Bilatzailea

Euskera 2019, 2-2

Euskera 2019, 2-2 (Gai bereziak)

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2021-05
 • Hizkuntza: euskara - gaztelania

19,00€ 20,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Gai bereziak: EUSKALTZAINDIAREN MENDEURRENA

 • · Ahosketa Jardunaldia
 • · Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoaren aurkezpen jardunaldia

Aurkibidea

933 Atarikoa Oñederra, Lourdes

939 Ahoskera arautzeaz eta ikaste-irakasteaz Oñederra, Lourdes

Laburpena: Artikuluak Euskaltzaindiaren Ahoskera Batzordearen lana du abiapuntu (Oñederra et al. 2015) eta ahoskera araupetzearen inguruko gogoetak partekatzea, helburu. Garbi dago ahoskera arautzea zentzugabea litzatekeela ahoskatzen irakasterik ez balego. Ahozko euskara estandartzeko, beharrezkoa da ikasbide eraginkorrenak bilatzea hizkera mailen arteko erlazioak antolatuz. Eginkizuna egoki bideratzeko oztopo litezkeen arazo zenbait hausnartzen dira: jatorkeria, maileguak, ortografia, hiztunen jarrerak.
Gako-hitzak: Ahoskera, aldakortasuna, araugintza, batasuna, hizkera-mailak.
Resumen: El artículo parte del trabajo de la Comisión de Pronunciación de la Academia de la Lengua Vasca (Oñederra et al. 2015) y tiene como objetivo el compartir algunas reflexiones sobre la normativización de la pronunciación. Está claro que dicha tarea sería absurda de no ser posible la enseñanza de la pronunciación. A la hora de estandarizar el euskera oral hay que buscar los métodos más efectivos para organizar la relación entre los diferentes registros. Se analizan potenciales obstáculos para la buena marcha del proceso: coloquialismo excesivo, préstamos, ortografía, actitudes de los hablantes.
Palabras clave: Pronunciación, variabilidad, normativización, unidad, registros.
Résumé: Cet article prend sa source dans les travaux de la Commission de Prononciation de l’Académie de la Langue Basque (Oñederra et al. 2015). Il a pour objectif de partager des réflexions sur la normativisation de la prononciation. Il est évident que cette tâche n’aurait pas de sens si l’enseignement de la prononciation n’était pas possible. Lorsqu’il s’agit de standardiser le basque oral, il faut chercher, les méthodes les plus efficaces pour organiser les relations entre les différents registres. L’article analyse les obstacles potentiels dans le bon fonctionnement du processus : langage excessivement familier, emprunts, orthographe, comportements des locuteurs.
Mots-clés: Prononciation, variabilité, normativisation, unité dialectale, registres.
Abstract: The starting point of this paper is the work of the Pronunciation Committee of the Academy of the Basque Language (Oñederra et al. 2015), and it aims at sharing some reflections on the normativization of pronunciation. It is clear that pronunciation rules would be senseless if pronunciation could not be taught. In the pursuit of an oral Basque standard the most effective teaching should be based on the relations among different language levels. Several subjects that could interfere in the process are discussed such as excessive colloquialisms, borrowing, orthography, speakers’ attitudes.
Keywords: Pronunciation, variability, norms, dialectal unity, registers.

959 ¿Se puede enseñar la pronunciación? Cuenca Villarín, María Heliodora

Laburpena: Ahoskerak axola du eta ahoskera arloko instrukzioak funtzionatzen du. Artikulu honetan azaltzen diren ideiak, bigarren hizkuntza edo atzerri hizkuntza modura (L2), ingelesaren ahoskera irakaste-ikaste prozesuaren ikerketatik eratorritako bibliografiak dakartzan froga enpirikoetan oinarritzen da. Halaber, kasu gehienetan beste hizkuntzen ahoskera ikasketetan aplika daiteke. Literatura espezializatuaren arabera, Ahoskeraren irakaskuntzan eragiten duten faktoreen, oztopoen eta helburuen berrikusketek, nabarmentzekoak diren eta ahoskeraren irakaskuntza eraginkorra ahalbidetzen duten printzipio multzoak sartuko dituzte.
Gako-hitzak: Ahoskera, fonetika, irakaskuntza, metodologia.
Resumen: La pronunciación importa, y la instrucción formal en pronunciación funciona. Las ideas que se exponen en este artículo se basan en evidencia empírica aportada por la bibliografía dedicada a la investigación sobre la enseñanza / aprendizaje de la pronunciación del inglés como segunda lengua (L2) o lengua extranjera, y en su mayoría pueden aplicarse perfectamente al aprendizaje de la pronunciación de otras lenguas. La revisión de factores, obstáculos y objetivos en la enseñanza de la pronunciación concluye con una serie de principios destacados por la literatura especializada para alcanzar una enseñanza eficaz de la pronunciación.
Palabras clave: Pronunciación, fonética, enseñanza, metodología.
Résumé: La prononciation est importante et une instruction formelle sur la prononciation fonctionne. Les idées exposées dans cet article sont basées sur des preuves empiriques apportées par la bibliographie propre à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage de la pronon ciation de l’anglais comme seconde langue (L2) ou d’une langue étrangère. En général elles peuvent s’appliquer parfaitement à l’apprentissage de la prononciation d’autres langues. L’étude des facteurs, des obstacles et des objectifs dans l’enseignement de la prononciation se termine par une série de principes soulignés par la littérature spécialisée permettant un enseignement efficace de la prononciation.
Mots-clés: Prononciation, phonétique, enseignement, méthodologie.
Abstract: Pronunciation matters, and explicit formal instruction in the field of pronunciation has proved to be effective. The ideas developed in this article are based on empirical evidence provided by the bibliography dedicated to research on English pronunciation teaching and learning as a second language (L2) or as a foreign language, and most of them may be perfectly applied to pronunciation learning of other languages. The revision of factors, obstacles and goals of pronunciation instruction concludes with a series of principles that have been highlighted by the specialized literature to reach effective pronunciation teaching.
Keywords: Pronunciation, phonetics, teaching, methodology.

977 Nola ikasi ahoskerak Marin, Julia

989 Zinema eta euskararen ahoskera Jauregi, Oroitz

1001 Euskaltzaindiaren araua: Euskara batuaren ahoskera zaindua (1998). Euskaltzaindia

1005 Euskaltzaindiaren Ahoskera batzordearen txostena: ("Ahoskerak axola du") Oñederra, Lourdes; Elordui, Agurtzane; Epelde, Irantzu; Etxeberria, Pilartxo; Jauregi, Oroitz, Salaberria, Jasone

Laburpena: Euskara Batuak ibilbide luzea egin zuen ahoskera arautu gabe; 1998an argitaratu zituen Euskaltzaindiak Euskara Batuaren Ahoskera Zaindurako arauak. Ahoskera Batzordeak lan honetan proposatzen du ahoskeraren bidez eredu batu zaindua euskalkiekin lotzea, euskarak erabilera oso eta normalerako behar dituen hizkera-maila guztiak gara ditzan. Ahalegin horretan arreta berezia jarri behar da hizkera formal batuenetik lagunarteko euskara desberdinetarainoko bideak zaintzean (edo, ez badaude, eraikitzean).
Gako-hitzak: Ahoskera, estandartzea, hizkera-mailak, euskalkiak, prosodia.
Resumen: El euskera unificado realizó un largo viaje sin normativizar la pronunciación; Euskaltzaindia publicó en 1998 las normas para la Pronunciación Reglada del Euskera Unificado. La comisión de Pronunciación propone en este trabajo y por medio de la pronunciación en si, unir el modelo formal con los dialectos, para que el euskera desarrolle todos los registros necesarios para un uso amplio y normalizado. En ese esfuerzo hay que poner especial atención en cuidar atentamente los canales entre la lengua formal unificada y los diferentes registros del euskera utilizado coloquialmente (y si no los hubiere, en construirlos).
Palabras clave: Pronunciación, niveles de habla, estandarización, dialectos, prosodia.
Résumé: Le Basque Unifié a parcouru un long chemin avant que la prononciation ne soit normalisée ; en 1998 Euskaltzaindia a publié des normes de prononciation du Basque Unifié. La commission de Prononciation propose dans cet ouvrage, par l’intermédiaire de la prononciation, d'unir le modèle formel aux dialectes, pour que la langue basque développe tous les registres nécessaires à un usage large et normalisé. Dans cette démarche il convient de veiller attentivement aux canaux qui existent entre la langue formelle unifiée et les différents registres de la langue basque utilisée familièrement (et s'ils n'existent pas il faut les créer).
Mots-clés: Pronunciation, standardization, registers, dialects, prosody.
Abstract: Standard Basque was developed for a long time without regulating pronunciation, but in 1998 the Royal Academy of the Basque Language (Euskaltzaindia) published its rules for Careful Pronunciation of Standard Basque. The Pronunciation Committee proposes linking careful standard Basque with the dialects through pronunciation, so that Basque can develop all the necessary registers for complete and normal use. In the context of that effort special attention needs to be paid to preserving the connections between formal standard Basque and the various registers used colloquially (or, where they are lacking, to developing them).
Keywords: Prononciation, niveaux de langue, standardisation, dialectes, prosodie.

1041 Atarikoa Lakarra, Joseba Andoni; Manterola, Julen

1047 Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa de Joseba Lakarra, Julen Manterola e Iñaki Segurola visto por un hispanista Pascual Rodríguez, José Antonio

1059 Préstamos latino-románicos sucesivos en vasco Bastardas i Rufat, Maria Reina

Laburpena: Artikulu honetan erromatar eta latindar lexikotik euskarak mailegatu dituen hiru kasu zehatz aztertzen dira. Hainbat hitzez ari gara, denak aurrez aipaturiko hiru etimoetatik eratorriak eta hizkuntza desberdinetatik (gaskoiaren eta gaztelaniaren kidekoak adibidez) eta garai desberdinetan euskarari mailegatu zaizkionak. Nabarmendu nahi da etimo amankomun bati atxikitako multzo gisa baino, hobe dela, bere azterketa etimologikoa zehatzagoa izan dadin, mailegu hauek banaka, bereiz eta bakoitzaren historia aintzat hartuaz aztertzeak duen garrantzia.
Gako-hitzak: Euskarak jasotako mailegu erromaniko-latindarrak, euskal etimologia, hiztegi etimologikoak.
Resumen: En este artículo se analizan tres casos concretos de léxico latino y románico prestado al vasco. Se trata de varias palabras que, remontándose todas a uno de los tres étimos comunes estudiados, se han prestado sucesivamente al vasco, desde lenguas diferentes (cognados castellanos o gascones, p. ej.) o en etapas históricas diferentes. Se pretende destacar la importancia de individualizar y estudiar separadamente tales préstamos para su correcta interpretación etimológica, y no tratarlos como bloque adscrito a un étimo común sin tomar en consideración la historia de cada palabra.
Palabras clave: Préstamos latino-románicos sucesivos en euskera, etimología vasca, diccionarios etimológicos.
Résumé: Cet article analyse trois cas concrets de mots empruntes par le basque au latin et aux langues romains. Il s’agit de plusieurs mots issus des trois dont les continuateurs ont été empruntes succésivement, à partir de langues différentes (comme le castillan ou le gascon par exemple) et à des périodes différentes de l’histoire. Nous considérons qu’il est important d’individualiser et d’étudier séparément de tels emprunts pour une interprétation étymologique correcte et qu’il ne faut pas les traiter comme un bloc rattaché à un commun sans prendre en considération l’histoire de chaque mot.
Mots-clés: Mots que le basque a empruntés au latin, étymologie basque, dictionnaires étymologiques.
Abstract: This article analyzes three specific cases of Latin and Romance lexicon borrowed into Basque. I deal with a set of words that, while all going back to one of the three common etyma studied, have been successively lent to Basque, from different languages (Castilian or Gascon cognates, for example) or at different historical stages. The article intends to highlight the importance, for the correct etymological interpretation of such loans, of individualizing them and studying them separately and not as a block assigned to a common etymon without considering each word’s particular history.
Keywords: Latin-Romance loanwords in Basque, Basque etymology, etymological dictionaries.

1077 Etimologia, filologia europarra eta euskara Gorrotxategi Txurruka, Joakin

Laburpena: Euskal Hiztegi Historiko Etimologikoaren argitalpena dela eta, lan honetan hizkuntza indoeuroparren eremuan egindako hiztegigintza etimologikoaren berri ematen da. Neogramatikarien ildotik ekoiztutako hiztegiak tratatu ondoren, alorrean eragin handia izan zuen Ernout-Meilleten latinaren hiztegi historiko eta etimologikoaren ezaugarriak aztertu dira. Besteak beste, ondoko puntuak landu dira: filologiaren ekoizpenak diren Thesaurien beharra, gure kasuan Orotariko Euskal Hiztegiak bete duena, Benvenisteren erro teoriak IE-ren ikerketan izan zuen eragina, azken hamarkadetako ikerketek ekarri duten ikuspegi berria, aurrerapen hauek IE-zko hiztegigintzan, batez ere Leidengo eskolaren egitasmoan, izan duten ondorioa. Azkenik etimologiaren alde semantikoa eztabaidatu da.
Gako-hitzak: Hiztegigintza etimologikoa, hizkuntzalaritza indoeuroparra, Benveniste, erroaren teoria, euskal hizkuntzalaritza diakronikoa.
Resumen: Al hilo de la publicación del Euskal Hiztegi Historiko Etimologikoa, en este artículo se dan a conocer los diccionarios etimológicos publicados en el ámbito de las lenguas indoeuropeas. Tras analizar los diccionarios impulsados por los neo gramáticos, se analizan las características del diccionario histórico-etimológico del latín de Ernout-Meillet que tuvo gran repercusión en su disciplina. Entre otros se han tratado los siguientes puntos: la necesidad de los Thesaurus producidos por los filólogos, labor que en el caso del euskera ha desempeñado el Diccionario General Vasco, la influencia de las teorías de la raíz de Benveniste en el estudio de las lenguas indoeuropeas, la nueva perspectiva que han generado las investigaciones de las últimas décadas y las consecuencias que ha tenido en la lexicografía de las lenguas indoeuropeas, sobre todo en el proyecto de la escuela de Leiden. Por último, se ha comentado el aspecto semántico de la etimología.
Palabras clave: Lexicografía etimológica, lingüística indoeuropea, Benveniste, teoría de la raíz, lingüística vasca diacrónica.
Résumé: Suite à la publication du Dictionnaire historique et étymologique du basque Euskal Hiztegi Historiko Etimologikoa, cet article nous présente les dictionnaires étymologiques publiés dans le domaine des langues indo-européennes. Après une analyse des dictionnaires produits par les néo-grammairiens, nous analysons les caractéristiques du dictionnaire historique et étymologique du latin d’Ernout-Meillet qui connut un grand retentissement dans sa discipline. Nous avons traité en particulier les points suivants : la nécessité des Thesaurus produits par les philologues, travail qu’a réalisé pour le basque le Dictionnaire Basque Général, l’influence de la théorie de la racine de Benveniste dans son étude des langues indo-européennes, la nouvelle perspective qu’ont engendrée les recherches des dernières décennies et les conséquences induites dans la lexicographie des langues indo-européennes, surtout dans le projet de l’école de Leiden. Enfin, nous avons traité l’aspect sémantique de l’étymologie.
Mots-clés: Lexicographie étymologique, linguistique indo-européenne, Benveniste, théorie de la racine, linguistique basque diachronique.
Abstract: Following the publication of the Euskal Hiztegi Historiko Etimologikoa, this article presents the etymological dictionaries published in the field of Indo-European languages. After analyzing the dictionaries promoted by the neo-grammarians, are analyzed the characteristics of the historical-etymological dictionary of Latin by Ernout-Meillet, which had a great impact on his discipline. Among others, the following points have been dealt with: the need for the Thesaurus produced by philologists, a task that in the case of Basque has been carried out by the General Basque Dictionary, the influence of Benveniste’s root theory on the study of Indo-European languages, the new perspective generated by research in recent decades and the consequences it has had on the lexicography of Indo-European languages, especially on the Leiden school project. Finally, the semantic aspect of the etymology has been commented.
Keywords: Etymological lexicography, Indo-European linguistics, Benveniste, root theory, Basque language diachronic linguistics.

1103 Euskal ikerketa diakronikoak eta EHHEranzko bidea Lakarra, Joseba Andoni

Laburpena: Euskararen Hiztegi Historiko-Etimologikoa (EHHE200)-ren argitalpena dela eta, haren helburu, oinarri eta ezaugarri nagusien azalpenarekin batean, euskal etimologia-ikerketen bilakabide eta egoera laburtu nahi izan dugu lan honetan, funtsean aurretiaz Bilbon (Euskaltzaindiaren Egoitza, 2019/07/03) eta Baionan (Euskal Ikasketen Fakultatea, 2019/10/08) egindako aurkezpenak bilduaz.

Hara bere egitura: 1. Etimologia eta hiztegi historiko-etimologikoak. Etimologia zeri deritzo?; 2. Euskal etimologiaren historiaurrea; 3. Hizkuntzaren ustezko ahaidetasunen emaitzak (edo emaitza faltak); 4. Mitxelena paradigma: 4.1. Mitxelenaren oinarrizko sistema fonologikoa; 4.2. Mitxelenaren etimologia-jarduna; 5. Forma kanonikoa eta etimologia: 5.1. Zergatik eta nola aldatu Mitxelena paradigma?; 5.2. Erroaren Forma Kanonikoaz; 5.3. Lehen urratsak eta lehen emaitzak; 5.4. Forma Kanonikoa eta Etimologia Formala; 6. Metodoaren hedadurak: 6.1. Hasperena, etimologia eta berreraiketa; 6.2. Hitz-familiak eratuaz eta etimologia sendoagoak hedatuaz; 6.3. Gramatikalizazioa, lexikalizazioa eta etimologia; 6.4. Etimologia konparatua eta motibazioa; 6.5. Nola egin etimologia gehiago eta hobeak; 6.6. Kognatu sareak hedatuaz; 7. Emaitza eta ondorio zenbait; 8. Bibliografia.
Gako-hitzak: Diakronia, etimologia, filologia, etimologia formala, etimologia konparatua, forma kanonikoa, gramatikalizazioa, motibazioa.
Resumen: En este trabajo, además de describir sus objetivos, fundamentos y características básicas, hemos querido sintetizar la situación y el recorrido del Diccionario Histórico-Etimológico del Euskera (EHHE 200). Para ello, hemos desarrollado lo expuesto en las presentaciones de Bilbao (sede de Euskaltzaindia, 03/07/2019) y Baiona (Facultad de Estudios Vascos, 08/10/2019).

He aquí su estructura: 1. Etimología y diccionarios etimológicos. ¿A qué se llama etimología? 2. Prehistoria de la etimología vasca; 3. Resultados (o falta de ellos) del análisis de hipotéticos parentescos del euskera; 4. Paradigma de Mitxelena: 4.1. Sistema fonológico básico de Mitxelena; 4.2. Actividad de Mitxelena en el campo de la etimología; 5. Forma canónica y etimología: 5.1. ¿Por qué y cómo superar el paradigma de Mitxelena?; 5.2. Forma canónica de la raíz; 5.3. Primeros pasos y primeros resultados; 5.4. Forma canónica y Etimología Formal; 6. Extensiones del método: 6.1. Aspiración, etimología y reconstrucción; 6.2. Familias de palabras; 6.3. Gramaticalización, lexicalización y etimología; 6.4. Etimología comparada y motivación; 6.5. ¿Cómo hacer más y mejores etimologías; 6.6. Ampliando las redes de cognados; 7. Algunos resultados y conclusiones; 8. Bibliografía.
Palabras clave: Diacronía, etimología, etimología formal, etimología comparada, filología, forma canónica, gramaticalización, motivación.
Résumé: Dans ce travail qui décrit les objectifs, les fondements et les caractéristiques de base du Dictionnaire historique et étymologique du basque (EHHE 200), nous avons voulu faire une synthèse de la situation et des étapes des études étymologiques et historiques sur la langue. Pour ce faire nous avons developpé les présentations faites à Bilbao (le 03/07/2019 au siège de l’Académie de la langue basque) et à Bayonne (le 08/10/2019 au Département d’Etudes basques).

En voici la structure : 1. Étymologie et dictionnaires étymologiques. Qu’appelle-t-on étymologie ? 2. Préhistoire de l’étymologie basque. 3. Résultats ou absence de résultats de l’étude de l’hypothétique parenté de certaines langues avec la langue basque. 4. Le Paradigme de Mitxelena : 4.1. Système phonologique de base de Mitxelena. 4.2. Activité de Mitxelena dans l’étymologie basque. 5. Forme canonique et étymologie : 5.1. Pourquoi et comment dépasser le paradigme de Mitxelena ? 5.2. Forme canonique de la racine. 5.3. Premières étapes et premiers résultats. 5.4. Forme canonique et étymologie formelle. 6. Extensions de la méthode : 6.1. Aspiration, étymologie et reconstruction. 6.2. Familles de mots. 6.3. Grammaticalisation, lexicalisation et étymologie. 6.4. Etymologie comparée et motiva tion. 6.5. Comment construire des étymologies nouvelles. 6.6. Sur l’élargissement des cognats. 7. Résultats et premières conclusions. 8. Bibliographie
Mots-clés: Diachronie, étymologie, étymologie formelle, étymologie comparée, forme canonique, grammaticalisation, motivation, philologie.
Abstract: The aim of the EHHE200 has been to create the bases for the *Basque Historical Etymological Dictionary, which we would like to complete at some point, as soon as possible, establishing for that purpose the most important details (modular, organised by family) and basi criteria (similar aspects of historical grammar’s work). This project is, therefore, located at the point where diachronic linguistics and philology intersect and it is indebted to the beginnings and analytical developments of both. It would have been impossible to launch something like this if the “Mitxelena paradigm” in Bascology had not been advanced, if the search for the supposed origins of B. had remained in well-intentioned and limited amateur hands.

In the M.’s paradigm and beyond that too, the practice of etymology is linked to “the best linguistic theory and most accurate philology”, as Meillet stated several times. The addition of the important necessary information required to make new constructions or update previous ones is limited or scarce: as the comparative method in Bascology spread, so the charms of frivolous kinship discoveries were long since exhausted, and, as M. pointed out half a century ago, because the benefits of rich and enriching research on borrowing were about to be exhausted, we have turned to a more accurate philological method and new analytical perspectives and had to do so if the field is not to perish in the future.

In this presentation, we have sought to demonstrate how the new directions in the general development of diachronic linguistics included here have influenced or can influence the study of etymology –as in more advanced traditions: i. e., the study and spread of the Canonical Root Form (§5), improvements in achieving Formal Etymology (§5.4) and Word Families (§6.2); Grammaticalisation (§6.3); Comparative etymology and motivation (6.4) –because that, typically, is where the main opportunity lies to make significant progress. Here, however briefly and by necessity, as well as mentioning all this, we have not of course overlooked the findings of those philologists that followed Mitxelena (cf. Lakarra 2019a) and, likewise, it was essential for us to complete and disseminate the underdeveloped strong points of the previous paradigm (§6.1), after examining and recognising its main foundations (4.1) and strong rich points (4.2). In order to continue assembling and refining this EHHE, we have also included “How to do more and better etymology” (6.5), and “Extending cognate networks” (6.6), acknowledging its importance.

We selected 200 families (about 100 of them borrowed and an equal amount) from the native lexicon and joined them, although often new members had to be incorporated into some of the earlier ones –mostly from the native lexicon–, in order to be able to reveal still hidden kinships. In those 200 families, up to 2,600 entries and subentries have been collected, as explained in the introductory section of the EHHE by means of a description of the micro- and macro-structure.

Little of the analysis is wholly ours; nevertheless, none of it is merely taken or picked up completely from someone else. There are also many variants, chronologies, dialectal extensions, protohistories and formal or semantic details which are considered good or useful with etymologies... we have added the novelties and details of many aspects (especially in protohistory and the oldest periods), often until questioning or changing what many of us had taken as the “definitive” or “true” etymological analysis.

The EHHE-200 is not, and we would not want the future *EHHE500 or *EHHE1000 to be, just a pretty ornamental but empty coffin of B. words. The EHHE is a tool with which to study the evolution of B. (to make a Historical Grammar of the language) and, therefore, it must be used provisionally rather than kept closed in its pretty wrapping. We have already made noticeable advances in the lexicon, phonology, morphology and diachronic dialectology; that is what we would like to have done, at least. However, we think that even more could be done henceforth in the study of all these aspects and in the history of the language. That is what we find on the paths developed by our mentor K. Mitxelena, reconstructing and extending them.
Keywords: Diachrony, etimology, formal etimology, comparative etymology, canonical form, grammaticalization, motivation, philology.

1165 Euskaltzaindiaren Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa (EHHE-200): etorkizunari begirako aurkezpen bat Manterola, Julen

Laburpena: Aurkezpen artikulu honek EHHEren ezaugarri nagusien berri ematen du. Hiztegiaren atalak zerrendatu ondotik, haren osaeraren gakoak xeheki aletzen ditu: bertan tratatzen diren hitzak aukeratzeko irizpideak azaldu, eta esplikatzen da hitzoi dagozkien sarrerak nola egituratu diren familiaka hiztegiaren testua osatzeko. Horretaz gain, hiztegiko sarrera bakoitzaren egitura deskribatzen da eta egitura horren barreneko ataletako bakoitzaren berri ematen. Jarraian, EHHEk dakartzan aurrerapenen zenbait adibide ematen dira. Azkenik, etorkizunari begirako ariketan, EHHEk hobekizun dituen puntu zenbait zerrendatzen dira, praktika etimologikoari buruzko zenbait gogoetarekin batera.
Gako-hitzak: EHHE, aurkezpena, makroegitura, mikroegitura, etimologien kalitatea.
Resumen: Este artículo de presentación da a conocer las características básicas del EHHE (Diccionario Histórico-Etimológico Vasco). Una vez detalladas las secciones del diccionario, se explican sucintamente las claves de su contenido: explicar los criterios para elegir las palabras, como esta palabras (entradas) se han estructurado para componer el texto del diccionario en base a familias de palabras. Además se describe la estructura de cada entrada del diccionario y se dan a conocer los apartados de los que esta compuesta dicha estructura. Posteriormente, se citan algunos ejemplos de las novedades que trae consigo el EHHE (Diccionario Histórico-Etimológico Vasco). Para finalizar y en un ejercicio de carácter prospectivo, se detallan algunos aspectos a mejorar, junto con algunas reflexiones en torno a la práctica etimológica.
Palabras clave: EHHE (Diccionario Histórico-Etimológico Vasco), presentación, macroestructura, microestructura, calidad de las etimologías.
Résumé: Cet article présente les caractéristiques de base du EHHE (Dictionnaire historico-étymologique basque). Il donne le détail des différentes sections du dictionnaire et explique de façon succinte les clés de son contenu : il explique les critères du choix des mots, comment ces mots (ou entrées) se sont structurés pour composer le texte du dictionnaire selon des familles de mots. De plus, il décrit la structure de chaque entrée du dictionnaire et présente le contenu de chaque paragraphe. Il donne ensuite quelques exemples des nouveautés de ce dictionnaire. Enfin et de manière prospective, l’article souligne quelques points à améliorer, ainsi que quelques réflexions sur la pratique étymologique.
Mots-clés: EHHE présentation, macrostructure, microstructure, qualité étymologique.
Abstract: This articles serves as a presentation of the main features of the EHHE (Basque Historical Etymological Dictionary). After listing the sections that make up the dictionary, I dwell on some details of its composition, namely the criteria for choosing the words to be included in the dictionary, and how they have been organized into lexical families. I also describe the structure of the entries, by defining the sections that form each of them. Thereafter I offer some examples that show the kind of advancements that the EHHE has made. Finally, I inventory the aspects that need to be improved in the EHHE, and I also reflect on the etymological practice with special attention to language isolates.
Keywords: EHHE presentation, macrostructure, microstructure, quality of etimologies.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper