Bilatzailea

Euskera 2021

Euskera 2021 (ikerketa zenbakia)

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2022-07
 • 16 x 23 cm; 300 or.; azal arrunta
 • Hizkuntza: euskara

19,00€ 20,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Ikerketa zenbakian Akademiaren jakintza-esparruko ikerketak argitaratzen dira: literatura, soziolinguistika, onomastika eta exonomastika, gramatika, lexikografia, dialektologia, bidegileen biografiak eta abar. Zenbaki honetan egile hauek idazten dute: Naroa Anabitarte, Ane Beloki, Garbiñe Bereziartua-Beñat Muguruza, Josu Larrañaga, Jon Mentxakatorre, Juan Carlos Odriozola, Eguzki Urteaga eta Lontzo Zugazaga.

Aurkibidea

11 Elebitasunaren abantaila kognitiboen eztabaida: hainbat gogoeta psikologia kritikoaren ikuspegitik Anabitarte, Naroa

Laburpena: Psikologiaren esparruan mendeetan atzera garamatzan kontrobertsia da psikologia natur zientziatzat edo zientzia historikotzat hartu behar den. Psikologiaren eta hizkuntzaren arteko lotura dela eta, kontrobertsia hori hedatu egiten da hizkuntzak ikergai dituzten jakintza eremuetara. Zientzia kognitiboetan, eztabaida garrantzitsu bat izan da azken urteotan elebitasunari buruz, eta, eztabaida horri jarraituz, artikulu honetan argudiatzen dugu psikologia kritiko edo historikoaren begiradak ate berriak ireki diezazkiokeela euskal soziolinguistikari.
Gako-hitzak: Elebitasuna, zientzia kognitiboak, psikologia kritikoa, euskara.
Resumen: La controversia que se remonta a varios siglos en el campo de la psicología, es si la psicología debe ser considerada una ciencia natural o una ciencia histórica. Debido al vínculo entre la psicología y el lenguaje, esta controversia se extiende a las áreas del conocimiento en las que se pueden estudiar las lenguas. En las ciencias cognitivas ha habido un importante debate en los últimos años sobre el bilingüismo, y siguiendo este debate, argumentamos en este artículo que la mirada de la psicología crítica o histórica puede abrir nuevas puertas a la sociolingüística vasca.
Palabras clave: Bilingüismo, ciencias cognitivas, psicología crítica, euskera.
Résumé: La controverse qui a vu le jour il y a plusieurs siècles en matière de psychologie consiste dans le fait de savoir si la psychologie doit être considérée comme une science naturelle ou comme une science historique. Etant donné le lien existant entre la psychologie et le langage, cette controverse s’étant aux domaines de la connaissance qui permet l’apprentissage des langues. Dans le domaine des sciences cognitives, un important débat a été engagé ces dernières années sur le bilinguisme et, suite à ce débat, nous affirmons que le regard de la psychologie critique ou historique peut ouvrir de nouvelles portes à la sociolinguistique Basque.
Mots-clés: Bilinguisme, sciences cognitives, psychologie critique, langue basque.
Abstract: Within the field of psychology there is a secular controversy about whether psychology is a natural or historical science. As psychology and language are commonly interrelated, this controversy has also made its way into research on languages. Based on a recent debate on bilingualism in the area of cognitive sciences, we argue that a critical/historical psychology approach shed new light on basque sociolinguistics.
Keywords: Bilingualism, cognitive sciences, critical psychology, Basque.

41 Miren Agur Meaberen poesia: ezaugarriak eta gaiak Beloki López, Ane

Laburpena: Euskal literatura garaikidean Miren Agur Meaberen ekarpen lirikoaz dihardu artikulu honek. Izan ere, ez du merezi bezalako arretarik jaso, bere adin eta mailako gizonezko idazleekin alderaturik. Lan honetan, emakume poeten historiaz eta ekarpenaz informazioa bildu ondoren, euskal emakume poetez arituko gara, eta haien artean Miren Agur Meabek duen lekuaz. Ondoren, Meaberen lau poesia liburuak hautatu eta ezaugarri lirikoak nabarmenduko ditugu, gune garrantzitsuenak landuz. Bestalde, kidekoak diren poeten lanei buruzko ikerketak baliatuko ditugu, euskal esparru kritikoan dagoen hutsunearen osagarri. Azkenik, emaitza nagusiak sintetizatuko ditugu, egileari buruzko ezagutzan eta aitorpenean ekarpena egin nahiz.
Gako-hitzak: Miren Agur Meabe, emakumeen poesia, autoafirmazioa, gorputza, genealogiak.
Resumen: Este artículo trata de la aportación lírica de Miren Agur Meabe a la literatura vasca contemporánea. Aportación que en nuestra opinión no ha recibido la atención que merece, en comparación con los escritores masculinos de su edad y nivel. En este trabajo, tras recopilar información sobre la historia y aportación de las mujeres poetas, hablaremos de las poetas vascas y del lugar que Miren Agur Meabe ocupa entre ellas. A continuación, seleccionaremos los cuatro libros de poesía de Meabe y estudiaremos sus rasgos líricos, trabajandolas áreas más importantes. Por otro lado, nos basaremos en investigaciones realizadas sobre poetas del un ámbito cercano a Miren Agur Meabe, para de ese modo, complementar el vacío existente en el campo crítico vasco. Finalmente, sintetizaremos los principales resultados, con el objetivo de realizar una aportación en el conocimiento y reconocimiento de la autora.
Palabras clave: Miren Agur Meabe, poesía femenina, autoafirmación, cuerpo, genealogía.
Résumé: Cet article traite de la contribution lyrique de Miren Agur Meabe à la littérature basque contemporaine. Contribution qui, selon nous, n’a pas reçu l’attention qu’elle mérite, en comparaison avec les écrivains hommes de son âge et de son niveau. Ce travail, qui rassemble des informations sur l’histoire et la contribution des femmes poètes, parlera des poétesses basques et de la place qu’occupe parmi elles Miren Agur Meabe. Puis nous choisirons les quatre recueils de poésie de Miren Agur Meabe et nous relèverons ses aspects lyriques et étudierons les domaines les plus importants. Par ailleurs, nous prendrons comme base de travail les recherches réalisées sur des poètes proches de Miren Agur Meabe, afin de combler le vide existant dans le domaine critique basque. Enfin, nous synthétiserons les principaux résultats, afin de contribuer à la connaissance et à la reconnaissance de l’auteure.
Mots-clés: Miren Agur Meabe, poésie féminine, auto-affirmation, corps, généalogie.
Abstract: The aim of this paper is to discuss the work of Miren Agur Meabe and the place it deserves among contemporary Basque literature. Meabe ́s work has never really enjoyed the recognition from academic research on contemporary writers which it deserves. Through the study of the history and context of female poets, we will focus on female Basque poets and Miren Agur Meabe ́s place among them. This work will focus on the analysis of her 4 volumes of poetry. We will evaluate the reviews she has received, highlighting the literary characteristics and study in depth certain subjects addressed. Furthermore, some research papers on the poetry of Spanish women will be used to supplement the lack of critical reviews which exist in this field.
Keywords: Miren Agur Meabe, woman, poetry, self-affirmation, body, genealogies.

73 Hitano-erabiltzaile profil berriak sare sozialetan eta tartekako tratamendu-aldaketa adierazkorra: Kasu baten azterketa Bereziartua Etxeberria, Garbiñe; Mugurutza Aseginolatza, Beñat

Laburpena: Zukako elkarrizketa batean, aldizka hitanora jauzi egitearen atzean zer dagoen aztertu nahi du lan honek. Baina oso testuinguru espezifikoa aukeratu da azterlana gauzatzeko: ohiko hitano-erabiltzailea ez den gazte bat, sare sozialetan. Parte-hartzaile horrek sei urtean zehar Instagram plataforman izandako 1.870 txat-elkarrizketa arakatu ditugu, bereziki hika egindako adierazpenetan begia jarriz. Hor jasotakoei ikerketa-tradizio sendoa daukaten bi eremutako ekarpenak aplikatu dizkiegu: Jakobsonen hizkuntza-funtzioak eta kode-aldaketen tipologiak sailkatzeko proposamenak. Ikusi dugu hitanoaren erabilera adierazkorraren tipologiak sailkatzeko helduleku emankorrak izan daitezkeela bi eremuok. Ikusitakoen ondorio gisa, hitanoa biziberritzeko balizko egitasmoak martxan jartzeko pistaren bat atera dugu, baina kasu honetan formaren azterketa egitera mugatu gara eta beharrezkoa litzateke funtzioarekikoak ezagutzeko azterketa kualitatiboak egitea.
Gako-hitzak: Hitanoa, Instagram, sare sozialak, kasu-azterketa, kode-aldaketa, hizkuntza-funtzioak.
Resumen: Este trabajo pretende indagar en por qué cuando en una conversación que se desarrolla dentro de un tratamiento de tú, se hacen saltos hacía un tratamiento alocutivo. Y para ello se ha elegido un contexto muy concreto: el estudio del comportamiento de un joven en las redes sociales, a sabiendas de que no utiliza habitualmente el alocutivo en sus relaciones sociales. Encuestamos 1.870 conversaciones de chat con el participante en la plataforma de Instagram durante los últimos seis años, con un enfoque particular en las declaraciones hechas con el tratamiento alocutivo. Hemos incluido contribuciones de dos áreas con una fuerte tradición de investigación: las funciones del lenguaje de Jakobson y las propuestas para clasificar tipologías de cambios de código. Hemos visto que ambos ámbitos pueden ser fructíferos asideros para clasificar las tipologías de uso expresivo del alocutivo. A raíz de lo visto, damos alguna pista de cómo poner en marcha posibles planes de revitalización del alocutivo, si bien en este artículo nos hemos limitado a un estudio de forma y, por lo tanto, habría que hacer estudios cualitativos para indagar en la función.
Palabras clave: Alocutivo, Instagram, redes sociales, caso de estudio, cambio de código, funciones del lenguaje.
Résumé: Ce travail cherche à trouver pourquoi, lorsqu’une conversation utilise le vouvoiement, on constate parfois des sauts vers l’allocutif. On a pour cela choisi un contexte bien précis : l’étude du comportement d’un jeune n’utilisant pas l’allocutif dans les réseaux sociaux. Nous avons étudié 1870 chats de cet utilisateur sur la plateforme Instagram au cours des six dernières années, avec une attention spéciale aux conversations utilisant l’allocutif. Nous avons introduit les apports de deux domaines ayant une forte tradition de recherche : les fonctions du langage de Jakobson et les propositions visant à classifier les typologies de changements de code. Nous avons constaté que ces deux domaines peuvent être de précieux alliés pour classifier les typologies d’usage de l’allocutif. Grâce à cela, nous proposons une piste permettant de revitaliser l’allocutif. Nous nous sommes limités dans cet article à une étude de forme et donc il faudrait faire des études qualitatives sur la fonction.
Mots-clés: Allocutif, Instagram, réseaux sociaux, cas d’étude, changement de code, fonctions du langage.
Abstract: This study seeks to examine the reasons behind the occasional switches to the Basque informal address form hika when the speaker is mainly using the formal zuka. We chose a very specific context for that: texts written in social networks by a young woman who is not a regular hika user. We analysed 1,870 Instagram chat conversations written over six years, and we focused on the use of hika. We applied to our findings two contributions with a long research tradition: Jakobson’s language functions and different proposals to classify code-switching typologies. We observed that these two areas may be a productive foundation to classify the typologies of the expressive use of hika. As a conclusion, we suggest some ideas that could be considered when implementing activities to revitalise the use of hika, but it is also true that this study is restricted to the analysis of form, while more qualitative analyses may be needed in order to delve deeper into issues related to the function of this hika use.
Keywords: Hika, Instagram, social networks, case study, code-switching, language functions.

113 Juan Sebastian Elkano izen-deiturei buruzko irizpena Larrañaga Arrieta, Josu

Laburpena: Euskal Herriko zein kanpoko historiografian modu askotara eman dira Getariako itsasgizon ezagunaren izen-deiturak. Oraintsu erabaki da zein den euskarazko idazkera arautua: Juan Sebastian Elkano. Artikulu honetan idazkera horren alde egiteko arrazoiak bildu dira. Horretarako, batetik, agiritegietako lekukotasunak ekarri ditugu, eta, bestetik, deitura modu batean baino gehiagotan idazteko batzuek eta besteek emandako argudioak jaso ditugu. Izenaren aldaerei erreparatu ostean, ponte izenaren eta deituraren artean erabili izan den erdarazko “de” preposizioaz ere aritu gara, izan ere jatorria adierazten zuen preposizio horrek ez dauka lekurik euskal idazkera akademikoan.
Gako-hitzak: Elkano, antroponimia, deitura, Getaria, itsasgizona.
Resumen: Tanto en la historiografía de Euskal Herria como fuera de ella, se ha venido escribiendode diferentes maneras el nombre y el apellido del conocido marino de Getaria. Recientemente se ha dictaminado cuál es su escritura normativa en euskera: Juan Sebastian Elkano. En este artículo se recogen las razones por las que se opta por esa forma escrita. Para ello, por un lado, aportamos testimonios documentales y, por otro, damos cuenta de los argumentos esgrimidos por unos y otros para escribir el apellido de una u otra forma. Tras analizar las variantes del nombre, abordamos el uso de la preposición castellana “de”, utilizada históricamente entre el nombre de pila y el apellido para señalar su origen, concluyendo que no tiene cabida en la escritura académica en euskera.
Palabras clave: Elkano, antroponimia, apellido, Getaria, marino.
Résumé: Dans l’historiographie du Pays Basque et de l’étranger, le prénom et le nom du célèbre navigateur de Getaria ont été cités de différentes manières. Il a été décidé récemment quelle serait la graphie correcte en basque : Juan Sebastián Elkano. Cet article résume les raisons de cette décision. Nous avons pour cela fourni des preuves d’archives et nous avons aussi pris en compte les arguments des uns et des autres qui l’écrivaient de différentes façons. Après avoir observé ces différentes variantes, nous avons étudié la préposition espagnole “de”, utilisée entre le prénom et le nom, et qui n’a pas sa place dans la graphie académique basque.
Mots-clés: Elkano, anthroponymie, dénomination, Getaria, navigateur.
Abstract: In the historiography of the Basque Country and abroad, the name and surname of the famous sailor from Getaria have been cited in many ways. It has recently been decided which is the regulated written spelling in Basque: Juan Sebastián Elkano. This article summarizes the reasons for this writing. To do this, on the one hand, we give an account of the arguments put forward by the archives, and on the other hand, we give an account of the arguments put forward by each other to write the name in more than one way. After seeing the variants of the name, we have also dealt with the Spanish preposition “de”, which has been used between the name and the surname, and which has no place in Basque academic writing.
Keywords: Elkano, anthroponymy, surname, Getaria, sailor.

141 Euskaraz arduratzen direnen hizkuntzaren inguruko usteak Mentxakatorre Odriozola, Jon

Laburpena: Hizkuntza komunikazio tresna soiltzat eta identitatea eratzeko elementu sinpletzat daukaten alde bien artetik abiatuta, 2019ko otsaila-maiatza bitartean galdetegi bidez euskara ogibide eta helburu dutenen 143 adituren erantzunak jaso ziren, hizkuntzaren helburua, erabilera, jatorria eta balio kognitibo-filosofikoaz galdetuz. Ikuspegi soziolinguistikotik eta etnografikotik emaitzek erakusten dute hizkuntzaren estetikaz, sorreraz, balio sakonez eta ezagutzaz galdetzean iritziak asko aldatzen direla, eta adostasun handia dagoela hizkuntza komunikazio tresnatzat edo identitate ikurtzat hartzean. Artikuluaren xedea da euskaraz eta euskararentzat dihardutenen 143 profesional horien (73 hizkuntza aholkulari tartean) erantzunak azaltzea eta hizkuntza homogeneizazioaren eta aniztasunaren eremuan testuinguratzea.
Gako-hitzak: Euskara-teknikaria, hizkuntza aholkularitza, hizkuntza funtzioa, komunikazioa, nortasuna.
Resumen: Con el fin de explorar la cuestión de la lengua como mera herramienta de comunicacióno como elemento de identidad de Opiniones de expertos sobre la situación de la lengua vasca, 143 expertos respondieron a un cuestionario en febrero-mayo de 2019 sobre la finalidad, el uso, el origen y la cognición-valor filosófico del lenguaje. Los resultados desde un punto de vista sociolingüístico y etnográfico muestran que al preguntar por la estética, el origen, el valor profundo y el conocimiento de la lengua, las opiniones varían mucho, aunque existe un amplio acuerdo en considerar la lengua como herramienta de comunicación o símbolo de identidad. El objetivo de este artículo es explicar y contextualizar las respuestas de estos 143 expertos (entre ellos 73 consultores lingüísticos) y situarlos en el contexto de la homogeneización y diversidad lingüística.
Palabras clave: Asesor de euskera, asesoría lingüística, función lingüística, comunicación, identidad.
Résumé: Afin d’explorer la question de la langue en tant que simple outil de communication ou élément d’identité, 143 experts ont répondu à un questionnaire, entre février et mai 2019, sur la finalité de la langue basque, son usage, son origine, sa valeur cognitive et philosophique. Les résultats, d’un point de vue sociolinguistique et ethnographique, montrent que, en ce qui concerne les question sur l’esthétique, l’origine, la valeur profonde et la connaissance de la langue, les opinions varient beaucoup, même s’il existe un large consensus pour considérer la langue comme outil de communication ou symbole d’identité. L’objectif de cet article est d’expliquer et de contextualiser les réponses de ces 143 experts (parmi lesquels 73 conseillers linguistiques) et de les situer dans le contexte de l’homogénéisation et de la diversité linguistique.
Mots-clés: Technicien de la langue basque, conseil linguistique, fonction linguistique, communication, identité.
Abstract: In order to explore the question of language as a mere communication tool or as an element of identity formation, 143 experts responded to a questionnaire in February-May 2019 on the purpose, use, origin and cognitive-philosophical value of language. The results from a sociolinguistic and ethnographic point of view show that when asking about the aesthetics, origin, deep value and knowledge of language, opinions vary greatly, although there is wide agreement towards regarding language as a communication tool or symbol of identity. The aim of this article is to explain and to contextualize the responses of these 143 experts (among them 73 language consultants) and to put them in the context of language homogenization and diversity.
Keywords: Basque language advisor, communication, identity, language consultancy, language function.

165 Izena/aditza kolokazioak euskaraz Odriozola, Juan Carlos

Laburpena: Sintaxiak bere oinarrizko abiapuntutik onartzen du pilota bota bezalako aditz-sintagmetan, bota aditzak egituraren burua dela eta [+konkretua] tasuneko izen-azpikategoriako kideak hautatzen dituela osagarri gisa. Fraseologiak bere oinarrizko abiapuntutik aldarrikatzen du bertsoak bota bezalako kolokazioetan bota aditza sinsematikoa dela, hau da, mugimendua adierazteari utzi eta irudizko sorkuntza adiera “ustekabe” bat hartzen duela, izen klase murritz jakin bateko kideekin elkartzen den kasuetan soil-soilik: ahoz esan edo kanta daitezkeen gauzen izenekin. Bertso izena autosemantikoa da, betiere esangura berari eusten diolako horrelako sintagma murriztuetan ere. Urte askotako ikerkuntza zabal batean tanke-ra horretako 50 aditz eta 20 izen azpiklase aztertu dira euskaraz, haien irudizko adieradun konbinazioen berri emateko. Lan horren ondorioak laburbiltzen dira artikulu honetan.
Gako-hitzak: Izen klaseak, aditzak, kolokazio lexikoak, metaforak.
Resumen: La sintaxis asume desde su punto de vista básico, que en frases verbales como pilota bota, el verbo bota al ser el componente principal del complemento, elige a los miembros de la subcategoría nominal de cualidad [+ concreto]. La fraseología pretende desde su concepción primigenia, que en colocaciones del tipo bertsoa bota, el verbo bota es un verbo sinsimático, es decir que deja de expresar movimiento y adquiere un significado “inesperado” en la creación imaginaria, sólo si se asocia a miembros de una clase limitada de sustantivos. Es decir con los nombres de las cosas que se pueden decir o cantar. El nombre bertso es autosemántico porque siempre conserva el mismo significado en frases tan reducidas. Como resultado de este artículo, se han estudiado en euskera 50 verbos y 20 subclases de nombres, con el fin de comunicar sus expresiones figurativas.
Palabras clave: Clases de nombres, verbos, colocaciones léxicas, metáforas.
Résumé: La syntaxe suppose, de son point de vue fondamental, que dans des phrases verbales comme pilota bota, le verbe bota, étant le composant principal du complément, choisit les membres de la sous-catégorie nominale de qualité [+ concret]. Dès sa conception originelle, la phraséologie prétend que dans les collocations de type bertsoa bota, le verbe bota est un verbe synsymmatique, c’est-à-dire qu’il cesse d’exprimer le mouvement et acquiert un sens « inattendu » dans la création imaginaire, seulement s’il est associé à des membres d’une classe restreinte de noms. C’est-à-dire avec les noms des choses qui peuvent être dites ou chantées. Le nom bertso est autosémantique car il conserve toujours le même sens dans des phrases aussi réduites. À la suite de cet article, 50 verbes et 20 sous-classes de noms ont été étudiés en basque, afin de communiquer leurs expressions figuratives.
Mots-clés: Classes de noms, verbes, collocations lexicales, métaphores.
Abstract: The syntax assumes, from its basic point of view, that in verb phrases like bota pilota, the verb bota, being the main component of the complement, chooses the members of the nominal subcategory of quality [+ concrete]. From its original conception, phraseology claims that in collocations of the bertsoa bota type, the verb bota is a synsymmatic verb, that is, it stops expressing movement and acquires an “unexpected” meaning in the imaginary creation, only if it is associated with members of a limited class of nouns. That is, with the names of things that can be said or sung. The name bertso is autosemantic because it always retains the same meaning in such reduced phr ses. As a result of this article, 50 verbs and 20 subclasses of nouns have been studied in Basque, in order to communicate their figurative expressions.
Keywords: Classes of nouns, verbs, lexical collocations, metaphors.

211 Irakaskuntza elebiduna Ipar Euskal Herrian: ahulguneak eta indarguneak Urteaga, Eguzki

Laburpena: Nahiz eta Konstituzioaren 2. artikuluak dioen frantsesa dela Errepublikaren hizkuntza, euskararen eta euskarazko irakaskuntzak hazkunde etengabea ezagutu du azken urteetan Ipar Euskal Herrian. Horri esker, irakaskuntza elebiduneko ikasleen kopuruak hazi dira eta irakaskuntza-eskaintza handitu zein ugaritu da denborak aurrera egin ahala. Hazkunde horrek gutxiestea komeni ez den hainbat oztopori aurre egin behar izan badie, euskararen eta euskarazko irakaskuntzak indarguneak dauzka, hala nola adostasunak lortzeko gailua, murgiltzearen esperimentazioa irakaskuntza publiko naiz pribatuan, helburu komun baten inguruan batutako hezkuntza eragileak ala martxan jarritako ebaluazio prozedurak.
Gako-hitzak: Irakaskuntza elebiduna, ordu parekotasuna, murgiltzea, euskara, Ipar Euskal Herria.
Resumen: Aunque el artículo 2 de la Constitución establece que el francés es la lengua de la República, la enseñanza del euskera y en euskera ha experimentado un crecimiento constante en os últimos años en el País Vasco Norte. Como resultado de ello, ha aumentado el número de alumnos en educación bilingüe y la oferta docente ha aumentado y se ha multiplicado con el transcurso del tiempo. Si es verdad que este crecimiento ha tenido que hacer frente a una serie de obstáculos que no deben subestimarse, es igualmente cierto que existen fortalezas en la enseñanza del euskera y en euskera, tales como el que sea una herramienta de construcción de consenso, la experimentación de la inmersión lingüística en la educación pública y privada, o que haya agentes educativos unidos por un objetivo común y procedimientos de evaluación.
Palabras clave: Educación bilingüe, paridad, inmersión, euskera, País Vasco Norte.
Résumé: Bien que l’article 2 de la Constitution stipule que le français est la langue de la République, l’enseignement du basque et en basque a connu un progression constant au cours des dernières années au Pays Basque Nord. Il en résulte que le nombre d’élèves dans l’enseignement bilingue et l’offre d’enseignement ont augmenté et se sont multipliés au cours du temps. S’il est vrai que cette croissance a dû faire face à de nombreux obstacles qu’il ne faut pas sous-estimer, il faut reconnaître que l’enseignement du basque et en basque comporte certaines forces : un instrument d’élaboration de consensus, l’expérimentation de l’immersion linguistique dans l’enseignement public et privé, l’existence d’acteurs de la communauté scolaîre unis par un objectif commun et la mise en place de procédures d’évaluation.
Mots-clés: Enseignement bilingue, parité, immersion, langue basque, Pays Basque Nord.
Abstract: Although article 2 of the Constitution establishes that French is the language of the Republic, the teaching of Basque and in Basque has experienced constant growth in recent years in the Northern Basque Country. As a result, the number of students in bilingual education has increased and the teaching offer has increased and multiplied over time. If it is true that this growth has had to face a series of obstacles that should not be underestimated, it is equally true that there are strengths in the teaching of Basque and in Basque, such as the fact that it is a tool for building consensus, the experimentation of linguistic immersion in public and private education, or that there are educational agents united by a common goal and evaluation procedures.
Keywords: Bilingual education, parity, immersion, Basque, Northern Basque Country.

249 Erromako meza liburuaren ereduzko hirugarren argitalpenaren euskerazko itzulpena (eta bizkaierazkoa) Zugatzaga, Lontzo

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper