesen eskietarik itzur ladin *Ejiptarat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptako - (1696) Bp1 , 84
  (...)
  Orano berak aberetvrik hanitz abere kvnteren vdvriak adoratzen zvtien, *Ejiptako erresvman *Apis idi belzaren vdvria bezala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptarik - (1696) Bp2 , 33
  (...)
  Noiz vtzvli zen *Ejiptarik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptarik - (1696) Bp2 , 56
  (...)
  Bai; hura zen besta bat, zointan Jinkoaren popvliaren *Ejiptarik elkhitia eta solthvra ohoratzen baitzien
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptako - (1696) Bp2 , 73
  (...)
  Zer heltv zen hen Bazkoaren berrogei eta hamargarren egvnian, noiz *Ejiptako erresvmatik elkhi baitziren
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptan - (1696) Bp2 , 103
  (...)
  Orhitzeko *Egiptan, Jinkoak bere popvlia zilhetv zianian, ejipzienen haur lehen sorthiak oro hil erazi zvtiala; eta israeliter bere lehen sorthiak bizirik begiratv
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptoko - (1712) ES.EHast , 155
  (...)
  Beraz arrozoinamendu hunen eredura baderraket *Sara ene sort-herria abantaillatua, eta beregainekoa dela: *Sara denaz geroztikan hain izen hautua, eta ederra, eta bethi estimu handitan ibili dena: ezen *Sara deitzen zen *Abrahanen emazte eder hura, zeina bere edertasuna zela kausa bi aldiz izan baitzen erauzia, batean *Egiptoko errege Faraonez eta bertzean errege *Abimelekez, zeinek uste baitzuten *Abrahanen arreba zela; ordea Jainkoak bethi begiratu eta guardatu zuen bere garbitasunean: *Tobiasen esposa ere *Sara deizten zen, zeinak erran nahi baitu qq, andrea, edo prinzesa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptoko - (1760+) Mb.IArg1 , 149
  (...)
  Izenen erakoak izandu ziran Jangoikoaren horduko lanak; bada asialdi batez ito-ill zituen, zorzi bizirik utzi ta, munduko beste andi ta txiki guziak; beste batez suz erre ta auts egin zituen *Pentapoliko erriak eta an arkitzen ziran gizon ta andre laur ez, beste guziak; beste batez ondatu zituen itsaso gorriko urpe izugarrian *Egiptoko Errege ta Erregeren zaldi, zaldun, soldadu ta gerrako gauz guziak; eta beste anitz alditan ogei millaka ta geiagoka uzten zituen illak beren gaiztaginz galduak gatik munduko gizonak eta jende gaiztoak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptora - (1760+) Mb.IArg1 , 150
  (...)
  Negu erdi-erdian zen bata ta bestea, ta negutik atera bage zuten *Jesus bere itxetik eta eraman mendiz-mendi ta eremuz-eremu andik urrutiko *Egyptora
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypto - (1760+) Mb.IArg1 , 108
  (...)
  Gurutze, neke ta pena zen *Jesus maitagarriarenzat jaio zen eran ta toki txar galduan jaiotzea; gurutze, neke ta pena zen andik zorzigarren eguneko gelditu zen gisan odolez ta oñazez beterik gelditzea; gurutze, neke ta pena zen andik laster ta negu gogorra joan baño len mendiz-mendi *Egypto belzeraño igeska ibilzea ta *Egypto berean erbestatu bat bezala zenbait urtez bizitzea; neke, gurutze ta pena zen andik itzuli bezain laster esku-lanen sartu ta bere ogei ta amar urtetaraño lan ta lan ta izerditan haritzea; ta neke, gurutze ta pen andiagoa, urrengo irur urteetan bere Apostol guziak bilzen ta moldazen ta judatarrei ta *Galileako errietako guziei predikuz ta predikuz erakusten ibiltzea ta gero gelditzea bein odolez izertua, gero sokaz lotu, arrastatu, ostikatu ta okabilkatua, illeetatik tiraka erabillia, zapladaz ta listuz ta karkaisez aurpegian zikindua, ero baten gisan zuriz jaunzia ta azkenean azotez urratua, soñera eman zioten gurutzez erdi lertua ta gurutze berean josia ta mill oñaze ta flakiren erdian odolez ustua ta illa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypto - (1760+) Mb.IArg1 , 108
  (...)
  Gurutze, neke ta pena zen *Jesus maitagarriarenzat jaio zen eran ta toki txar galduan jaiotzea; gurutze, neke ta pena zen andik zorzigarren eguneko gelditu zen gisan odolez ta oñazez beterik gelditzea; gurutze, neke ta pena zen andik laster ta negu gogorra joan baño len mendiz-mendi *Egypto belzeraño igeska ibilzea ta *Egypto berean erbestatu bat bezala zenbait urtez bizitzea; neke, gurutze ta pena zen andik itzuli bezain laster esku-lanen sartu ta bere ogei ta amar urtetaraño lan ta lan ta izerditan haritzea; ta neke, gurutze ta pen andiagoa, urrengo irur urteetan bere Apostol guziak bilzen ta moldazen ta judatarrei ta *Galileako errietako guziei predikuz ta predikuz erakusten ibiltzea ta gero gelditzea bein odolez izertua, gero sokaz lotu, arrastatu, ostikatu ta okabilkatua, illeetatik tiraka erabillia, zapladaz ta listuz ta karkaisez aurpegian zikindua, ero baten gisan zuriz jaunzia ta azkenean azotez urratua, soñera eman zioten gurutzez erdi lertua ta gurutze berean josia ta mill oñaze ta flakiren erdian odolez ustua ta illa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypto - (1760+) Mb.IArg1 , 268
  (...)
  Illunbetako erreinua da *Egypto
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptotik - (1760+) Mb.IArg1 , 268
  (...)
  Gaisto gogorra zen *Egyptotik *Cananako bidea ta etzen israeldarren artean bat bide aren berria zuenik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptotik - (1760+) Mb.IArg1 , 268
  (...)
  Al-ere Jangoikoak ziona egitera atera ziran *Egyptotik israeldar andi ta txiki guziak eta asi ziran ibilzen alde artarako bidez
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1760+) Mb.IArg1 , 268
  (...)
  *Egyptoko erregek gaizki eraman zuen oriek hura utzi ta bestetara joatea ta bere soldadu guziak artu ta atera zen orien ondoren oriek geldiraztera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1760+) Mb.IArg1 , 268
  (...)
  Israeldarrak ibilli ziran Jangoikoaren kolun edo pillar argizko batek agerzen zien bidez ta *Egyptoko errege bere jendeekin orien begira zeneko, eraman zituen argiak biderik eta zubirik etzuen itsas bazter batera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptoko - (1760+) Mb.IArg1 , 118
  (...)
  *Egiptoko errege Faraonek neke gogor andian zeduzkan bere erreinuko israeldar on guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptotik - (1760+) Mb.IArg1 , 269
  (...)
  Berrogei urte egin zituzten israeldarrak *Egyptotik atera ta *Canango erri bazterretan sartu baño len, ta odeiezko pillare argidunak bidea erakutsiagatik, etziran larogeiez ere arako, osasunik eta indarrik bage urte orietan egondu balira; baña beren biderako argia igorri zien Jangoikoak, ematen zien bidean ibilzeko behar zuten indar ta osasun guzia, bai ta oñetako ta soñeko behar zutena ere; ta ematen zien ark hau artako behar zen aldian milagro andiak egiten zituela; bada eraman zuten janaria bukatu zenetik, igorri zien egunoro zeruko mana; edatekorik etzuten aldian gezatzen zien ur gazia edo agerzen zien aitz gogorrean iturria; kendu zuen orien osasunaren bazterretik eritasuna ta oñetako ta soñekoetatik sisa ta urranza
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipton - (1760+) Mb.IArg1 , 119
  (...)
  Faraonen gogorz gaizto hau ekusi ta urrikaldu zen bere israeldar onez gure Jangoikoa, ta igorri ta bidaldu zion Faraoni beraren Jangoiko edo gizon milagrodun egiñik *Moyses zeritzan ta *Egipton arkitzen etzen beste israeldar bat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptotik - (1760+) Mb.IArg1 , 119
  (...)
  Bidea zen Faraoni eskatzea *Egiptotik atera ta baso-eremu batean beren promes bat ateratzeko baimena ta eskua, ta ark hau ematen ezpazien, Jangoiko berak berari adirazten ziona zuzenki arekin egitea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptotik - (1760+) Mb.IArg1 , 387
  (...)
  Jangoikoaren manuz *Moysesek egiña zen Testamentuko kutx txiki arkatxo hau; ta egiña, *Egyptotik atera ta bere israeldar guziekin eremuz-eremu ta basoz-baso Jangoikoak berezi zien bazter on baterako bidean zebillela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1760+) Mb.IArg1 , 64
  (...)
  Eta bat berez edo Jangoikoak eman ta duenagatik zerbait den aldian ere, andik arzen duen antust arroa, bera ta beraren edozein beste gauz baño len bukatzen den ezer-eza da, bai ta artako duen gaia *Egyptoko erregin andi *Cleopatrak bere baterako izandu zuena bezain andia den aldian ere
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1760+) Mb.IArg1 , 352
  (...)
  bada *Moysesek aizea jotze batekin bete zituen bein elementaz bazter guziak eta beste batez utzi zituen erreak eta galduak *Egyptoko gari, sagar, udare, belar ta ganadu berak eta gizonak jan zitzakeen beste gauzak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1760+) Mb.IArg1 , 389
  (...)
  *Jesus sakramentatuaren beste itzal edo figura da *Joseph *Egyptoko biso-rei andia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypton - (1760+) Mb.IArg1 , 389
  (...)
  *Jesusen aitzineko patriark andi *Jacoben semea zen *Joseph hau, ta al-ere egondu zen *Egypton esklabo, ta an bertan arkitzen zen preso, ango errege Faraonek amets nekagarri bat izandu zuen aldian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1760+) Mb.IArg1 , 391
  (...)
  esaten dio erregek *Josephi; ta orra, nere urrengo zu *Egyptoko erreinu guzian, ta gaurdanik zu munduko bearren ariñle ta salbale
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptokoak - (1760+) Mb.IArg1 , 355
  (...)
  *Jerusalenen elkargana bilduak eta Espiritu Santu beraren begira zeuden Apostol ta orien lagun guziak eta bat-batean aditu zuten itxe guzia artu zuen ta bazterrak urratu bear zituela zirudien aize andi bat eta denbor berean agertu ziran suz egiñak ziruditen anitz mihi ta gelditu zen bakoitza an arkitzen ziran bakoitzaren buruan ta hordu berean gelditu ziran guziak Espiritu Santuz beteak eta gañez eragiten ziela, ta bertan itxetik atera ta asi ziran Espiritu Santu berak mihian ezarzen ziena esaten, ta esaten zuten sekulan ikasi etzuten hitzkunzan; bada egun artan arkitzen ziran *Jerusalenen Bazkoz etorriak judatarren legean bizi ziranak eta orietatik anitz bizi ziran *Juda berean, besteak *Parthoen errietan, besteak Meditarrak ziran, besteak Elamitak, *Mesopotamikoak besteak, *Capadocikoak, *Phrygikoak eta *Pamphilikoak, besteak *Pontokoak, *Libykoak eta *Egyptokoak, besteak *Erromako etorkiak, besteak *Israeldarrak, eta israeldarren artean bizi ziranak; besteak *Cretakoak eta Arabitarrak; guziak ziran beren hitzkunz berezia zutenak ta Apostoluen *Galileko hitzkunza etzekitenak; al-ere aditzen zuten guziak Apostol guziak esaten zutena, nori bere hitzkunzan esaten baliote bezain aisa ta garbiro, ta hau ekusi ta Nola da hau
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1760+) Mb.IArg1 , 391
  (...)
  Faraonek eman zion *Egyptoko salbale *Josephi bear zuen eskua bere aideei, *Egyptoko guziei ta beste nai zutenei zazpi urtez emateko bearko zuten gari guzia, ta bere betiko Aitak eman dio bere Seme mundu guziaren Salbale *Jesusi Aldareko Sakramentuan mundu bereko guziak zazpi urtez ez ezik, mill ta zazpi eun urtez ta munduak iraunen duen urte guzietan bearko duten animako ogi ta janari guzia; ta ogi ta janari, jaten ta ongi komulgatzen ikasten dutenei berak ar-al poz-ondasun, grazi ta atseginz ematen diena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1760+) Mb.IArg1 , 391
  (...)
  Faraonek eman zion *Egyptoko salbale *Josephi bear zuen eskua bere aideei, *Egyptoko guziei ta beste nai zutenei zazpi urtez emateko bearko zuten gari guzia, ta bere betiko Aitak eman dio bere Seme mundu guziaren Salbale *Jesusi Aldareko Sakramentuan mundu bereko guziak zazpi urtez ez ezik, mill ta zazpi eun urtez ta munduak iraunen duen urte guzietan bearko duten animako ogi ta janari guzia; ta ogi ta janari, jaten ta ongi komulgatzen ikasten dutenei berak ar-al poz-ondasun, grazi ta atseginz ematen diena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1760+) Mb.IArg1 , 357
  (...)
  Apostol erell onak beren lan hau astean arkitu zuten mundua idolatriaren illunbean agitz sartua ta Jangoikoaren berri zuzenik bagea; bada *Egyptoko erreinua da horduraño geiena jakindu zuten munduko bazterretatik bat, eta al-ere uste zuten egyptarrak bai zirala berrogei mill jangoiko ta beren jainko-usi orien artean sarzen zituzten zenbait txori ta sierpe
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1760+) Mb.IArg1 , 334
  (...)
  Erdits uste osoan guk hau ta bear dugun beste guzia eskatzeko badagikegu *Joseph *Egyptoko biso-reiarekin beraren anaiak egin zutena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypton - (1760+) Mb.IArg1 , 334
  (...)
  Garien uts-aldi batez jaitsi ziran *Egyptora ale eske ta beraren anai *Joseph salduaren itxean sartu ziran alakorik uste etzutela; zeren hordurako ango biso-rei egiñik arkitzen zen *Egypton *Joseph orien anaia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptora - (1760+) Mb.IArg1 , 334
  (...)
  Garien uts-aldi batez jaitsi ziran *Egyptora ale eske ta beraren anai *Joseph salduaren itxean sartu ziran alakorik uste etzutela; zeren hordurako ango biso-rei egiñik arkitzen zen *Egypton *Joseph orien anaia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypton - (1760+) Mb.IArg1 , 334
  (...)
  Nork daki zenbat egin zuen *Josephek bere anaiak soseg-erazteko ta zuten beldurra burutik kenzeko, ta al-ere urteak eta urteak berarekin *Egypton egin ta ere, beren beldur berarekin arkitzen ziran beti, ta beren buruak kezk onetatik bein ateratzeko elkar artu ta, guzien aita *Jacob an ill ezkero, joan ziran beren anaiagana ta esan zioten: Ona, zure aitak ilzeko zegon horduan eman zigun mandatua: ez oroitu, nere semea, zure anaiak egin zizkitzuten bidegabenz eta gauz gaiztoez
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptora - (1760+) Mb.IArg1 , 140
  (...)
  Baña horduko S, *Josephek *Egyptora eramana zen *Jesus, ta ango aur guzien artean *Herodesek ill nai zuen *Jesus hau, gelditu zen bakarrik bizia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptoko - (1761) Cb.Eg3 , 271
  (...)
  Librezazu, Jauna, zure sierbo onen anima, *Moises Faraon *Egiptoko Erregearen eskuetatik libratu zenduen bezala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egypto - (1775) Lg1 , 339
  (...)
  *Jeroboam ere ethorria zen bilkhu hartarat *Egypto bere ihes-lekhutik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptotik - (1775) Lg1 , 342
  (...)
  Huna zuek *Egyptotik athera zaituzten Jainkoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1775) Lg1 , 325
  (...)
  *Salomonek ikhusi zuenean bere burua finkatua tronuaren gainean, bilhatu zuen *Egyptoko erregeren urkhotasuna edo allientzia: ezkondu zen haren alaba batekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptotik - (1775) Lg1 , 329
  (...)
  Tenplu hura hasia izan zen *Salomon errege zenetik laugarren urthean, lau ehun eta lauetan hogoi urthe *Egyptotik ilki ondoan: izan zen osatua mundua kreatu zenetik hirur milla urtheen ingurutsuan; xuxen-xuxena, egiazko Mesiaz sorthu zen baino milla urthe lehenago
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoko - (1775) Lg1 , 334
  (...)
  *Salomonek eragin zuen ondoan tenplue eder hura Jainkoaren ohoratzekotzat, eragin zuen orobat palazio guzizko bat beretzat, eta bertze bat erregina bere emaztearentzat, zeina baitzen *Egyptoko erregeren alaba: etzen gauza miragarri eta lilluragarririk *Salomonen palazioan edireten etzenik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptotik - (1775) Lg1 , 336
  (...)
  *Egyptotik, ammonitarren eta moabitarren herritarik hartu zituen emazteen alderako flakoak erakharri zuen ohore bihurtzerat *Sydoniaren *Deesari, edo Jainko faltsoari: hura zen ammonitarren idola
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptotik - (1775) Lg1 , 238
  (...)
  Israeldarrek ikhusi zituztenean gorphutz hillaren zathi hek, laztu ziren guziak, eta abiatu ziren erraten, boz beraz: egundaino ez da hulako izigarrikeriarik gerthatu *Israelen *Egyptotik ilkiz geroz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptotik - (1775) Lg1 , 271
  (...)
  Entzun ezazu beraz orai zer manatzen darotzun: gogoan dakharket amalezitarrek ene populuari egin izan diotena, eta nola nahi zioten bortxa egin *Egyptotik ilki zenean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptorat - (1775) Lg1 , 338
  (...)
  Iduri du *Salomon yakintsun izan zela gauza hautaz, ezen nahi izan zuen hil-arazi *Jeroboam; ordean *Jeroboamek egin zuen ihes *Egyptorat, eta han egon-tzen *Salomon hil-arteraino
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptorat - (1777) Lg2 , 120
  (...)
  *Yosephek eta *Mariak ihes egiten dute *Egyptorat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptorat - (1777) Lg2 , 120
  (...)
  Beldur zen ezagut zezaten herri hetako erregetzat, eta berari khen ziozoten bortxaz beretu zuen khoroa: ezin gorde zuen gehiago bihotzean zarabillan xede kruela: eman zen ageriki *Jesus gal-arazteko eginbidetan; ordean Jainkoak egorri zion, gauaz, aingeru bat *Yosephi, erraterat *Herodesek haur dibinoaren biziari nahi zioela, beraz har zetzala berehala berekin *Jesus eta *Maria ihes egitekotzat *Egyptorat, eta zagoela han denbora batetaraino
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoan - (1777) Lg2 , 121
  (...)
  Familia saindua egon zen *Egyptoan, urthe baten ingurua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptoan - (1777) Lg2 , 87
  (...)
  Yaun-doni *Petrik egorri zuen san *Mark *Egyptoan barna hedatzerat *Jesu-Kristoren ezagutza: athera zituen populu osteak idolatriaren ilhunbetarik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egyptotik - (1777) Lg2 , 87
  (...)
  San *Mark hedatu zen *Egyptotik *Alexandriarat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptotik - (1777) Lg2 , 239
  (...)
  Sei ehun milla gizon armadun, zaharrak eta emaztekiak bertze alde, athera ziren *Egiptotik heltzekotzat lur agindurat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejyptorat - (1778) Mih , 103
  (...)
  Jinkoak kolpe+kolpez *Mariai adiarazten dio *Yosepen medioz, *Jesus iaioa gerazatu behar zaioela *Herodesen fuliari; eta abiatu behar dutela *Ejyptorat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoari - (1778) Mih , 104
  (...)
  Ezin bada Jinkoak *Jesusen fagoretan erreberri dezake, bere Populua salbatzeko *Ejiptoari iasarri ziotzan zigorraden mirakullua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoan - (1778) Mih , 104
  (...)
  Ezdu galdeiten ea bethi *Ejiptoan egon beharko duen; handik bihurtuko da; Jinkoak muga dela ezagutarazten dioenean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptorat - (1778) Mih , 106
  (...)
  bozik gogoan darabillat *Ejiptorat gan behar izan zinduenean, zure arimak zuen sosegua eta berdintasuna
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejyptorat - (1778) Mih , 109
  (...)
  *Ejyptorat gan ninzenean han Jinkoa aurkitu nuen iuduen artean ediren nuen bezala, eta molde berean haren zerbitzatzerat enseiatu ninzen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptora - (1780+) CatLan , 39
  (...)
  Birjina Seindiak eta Sein *Josefek eraman zvten *Egiptora *Herodesen krvdelitatiaren ebitatzeko, zoinek xerkatzen baizien hilarazi nahiz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptuan - (1780+) CatLan , 40
  (...)
  Zonbat denbora egon zen *Ejiptuan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1784) Brtc , 267
  (...)
  Jauna, beira zazu zure zerbitzariaren arima, *Moises Faraon *Ejiptoko Erregearen eskuetarik beiratu zinduen bezala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipta - (1785) Egiat , 271
  (...)
  Geroztik ere Pharaonen ametsaren azaldia, *Egipta zazpi urtheren soiltazvna zianian, erabaki
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptara - (1785) Egiat , 271
  (...)
  *Danielek ber gaiza dereikv eskentzen, orozbat *Jusef ama bereginaren senharraren ametsetik, errege herodaren arakeietik *jesusen salbatzeko, *egiptara zianian eraman; ta berze ametsaz errege haren herrioaren landan hirur urtheren bvrian *Palestinara berriz vtzvli zenian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipciaca - (1800) Mg.CC , 214
  (...)
  Beliaki batek *Magdalenak berak baño amorio geiago artu diola Jangoikoari, bekatuen damu andiagoa dadukala *Pelagia, *Maria *Egipciaca, ta *Cortona penitenteak baño, ta Zerutik Aingeru bat etorri ta esango balio grazian jarri dala damu amorezkoaren bidez, ez legoke prest eldutzeko komulgatzera, konfesatu gabe bekatu mortala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ijituko - (1800) Mg.CC , 255
  (...)
  Idiki ditut iturri ur ederra ta ezin obeagoa zeukatenak; baña naiago dituzte *Ijituko zingura basatuetan arkitzen dituzten ur loi, ta zatarrak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • eyituko - (1802) Añ.EL2 , 214
  (...)
  Begira zure *Yesus maiteari, zeinek guri euskun on-ereste ta asko-gura ezin geiagokoa-gaiti, nai izan eban gizon egin, abel-etse baten, edo, esan daigun, korta zantar baten yaio, it-aska, edo estramiña baten etzan, zortzigarren egunean bere odola emon, eta *Eyituko erbestean bizi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejitoko - (1803) Añ.LoraS , 5
  (...)
  Urten eben oneek *Ejitoko erbestetik, eta ango atsekaba, neke-pen andien azpitik;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ijituti - (1803) Mg.CO , 77
  (...)
  *Ijituko kipulak daukeez goguan *Ijituti urtenda bere
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ijituko - (1803) Mg.CO , 77
  (...)
  *Ijituko kipulak daukeez goguan *Ijituti urtenda bere
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptora - (1805) Gco1 , 28
  (...)
  eta guzioi esan zigun: Nigandik ikasi ezazue, humillak, eta mansoak izaten: zeren naizan mansoa edo biguña, eta biotzez humilla: eta ori obeto ikusi nai badezue, gogora ekarri ezazue, nolako humiltasuna agertu zuen aren Majestadeak, izanik Santidadea bera, eta Zeruaren, eta lurraren jabe Soberanoa, bada humillatu zan gure antzeko gizona egiteraño, eta gure pekatu guzien zorrak beregañ artzeraño: Ama pobre baten sabelean bederatzi illabetean sarturik egoteraño, zalarik, ez beste aurtxoak bezela jakineza, baizik infinitamente jakinsua, eta guztiz sentikorra: abere toki batean jaio, eta aska batean abere artean ezarria izateraño: andik zortzigarren egunean zirkunzidatua, eta odola zeriola, humillatua, eta oñazez betea bere burua ikusteraño: eskualdirik batere ezpalu bezela, *Herodesen igesi *Ejiptora eraman izateraño: pekatarien artean, aetatik bat baliz bezela, San *Juan Bautistaren eskuz bateatua izateraño: bere Jaunkoikozko eskuakin Apostoluen oñak, eta batezere *Judas, bere saltzalle, eta traidore billabarenak garbitzeraño: eriotza lotsagarri batera kondenatua izateraño: azotatua, aranzaz koroatua, begiak trapu zatar batekin estalirik, eta kañebera batekin eta masallako edo belar ondoko gogorrakin eritua, eta despreziatua edo eskarniatua izateraño
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1805) Gco1 , 64
  (...)
  Eta orren faltaz gulako pekatuagatik ainbeste milla Israelita, eremuan zijoazela, Jaungoikoak ematen zien janariaz aspertu, eta *Ejiptoko janariak deseatu zituelako, kastigatuak izan ziran, eta eremuan ill ziran; eta *Baltasar *Babiloniako Erregeak konbite andi batean erabage jaten, eta edaten ari zala bere konbidaduakin ikusi zuen bera zegoan gelako paretean milagrosmente eskribiturik bere kondenazioko sentenzia, berak ezin irakurri edo aditu, eta *Daniel Profeta Santuak aditzera eman ziona; eta gau artan bertan bere bizia, eta erreinua galdu zituan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptora - (1805) Gco1 , 69
  (...)
  eta aen guzien Jaun egiñik ikusiko zuela; eta orra enbidiarako gai guzia; arrezkero ezin bere anaiak ikusi zuen, gorrotoz begiratzen zioben; iltzeko asmoak ere artu zituen; eta *Ejiptora zijoazen merkatari Ismaelita batzuei eren anaia bera saldu zien
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptora - (1805) Gco1 , 69
  (...)
  Orra zer dollorkeria, prestuezkeria, eta billautasuna enbidiak eragin zien; baña ortik etorri zan *Jose Santuaren anditasunerako bidea; aren ametsak osoro kunplitu ziran: *Ejiptoko Erregearen urrengo gizon, eta ango agintari izatera eldu zan; eta bere anaiak erak, aren berri jakin bage, biziko baziran, goseak obligaturik gari eske *Ejiptora, eta beraren mendera etorri ziran; baña etzan aek bezelako dollor prestueza, eta bengatiboa izan: baizik biotz onez barkatu zien, lastandu zituan, eta ondasunez bete zituan; orra gizon justuak, eta honraduak nola portatzen diran gaitz egin dienakin erakin: enbidiosoak guzia kontrara egiten duen bitartean; eta ori argiro ikusi zan Eskritura Santak berak zitatzen digun *Saul Erregearen, eta *Dabid Santuaren exenplo miragarrian; bada *Dabidek iñoiz ere gaitzik *Sauli egin etzion: mesedeak franko bai; berak *Goliat Jigante Filisteo arrigarria, *Israelgo jende guzia ikara zeukana bekokian eman zion arrikada batekin lurrera bota zuen, eta ill zuen; eta Filisteoak goitu edo benzitu, eta Israeldarrak aetatik libratu zituan; eta *Jerusalengo alabak *Dabid honratzeko kantatzen zuen, *Saulek milla, *Dabidek amar milla ill ditu, eta orra *Saulen enbidia, eta *Dabiden kontrako gorroto izugarria nundik sortu zan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1805) Gco1 , 69
  (...)
  Orra zer dollorkeria, prestuezkeria, eta billautasuna enbidiak eragin zien; baña ortik etorri zan *Jose Santuaren anditasunerako bidea; aren ametsak osoro kunplitu ziran: *Ejiptoko Erregearen urrengo gizon, eta ango agintari izatera eldu zan; eta bere anaiak erak, aren berri jakin bage, biziko baziran, goseak obligaturik gari eske *Ejiptora, eta beraren mendera etorri ziran; baña etzan aek bezelako dollor prestueza, eta bengatiboa izan: baizik biotz onez barkatu zien, lastandu zituan, eta ondasunez bete zituan; orra gizon justuak, eta honraduak nola portatzen diran gaitz egin dienakin erakin: enbidiosoak guzia kontrara egiten duen bitartean; eta ori argiro ikusi zan Eskritura Santak berak zitatzen digun *Saul Erregearen, eta *Dabid Santuaren exenplo miragarrian; bada *Dabidek iñoiz ere gaitzik *Sauli egin etzion: mesedeak franko bai; berak *Goliat Jigante Filisteo arrigarria, *Israelgo jende guzia ikara zeukana bekokian eman zion arrikada batekin lurrera bota zuen, eta ill zuen; eta Filisteoak goitu edo benzitu, eta Israeldarrak aetatik libratu zituan; eta *Jerusalengo alabak *Dabid honratzeko kantatzen zuen, *Saulek milla, *Dabidek amar milla ill ditu, eta orra *Saulen enbidia, eta *Dabiden kontrako gorroto izugarria nundik sortu zan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptorat - (1809) Dh , 272
  (...)
  Orobat zagokon bihotz guziaz Jainkoaren nahi seinduari gauza garratzenetan ere, hala nola *Jesus haurrarekin *Herodesen ihesi *Ejiptorat joan behar izan zenean; eta bere seme, bere burua baino miliunetan maiteago zuen hura, gurutzearen gainean galdu behar izan zuenean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejitoko - (1816) fB.Ic1 , 23
  (...)
  Lelengo diño: Neu nas zeure Jauna, ta Jaungoikua, *Ejitoko katiguti librau zinduzana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiziaka - (1816) fB.Olg , 190
  (...)
  *Madalena bat, *Maria *ejiziaka bat, san *Agustin bat, san *Andres *Corsino bat, san *Abertano bat, ta beste asko dira oneen testigubak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejitoko - (1816) fB.Olg , 21
  (...)
  *Ejitoko kipula garratzai larga, ta zeruko mana gozua gusteetara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejitoko - (1816) fB.Ic1 , 51
  (...)
  *Moises, arzain pobriagaz berbeeta luziaguak daukaz Jaungoikuak, *Ejitoko Faraon Erregiagaz baino
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipziakoren - (1816) JJMg.BasEsc , 237
  (...)
  Ara emen santa *Maria *Ejipziakoren exenpluba
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptuko - (1816) JJMg.BasEsc , 239
  (...)
  Erregutu eutsan *Zosimok esan eijola nor zan, ta orazinoe aldi bat egiñda esan eutsan: Ni nas emakume triste bat, *Ejiptuko naturala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptziakaren - (1816) JJMg.BasEsc , 243
  (...)
  Ara santa *Maria *Ejiptziakaren bizitzako jazoera labur batzuk
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipziakok - (1816) JJMg.BasEsc , 245
  (...)
  *Maria *Ejipziakok berak esan eutsan *Zosimori, askoz atsegiñ andijaguak artu zitubala bere biotzak basamortu atako gogortasuneen artian, munduko banidade, estimazinoe, ta olgantza gustietan baño
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejitoko - (1817) fB.Ic2 , 295
  (...)
  Zabalduten ditu *Palestina, *tebaida, ta *Ejitoko ermitaino santuben barubak, ixiltasuna, ortoztasuna, latztasuna, azotiak, ta gorputzaren penagarrijak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejitoko - (1817) fB.Ic2 , 265
  (...)
  Alan, *Ejitoko mendi astunetan bere bizitzarik geijena irago eban san *Anton abatari, aragijaren gurari gaistuak zer egin andija emon eutseen ainbeste urtian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejitoti - (1817) fB.Ic2 , 180
  (...)
  *Mosek ez eutsan inos esan Paraoni: *Ejitoti jentia aterata, atzera biurtuko ez zanik, bere uste, ta lan guztia atarako izan arren
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejito - (1817) fB.Ic2 , 297
  (...)
  *Moises bat diruri *Teresak, lege barrijak eginda, *Ejito mundukoti atera daben *Karmengo jentia gobernetan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejitoko - (1817) fB.Ic2 , 230
  (...)
  *Ejitoko señora guztiz nausi bat zan, *Joseren pekatutzatkua azaldau ebana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejitoko - (1819) fB.Ic3 , 274
  (...)
  *Ejitoko katiguti Jaungoikuak askatu arren arimak, ta zeruko mana gozua jaten emon arren; israeltarrak jiretan ebeen euren gogua, ta gurarija *Ejitoko kipula ta berakatz berdetara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejitoko - (1819) fB.Ic3 , 274
  (...)
  *Ejitoko katiguti Jaungoikuak askatu arren arimak, ta zeruko mana gozua jaten emon arren; israeltarrak jiretan ebeen euren gogua, ta gurarija *Ejitoko kipula ta berakatz berdetara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejitoko - (1830+) Añ.GGero , 72
  (...)
  Bada, ain indar andia dauko usadio batek eze diño San *Juan *Krisostomok: Judeguak ugaritasun andiaz euken Mana zeritxan Zeru-janaria on gozoa, baña ain dau indar andia usantzak ta oiturak, eze etorri zirian esatera au baño gurago zituezala *Ejitoko kipullak ta berakatzak ta aek jatera biurtu gura ebela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egitoko - (1830+) Añ.GGero , 332
  (...)
  Onela judeguak *Egitoko katibutasunetik urten ebenean, libre pozik atsegindurik, zeruko janari gozoa gozoturik ase beterik ebiltzenean, zerren etorri jaken aragia jateko nai gura zalegarri bat, asi zirean esaten biurtu gura ebela *Egitora, bere lenagoko katigutasunera, an aragiz, porruz, kipullaz, berakatzez ase betetzeko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egitora - (1830+) Añ.GGero , 332
  (...)
  Onela judeguak *Egitoko katibutasunetik urten ebenean, libre pozik atsegindurik, zeruko janari gozoa gozoturik ase beterik ebiltzenean, zerren etorri jaken aragia jateko nai gura zalegarri bat, asi zirean esaten biurtu gura ebela *Egitora, bere lenagoko katigutasunera, an aragiz, porruz, kipullaz, berakatzez ase betetzeko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egitoko - (1830+) Añ.GGero , 264
  (...)
  *Egitoko Konbentu baten zan fraide gazte bat, aragiak biziro tentatzen ebana; ta ain lazki, ze ezin kendu zituan bere gogotik pensamentu loiak, egin arren barauak, latztasunak, nekegarriak, azoteak ta gogortadeak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egitoko - (1830+) Añ.GGero , 377
  (...)
  Baña, zelan atarik beretik egunero, besterik probatu baga, beti jaten eben, ainbeste aspertu ta nazkatu zituen, batzuk etorri zirian errebesatu ta ganez egitera ta *Egitoko porru ta kinpullak jan naigo izatera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egitora - (1830+) Añ.GGero , 291
  (...)
  Onela, *Joseren anajeak *Egitora joan zirianean ta ango estura andian ikusi zirianean, bertati gomutatu zirian ogei urte lenago egin eben pekatuaz; ta alkarri ziraautsen: Ondo mereziturik doguz gatx guztiok, justu da, errazoia da geiago bere sufrietea, egin genduan pekatu eskergea gaiti geure anajea saldurik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiton - (1830+) Añ.GGero , 291
  (...)
  Agaiti gabiltz, bada, gu bere emen *Egiton estuturik, salaturik, naibageturik ta arrisku andian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1830+) Echag , 38
  (...)
  Ametsetan aitu du esaten diyola *Ejiptoko bidean jarri dediyela; guazen, jarrai zaiogun kristabak munduban, gero arki dezagun guztiyak zeruban
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1830+) Echag , 57
  (...)
  *Baltasarrek eskaintzen dizu, *Jesus ona, *Ejiptoko arbolen urik gozoena: MIrraren balsamua, gure goiko Jauna, borondatez beterik dakart zuregana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egitokoak - (1830+) Añ.GGero , 241
  (...)
  Adibide santu au ikasi eban *Jose *Egitokoak *Jesu *Kristo munduan agertu baño len
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egitoko - (1830+) Añ.GGero , 102
  (...)
  Alan ifini ez ebelako, *Israelgo seme *Egitoko erbestetik, deserritik urten ebenetarik etzirian *Josue ta *Kalef baño eskeñi jaken errian sartu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptoko - (1831) JesBih , 461
  (...)
  Begira zazu, Jauna, zure zerbitzariaren arima begiratu duzun bezala Moises Faraon *Egiptoko erregeren eskuetarik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • exiptoko - (1838) MarIl , 69
  (...)
  Benedikzionezko ilhabethe hau hastean, ez dezakegu ekhar exenplu bat kontsolagarriagorik, nola baita *Exiptoko *Maria Sainduarena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • exiptoan - (1838) MarIl , 71
  (...)
  *Exiptoan sorthua naiz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipto - (1847) Izt.C , 12
  (...)
  *Ejipto
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • mizarain - (1847) Izt.C , 12
  (...)
  Gisa berperean dirade, bada, Euskarazkoak eta Euskararen bere berekiak, mundu osoan aurrenengotzat ezagutzen diran Probinziarik gogoangarrienak izen oekin [...] *Mizarain
  (...)

  Zer: Pertsona izena, Eskualdea [= Egipto]
  Non: Afrika
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipto - (1847) Izt.C , 160
  (...)
  Erri onetan arkitzen dira *Asiatik, *Siriatik, *Armenia, *Ejipto, eta beste Probinzia *Europaz kanpokoetatik nekez eskuratutako landare mueta asko, bertako lurrak ondo arturik, eder ta galant, sasoirik oberenekoak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1850) AA2 , 9
  (...)
  *Sinaiko mendiaren gañetik aditzera eman zuanean Jaunak amar aginteen legea, lenengoan esan zien Israeldarrai era onetan: Ni naiz zure Jaun Jaungoikoa: qq: *Ejiptoko lurretik eta katiberioko etxetik zu atera zaitudana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1850) AA1 , 413
  (...)
  Israelitak, Ijitoen artean katiberio gogorrean bizitu ziran bitartean, oitu ziran porru, baratzuri, eta oen anzeko gauzetara: eta gero, Jaunak eremuan bidaldu zienean mana, Zeruko janari gozoa, etzioen askok gustorik artzen, zeren gogoa zedukeen *Ejiptoko porru, ta baratzurietan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipton - (1850) AA2 , 43
  (...)
  *Jakoben umeak denbora luzean bizitu ziran *Ejipton katiberio gogorrean, eta Jainko egiazkoa ezagutzen etzuen jendeen artean: andik atera zituan Jaunak, mirari asko egiten zituala: eta len esan nuan bezala, *Sinaiko menditik eman zien bere Legea, bi arrizko oletan letraz ezarria
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipton - (1850) AA2 , 45
  (...)
  *Jakoben umeak ziran Jainkoak autuak Munduari Salbatzallea emateko, eta oek arkitzen ziran, len askotan esan dizuedan bezala, *Ejipton: atera zituan andik, eta erakutsi zien letraz ezarritako legearekin zer, eta zer egunetan egin bear zuen Jauna onratzeko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipto - (1850) Ur.MarIl , 21
  (...)
  Moro ta Sarrazenuak arroturik *Egipto eta *Numidijako irabazi ta garaitzakaz, sartu ziran *Españako Erreiñu onetan bertako gizon donga bategaz aditu ta alkarturik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egiptotik - (1850) Ur.MarIl , 22
  (...)
  jakiña da: *Marijari: bai, zuria da *Marija, zuria da *Afrikako presondegi illunetako *Egiptotik atera dozun erri au
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipton - (1850) AA1 , 427
  (...)
  Israeltarrak denbora luzean bizitu ziran *Ejipton katiberio gogorrean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1850) AA3 , 330
  (...)
  Erosi zuen aurrena Ismaelita merkatari batzuek, eta gero *Ejiptoko Erregeren ejerzituen buru, ta agintari *Futibar zeritzanak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipton - (1850) AA1 , 452
  (...)
  Oek bizitu ziran *Ejipton katiberio gogorrean: neke andiak, eta ezin irozo zituenak eragiten zitzaizten, ta aen janaria izan oi zan dongea, nola ziran porru, baratzuri, edo beste onelako gauzak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptotik - (1850) AA1 , 461
  (...)
  Israeltarrak, *Ejiptotik irten ondoan, aztu ziran Jaunak egin ziezten mesedeaz, eta *Moysesen autik agertu ziezten bere espadasunak: Au da, esan zien, zuek Jaunari zor diozuen ezaguera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipton - (1850) AA2 , 132
  (...)
  *Abrahanen odoletik jaiotzekoa zan munduaren Salbatzallea, eta aren etxean iraun zuan Jainko egiazkoaren ezaguerak, eta etzan onelako urdakerien usanza itsusirik aditu; baña denbora luzean bizitu ziran *Ejipton katiberio gogorrean: *Ejipton etzuen Jainko egiazkoaren ezaguerarik, eta ekusia dago nola bizi zitezkean orain ukitzen degun gaiean: eta Israeltarrak ere nai, ta naiez ikasiko zituen zenbait usanza gaizto
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipton - (1850) AA2 , 132
  (...)
  *Abrahanen odoletik jaiotzekoa zan munduaren Salbatzallea, eta aren etxean iraun zuan Jainko egiazkoaren ezaguerak, eta etzan onelako urdakerien usanza itsusirik aditu; baña denbora luzean bizitu ziran *Ejipton katiberio gogorrean: *Ejipton etzuen Jainko egiazkoaren ezaguerarik, eta ekusia dago nola bizi zitezkean orain ukitzen degun gaiean: eta Israeltarrak ere nai, ta naiez ikasiko zituen zenbait usanza gaizto
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptora - (1850) AA2 , 134
  (...)
  *Jose anziñakoa, *Jakob Patriarkaren semea, bere anaiak saldu zuen *Ejiptora
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1850) AA2 , 134
  (...)
  Barreatu zuan, bortxatu nai izan zuala *Josek, eta sartu zuen preso: baña denboraz atera zuen andik, eta izan zan *Ejiptoko Erregeren lenengo gizona
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipton - (1850) AA1 , 555
  (...)
  Toki batzuetan etzan iñor Errege egiten ezpazan Apaiza: ala gertatzen zan *Ejipton, *Lazedemonian, eta *Erroman; beste toki batzuetan Apaizak ziran, Erregeak aututzeko, eta kentzeko, eskua zuenak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipton - (1850) AA3 , 297
  (...)
  Zelatari oek, ekusia ekusirik-ere, *Josue, ta *Kaleb ez, besteak *Ejipton zeuden beren gogoz, ta ez Jaunak agindurikako lurrean; ta asi ziran Israeldarren artean asko gezur barreatzen, eta ipiñi zituen oek *Ejiptora biurtzeko zorian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptora - (1850) AA3 , 297
  (...)
  Zelatari oek, ekusia ekusirik-ere, *Josue, ta *Kaleb ez, besteak *Ejipton zeuden beren gogoz, ta ez Jaunak agindurikako lurrean; ta asi ziran Israeldarren artean asko gezur barreatzen, eta ipiñi zituen oek *Ejiptora biurtzeko zorian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptotik - (1850) AA3 , 396
  (...)
  Oiek nai badue bizi dagoten garbitasunean, bear due izan biotz andi, ta animoso bat, osotoro aienatzeko aragiaren naikunde, ta atsegiñak, ez etorkizunak bakarrik, baita igaroak ere, kentzen duela igarotako lizenzien memoria, ta oroipena, bestela arkitzen dira perill andian, eta gertatuko zate Israeldarrai, *Ejiptotik irten da, gertatu zitzatena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptoko - (1850) AA3 , 396
  (...)
  Ijitoen mendetik atera zituan Jaunak bere Israeldar maiteak, onetarako egiten zituala eziñ konta al milagro; baña Israeldarrak laster asi ziran espadasun andiakin itzegiten: ta oetatik askok naiago zuen *Ejiptoko janari dongeakin egotea, ezen ez eremuan barrena joatea, Jaunak ematen zien mantenu garbiarekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejipton - (1850) AA2 , 5
  (...)
  Idolatriaren denbora aetan ere *Jakoben umeak, eta ondorengoak etzuen galdu Jainko egiazkoaren ezaguera, eta sinistea; baña nola denbora luzean bizitu ziran *Ejipton katiberio gogorrean, eta Jainko gezurrezkoak baizik ezagutzen etzan tokian, perill andian zeuden ikasi bear etzituen gauzak ikasteko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptora - (1850) AA2 , 41
  (...)
  *Jose Patriarka *Jakoben Semea, bere senideak ezin begi onez ekusi zuen, zeren Aitak besteai baño onginai geiago agertzen zion, eta saldu zuen *Ejiptora, Aitak etziakiala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ejiptotik - (1850) AA2 , 5
  (...)
  Igo zan *Moyses *Sinaiko mendira: itzegin zion Jaunak, eta gogora ekarri ziozkan Israeltarren alde, batezere *Ejiptotik ateratzeko, egin zituan gauza miragarriak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • egipto-tic - (1855 [1887, 1992]) DRPLV , IV, 382. or.
  (...)
  Israel gucia Silo-n cegoan bein batean. Aingueru bat aguertu citzayen, eta gogoraerazo cien, nola Jaincoac Egipto-tic atera, eta Canaan-go lur gozoan sartu cituen [Francisco Ignacio de Lardizabal, Testamentu zarreco eta berrico condaira... Tolosan 1887], 136 orr.
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Afrika
  Jatorria: DRPLV

 • (h)egi - (1988) JIM.ESTN , 59. or.
  (...)
  IV. Encuesta toponomástica [en Euskera, núm. 33, Bilbao: Euskaltzaindia, 1988, pp. 289-301] (...) 4.2.1. Ladera; Loma ((H)egi; Magal).
  (...)

  Zer: Osagai toponimikoa
  Non: --
  Jatorria: JIM.ESTN

 • egipto, egypto - (1991) EG.PAL.GD , 142
  (...)
  Egipto (gazt.); Egipto, Egypto (eusk.); Égypte (fr.).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EG.PAL.GD

 • egipto: egipto - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1065. or.
  (...)
  Ik. 2.2
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAR.EEF

 • egiptoko arabiar errepublika (egiptiar) - (1994) E.IRAZ.MUND , Euskera, XXXIX (1994, 3), 1435. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.IRAZ.MUND

 • Egiptoko Arabiar Errepublika: egiptoar - (1995) ARAUZ.038 , Euskera, XL (1995, 2-3), 901. or.
  (...)
  Izen laburtua: Egipto
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Afrika, Asia
  Jatorria: ARAUZ.038

 • Egipto, Egiptoko Arabiar Errepublika: egiptoar - (2019) ARAUA.038 , Euskera - LII, 2007, 1. 462 or.
  (...)
  Hizkuntza ofiziala(k) [mugagabean]:arabiera. Hiriburua; hiriburuko herritarra: Kairo; kairotar
  (...)

  Zer: Estatua
  Non: Afrika, Asia
  Jatorria: ARAUA.038

 

 • Egiptoko Arabiar Errepublika (osatua)
 • Egipto (gaztelania)
 • Égypte (frantsesa)
UTM:

				
Koordenatuak:
Lon.29º29'7"E - Lat.26º11'37"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper