Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Arakaldo - Lekuak - EODA

Arakaldo (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
arakaldar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Hego Uribe
Kokalekuak:
 • aracaldo - (1416/02/05) FDMPV.037 , 052, 131

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aracaldo, puente de - (1736) BFAH.ADM , J-01460/003, 373

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aracaldo - (1798) BFAH.FOG98 , 0240

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aracaldo - (1800-1833) AÑ.LPV , 48 A
  (...)
  Pueblos de Vizcaya
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AÑ.LPV

 • aracaldo - (1802) DRAH , I, 82-83
  (...)
  anteig. de la mer. de Uribe, señ. de Vizcaya, ob. de Calahorra, una de las que no tienen voto ni asiento en las juntas generales de Guernica, por haberse separado sin consentimiento del señorío de la de Arracundiaga [errata, 513: Arrancudiaga], de quien fue parte antiguamente: dista de Bilbao 3 leguas al s. y media al s. e. de aquella anteiglesia, corriendo entre ellas el rio Ibaízabal, sobre el qual tiene un molino. La población se compone de 18 casas con 123 personas que contribuyen por 141/2 fogueras, y hay una parroquia servida por un beneficiado que presenta el marques de Valdecarzana y dedicada á santa Marina vírgen y mártir. G. A.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • aracaldo - (1840) BFAH.ESTAT.POL , 22 Errolda, 5 [1r]
  (...)
  DISTRITOS [...] ORDUÑA [...] PUEBLOS [...] Aracaldo, Renta líquida (RS. VN.): 3015, Número de vecinos: 25
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nerbioi aldea
  Jatorria: BFAH.ESTAT.POL

 • aracaldo - (1840) BFAH.ESTAT.POL , 22 Errolda, 4 [1v A]

  Zer: Herria
  Non: Bizkaia
  Jatorria: BFAH.ESTAT.POL

 • aracaldo - (1860) NOM.1860 , --
  (...)
  Aracaldo. Ante-iglésia
  (...)

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arakaldo'n - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 111. or.
  (...)
  Elexalde (Beotegi'n, Aramayo'n, Orozko'ko Uŕgoiti'n, Arakaldo'n, Mañaria'n...)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Bizkaia
  Jatorria: ETX.EEI

 • aracaldo - (1934 [1924]) EDV.25 , 3. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aracaldo - (1954) IGNE.50 , 0086 (Orozco)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aracaldo (capital) - (1960) NOM.1960 , --
  (...)
  Aracaldo. Anteiglesia
  (...)

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arakaldo - (1966) AZK.EDIAL , 32 A
  (...)
  Dialecto vizcaíno
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • aracaldo: arakaldo - (1974) TXILL.EHLI , 165 A

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • arakaldo - (1974) LIZ.LUR , 30. or.
  (...)
  Nerbioi harroko Ugao (Miravalles ), Arrankudiaga, Zollo, Arakaldo, Orozko harana eta Orduña
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Bizkaia
  Jatorria: LIZ.LUR

 • aracaldo: arakaldo (arakaldar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 318. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.UD

 • aracaldo: arakaldo (arakaldar) - (1979) E.UDAL , 16

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.UDAL

 • ARACALDO: ARAKALDO - (1986) HPS.EAE , 71

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • arakaldo - (1986/04/08) OB.IRIZP , --
  (...)
  Jose Luis Lizundia Askondo, Euskaltzaindiaren Idazkariordea eta bere Onomastika Batzordeko Idazkari denak, ondoko DIKTAMEN hau ematen du: Elkargo Akademiko honek prestaturiko eta onartutako Euskal Herriko Udalen Izendegian, bere 51 zenbakiaz datorrena, eta orain arte Administrazioaren bertsio ofizialean: Aracaldo deitzen dena, euskal bertsio ofizialean: ARAKALDO da. Eta hala adierazteko eta bertako Udalbatzari bidaltzeko, izenpetzen dut Bilbon mila bederatziehun eta laurogeita seiko Apirilaren zortzian. D. José Luis Lizundia Askondo, Vicesecretario de la Real Academia de la Lengua Vasca-EUSKALTZAINDIA y Secretario de su Comisión de Onomástica, emite el siguiente DICTAMEN: Que según el Nomenclátor de Municipios del País Vasco, preparado y aprobado por esta Corporación académica, el clasificado con el número 51 y denominado hasta ahora en la versión oficial de la Administración: Aracaldo, es en su versión oficial académica vasca: ARAKALDO. Y para que conste y su remisión a la Corporación municipal de ese Ayuntamiento, expido la presente en Bilbao a ocho de Abril de mil novecientos ochenta y seis.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OB.IRIZP

 • aracaldo - (1989/04/22) BOE.EAE , 096. zkia., 11918. or.
  (...)
  9137 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 1989, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Administración Local, sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma. // A los efectos de lo que establece la disposición adicional primera del Decreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para el cambio de nombre de los municipios de País Vasco, resuelvo: // Aprobar la lista oficial de nombres, que es la que bajo el epígrafe “Denomincación actual”, y con el desglose por territorios históricos, se indica a continuación: [...] II. TERRITORIO HISTÓRICO DE VIZCAYA / BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Conforme al artículo 4º del Decreto, la utilización de nombres que no figuren bajo el epígrafe “Denominación actual” debe suspenderse hasta que, previo el expediente a que se refiere el repetido Decreto, se obtenga la aprobación definitiva. // Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 1989.- El Director de Relaciones Institucionales y Administración Local, Peru Bazako Atutxa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Bizkaia
  Jatorria: BOE.EAE

 • aracaldo - (1990/07/05) BAO , 154. zkia., 005
  (...)
  Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa - Foru Aldundiaren Foru Dekretua // Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Nagusia // Estatistika eta informatika beharrizanak direla eta, Gobernu Zentralak (INE), Eusko Jaurlaritzak (EUSTAT) eta Foru Aldundiak, garaiz, Bizkaiko udalerrietarako kodeak hartu zituzten, haiseran bateratsiak izan eta, denboraren poderioz, nahasten joan direnak. Nahasketa hau Foru Sailei ere zabaltzen izan zaie. Estatistika Foru Batzordeak, bere eskumenetan diharduela eta eremu honetan erizpide normalizatuei geroago eta tinkoago eutsi behar zaiela uste duenez, iragan martxoaren 29ko bileran, Gobernu Kontseiluari proposatu zion, ofizialki, erabat eta behin betikoz, INE eta EUSTATek egun udalerrien kodeketarako erabiltzen duen sistema har dezan. Proposamen bera zabaltzen zaie biztanguneei, EUSTATekin baterako sistema hartzen delarik. Honenbestez, Diputatu Nagusiaren Idazkari Nagusiak proposaturik, Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 3/87 Foru Araueko 17. artikuluan ezarritakoa dela bide, Gobernu Kontseiluak 1990eko ekainaren 26ko bileran eztabaidatu ondoren, hauxe. // XEDATU DUT: // 1. Ofizialki eta erabat, udalerri eta biztanguneen kodeaketa eguneratua hartzen da, eranskinean dagoen zerrendaren arabera. 2. Hartutako kodeketak iraun egingo du, udalerrien edo biztanguneen izen aldaketak edo bereizketak ematen badira ere. 3. Udalerri berriak sortzen direnetan, zegoen azkenari zegozkion kodeak esleituko dira, Batzar Nagusiek sorkuntza onetsitako dataren arabera ordenatuta eta alfabetoaren arabera, onespen data batera datorrenean. 4. Biztanguneei dagokienez, erizpide berbera erabiliko da, ezarritako lau digituetarik lehen biak talde biztanguneei eta beste biak banakako biztanguneei dagozkiela kontutan hartuz. Talde biztanguneen kodeak hurrenez hurrenekoak izango dira, beren udalerriaren barruan. Banakako biztanguneen kodeak hurrenez hurrenekoak izango dira, beren talde biztangunearen barruan. 5. Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Nagusiak kodekera hau zuzen aplikatzen denentz gainikusiko du, aldian-aldian udalerri eta biztanguneen zerrenda eguneratua argitaratuko duelarik, beraien kode eta izenekin. 6. Dekretu hau "Bizkaiko Egunkari Ofiziala"n argitaratuko den egunean jarriko da indarrean. Diputatu Nagusia,. JOSE ALBERTO PRADERA JAUREGI. Diputatu Nagusiaren Idazkari Nagusia,. JOSE LUIS BILBAO EGUREN. // ERANSKINA. // Bizkaiko Udalerrien eta beren banakako biztanguneen zerrenda [...]
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Bizkaia
  Jatorria: BAO

 • arakaldo - (1991) NOM.1991 , --

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aracaldo - (1992/03/17) EHAA , 053. zkia., 2147. or.
  (...)
  LEHENDAKARITZA, LEGE ARAUBIDE ETA AUTONOMI GARAPENA // 786 // ERABAKIA, 1992ko martxoaren 5ekoa, Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendariarena, Autonomi Elkarteko udalerrien izen ofizialak argitaratzeko dena. // Abenduaren 12ko 271/1988 Dekretuaren Xedapen Gehigarrietatik Lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // ERABAKI DUT: // «Gaurregungo izena» idazpurupean eta Lurralde Historikoetan banatuta ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea: [...] II. BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Gaurregungo izena: aracaldo / Lehengo izena: aracaldo [...] Aipatutako Dekretuko 4. atalaren arabera, «Gaurregungo izenah idazpurupean azaltzen ez diren izenak ez dira erabili behar, Dekretu horretan aipatzen den espedienteari izapideak egin ondoren behín-betiko onartzen diren arte. // Vitoria-Gasteiz, 1992ko martxoak 5. Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendaria, RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Bizkaia
  Jatorria: EHAA

 • arakaldo - (1997/01/10) BAO , 006. zkia., 322. or.
  (...)
  Ahaldun nagusiaren abenduaren 441/96 FORU DEKRETUA, Aracaldo udalerri izenaren ordez Arakaldo izena hartzean datzan aldakuntza jakine-raztea ebatziz. // Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Jaurpide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 27-3 artikuluak ematen dizkidan ahalmenen indarrez, hau // XEDATZEN DUT: // Aracaldo udalerri izenaren ordez Arakaldo izena hartzean datzan aldakuntza onartzen duen Bizkaiko Batzar Nagusien 1996.eko urriaren 23ko Erabakia argitaratzea, hori dagokien herritar, partikular eta agintari guztiek bete eta betearaz dezaten. // Bilbon, 1996.eko abenduaren 18an. // Ahaldun nagusia, // JOSU BERGARA ETXEBARRIA // (I-3.143)
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: BIZKAIA
  Jatorria: BAO

 • arakaldo - (2000) NOM.2000 , --
  (...)
  37 emakume + 53 gizonezko = 90
  (...)

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arakaldo: arakaldo (arakaldar) - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1199. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • arakaldo - (2000) NOM.2000 , --
  (...)
  37 emakume + 53 gizonezko = 90
  (...)

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arakaldo: arakaldo - (2001) EUDEL , 29
  (...)
  arakaldar
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • arakaldo - (2002) NOM.GEOGR , Bi.

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arakaldo - (2002) NOM.GEOGR , Bi.

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arakaldo - (2002) NOM.GEOGR , Bi.

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arakaldo - (2003) EAE.IOF.03 , --

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arakaldo udalerria - (2003/02/14) DEIKER.HPS , 27231
  (...)
  086-15 093
  (...)

  Zer:
  Non: Arakaldo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • Arakaldo: arakaldar - (2005) ARAUA.145 , Euskera, L (2005, 2), 985. or.
  (...)
  Arakaldo (euskara); Arakaldo (ofiziala). Herritar izena: arakaldar.
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Bizkaia
  Jatorria: ARAUA.145

 • arakaldo (arakaldar) - (2005/09/19) OB.AG , 1.3
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Bizkaia
  Jatorria: OB.AG

 • arakaldo - (2007/03/22) EAE.IOF.07 , 58. zkia., 7064. or.
  (...)
  II. Bizkaiko lurralde historikoa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Bizkaia
  Jatorria: EAE.IOF.07

 • arakaldo - (2009/02/02) EAE.IOF.09 , 022. zkia., 507-3. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 507 // EBAZPENA, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // EBATZI DUT: // «Izen ofiziala» idazpurupean eta Lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz, azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. [...] II. BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOA [...] En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2009. // El Director de Régimen Local, // JOSÉ M.ª ENDEMAÑO ARÓSTEGUI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Bizkaia
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • arakaldo - (2009/02/10) EAE.IOF.09 , 028. zkia., 688-4. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 688 // HUTSEN ZUZENKETA, honako ebazpenarena: Ebazpena, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubi¬dearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.a) artikuluak ezartzen duenez, aldizkariaren argitalpena prestatzerakoan egiten diren hutsak, baldin eta dokumentuaren edukia aldatzen badute edo zalantzak sortzen badituzte, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, ofizioz nahiz organo edo entitate interesdunak eskatuta. // Era horretako akatsak antzeman dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzko Toki Araubidearen zuzendariaren 2009ko urtarrilaren 12ko Ebazpenean (2009ko otsailaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 22. zenbakia). Akatsaz ohartuta, honako hau zuzendu behar da: // Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialen zerrenda argitaratzen da, lurraldeka: [...] II. BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOA [...]
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Bizkaia
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • arakaldo - (2010/02/26) EHAA.EAE.10 , 039. zkia., 2010/1032
  (...)
  JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Auzibideen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau EBATZI DUT: «Izen ofiziala» idazpurupean eta lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. (…) II. BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOA (…) Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 12a. Auzibideen zuzendaria, MARÍA SOLEDAD GÓMEZ ADRIAN.
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Bizkaia
  Jatorria: EHAA.EAE.10

 • Arakaldo (ofiziala)
 • Término Municipal de Arakaldo (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.505929 Y.4777371
Koordenatuak:
Lon.2º55'32"W - Lat.43º9'1"N

Kartografia:

086-07 [FK]; 086-15 [FK]; 086-14 [FK]; 086-06 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper