Aurkibide analitikoa: A

-a artikulua:

-a artikulua eta bat (→ bat zenbatzailea / -a artikulua (batzuk/-ak))

erabilera okerrak (→ bat zenbatzailea / -a artikulua (batzuk/-ak))

-a/-ak eta -ta/-ik partizipioarekin (→ partizipioa atribuzio-perpausean (itxia(k)/itxita/itxirik; irekia(k)/irekita/irekirik; ikusia(k)/ikusita/ikusirik; nekatua(k)/nekatuta/nekaturik))

a itsatsia:

a itsatsia eta herri-izenak (→ izen berezi artikuludunak eta a itsatsidunak)

a itsatsia eta hitz-elkarketa (→ hitz elkartuen osaera eta idazkera)

a itsatsia eta mugagabea (→ a itsatsia)

a itsatsia noiz galtzen den (→ a itsatsia)

a itsatsiaren erabilera okerrak (→ a itsatsia)

abiadura: ‘halako abiaduran, -arekin’; *halako abiaduraz (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

abizenak (euskal) (→ euskal deiturak)

ablatiboa (nondik kasua) (→ nondik/non)

*Adan/Adam, 325 (→ Bibliako pertsona-izenak), (→ euskal ponte-izenak (euskal izendegia))

adibideak emateko: *bezalako (→ bezala/bezalakoa), (→ bezala)

adierazi ≠ aipatu (→ aipatu)

adierazkortasuna adieraztea (→ tx digrama), (→ kontsonante busti-palatalen grafia eta ahoskera), (→ tt digrama)

adina: ‘adin nagusikoa’ ≠ ‘adin handikoa, 16 (→ adin txikiko = adingabe)

adina nola eman (→ zenbatzaileak eta nolakotasuna (-ko/-tako: hiru kiloko haurra / lau hankako mahaia))

adineko ≠ agure, atso (→ agure), (→ atso)

aditu ≠ entzun (→ entzun)

aditz alokutiboa (→ alokutiboa)

aditz arazlea (→ -arazi (-erazi)), (→ eragin), (→ aditz-izena)

aditz deklaratiboa (→ hitzen ordena), (→ esan)

aditz-erregimen bikoitza: du/dio (abisatu, deitu, lagundu…) (→ abisatu), (→ deitu)

aditz-erregimen  aldakorra (→ aditz-erregimena)

aditz iragankor/iragangaitz (trantsitibo/ intrantsitibo) (→ aditz-erregimena)

aditz-izena:

aditz-izena eta erreferentziakidetasuna (‘joan/joatea nahi’) (→ aditz-izena)

aditz-izena eta euskalkien araberako aldaerak (→ aditz-izena)

aditz-izena eta komunztadura: *Agiriak ekartzea ahaztu zaizkit (→ aditz-izena)

aditz-izena eta menderakuntza (→ aditz-izena)

aditz-izena ≠ nominalizazioa (→ nominalizazio-estiloa (nominalizazioa ≠ aditz-izena))

aditz-izenaren forma; noiz -tzen, noiz -ten (→ aditz-izena)

erabilera okerrak:

*Mendira joan gustatzen zait (→ aditz-izena), (→ gustatu)

*Badakit euskaraz hitz egin (→ aditz-izena)

ezberdintasuna: ahaztu jotzen / ahaztu jotzea (→ aditz-izena)

aditz-lokuzioa eta mugagabea (→ aditz-lokuzioa), (→ mugagabea)

aditz modalak metatzea (→ aditz modalak), (→ behar izan)

aditz-motak: da/zaio/du/dio (→ aditz-erregimena)

aditz-motak:  NOR, NOR-NORI, NOR-NORK, NOR-NORI-NORK (→ aditz-erregimena)

aditz-partizipioa:

aditz-partizipioa eta menderakuntza (→ aditz-partizipioa (aditzaren forma burutua))

aditz-partizipioaren forma (→ aditz-partizipioa (aditzaren forma burutua))

aditz perifrastikoa (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

aditz sasitrinkoa (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

aditz semisintetikoa (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

aditz sintetikoa (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

aditz trinkoa:

aditz trinkoa eta alokutiboa (→ alokutiboa)

aditz trinkoa eta ezeztapena (→ agintera)

aditz trinkoa perpausaren hasieran? (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

agintera eta ezetza: *Ez zoaz etxera!, *Ez egizu hori! (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

aginterako formen argibidea (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

erabilera oker batzuk (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

forma berriak (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

jakin dakit’ ≠ ‘jakin(,) badakit’ (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

aditz trinkotua (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

aditza aurrean daramaten esaldi batzuk (→ aditza esaldiaren hasieran?)

aditza aurreratzea (→ aditza aurreratzeko estrategia batzuk), (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

aditza galdegai denean (→ galdegaiaren legeak)

aditzaren aspektua eta kalkoak:

*Gauean, joaten gara zinemara? (→ aditzaren aspektua eta kalkoak)

*Goaz? (→ aditzaren aspektua eta kalkoak)

*Ireki diezadakezu? (→ aditzaren aspektua eta kalkoak)

*1964an sortzen da elkartea (→ aditzaren aspektua eta kalkoak)

aditzaren baiezkoa galdegai (→ galdegaiaren legeak)

aditzaren elipsia juntaduran (→ aditz laguntzailea isiltzea juntaduran)

aditzaren ezezkoa galdegai denean (→ galdegaiaren legeak)

aditzaren forma burutua (= aditz-partizipioa) (→ aditz-partizipioa (aditzaren forma burutua))

aditzaren komunztadura ehunekoetan (→ ehuneko (%))

aditzaren komunztadura izen abstraktuen juntaduran (→ izen abstraktuak eta deklinabidea)

aditzaren lekua aginte-perpausetan (→ aditza esaldiaren hasieran?)

aditzaren lekua galde-perpausetan (→ aditza esaldiaren hasieran?)

aditzoina:

aditzoina ala partizipioa indikatiboa ez denean (→ aditzoina)

aditzoina ala partizipioa, zein erabili aditz eratorrietan: elkar/elkartu (→ aditzoina)

aditzoina ala partizipioa, zein erabili aditz laguntzailea isiltzean (→ aditz laguntzailea isiltzea juntaduran)

aditzoina eta estilo-aukerak: etor/etorri; gazte/gaztetu (→ aditzoina)

aditzoinaren formaren araua (→ aditzoina)

adizki perifrastikoetako adizki nagusiaren forma (→ aditz-izena)

adizki trinko berriak (→ aditz trinkoak (sintetikoak))

adizlaguna aditzaren osagarri (→ aditzik gabeko adizlagunak izen-sintagman)

adjektiboa:

adjektibazio okerrak:

*gorri kolore / kolore gorria (→ kolore: *gorri kolore, *gorri koloreko (> kolore gorri(ko)))

*katu gizajoa / katu gaixoa (→ izenondoa eta generoa)

*kristo(re)n goxoa / oso goxoa (→ *kristoren polita (Lgart., *kriston polita))

*sindikal indarra, *sozial arazoa / indar sindikal; gizarte-arazo / arazo sozial (→ adjektibo erreferentziala)

adjektibo erreferentziala: metriko, atomiko(→ adjektibo erreferentziala)

adjektibo erreferentzialak eta izen-elkarketa (→ adjektibo erreferentziala)

adjektiboa eta hitz-elkarketa (→ izenondoa hitz-elkarketaren barruan), (→ berrelkarketa)

adjektiboa  hitz-elkarketaren barruan: *hautagai berri zerrenda (→ izenondoa hitz-elkarketaren barruan), (→ berrelkarketa)

adostasun-eza / adostasunik eza, 604 (→ ez(-) (adberbio, izen, partikula...))

*AEBetara / AEBra (→ siglak)

afaldu (→ bazkaldu)

afixa (→ klixe (klitxe) )

afro-asiar, afro-brasildar(→ herritar-izenak (jatorri-adjektiboak)), (→ kanpoko herritar-izenak)

-agatik = (-)arren (→ -agatik), (→ (-)arren)

agertoki (→ eszenategi, eszenatoki (eskenatoki) > agertoki, antzeztoki; jokaleku)

agindu (-tzeko, -tzea) (→ agindu), (→ espero izan)

aginduak ematea eta subjuntiboa (→ agintera)

aginte- eta galde-perpausak: aditza esaldiaren hasieran? (→ aditza esaldiaren hasieran?)

agintera:

agintera eta mendeko perpausak (→ agintera)

agintera gordina leuntzeko modua (→ agintera), (→ ahalera eta kalkoak)

agintera perpausaren hasieran? (→ agintera)

aholkuak, erreguak, desirak (→ agintera)

erabilera-zalantzak (*etzazu, *ez ezazula) (→ agintera)

‘etor zaitez’ ala ‘etorri zaitez’? (→ aditzoina)

‘lan egitea dauka’ (→ agintera)

-ago (→ album ), (→ -egi atzizkia), (→ egoki da / egokia da)

-ago eta adjektiboa (→ -egi atzizkia), (→ egoki da / egokia da)

agur egin (→ agurtu)

agur t’erdi, baina *ordu t’erdi, *kilo t’erdi (→ agur t'erdi)

agure, atso ≠ adineko (→ agure), (→ atso)

agure-atso/atso-agure (→ agure)

agurtu: ‘diosala egin’ eta ‘despeditu’? (→ agurtu)

ahal izan:

alferreko perifrasiak: ‘ikusi ahal izateko’ / ‘ikusteko’ (→ ahal izan)

baliokidetasuna: ‘ahal balu’ = ‘ahalko balu’ (→ ahal izan)

baliokidetasuna: ‘ahalko du’ = ‘ahal izango du’ (→ ahal izan)

baliokidetasuna: ‘egi(te)n ahal dut’ = ‘egin dezaket’ (→ ahal izan)

baliokidetasuna: ‘hurbiltzen ahal’ = ‘hurbildu ahal’ (→ ahal izan)

baliokidetasuna: ‘joan ahal naiz’ = ‘joan naiteke’ (→ ahal izan)

baliokidetasuna: ‘joa(te)n ahal naiz’ = ‘joan naiteke’ (→ ahal izan)

erregimena (→ ahal izan)

ordenamendua: ‘joan naiteke?’ / ‘*ahal naiz joan?’ (→ ahal izan)

ahala-(e)n heinean / -(e)n neurrian (→ ahala [dig+])

ahalera:

ahalmena ≠ gertagarritasuna (→ ahalera eta kalkoak [dig+])

baliokidetasuna: ‘joan ahal naiz’ = ‘joan naiteke’ (→ ahal izan), (→ ezin izan)

‘etor naiteke’ ala ‘etorri naiteke’? (→ aditzoina)

kalkoak (→ ahalera eta kalkoak)

‘zehatz daiteke’ ala ‘zehaztu daiteke’? (→ aditzoina)

ahantzi/ahaztu (→ aditz-partizipioa (aditzaren forma burutua))

ahantzi/ahaztu (-z/-ekin) (→ ahaztu), (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

ahaztu (-t(z)en/-t(z)ea) (→ ahaztu)

ahoskera:

ahoskera lagunartekoa, informala (→ ahoskera zaindua), (→ diptongoz (-ai, -ei, -oi, -au, -eu) bukatzen diren izenen deklinabidea)

atzerriko izenak eta hitzak (→ atzerriko izenen eta hitzen ahoskera)

bokal-bilkurak (→ hizkera-maila ez-zainduko ezaugarri morfofonetikoak (lagunarteko hizkera))

hil zen’ [hiltzen], ‘hor zaude’ [hortzaude]… (→ kontsonante-bilkura batzuen ahoskera)

kontsonante-bilkurak (→ hizkera-maila ez-zainduko ezaugarri morfofonetikoak (lagunarteko hizkera)), (→ kontsonante-bilkura batzuen ahoskera)

aipatu ≠ adierazi (→ aipatu)

aipu-markak: puntuazio-markak 472. or.

aita-amak # guraso (→ gurasoak ≠ aitak)

aitzin: ‘etxe aitzinean’ = ‘etxearen aitzinean’ (→ ondoan: Zarautz ondoan, Zarautzen ondoan)

aizak, aizan, aizu, aizue! (→ aditu)

*Ajuria(-)Enea (→ -enea), (→ letra biribil edo arrunta noiz), (→ letra larria (maiuskula) noiz)

Akemenestar Inperioko pertsona-izenak (→ Antzinateko pertsona-izenak)

Akiles (→ mitologia)

Akitania (→ Europako eskualde historiko-politiko nagusiak)

Akize (→ Euskal Herri inguruko exonimoak)

akronimoa (→ siglak)

*aktoresa (→ aktore, antzezle (*aktoresa)), (→ izena eta generoa)

al galderetako partikula (→ -a galde-partikula)

ala (hautakaritza-juntagailua) (→ edo)

ala ≠ edo (→ edo)

albiste [-(e)n/-(e)lako] (→ -(e)lako/-(e)n atzizkiak izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan)

Albret/Labrit (→ Europako eskualde historiko-politiko nagusiak)

Alcarria (→ Espainia-Frantzietako eskualdeen izenak)

aldea nola adierazi ehunekoekin eta bestela (*% 5ean igo) (→ igo), (→ ehuneko (%))

*aldeanitz/aldeaniztun (→ anitz)

aldiberekotasuna eta gerundioa (→ gerundioa (erdal))

aldiberekotasuna (denborazko perpausak) (→ aldiberekotasuna: esanaz batera, ikusteaz bat, sartzearekin batera...), (→ baldintza-perpausak), (→ gerundioa (erdal)), (→ -t(z)ean, -t(z)erakoan (-takoan))

alegia eta puntuazioa (→ alegia + -(e)la?)

alegiazko baldintza (edo hipotetikoa) (→ aditzaren aspektua eta kalkoak), (→ baldintza-perpausak), (→ ditu ≠ lituzke, zait ≠ litzaidake...), (→ iragan-geroa aditzaldia)

*alemandar / aleman, alemaniar, germaniar (→ herritar-izenak (jatorri-adjektiboak)), (→ kanpoko herritar-izenak)

alemanera/aleman (→ munduko hizkuntza ofizialak)

alfabeto grekoa (→ astroen izenak)

alfabeto zirilikoa eta ahoskera (→ alfabeto zirilikoz idatzitako izenak)

*Alfer bat zara! (→ batzuk)

Ali Baba (→ Erdi Aroko eta Goi Erdi Aroko pertsona-izenak)

alkatesa (→ -sa (-tsa) atzizkia )

Almanzor/Al-Mansur (→ Erdi Aroko eta Goi Erdi Aroko pertsona-izenak)

Altuberen legeak (→ galdegaiaren legeak)

amaitu:

amaitu eta kalkoak (→ amaitu)

amaitu eta konplementazioa (→ amaitu)

amaitu eta zenbakiak (→ amaitu)

*Amaitzeko, esan… (→ esan)

Amerikako estatu eta hirien izenak (→ Amerikako toponimia)

amerikano (→ kontinenteak), (→ amerikano ≠ amerikar)

‘Ameriketara’ (→ Amerikako toponimia)

Ameriko Vespuzio / Amerigo Vespucci (→ Errenazimentuko pertsona-izenak)

ampere, hertz, ohm, coulomb, watt, joule… neurri-unitateak (→ neurri-unitateak), (→ ampere (*anpere))

-an (-tikan, -rikan) (→ -tikan/-ikan)

anafora: glosarioa 455. or.

anaia/neba (→ anai-arreba (neba-arreba) (anaia-arreba)), (→ gure/nire)

Aneto (→ Europako toponimia fisikoa)

anglo-alemaniar (→ herritar-izenak (jatorri-adjektiboak)), (→ kanpoko herritar-izenak)

anitz:

anitz eta komunztadura (→ zenbatzaile zehaztugabeak), (→ zenbatzaileak eta komunztadura)

*jende anitza, *industria anitza (→ anitz)

*anpere (→ ampere (*anpere))

*anperemetro (→ amperemetro (*anperemetro))

Antarktika/Antartika (→ Antartikako toponimia (Antarktika)), (→ kontinenteak)

antartiko (→ Antartikako toponimia (Antarktika))

*Antso Azkar / Antso Azkarra (→ aposizioa eta komunztadura)

antzeztoki (→ eszenategi, eszenatoki (eskenatoki) > agertoki, antzeztoki; jokaleku)

Antzinateko  dinastiak (→ dinastien izenak)

‘apiril-maiatzetan’ (→ Bizkai-Gipuzkoetan)

aposizioa eta galdegaia (→ aposizioa eta komunztadura)

apostrofoa: puntuazio-markak 474. or.

-ar (-tar) atzizkia:

adierak (herritar-izen, joera…) (→ -ar atzizkia (aldaerak: -tar (-dar), -ztar))

dinastien izenak (→ -ar atzizkia (aldaerak: -tar (-dar), -ztar)), (→ dinastien izenak)

erabilera okerrak (*europear, *egipziar, *valentziar laranjak, *eibartar kaleak…) (→ -ar atzizkia (aldaerak: -tar (-dar), -ztar))

formak (-ar, -tar, -tiar…) (→ -ar atzizkia (aldaerak: -tar (-dar), -ztar))

izen berezitiko adjektiboen idazkera (Araba/arabar) (→ -ar atzizkia (aldaerak: -tar (-dar), -ztar))

kokalekua (izenaren aurretik ala atzetik) (→ -ar atzizkia (aldaerak: -tar (-dar), -ztar))

Arabako eskualdeak (→ euskal eskualdeen izenak)

arabar (→ euskal herritarrak eta herritar-izenak)

arabera eta kalkoak (→ arabera (arauera))

arabera/segun (→ arabera (arauera))

arabieraren alfabetoan idatzitako izenak (→ transkripzioak), (→ Afrikako toponimia)

arabo-musulman (→ herritar-izenak (jatorri-adjektiboak))

*arauean/arauan (→ diptongoz (-ai, -ei, -oi, -au, -eu) bukatzen diren izenen deklinabidea)

-arazi:

arazlearen gehiegizko erabilera (→ -arazi (-erazi))

forma eta erregimena (→ -arazi (-erazi))

‘(ura) ardo bihurtu’ (→ atribuzio-perpausa: mugagabea eta mugatua), (→ bihurtu)

ardo-botila (→ neurri-sintagmak: botila (bat) ardo(a) ≠ ardo-botila (bat))

-arekin batera // -az bat/batera (→ aldiberekotasuna: esanaz batera, ikusteaz bat, sartzearekin batera...)

-arena egin (→ -ena egin: tontoarena egin (*tontoa egin)), (→ entzun)

ari du: ‘euria ari du’ (→ eguraldiaren eta argi-orduen iraupenaren gertakariei loturiko aditzak), (→ elurra (ari) izan)

(ari) izan ≠ egin (→ elurra (ari) izan)

armenieraren alfabetoan idatzitako izenak (→ georgiera eta armenieraren alfabetoetan idatzitako izenak)

Arrateko igoera (→ -ko/-rako (noizko, norako, zertako))

*arratsaldeon / arratsalde on (→ egun on (*egunon))

arratsaldez/arratsaldean (→ goizean, goizetan / goizez; trenean/trenez)

arrazoi eman (→ arrazoi(a) izan / arrazoia eduki; arrazoi eman)

(-)arren = -agatik (→ -agatik), (→ (-)arren)

arreta deitu (→ atentzioa deitu > atentzioa eman)

arrisku, esperantza, zailtasun, gogo… (singular/plural) (→ gogo (*jateko gogoak))

‘arrosa-koloreko’ (→ kolore: *gorri kolore, *gorri koloreko (> kolore gorri(ko)))

Artaxerxes (→ Antzinateko pertsona-izenak)

arte: <Ø arte> / <-a arte> / <-ra arte> / <*-rarte (→ -raino/arte)

{arte/-raino} + zenbakiak (→ -raino/arte)

arteko (-tik, -ra):

Austriaren eta Italiaren arteko muga edo Austria-Italia muga (→ kanpoko herritar-izenak), (→ herritar-izenak (jatorri-adjektiboak))

0tik 9ra (bit)arteko zenbakiak (→ -raino/arte)

artikulua:

artikulua ehunekoekin (→ ehuneko (%))

artikulua izen berezietan (→ izen berezi artikuludunak eta a itsatsidunak)

atribuzio-perpausetan (‘Zopa bero(a) dago’) (→ atribuzio-perpausa: mugagabea eta mugatua)

Artur erregea (→ Erdi Aroko eta Goi Erdi Aroko pertsona-izenak)

Artzain joan zen’ ≠ ‘Artzaina joan zen’ (→ atribuzio-perpausa: mugagabea eta mugatua)

Asiako hizkuntza eta alfabetoekin nola jokatu (→ transkripzioak)

Asia Txikia:

Antzinateko eskualdeen izenak (→ Antzinateko eskualdeen izenak (nazioartekoak))

Antzinateko hirien izenak (→ Antzinateko hirien izenak)

askaldu (→ bazkaldu)

aski eta komunztadura (→ zenbatzaile zehaztugabeak), (→ zenbatzaileak eta komunztadura)

asko eta aditzaren komunztadura (→ zenbatzaile zehaztugabeak), (→ zenbatzaileak eta komunztadura)

asko/askorik (→ gehiago/gehiagorik)

asko(rik) ≠ -egi (→ -egi atzizkia)

askoko/askotako (→ zenbatzaileak eta leku-denborazko sintagmak (-ra/-tara: 5 kilometrora/kilometrotara; 5 graduan / 5 gradutan; 5 euroan / 5 eurotan...))

askotariko (→ anitz)

asmatu (-ekin?) (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

asmo: *‘egin asmoz’ (→ asmo/asmoz (egiteko asmoz / *egin asmoz))

aspektua:

aditz laguntzailea isiltzean (→ aditz laguntzailea isiltzea juntaduran)

aspektua eta erlatibozko jokatugabeak (→ erlatibo jokatugabeak-tako (-dako/-iko)— eta aspektua)

aspektua filmen sinopsietan (→ aditz laguntzailea isiltzea juntaduran)

aspektua kalkulu-problemetan (→ aditz laguntzailea isiltzea juntaduran)

aspertu (-z/-ekin) (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

aspirina (→ marka-izenen deklinabidea)

aste:

aste kulturala, kultur(a)(-)aste (→ adjektibo erreferentziala)

asteko egunen izenak, mugatuan (‘igandean’) (→ goizean, goizetan / goizez; trenean/trenez)

azken zortzi aste honetan/hauetan(→ zenbatzaileak eta iraupena (hiru astean / hiru astetan))

*bi astero / bi astean behin (→ zenbatzaileak eta maiztasuna (lau astean behin, astero... *zenbatero (> zenbatean behin)))

hiru astean’/ ‘hiru astetan(→ zenbatzaileak eta iraupena (hiru astean / hiru astetan))

hiru aste(t)an/aste/astez(→ zenbatzaileak eta iraupena (hiru astean / hiru astetan))

lau astera’ / ‘lau astetara(→ zenbatzaileak eta leku-denborazko sintagmak (-ra/-tara: 5 kilometrora/kilometrotara; 5 graduan / 5 gradutan; 5 euroan / 5 eurotan...))

lau astez/asterik/astean… behin(→ zenbatzaileak eta maiztasuna (lau astean behin, astero... *zenbatero (> zenbatean behin)))

*astebete bat (→ (-)bete)

Asturiasen/Asturiasetan (→ Landes/Landak)

Atahualpa (→ Ameriketako buruzagien izenak)

atereaz/ateraz (→ partizipioa eta kasu instrumentala: -z/-az (ikusiz/ikusiaz; esanez/esanaz; kantatuz/kantatuaz))

Atila (→ Erdi Aroko eta Goi Erdi Aroko pertsona-izenak)

atlantiko/kantauriar (→ Kantauri (Kantauri itsasoa))

atributua (mugagabea eta mugatua) (→ atribuzio-perpausa: mugagabea eta mugatua)

atso, agure ≠ adineko (→ agure), (→ atso)

atso-agure (agure-atso) (→ agure)

atze: ‘etxe atzean’ = ‘etxearen atzean’ (→ ondoan: Zarautz ondoan, Zarautzen ondoan)

atzealde, atzeko alde, atzekalde (→ atzealde, atzeko alde (atzekalde) )

atzean: ‘etxe atzean’ / ‘etxearen atzean’, 1167 (→ ondoan: Zarautz ondoan, Zarautzen ondoan)

atzerakarga (→ aditza aurreratzeko estrategia batzuk)

atzerriko izenen ahoskera (→ atzerriko izenen eta hitzen ahoskera)

atzerriko izenen azentu grafikoa (→ azentu grafikoa erdal izenetan)

atzizkiak ekiditea (→ izen-sintagmen arteko juntadura)

atzo ≠ aurreko egunean (→ aurreko urte(ko) ≠ iaz(ko); aurreko urtean ≠ joan zen (den) urtean)

atzoko/atzorako (→ betirako/betiko)

audio (→ bideo (bideo(-)arte, bideo(-)instalazio...) )

aurre: ‘etxe aurrean’ = ‘etxearen aurrean’ (→ ondoan: Zarautz ondoan, Zarautzen ondoan)

*aurredenboraldi/denboraldi-aurre (→ aurre-)

*aurrehistoria / historiaurre (historiaren aurreko garaia) (→ aurre-)

*aurrekanpaina/kanpainaurre (→ aurre-)

aurreko egunean ≠ atzo (→ aurreko urte(ko) ≠ iaz(ko); aurreko urtean ≠ joan zen (den) urtean)

aurreneko/aurrenengo (→ azkeneko/azkenengo)

aurreraegi, aurregi, aurreegi…?, 451 (→ -egi atzizkia)

aurtengoko/aurtengorako (→ betirako/betiko)

Austria-Prusia gerra (→ kanpoko herritar-izenak)

austro- (→ kanpoko herritar-izenak)

auto- eta hitz mailegatuak (→ auto-)

Autonomia Estatutua (→ autonomi elkarte > autonomia-erkidego edo autonomia erkidego)

*autonomiko prozesua (→ autonomi elkarte > autonomia-erkidego edo autonomia erkidego), (→ adjektibo erreferentziala)

autorretratu ala autoerretratu (→ auto-), (→ autorretratu (autoerretrato, autoerretratu) ), (→ koerlazio > korrelazio), (→ r letra (ere/erre))

avec/con preposizioaren interferentziak (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

-az bat/batera || -arekin batera (→ aldiberekotasuna: esanaz batera, ikusteaz bat, sartzearekin batera...)

-az/-gaz (?adi lainoaz, ?Kontuz trenaz!) (→ -ekin soziatiboa eta zenbait muga-arazo)

-az/-z: ‘ikusiaz’/‘ikusiz’ (→ partizipioa eta kasu instrumentala: -z/-az (ikusiz/ikusiaz; esanez/esanaz; kantatuz/kantatuaz))

azalazalera (→ azalera)

azalera ≠ gainazal (→ azalera)

azkeneraino / azken(era) arte (→ -raino/arte)

Azkoititik/*Azkoitiatik (→ izen bereziak: adierazpen izendatzaileen deklinabidea (leku-izen edo pertsona-izen ez diren izen bereziak))

Azoreak (→ Europako eskualde historiko-politiko nagusiak), (→ Europako toponimia fisikoa)

Azpeiti-Azkoitietako(→ Bizkai-Gipuzkoetan)

Azpeitia (→ -ar atzizkia (aldaerak: -tar (-dar), -ztar)), (→ Gipuzkoako herri-izendegia eta herritarren eta eskualdeen izenak), (→ Hondarribia (-a)), (→ izen berezi batzuen deklinabide-arazoak), (→ izen bereziak: adierazpen izendatzaileen deklinabidea (leku-izen edo pertsona-izen ez diren izen bereziak)), (→ Mediterraneo itsasoa, Mediterraneoa; mediterraneo (mediterranear, mediterraniar))

Azpeitia, baina ‘Azpeiti maitea’ (→ izen berezi artikuludunak eta a itsatsidunak)

azpi:

-z azpiko (→ azpi postposizioa)

-(z) azpitik (→ azpi postposizioa)

azpialde, azpiko alde, azpikalde (→ atzealde, atzeko alde (atzekalde) )

azteken izen mitologikoak (→ mitologia)

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper