Pertsona-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Absalom - Pertsona-izenak - EODA

Absalom

Absalón (gaztelania), Absalom (frantsesa), Absalom (ingelesa)
  Sexua:
  gizonezkoa 
  Hipokoristikoa:
  Ez 
  Arautzea:
  Euskaltzaindiaren araua 
 • absolonek - (1627) EZ.Man2 , 173
  (...)
  Arrosario partikulararen misterioak, sainduaren bizi partikular eta prefekzionetarik athera behar dute, ezen hala konbeniago da, dituztenzaz geroztik sainduek perfekzione eta berthute partikularak, nola *Dabiten semeek dohain bereziak baitzituzten nola *Salamonek zuhurtzia, *Absolonek edertasuna, etc
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1643) Ax , 232
  (...)
  Sarthu zen *Absalon mundu guztiak zekusala bere aitaren amorantetara edo emaztetara, eta han hekin segitu zuten, eta izan parte
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1664) SP.Phil , 56
  (...)
  Baldin *Absalonek bazedukan bere aita *Dabiten begitarte maitea ikusi gabe egoitea gaitzago eta unhagarriago zitzaiolea, zeinetan bait zegoen desterrua baino
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalom - (1686) , 49
  (...)
  *Dabidek konfesatzen du bere bekhatuaren pena bat zuela *Absalom bere semearenganik zuen persekuzionea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonis - (1696) Bp2 , 59
  (...)
  Eta *Dabitek orano hoñez popvlv gvziareki ihes egin ziala *Absalonis, eta Jinkoaren azotiaren pian jarri
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1760+) Mb.IArg1 , 171
  (...)
  Etzuen orrenbat galdu *Davidek bere seme gaizto *Absalon galdu zuen aldian, ta galdu bazuen ere berari bere erreinu guzia kenzera zetorrela ta beraren soldadu berei eman zien batall gaiztoan, ill zelako berria aditu zueneko, damuz, bihotzeko miñez ta naigabez beterik asi zen esaten: *Absalon, nere nere seme maitea, nere seme *Absalon, nork eman lezakedan zure ordez ni ill ta zu bizirik gelditzea: qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1760+) Mb.IArg1 , 171
  (...)
  Etzuen orrenbat galdu *Davidek bere seme gaizto *Absalon galdu zuen aldian, ta galdu bazuen ere berari bere erreinu guzia kenzera zetorrela ta beraren soldadu berei eman zien batall gaiztoan, ill zelako berria aditu zueneko, damuz, bihotzeko miñez ta naigabez beterik asi zen esaten: *Absalon, nere nere seme maitea, nere seme *Absalon, nork eman lezakedan zure ordez ni ill ta zu bizirik gelditzea: qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1760+) Mb.IArg1 , 171
  (...)
  Etzuen orrenbat galdu *Davidek bere seme gaizto *Absalon galdu zuen aldian, ta galdu bazuen ere berari bere erreinu guzia kenzera zetorrela ta beraren soldadu berei eman zien batall gaiztoan, ill zelako berria aditu zueneko, damuz, bihotzeko miñez ta naigabez beterik asi zen esaten: *Absalon, nere nere seme maitea, nere seme *Absalon, nork eman lezakedan zure ordez ni ill ta zu bizirik gelditzea: qq
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1760+) Mb.IArg1 , 333
  (...)
  *Daviden seme gaizto *Absalonek bildu zuen bein jendagiro eta ejerzitu andi bat eta artu zituen erresuma bere aita *Davidi kenzeko neurri ez makurrak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1775) Lg1 , 309
  (...)
  Azkenean, *Absalonek erakharri nahi izan zituen othuruntza baterat *Davit bere aita, eta bere anaia printze guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absaloni - (1775) Lg1 , 309
  (...)
  Erregek erran zion *Absaloni: zertako nahi gaitutzu guziak gonbidatu; karga ginduzketzu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1775) Lg1 , 309
  (...)
  *Absalonek asko egin zuen, nahiz amoratu *Davit; ordean aita hau etzen erori bere semearen othoitzetarat, eta aldaratu zen aurkhitzen zen lekhutik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1775) Lg1 , 309
  (...)
  *Absalonek ikhusi zuenean ezin eskura zezakeiela bere aita, erran zioen: ez duzunaz geroz nahi ethorri enekin othuruntzatzerat, bederen onhets zazu *Amnon aurkhi dadin gurekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1775) Lg1 , 309
  (...)
  Errege nekhez eman zen hartan; ordean *Absalonek hunenbat behartu zuen, non utzi baitzuen *Amnon bertze printze guziekin bazkari hartarat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • abasalonek - (1775) Lg1 , 310
  (...)
  *Abasalonek aphain arazi zuen errege bati dagokon othuruntza eder bat, eta erran zioten bere meneko zituen aitzindariei: goardia emazue noiz arnoak aphur bat harturen duen *Amnon, eta noiz ikhusiren duzuen ene kheinua: orduan yazar diozozue, eta gal-araz bizia: ez izan deuseren beldurrik, nik ematen darotzuet manu hori
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1775) Lg1 , 310
  (...)
  *Daviten bertze semeak altxatu ziren berehala mahainetik; higan ziren bere mandotarat, eta eman zitzaizkon ihesari: bidean zirela, hedatu zen *Daviten beharritarat berria *Absalonek hil zituela printze guziak, guphidetsi gabe hetarik batere
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1775) Lg1 , 310
  (...)
  *Absalonek, nahiz bere burua eman bere aitaren haserraduraren gerizean, egin zuen ihes *Gesurko errege gana, eta egon zen, hirur urthez, haren lurretan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 310
  (...)
  *Davit nekhez kontsolatzen zen bere seme *Amnonen heriotzeaz; ordean denborarekin, eta emeki-emeki, gutitu zen haren bihotz mina, eta hasi zen maitatzen bere seme *Absalon
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absaloni - (1775) Lg1 , 311
  (...)
  Handik laster, *Davitek, *Joaben erranetarat eta othoitzetarat, permetitu zion *Absaloni, egin ziozan salutantzia: ordu hartan, aita hark besarkatu zuen bere semea, eta bihurtu zioen leheneko amudioa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonen - (1775) Lg1 , 311
  (...)
  *Absalonen alderako ontasuna gosta behar izan zitzaion *Daviti
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1775) Lg1 , 311
  (...)
  Horra nola *Absalonek eskuratu zituen yustizia galdez, *Israelgo hiritarik *Daviten gana heldu ziren guziak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1775) Lg1 , 316
  (...)
  *Absalonek egin zuen itzurtzerat, ihesari emanik; ordean zer gerthatu zitzaion
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 316
  (...)
  Soldadu batek ikhusi zueneko *Absalon haritz batetarik dilindan, egin zuen *Joab gauza hartaz yakintsun
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absaloni - (1775) Lg1 , 316
  (...)
  *Joabek erran zuen horren gainean: hire hitzek ez niautek baraturen: hurbildu zen haritz hartarat, eta zilhatu zion *Absaloni bihotza hirur daga ziztakoz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonen - (1775) Lg1 , 316
  (...)
  *Absalonen gorphutza izan zen artikia zilho handi baterat, eta estalia harri meta batez: ordu berean, *Joabek bararazi zuen gudua, nahiz guphidetsi populua
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonen - (1775) Lg1 , 311
  (...)
  *Davitek entzun zuenean iguriki behar etzuen berri hau, erran zioten berekin zituen aitzindariei: dugun ihes egin hemendik ez erortzekotzat *Absalonen eskutarat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 316
  (...)
  *Davitek galdegin zuen lehiarekin *Absalon bizi zenez
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 317
  (...)
  Erran zitzaionean hil zela, sarthu zen gela batean, eta emantzen marrasketan, erraten zuela: *Absalon ene semea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 317
  (...)
  ene seme *Absalon
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 317
  (...)
  Erakutsterat eman duzu ez duzula axolarik aitzindariek ez eta zure soldaduez: damu guti bide zinduke gu guziak hillik ere, bizi balitz *Absalon
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 318
  (...)
  Orhoitzen zen bakharrik *Absalon bere umea zuela
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absaloni - (1775) Lg1 , 312
  (...)
  *Davit hurbildu zenean *Bathurimgo alderat, athera zitzaion *Saulen ahaide bat *Semei zaritzona: etzen hitz gaixtorik erregeren kontra ahorat heldu ez zitzaionik, etzen maledikzionerik egiten etzionik: haren atrebentziak etzakien non geldi; heltzen zen erraterainokoan bere erregeri, bekhokirat, kruel bat zela; etzuela ez legerik, ez konzientziarik; arrapatu zioela *Sauli bere erresuma, eta hargatik Jainkoak bulhusten zuela hura ere erresuma beraz ematekotzat *Absaloni
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonen - (1775) Lg1 , 318
  (...)
  Aita haren bihotz bera zaurthua zen guzia damu minenaz, ikhusteaz *Absalonen heriotze ondikozkoa; ordean, *Davit gehienik nigarretan eman-arazten zuena, etzen bere seme maitea berak bethikotz galtzeak; bainan buraso Jainkotiar hark ume triste haren arima zuen urrikari; haren sekulako damnamenduaren gainerat isurtzen zituen nigarrik kharatsenak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 313
  (...)
  *Absalon sarthu zen, denboratsu hartan *Jerusalemeko hirian, faza eta morga guzien erdian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonen - (1775) Lg1 , 318
  (...)
  Errege hark bethi bihotzean zakharkeien *Absalonen heriotzea, eta ezin gehiago yasanez *Joaben insolentzia, xedea hartu zuen khentzeko *Joabi armadetako aitzindegia, ematekotzat *Amasari, zeina ilhoba baitzuen *Joab bezala: bata nola bertzea *Daviten bi arrebeen umeak aurkhitzen ziren
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absaloni - (1775) Lg1 , 313
  (...)
  *Chusai, *Daviten adiskide ohia, izan zen lehenbizikotarik salutantzia *Absaloni egin zioena, eta ezagutu zuena bere erregetzat: hitz eman zion zerbitzaturen zuela haren aita zerbitzatu zuen leihaltasun berarekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 313
  (...)
  *Absalon yabetu zen, *Achitoselen abisu gaixtoz, *Davitek bere palazioan utzi zituen emazteez
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonekin - (1775) Lg1 , 318
  (...)
  *Amasa etzen bethi leihal agertu bere osabaren alderat: bat egin izan zen denboraz *Absalonekin, altxatu izan zenean bere aitaren kontra;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonen - (1775) Lg1 , 314
  (...)
  *Absalonen heriotzea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 314
  (...)
  *Absalon yabetu zenean *Jerusalemez, eta hiri hartako populuaren izpirituaz, emantzen *Davit gal-arazteko eginbidetan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonen - (1775) Lg1 , 314
  (...)
  Abisu hau *Absalonen eta *Israelgo zahar guzien gogarako edireten zen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1775) Lg1 , 314
  (...)
  Halarik ere *Absalonek nahi izan zuen oraino, guduari lothu gabe, yakin *Chusairen abisua: erakharri zuen bere gana, eta erran zion: huna *Achitoselen abisua: yarraikiren othe gaitsko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonen - (1775) Lg1 , 314
  (...)
  Zure yendetarik zenbait hiltzen bada, hedaturen da berria *Absalonen tropak garaituak izan direla;
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absaloni - (1775) Lg1 , 315
  (...)
  Abisu hau hobea iduritu zitzaien *Absaloni eta *Israelgo zaharrei *Achitofelena baino
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 320
  (...)
  Lehenik, eraman zioen bizia *Abner, *Saulen odoleko printzeari, *Daviten bortxa; hil zuen gero *Absalon erregeren semea bera, arbuiaturik hartarik begiratzeko egin zitzaion gomendio hertsia; eta azkenean gabetu zuen biziaz *Amasa, *Davitek bere armadeen aitzindaritzat zadukana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1775) Lg1 , 315
  (...)
  *Davitek eta *Chusaik elkhar aditzen zuten gerizaturik: *Chusaik gaztiatu zion berehala *Daviti zer egin gogo zuen *Absalonek, eta iragan behar zuela lehen-bai-lehen *Jourdaingo arribera, non ez galduren zutela bizia hark eta harekin ziren guziek
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonek - (1775) Lg1 , 315
  (...)
  *Absalonek iragan zuen noizbait, *Jourdaingo arribera; ordean *Davitek izan zuen denborarik aski bere armadaren emendatzekotzat
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 315
  (...)
  Gelditu zen beraz bera hirian, eta armada abiatzerakoan gudukatzerat, errege handi eta aita samur hark erran zioten tropeen aitzindariei: begira diezadazue behintzat *Absalon ene semea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonena - (1775) Lg1 , 316
  (...)
  Gudua izan zen emana *Ephraimeko oihanean; *Daviten armadak xehakatu zuen *Absalonena
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 324
  (...)
  Etzuen gehiago guphidetsi *Semei idoi hainitz egin ziolakotzat *Daviti, *Absalon, bere semearen ihes zabillanean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1775) Lg1 , 309
  (...)
  *Absalon, *Daviten bertze semea, eta *Thamar bezala, ama beraren ume gerthatzen zena, yarri zen sumindura handian *Amnonen alderat; hartu ere zuen haren gal-arazteko xedea, paradak emanen zioenean: etzion hargatik ematen erakutsterat mindua zela haren kontra
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • abasalonek - (1800) Mg.CC , 132
  (...)
  Milla asmazio egiten ditu erakarteko bekatura, ta indarrez bezela irtetzen du bereaz; baña bekatu egin orduko amore loi guzia biurtu zitzaion gorrotora, ta egun gutxiren buruan ematen dio eriotza dama engañatu zuenaren Anaje *Abasalonek, ta jetsi zan Infernura bekatuaren arrarekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1805) Gco1 , 56
  (...)
  Anziñako *Jose kastoa, *Jakob Santuaren seme maitea, bere anaiak berak saldua; eta anaiai barkatzen, eta mesede andiak egiten; *Dabid Santua *Saul bere etsai gogorrarekin; *Absalon bere seme traidore eskergabearekin; Semei lotsabagekiro injuriatzen, eta arrikatzen zuenarekin aiñ pazienzia, eta mansotasun arrigarria ezerzitatzen; San *Esteban lenbiziko Martiria, arrikatzen zuen bere etsaiakgatik Jaungoikoari arren barka zegiela erregutzen; *Jesu-Kristoren beraren exenploari orretan zerraiola; eta beste onelako asko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1816) JJMg.BasEsc , 6
  (...)
  *Dabid errege Santubak ez eban ezer galdu *Absalon bere semiak deungiak urten ebalako, ta daukaz glorija andijak Zeruban bere aldetik emon eutsazan doktrina, ta exenplu onak gaitik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1816) JJMg.BasEsc , 6
  (...)
  Es zan aprobetxau *Absalon, iges eban bide okerretara, ta bera kondenau zan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1816) fB.Ic1 , 103
  (...)
  *Esau, *Amau, *Absalon, *Jezabel, *Paresijuak, ta beste milla dagoz inpernuban projimuaren gorrotua gaiti
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalonentzat - (1817) fB.Ic2 , 276
  (...)
  *Absalonentzat bere aitaren emaztia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1817) fB.Ic2 , 213
  (...)
  Baita *Dabid, ta *Absalon, aita semeena bere
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • absalon - (1830+) Añ.GGero , 252
  (...)
  Desoneskeria, lujuriazko edo aragizko pekatua ain da gauza itsua ta itsugarria ze ezteutso begirunik ez errespetorik aidetasunari, urkotasunari, ikusi zan legez *Amnon ta *Absalon *Dabiden semeakaz, *Neron Enperadore ta beste Agintari askogaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • Absalom - (2014/06/27) ARAUA.177 , 4. or.
  (...)
  Absalón (gaztelania); Absalom (frantsesa); Absalom (ingelesa)
  (...)

  Zer: Pertsonaia historikoa
  Non: Biblia
  Jatorria: ARAUA.177

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper