Leku-izenak

Alemania - Lekuak - EODA

Alemania (Estatua)

Entitatea:
Antolakuntza/Estatua
Herritarra:
alemaniar, aleman 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Europa
Kokalekuak:
 • alamayna - (1253/08/01) FDMPV.07 , 1. dok., 34. or. [AGN, Comptos, C.2, N.8]
  (...)
  deffendamos et aiudemos a uos et a los regnos et a la seynoria uuestra de Aragon et de Valentia, contra todos homnes del mundo, exceptados el rey de França, el emperador de Alamayna et aquellas personas de França a qui nos somos tenidos por seynoria
  (...)

  Zer: Erresuma
  Non: Europa
  Jatorria: FDMPV.07

 • alamaynna - (1253/08/01) FDMPV.07 , 2. dok., 37. or. [AGN, Cart. III, P.287]
  (...)
  que vos aiudaremos con todo nuestro poder a deffender vos et toda vuestra seynoria contra quiquier qui rey sea o aya poder de rey, qui tuerto nin mal ninguno uos quisiesse fazer, sacado contra el rey de França et contra al emperador d’Alamaynna et contra las personas de França a qui nos somos tenidos por seynorio
  (...)

  Zer: Erresuma
  Non: Europa
  Jatorria: FDMPV.07

 • alamaynna - (1253/08/01 [1890]) BRUT.CN , XVII. dok., 19. or. [Cartulaire III, 287]
  (...)
  vos ajudaremos con todo nuestro poder a deffender vos et toda vuestra seynoria contra quiquier rey sea, o aya poder de rey, qui tuerto nin mal ninguno vos quisiesse fazer, sacado contra el rey de França et contra el emperador d'Alamaynna et contra las personas de França a qui nos somos tenidos por seynorio
  (...)

  Zer: Inperioa
  Non: Europa
  Jatorria: BRUT.CN

 • alamaynna jacomin d’_ - (1368 [1966, 2011]) NAN.C , 3 [IKER.27, 311. or. (Indéterminés Basse-Navarre)]
  (...)
  alamaynna Jacomin d’_, homme d’armes de M. de Suhescun, 1368 (Archiv-Nav.3)
  (...)

  Zer: Gerlaria
  Non: Nafarroa Beherea
  Jatorria: IKER.27

 • teutonicâ, teutonicis - (1638) O.NUV , I, XII. kap., 039. or. [0556. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • alemania - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  alemannorum (II, IX. kap., 192. orr. [0709. orr.]) Alemania // alamanniae (III, XIII. kap., 552. orr. [1069. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • germania - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  germanos (I, VIII. kap., 028. orr. [0545. orr.]) // germanis (II, V. kap., 113. orr. [0630. orr.]) Alemaniarrak // germanicae (II, X. kap., 216. orr. [0733. orr.]) Zuritaren latinezko aipuan // germanos (III, I. kap., 388. orr. [0905. orr.]) // germanis, germanorum (III, I. kap., 389. orr. [0906. orr.]) // germania (III, XIII. kap., 548. orr. [1065. orr.]) Alemania (avant la lettre) // germanos (index, s.v. latrocinia [1087. orr.]) // germania (index, s.v. vascones, in germania [1094. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • bernardus alemainus - (1638) O.NUV , III, VII. kap., 443. or. [0960. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • alemaniako - (1666) Tt.Onsa , 176
  (...)
  Egizu *Carolus *Magnus, *Alemaniako enperadore eta *Franziako errege saindu handi hark egin zian bezala, haren orena jin zenian mundu hontarik bertzialat partitzeko, galdo egin zeraukoten, zer debisa, edo epitafio, plazer zian, haren tonban gaiñian, hura hilez geroz ezar lezaten errapuesta eman zian, ezar dazie herioa, qq, hura da ene gehiena, hark ni, ene koroa, ene biktoria, trionfak oro, garaitu gutu, bizian ukhen dut haren orhitzia, eta haren beldurra, bego, ni hilez geroz ere, haren izena nitan gaiñen, bizian eduki dut bihotzian haren beldurra, ene ezurrek, eta ene erhautsek, ene tonbak, ekhar bezate, ni hilez geroz haren izena bere gaiñian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • allemaniako - (1666) Tt.Onsa , 24
  (...)
  *Nafarroako historian *Franziako abokat batez eskribatuan edireten da nola *Charles duk *de *Burbon, prinze handi batek, zerbait hostasun edo resendimenda bere prinze, eta errege naturalaren kontra harturik, zein deithatzen baitzen *Frankois, izen hartako lehena, armak haren kontra harturik, *Charles *Quint, *Espaiñiako errege eta *Allemaniako inperadorearen alde, gerla denbora luzez bere erregeari eta bere erresumari egin ziala, hañitz okhasionetan eta zonbatetan, noiz hurus noiz malhurus izanik nola armak, iokoa bezala, behin bataren gero bertziaren kontra, eta alde baitira, fiñean *Pabia deithatzen den *Italiako hiri haren aitzinian, *Franziako erregia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemaniakoak - (1692) Mong , 587
  (...)
  Eta nola hanitz nork bere nazionentzat trabaillatu baidire *Alemaniakoak alemanez, *Espainiakoak espaiñolez, hala nola *Franzian egin baitute qq rustikaz fransezen, eta gu *Franziakoak izan arren eskualdun guziek ez dakigu erdaraz eta partikularki laborariek konprenitzeko berehala liburu miragarri hartan diren misterioak, hargatik entrepenitu dut obra xume hau eskoaraz emaiterat bat bederak jakin dezatentzat zein erreitz den eskoaraz konprenitzea lehenagoko eta oraiko auktorren sendimenduak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemanian - (1712) ES.EHast , 125
  (...)
  *Luterok bere heresiaren hazi pozoatua *Alemanian erain, eta hedatu zuenean; *Ignacio *Loiolakoak, *Eskual-Herriko edergaillu dohatsuak preparatu zituen bere konpainiako ordenantzak, eta soldaduak, heresiaren buruzagi traidore, fedegaixtotako haren eta haren banderizakoen kontra, hala hitzez, nola iskiribuz bethi, garrazki, eta dohatsuki ihardukitzeko, zeinek egin, eta egiten duten bezala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemaniako - (1712) ES.EHast , 126
  (...)
  Hauk direnez geroztikan: ez xoilki *Eskual-Herriko, baina oraino arrozoinekin, deit ditezke *Espainiako, *Franziako, *Italiako, *Alemaniako, *Amerikako, eta antipodetako zuzi eta argi biziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemaniko - (1760+) Mb.IArg1 , 187
  (...)
  *Jesusen Konpañiko Santu gazte *Estanislao *Koska, lenago bere estudi denboran bizitu zen *Alemaniko korte *Vienan ta hereje baten etxean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemaniko - (1760+) Mb.IArg1 , 195
  (...)
  Orietatik da *Espaniko Errege ta *Alemaniko Enperarode *Carlos bostgarrena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemaniko - (1760+) Mb.IArg1 , 319
  (...)
  Zuri Jangoikoak eskatzen dizuna baño geiago eskatzen ezpalio gerrari bati, egin lezakenak, *Españiko errege edo *Alemaniko enperadore izateko, bertatik eta poz andiarekin asiko lizake guzia egiten, ta egiñen luke zati bakar txikien bat ere utzi bage
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemanira - (1760+) Mb.IArg1 , 195
  (...)
  Bederatz aldiz joan zen *Alemanira, amarrez *Flandesa, zazpiz *Italira, sei aldiz *Espanira, laurez *Franzira, bi aldiz Mairuetara ta beste biz *Inglaterrara
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemaniko - (1760+) Mb.IArg1 , 195
  (...)
  Izandu zituen irur-ogei ta amar ger-aldi *Alemaniko herejeekin, *Constantinoplako Turkoekin, *Afrikako Mairu belzaranekin ta *Europako Erregeekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemanian - (1760+) Mb.IArg1 , 63
  (...)
  Hau ezagutu dute *Españan, *Franzian ta *Alemanian ill diran errege ta enperadore andiak, bai ta beste bazter guzietako aberats andi txiki guziak ere, ta orien artean *Salomon jakintsu munduko aberatsenak; bada ardit bat bage atera dira mundutik onen ta ill diran ondasundun beste guzien animak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemani - (1760+) Mb.IArg1 , 196
  (...)
  Era berekoetatik da *Carlos *Quinto edo bostgarren onen illoba ta *Alemani bereko Enperadore *Ferdinando bigarrena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemaniako - (1760+) Mb.IArg1 , 196
  (...)
  Onek ere, *Carlos *Quintok bezala, izandu zituen egiteko, ger-aldi ta neke andiak *Alemaniako Prinzipeekin, *Sueziko Errege izugarri *Gustavo *Adolforekin ta beste zenbaitekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemaniko - (1760+) Mb.IArg1 , 196
  (...)
  Ingurutu zuten bein bere korte *Vienan kanpotik gerrako gizonak eta barrendik ereje gaiztoak eta esan ere zioten, uzten ezpazien beren gisako bizitza ta legea, galduko zituela buruko koroa, eskuko zetroa ta *Alemaniko Inperi guzia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemaniako - (1760+) Mb.IArg1 , 197
  (...)
  Lan bererako enzuten zituen bi Meza egun oro, egiten zituen erromeri luzeak, komunio agitz beroak, otoitz andiak eta bidez zebillen aldian ere hordu osokoak; bai ta baruak eta beste anitz gauz on nekagarri ere; ta horduko aren bazterretako gauzen berria dutenak diote Enperador onek hereji gaiztoen atzapar-esku tartetik atera zituela gutienean ta ekarri gure Lege santara amar milloi edo amar milletan mill ta geiago hereje; garaitu zuen *Gustavo *Adolfo; ekarri zituen bere eskura gaizki zebilzan *Alemaniako Prinzipe guziak eta utzi zituen nai bezain ongi Inperi bereko ta Probinzietako gauzak eta utzi zuen bere seme *Ferdinando *Ernesto erromatarren Errege ta Inperiko bere ondorengo egiña
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemaniko - (1760+) Mb.IArg1 , 328
  (...)
  *Alemaniko abogadu bat asi zen andiz uzten bere kongregazioko lanak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemanian - (1760+) Mb.IArg1 , 261
  (...)
  Ekus dezazun zer bekatu-giro den blasfemia ta zein andia blasfemiaren itsumena, milla ta zazpi eun urte ta geiago bad-ere gis hartan *Jesusi horduko judatar blasfemari gaiztoak bizia kendu ziotela, egungo eguneraño eskarnioka, histaka, iskirioka ta blasfemika dagozka *Jesus Jangoiko berari *Franzian, *Italian, *Alemanian ta arkitzen diran bazter guzietan horduko judatar beren hume ta ondorengo galduak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemanian - (1764) Cb.Just , 105
  (...)
  Etxean nola agiri etzan, ta ez kolejioan, da ez errian, *Paulori esan zion arrazoietik, ta santuak lagun on bati señalatu zion paperetik ezagutu zuten, *Alemanian Konpañian sartzeko modurik ezin arkitu, eta *Augustaronz joan zala
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemanian - (1764) Cb.Just , 129
  (...)
  *Estanislao kanonizatzeko prozesoak *Italian, *Polonian, *Alemanian, *Españan, *Franzian, ta leku askotan egin ziran; eta bere lagunak, ezagunak, ta beste askok aren milagroak ikusi, ta aren faboreak artu, ta kontatzen zituzten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemanian - (1785) Egiat , 177
  (...)
  So egizv *Frantzian *Xalon *Saoneko eliza bilzkvrrari hilen othoitzentzat, *Españan *Bragakoari, *Alemanian *Wormsekoari, *Italian seigerrenari *Erruman, *Grezian batzarre hanitz, *Marciusek aipatzen dvtianak, *Afrikan hirur bilzkvrra oekuminiker so-egizie
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemanian - (1800) Mg.CC , 224
  (...)
  *Trailo zeritzon Jaun batek zeukan *Alemanian bere etxean emakume birtutetsu edo bizitza oneko bat; baña Jangoikoak ala laketurik, jabetu ziran Infernuko gaizkinak emakume gaixoaren korputzaz; orre-gatik largatzen zien noiz edo berriz pakean Elizara joaten, meza enzuten ta etxean bere Senarrarekin tratatzen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • alemanian - (1817) fB.Ic2 , 289
  (...)
  Bakust, *Luterok, ta luterotarrak *Pranzijan, *Olandan, *Alemanian, ta *Inglaterran *Jesusen pedia ukatuten dabeena; sakramentu santubak oinazpituten ditubeena; eleisak ta altarak birrinduten ditubeena; sazerdotiak erbestetu, edo illten ditubeena; *Jesus garbijari konsagrauta dagozan esposak konbentubetati aterata, galduten ditubeena; ta relijiosuak argalduten ditubeena, euren guzur deungetara, ta bide gaistuetara biurtuteko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aleman (herritarra) - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 33, 77, 211. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • alemama [sic] - (1991) EG.PAL.GD , 135
  (...)
  Alemania (gazt.); Alemama [sic] (eusk.); Allemagne (fr.).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EG.PAL.GD

 • alemania: alemania - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1057. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAR.EEF

 • alemaniako errepublika federala (alemaniar / aleman) - (1994) E.IRAZ.MUND , Euskera, XXXIX (1994, 3), 1434. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.IRAZ.MUND

 • alemaniako errepublika federala (alemaniar / aleman) - (1995) ARAUA.038 , Euskera, XL (1995, 2-3), 898. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: ARAUA.038

 • alemania, alemaniako errepublika federala (alemaniar / aleman) - (2007) ARAUA.038bis , Euskera, LII (2007, 1), 460. or.
  (...)
  Gaztelaniazko izen laburtua: Alemania (471. orr.). Frantsesezko izen laburtua: Allemagne (477. orr.)
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: ARAUA.038bis

 

 • Alemaniako Errepublika Federala (osatua)
 • Alemania (gaztelania)
 • Allemagne (frantsesa)
UTM:

				
Koordenatuak:
Lon.10º23'46"E - Lat.51º13'50"N

Kartografia:

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper