Aurkibide analitikoa: E

ea (estilo-baliabidea) (→ mendeko perpausen hasiera markatzeko partikulak)

*Ebroan/Ebron (→ kanpoko leku-izenak eta artikulua), (→ munduko aintzirak, ibaiak, itsasoak, mendiak eta uharte nagusiak)

ederrago/ederragoa (→ egoki da / egokia da)

edo:

edo, ala ≠ eta (→ edo)

edo ≠ ala (→ edo)

edo ≠ edota (→ edo)

edo eta eta enklitikoak (→ eta)

edo, hurrenkera: ‘15 urte edo’, *15 edo urte (→ edo)

eduki:

eduki/*edun (→ dut/daukat), (→ eduki/izan (ukan))

‘eduki… -(e)la’ (→ nago(...) -(e)la / eduki(...) -(e)la / nago(...) -(e)n)

eduki eta atributua: ‘zail daukat’ / ‘zaila daukat’ (→ atribuzio-perpausa: mugagabea eta mugatua)

eduki eta atribuzio-perpauseko partizipioa: ‘ikusita/ikusirik/ ikusia(k) eduki’; *ikusitak (→ partizipioa atribuzio-perpausean (itxia(k)/itxita/itxirik; irekia(k)/irekita/irekirik; ikusia(k)/ikusita/ikusirik; nekatua(k)/nekatuta/nekaturik))

eduki/izan (→ gose (egarri, beldur, logura...) izan)

‘gosea eduki’ / ‘gose izan’ (→ gose (egarri, beldur, logura...) izan)

‘oinetakoak handi(ak) eduki’ (→ atribuzio-perpausa: mugagabea eta mugatua)

edukiera nola adierazi (→ zenbatzaileak eta leku-denborazko sintagmak (-ra/-tara: 5 kilometrora/kilometrotara; 5 graduan / 5 gradutan; 5 euroan / 5 eurotan...)), (→ zenbatzaileak eta nolakotasuna (-ko/-tako: hiru kiloko haurra / lau hankako mahaia)), (→ neurri-sintagmak: botila (bat) ardo(a) ≠ ardo-botila (bat))

*edun (→ *edin/*ezan/*edun aditzak)

*edun/eduki (→ dut/daukat), (→ eduki/izan (ukan))

Edurne Zuri (→ ipuinetako pertsonaiak)

egarri izan (→ gose (egarri, beldur, logura...) izan)

-egi:

-egi ≠ asko(rik) (→ -egi atzizkia)

-egi ≠ handi(rik) (→ -egi atzizkia)

-egi ≠ oso (→ -egi atzizkia)

*ez zait gehiegi gustatzen / ez zait asko(rik) gustatzen (→ -egi atzizkia)

egin aditza:

dagit ≠ degit; zin dagit, zin degizut (*dagizut) (→ *On dagizula! > On (egin) d(e)(g)izula!)

*egin asmoz (→ asmo/asmoz (egiteko asmoz / *egin asmoz))

egin ≠ (ari) izan (→ elurra (ari) izan)

‘egin behar duzuna’ / ‘zer egin behar duzun’ (→ erlatiboa eta zehar-galdera)

egin ≠ gauzatu (→ gauzatu)

egin eta aditz-lokuzioak (negar egin, lo egin…) (→ aditz-lokuzioa)

egin eta atributua: Zuzendari egin dute (→ atribuzio-perpausa: mugagabea eta mugatua)

egingo duenean’ / ‘egiten duenean’ (→ aditzaren aspektua eta kalkoak)

‘egi(te)n ahal dut’ = ‘egin dezaket’ (→ ahal izan)

‘egiten duenean’ / ‘egingo duenean’ (→ aditzaren aspektua eta kalkoak)

egiten ikasi’ / ‘eginez ikasi’ (→ gerundioa (erdal))

Egun on d(e)(g)izula! (→ *On dagizula! > On (egin) d(e)(g)izula!)

Egipto:

Egipto izena nola ahoskatu (→ atzerriko izenen eta hitzen ahoskera)

Egiptoko (Antzinateko Egiptoko) eskualdeen izenak (→ Antzinateko eskualdeen izenak (nazioartekoak))

Egiptoko (Antzinateko Egiptoko) hirien izenak (→ Antzinateko hirien izenak)

Egiptoko (Antzinateko Egiptoko) mitologia (→ mitologia)

Egiptoko (Antzinateko Egiptoko) pertsona-izenak (→ Antzinateko pertsona-izenak)

*egipziar/egiptoar (→ kanpoko herritar-izenak)

egitura progresiboak (→ aditz-perifrasiak eta alferreko perifrasiak)

egoera/baldintza (→ baldintza ≠ egoera)

egoismo, egoista (→ berezko, neurezko, geurezko...; berez, nirez...; berekoi, nirekoi...)

egoiten (→ aditz-izena)

Egoitza Santua (-a) (→ Vatikanoa (-a))

egon:

egon eta atributua: ‘hotz(a) egon’, ‘gorri(a) egon’ (→ atribuzio-perpausa: mugagabea eta mugatua)

egon eta atribuzio-perpauseko partizipioa: *nekatutak (→ partizipioa atribuzio-perpausean (itxia(k)/itxita/itxirik; irekia(k)/irekita/irekirik; ikusia(k)/ikusita/ikusirik; nekatua(k)/nekatuta/nekaturik))

*euria dago (→ ari izan ≠ egon)

?lanean dago (→ ari izan ≠ egon)

egun:

‘azken zortzi egun honetan/hauetan’ (→ zenbatzaileak eta iraupena (hiru astean / hiru astetan))

bi egunean’ / ‘bi egunetan’ (→ zenbatzaileak eta iraupena (hiru astean / hiru astetan))

*bi egunero / ‘bi egunean behin’ (→ zenbatzaileak eta maiztasuna (lau astean behin, astero... *zenbatero (> zenbatean behin)))

‘eguna argitu du’ /*egunak argitu du (→ argitu: 'eguna argitu du'/ '*egunak argitu du')

egunez/egunaz (→ egun)

egungo ≠ eguneko (→ adberbioak eta deklinabidea)

*egunon / egun on (→ egun on (*egunon))

‘hiru egune(t)an/egun/egunez’ (→ zenbatzaileak eta iraupena (hiru astean / hiru astetan))

lau egunera’ / ‘lau egunetara’ (→ zenbatzaileak eta leku-denborazko sintagmak (-ra/-tara: 5 kilometrora/kilometrotara; 5 graduan / 5 gradutan; 5 euroan / 5 eurotan...))

‘lau egunez/egunerik/egunean… behin’ (→ zenbatzaileak eta maiztasuna (lau astean behin, astero... *zenbatero (> zenbatean behin)))

‘zenbat egunean’ (→ zenbat galdetzailea)

‘zenbat egune(ta)tik zenbat egune(ta)ra’ (→ zenbatzaileak eta leku-denborazko sintagmak (-ra/-tara: 5 kilometrora/kilometrotara; 5 graduan / 5 gradutan; 5 euroan / 5 eurotan...))

Eguzki amandrea (→ eguzki/Eguzki)

Eguzki eta kasu-markak (→ eguzki/Eguzki)

ehundaka/ehunka (→ -ka atzizkia eta aditzondoak)

ehunekoak:

aditzaren komunztadura (→ ehuneko (%))

ehunekoak eta artikulua: ‘% 40’ / ‘% 40a’ (→ ehuneko (%))

joskera (→ ehuneko (%))

kasu-marka nola lotu (→ ehuneko (%))

sinboloa (→ ehuneko (%))

ehunekotan, litrotan, eurotan… (→ neurri-unitateak), (→ mugagabea)

ehunka/ehundaka (→ -ka atzizkia eta aditzondoak)

ei (‘omen’) (→ omen, ei, bide)

*eibartar kaleak (→ -ar atzizkia (aldaerak: -tar (-dar), -ztar)), (→ herritar-izenak (jatorri-adjektiboak))

Eibartik/Eibarretik (→ izen bereziak: kontsonantez (n, l, s, z, tz edo r) bukatzen diren leku-izenen deklinabidea)

ekarri aditz trinkoa: aditz trinkoak 516. or.

Ekialde Hurbila, Ekialde Urruna… (→ kontinenteak)

Ekialdeko Antzinateko herriak (aramear, asiriar…) (→ Antzinateko herriak. Ekialdeko eta Europako herriak)

-ekiko:

‘ardatzarekiko paralelo’ (→ -ekiko atzizkia)

‘-ekiko desberdin’ (→ berdin/desberdin (?bestearen desberdina) (*-(e)z desberdin))

-ekiko/-enganako (→ -ekiko atzizkia), (→ -(en)ganako/-ekiko maitasuna, gorrotoa, konfiantza...)

-ekilako kasu-marka (→ -ekiko atzizkia)

izenlagun/adizlagun (→ -ekiko atzizkia)

‘nirekiko’ / ‘nire ustez’ (→ -ekiko atzizkia)

-ekin (egunak aposizioan): ‘hilaren 5ean, astelehenarekin’ (→ data nola eman)

-ekin/-z:

abiadurarekin/*abiaduraz (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

‘?Adi lainoaz / lainoarekin, lainoagaz (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

-ekila kasu-marka (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo), (→ -ekiko atzizkia)

-ekin amaitu/bukatu (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

-ekin asmatu (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

-ekin ibili (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

-ekin jarraitu (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

-ekin hil (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

-ekin/-z maitemindu, gogoratu, ahaztu (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo), (→ ahaztu)

*eleanitz/eleaniztun (→ anitz)

eliztar (#elizgizon) (→ (-)gizon)

eliztiar (→ -ar atzizkia (aldaerak: -tar (-dar), -ztar))

elkar:

‘bata bestea’ (→ elkar)

*elkar etorri (→ elkar)

‘Elkar maite dugu/gara’ (→ elkar)

*elkarrek (→ elkar)

komunztadura (→ elkar)

elkarketa: sudur(-)luze modukoak (→ sudurluze moduko elkarte arruntak (buru(-)soil, hanka(-)luze...))

eman eta aditz-lokuzioak: adore eman, min eman(→ aditz-lokuzioa)

eman = irudi izan / iduri izan / iruditu (→ eman)

-en + adjektiboa (elkarzut, ebakitzaile, simetriko…) (→ -ekiko atzizkia)

‘… -en aldea’ (→ alde (-en aldea / -ko aldea))

‘… -en aurpegia’ (→ aurpegi)

-en etorkizuneko forma: jinen, izanen, ukanen…, ikusiren, galduren(→ aditz perifrastikoetako aditz nagusiaren etorkizuneko forma)

-en/-ko (-go) etorkizuneko formak (→ aditz perifrastikoetako aditz nagusiaren etorkizuneko forma)

-en/-ko neurriekin: ‘hamar euroko’ eta ‘hamar euroren’ (→ -ko eta -en izenlagunak (NONGO eta NOREN): noiz -ko eta noiz -en)

-enean (‘etxean’) (→ -enea)

-enganako/-ekiko (→ -ekiko atzizkia), (→ -(en)ganako/-ekiko maitasuna, gorrotoa, konfiantza...)

Enkarterri (→ -erri(a) osagaia gaurko toponimian)

entonazio (→ intonazio (entonazio))

entrenatzaile: ‘Alaveseko’ ala ‘Alavesen’? (→ -ko eta -en izenlagunak (NONGO eta NOREN): noiz -ko eta noiz -en)

entzun ≠ aditu (→ entzun)

entzun: ‘ez entzunarena egin’, ‘ez entzun(a) egin’ (→ entzun)

era geologikoak (→ aroak: Historiako eta Historiaurreko aroak)

erabaki (konplementazioa) (→ espero izan)

erakusleak eta mugagabea (→ mugagabea)

Erasmo Rotterdamgoa (→ Errenazimentuko pertsona-izenak)

erasotu/eraso (→ eraso (erasotu))

eratorbidea vs hitz-elkarketa (→ -kada (-tara))

‘arazo ekonomiko’ ala ‘ekonomia-arazo’? (→ -ari/-ario)

-erazi (→ -arazi (-erazi))

erdal, euskal, frantses… mugatzaile direnean (→ berrelkarketa)

erdal eta marratxoa (→ erdara), (→ giza), (→ itsas/itsaso)

erdal hitzak:

erdal izenen azentu grafikoa (→ azentu grafikoa erdal izenetan)

erdal izenen eta hitzen ahoskera (→ atzerriko izenen eta hitzen ahoskera), (→ erdal hitzen deklinabidea)

erdal hitzen idazkera (→ erdal hitzen deklinabidea)

lotura-marratxoa bai/ez (→ erdal hitzen deklinabidea), (→ marratxoaren erabilera kasu-marken aurretik)

erdaraz ‘x’ letra denean (→ x letra (ixa)), (→ *expresionismo > espresionismo)

erdi:

erdi eta komunztadura (→ erdi), (→ zatikiak eta proportzioak)

*ikasle erdiek / ‘ikasleen erdiek’ (→ erdi)

‘liburuaren erdia’ / ‘liburuen erdia’ (→ erdi)

noiz lotuta, noiz aparte, noiz marratxoarekin (→ erdi)

Erdialdeko Europa (→ Europako geografia-izen nagusi batzuk)

erdibide ≠ bide-erdi (→ erdi)

eremuazalera (→ azalera)

-eria atzizkia (→ -go (-eria))

eritzi (→ iritzi (eritzi))

erizpide, erizpen (→ eritzi > iritzi)

erlatiboa eta partitiboa (→ partitiboa (-ik))

erlatibo anaforikoa (→ ZEIN-erlatiboa)

*erlojari, *erlojeru (→ erloju)

Ermutik/*Ermuatik (→ Bizkaiko herri-izendegia), (→ izen bereziak: adierazpen izendatzaileen deklinabidea (leku-izen edo pertsona-izen ez diren izen bereziak))

erraiten (→ aditz-izena)

erreal (errege-erreginei dagokiena) (→ errege)

erreferentziakidetasuna (subjektuarena) (→ aditz-izena), (→ nahi izan), (→ behar izan), (→ hobe izan (*hobe esan))

erreflexibo (→ bihurkaria (perpaus))

errege(bide)/errepide (→ errege)

erregistro neutroa (≠ alokutiboa) (→ alokutiboa)

errema (→ hitzen ordena)

errepide (→ errege)

errepika (hitzen errepika) (→ bikoiztapen indargarriak hitz-elkarketan)

*erreportaia/erreportaje (→ -aia/-aje)

erret (→ errege)

erretor (→ errektore ≠ erretore)

erroketa (→ eragiketa aritmetikoak / kalkuluko eragiketak)

Erroma eta Greziako mitologia (→ mitologia)

Erroma eta Greziako pertsona-izenak (→ Antzinateko pertsona-izenak)

Erromatar Inperioko dinastiak (→ dinastien izenak)

errusiar izen berezien idazkera: Txekhov, Zhivago, Xostakovitx... (→ alfabeto zirilikoz idatzitako izenak)

errusieraren euskararako transkripzioa (→ alfabeto zirilikoz idatzitako izenak)

Ertamerika / Erdialdeko Amerika, 107 (→ Amerikako toponimia), (→ kontinenteak)

Ertzaintza/*Ertzantza (→ -zaintza (*-zantza))

esaldiko hitzen ordena (→ hitzen ordena)

esan:

*bakarrik esan(→ esan)

esan aditzaren forma trinkoak (-io- aditz-erroa) (→ dion ≠ dioen, nion ≠ nioen, genion ≠ genioen, zenion ≠ zenioen)

‘esan duen bezala’, ‘esan duenez’ (→ konparazio-perpausetako arazo batzuk)

esanez/esanaz aditz-forma gerundialak (→ gerundioa (erdal))

esanez/esanaz kasu instrumentalak (→ partizipioa eta kasu instrumentala: -z/-az (ikusiz/ikusiaz; esanez/esanaz; kantatuz/kantatuaz))

esker mila / *eskermila (→ eskerrik asko (*eskerrikasko, *eskerrik))

*eskerrikasko (→ eskerrik asko (*eskerrikasko, *eskerrik))

Eskilo (→ Antzinateko pertsona-izenak)

eskimal (→ munduko herriak eta etniak)

esku bete / *eskubete (→ (-)bete)

espainiar/espainol (→ kanpoko herritar-izenak)

esperantza, arrisku, zailtasun, gogo… (singular/plural) (→ gogo (*jateko gogoak))

esperantza [-(e)n/-(e)lako] (→ -(e)lako/-(e)n atzizkiak izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan)

espero aditzaren konplementazioa (→ espero izan)

espezifiko/inespezifiko (→ goizean, goizetan / goizez; trenean/trenez)

estatu-izenak (→ munduko estatu-izenak eta herritarren izenak)

estilo-estrategiak:

mendeko perpausen hasiera markatzeko partikulak (→ mendeko perpausen hasiera markatzeko partikulak), (→ ezen)

perpaus osagarrien kokapena (→ aditza aurreratzeko estrategia batzuk), (→ hitzen ordena)

estralurtar (→ aurrizkiak (kultura-aurrizkiak): bio-, geo-, psiko-, sozio-...)

estreinako, lehen(da)biziko, aurreneko… (→ zenbaki ordinalak)

eta:

ahoskera (→ eta)

eta abar esapidearen laburdura (→ laburdurak)

*eta abar luze bat (→ *(eta) abar luze bat > abar)

eta ≠ edo, ala (→ edo)

eta erdi / t’erdi (→ agur t'erdi)

eta eta aditz-komunztadura (→ aditz laguntzailea isiltzea juntaduran)

eta eta edo enklitikoen idazkera (→ eta)

eta gehiago (‘X eta gehiago’ egitura) (→ baino gehiago: batek baino gehiagok, bati baino gehiagori...)

eta gero: *bilera eta gero, *ekaitza eta gero (→ gero)

*eta hori gutxi balitz (→ bezala)

eta indartzailea (baizik eta, harik eta, baldin eta, zeren eta…) (→ baizik / baizik eta), (→ baldin (eta) ... ba-), (→ eta)

eta, izen-sintagmen arteko juntaduran (→ eta)

‘eta nago… -(e)la’ (→ nago(...) -(e)la / eduki(...) -(e)la / nago(...) -(e)n)

eta, orduak ematean (*bost t’erdiak) (→ eta)

eta, zenbakiak ematean, zenbaki dezimaldunekin (→ eta)

eta piko = pasa(txo) (→ eta)

eta, zenbakiak ematean (→ eta)

etab. (→ laburdurak)

-etan, bizidunekin: nesketan, gizonetan(→ bizidun/bizigabe)

-etan/-tan (→ mugagabea)

-etaz (→ -z/-taz)

ete (→ ote)

etenpuntuak eta ‘eta abar(→ laburdurak)

puntuazio-markak 470. or.

etorri (nondik/nora) (→ nondik/non)

etorriagatik = etorri arren (→ -agatik)

etorriagatik ≠ etortzeagatik (→ -agatik)

‘etorriko denean’ / ‘etortzen denean’ (→ aditzaren aspektua eta kalkoak)

etsenplu (→ eredu ≠ adibide)

‘etxe aurrean’ = ‘etxearen aurrean’ (→ ondoan: Zarautz ondoan, Zarautzen ondoan)

Etxepare, Bernart (→ pertsona historiko ezagunak)

*etzazu / ez ezazu (→ agintera)

etziko/etzirako (→ betirako/betiko)

*Euria dago / Euria ari du, Euria dihardu (→ ari izan ≠ egon), (→ elurra (ari) izan), (→ eguraldiaren eta argi-orduen iraupenaren gertakariei loturiko aditzak)

euro:

‘bost euroan’ (→ zenbatzaileak eta leku-denborazko sintagmak (-ra/-tara: 5 kilometrora/kilometrotara; 5 graduan / 5 gradutan; 5 euroan / 5 eurotan...)), (→ igo)

euroan/eurotan (prezioak) (→ euro), (→ neurri-unitateak), (→ zenbatzaileak eta leku-denborazko sintagmak (-ra/-tara: 5 kilometrora/kilometrotara; 5 graduan / 5 gradutan; 5 euroan / 5 eurotan...)), (→ zenbatzaileak eta nolakotasuna (-ko/-tako: hiru kiloko haurra / lau hankako mahaia))

eurotan, litrotan, ehunekotan… (→ neurri-unitateak), (→ mugagabea)

‘hamar euroren/euroko kafea’ (→ -ko eta -en izenlagunak (NONGO eta NOREN): noiz -ko eta noiz -en)

txanponak eta billeteak (→ euro)

euro-asiar/euroasiar (→ kanpoko herritar-izenak)

Europa:

Europa, datu nagusiak (→ Europako eskualde historiko-politiko nagusiak), (→ Europako geografia-izen nagusi batzuk), (→ Europako hiriak), (→ Europako toponimia fisikoa)

Europako Antzinateko herriak eta herri ‘barbaroak’ (→ Antzinateko herriak. Ekialdeko eta Europako herriak)

Europako Batasuna (→ Europar Batasuna / Europako Parlamentua)

Europako Batzordea, Europako Parlamentua(→ Europar Batasuna / Europako Parlamentua)

Europako  dinastiak (→ dinastien izenak)

Europako ibaiak, aintzirak, itsasoak, mendiak… (→ Europako toponimia fisikoa)

*Europar Batasunako / Europar Batasuneko (→ izen bereziak: adierazpen izendatzaileen deklinabidea (leku-izen edo pertsona-izen ez diren izen bereziak))

*europear/europar (→ herritar-izenak (jatorri-adjektiboak)), (→ kanpoko herritar-izenak), (→ kontinenteak)

Ipar Europa, Hego Europa… (→ Europako geografia-izen nagusi batzuk)

eurotan, litrotan, ehunekotan… (→ neurri-unitateak), (→ mugagabea)

*Euskadi Gazteko / Euskadi Gazteako (→ izen bereziak: adierazpen izendatzaileen deklinabidea (leku-izen edo pertsona-izen ez diren izen bereziak))

euskal abizenak (→ euskal deiturak)

euskal bataio-izenak (→ euskal ponte-izenak (euskal izendegia))

euskal, erdal vs -al (→ -al hitz-bukaerakoa)

euskal, erdal, frantses… mugatzaile direnean (→ berrelkarketa), (→ burdina/burdin (elkarketa)), (→ giza)

Euskal Herria / Euskal Herri osoa (→ Euskal Herria izena), (→ izen berezi artikuludunak eta a itsatsidunak)

euskal hitz-forma eta marratxoa (→ erdara), (→ giza), (→ itsas/itsaso)

euskal izendegia (→ euskal ponte-izenak (euskal izendegia))

euskal lurraldeak (→ euskal herrialdeen izenak)

euskal probintziak (→ euskal herrialdeen izenak)

euskalkiak:

euskalkiak eta euskara batua irakaskuntzan (→ euskara batua)

euskalkiak nahasteaz (→ euskalkiak)

euskalkien erabileraz eta egitekoaz (→ euskalkiak)

euskalkien izenak (→ euskalkiak)

euskara/euskera (→ munduko hizkuntza ofizialak)

euskara batua:

euskara batua eta euskalkiak irakaskuntzan (→ euskara batua)

euskara batua, lagunarterako ere bai? (→ euskara batua)

helburua (→ euskara batua)

sorrera (→ euskara batua)

euskara hitz egin / euskaraz hitz egin (→ hitz egin (*hitzegin))

Eusko Alkartasuneko / *Eusko Alkartasunako (→ izen bereziak: adierazpen izendatzaileen deklinabidea (leku-izen edo pertsona-izen ez diren izen bereziak))

Eva (→ Bibliako pertsona-izenak)

exoelkartea (→ aurrizkiak (kultura-aurrizkiak): bio-, geo-, psiko-, sozio-...)

exonimoak nola ahoskatu (→ erdal hitzen deklinabidea)

*experientzia/esperientzia (→ x letra (ixa))

*extra/estra (→ x letra (ixa))

ez:

‘ez da’ / ‘ezta’ (→ ez(-) (adberbio, izen, partikula...))

ez eta ahoskera (→ ez(-) (adberbio, izen, partikula...))

ez eta hitzen forma (ez-ofizial…) (→ ez(-) (adberbio, izen, partikula...))

ez…, ez (alborakuntzazko juntagailua) (→ alborakuntzazko juntadura (bai... bai, nahiz... nahiz eta gisakoak)), (→ ez(-) (adberbio, izen, partikula...))

ez izena (→ ez(-) (adberbio, izen, partikula...))

ez entzun egin / ez entzuna egin / ez entzunarena egin (→ -ena egin: tontoarena egin (*tontoa egin)), (→ entzun)

ez eze, ez ezen (→ ezezik > ez ezik)

ez ezik / *ezezik (→ ezezik > ez ezik)

‘ez ezik’ ezezko esaldietan (→ ezik: izan ezik / ezik)

ez ikusiarena egin (→ -ena egin: tontoarena egin (*tontoa egin)), (→ entzun)

ezagutu:

ez ezagutuarena egin (→ -ena egin: tontoarena egin (*tontoa egin)), (→ entzun)

ezagutu aditza eta bezala (→ bezala)

ezagutujakin (→ ezagutu), (→ bezala)

ezagutze(-)maila ≠ jakite(-)maila (→ ezagutu)

‘izenez/izenaz ezagutu’ (→ ezagutu), (→ bezala)

kalkoak (→ ezagutu)

*ezan aditz laguntzailea (→ *edin/*ezan/*edun aditzak)

ezaugarri/baldintza (→ baldintza ≠ egoera)

ezean/ezik (→ ezik: izan ezik / ezik)

*ezer erraza / batere erraza (→ batere ≠ ezer (deus))

ezer eta zerbait (→ ezer/zerbait, inor/norbait, inoiz/noizbait)

*ezezik / ez ezik (→ ezezik > ez ezik)

ezik/ezean (→ ezik: izan ezik / ezik)

ezineko/ezinezko (→ -ko eta -zko [dig+])

ezizen ≠ izenordain (→ izenordain ≠ izenorde, ezizen)

ezizenak nola eman (Txirrita, Txirrita, “Txirrita”) (→ letra biribil edo arrunta noiz), (→ letra etzana noiz)

Ezkarai/Ezcaray (→ Euskal Herri inguruko exonimoak)

ezkero (→ -z gero / ezkero)

Ezkio-Itsaso ≠ Vitoria/Gasteiz (→ hitz elkartuen osaera eta idazkera)

ez-organiko/ezorganiko (→ ez(-) (adberbio, izen, partikula...))

ezpata-dantza / ezpata dantza (*ezpatadantza) (→ -dantza)

ezta (…) ere (→ ere lokailua)

‘ezta’ / ‘ez da’ (→ ez(-) (adberbio, izen, partikula...))

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper