Bilatzailea

Euskera 2018,2-2

Euskera 2018,2-2

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2019
 • Hizkuntza: euskara

19,00€ 20,00€

Paperean erosi

Sinopsia

Zenbaki honen sorburua Euskal Herriko Unibertsitateko Memoria Historikoa Literatura Iberiarretan (MHLI) ikertalde kontsolidatuak 2018ko ekainaren 21ean eta 22an Donostiako Miramar jauregian antolatu zuen «Literatura eta Zentsura. Memoria eztabaidatuak» nazioarteko biltzarrean dago. Bertan, zentsurari buruzko hausnarketa teoriko nahiz historikoa sustatu nahi izan zen, batetik, eta eremu iberiarreko literaturetan izandako eragina aztertu, bestetik. Alabaina, biltzarrak bazuenhasieratik hirugarren helburu garrantzitsu bat: Joan Mari Torrealdai soziologo eta euskaltzainak euskal ikasketetan zentsuraz egindako ikerketa eskerga aitortu eta omentzea.

Aurkibidea

551 Literatura eta Zentsura: Memoria eztabaidatuak: (Joan Mari Torrealdairi omenaldia)

553 Zentsuratuak, baina ez ahaztuak Olaziregi, Mari Jose

569 Laudatio Urrutia, Andres

575 Joan Mari Torrealdairekin solasean

589 Irakurketak

597 Joan Mari Torrealdai: Bibliografia Gandara, Ana

625 Zentsuraren irakurketak: Haur besoetakoa, Egunero hasten delako eta 100 metro nobelen kasuak aztergai Ayerbe, Mikel

Laburpena:

Zentsura literarioaren bitartekarientzat «irakurle» izendapena erabiltzen zen: euren esku zeuden aurreneko irakurketak eta baita liburua argitaratu edo ez ebazteko proposamen txostenak idaztea ere. Zentsoreek irakurle gisa jokatzen zuten garrantziaz jabetzeko ezinbestekoa da zentsura txostenak xeheki aztertu eta literatur lanen inguruan nolako balorazioak burutzen zituzten jabetzea. Txostenok irakurriz ohar gaitezke zenbait euskal obra konplexuren gainean eginiko interpretazioak oso paradoxikoak izan zirela: Miranderen Haur besoetakoa (1970) edota Saizarbitoriaren Egunero hasten delako (1969) eta 100 metro (1976) nobelen gainean zentsoreek eskainitako irakurketak, esaterako.

Gako-hitzak: Zentsore-irakurleak, zentsura txostenak, _Haur besoetakoa_, _Egunero hasten delako_, _100 metro_.
Resumen:

Se utilizaba la denominación «lector» para el mediador en la censura literaria: estaban en sus manos las primeras lecturas del texto y escribían los primeros informes aconsejando o desaconsejando la publicación o no del libro.En imprescindible leer estos informes y conocer las valoraciones que hacían sobre los trabajos literarios para comprender la importancia de estos lectores-censores. Leyendo estos informes nos damos cuenta que las interpretaciones realizadas sobre algunas obras literarias algo complejas, son muy paradójicas: Por ejemplo las lecturas realizadas sobre las novelas Haur besoetakoa (1970) de Mirande o Egunero hasten delako (1969) y 100 metro (1976) de Saizarbitoria

Palabras clave: Lectores-censores, censura, _Haur besoetakoa_, _Egunero hasten delako_, _100 metro_.
Résumé:

La dénomination «lecteur» était utilisée pour qualifier le médiateur dans la censure littéraire : il effectuait les premières lectures du texte et écrivait les premiers rapports, donnant son avis sur la publication ou pas du livre. Il est indispensable de lire ces rapports et de connaître les estimations qu’ils faisaient sur les ouvrages littéraires pour comprendre l’importance de ces lecteurs-censeurs. En lisant ces rapports, nous nous rendons compte que les interprétations faites sur certaines œuvres littéraires un peu complexes sont très paradoxales. Par exemple, les lectures réalisées sur les romans Haur besoetakoa (1970) de Mirande ou Egunero hasten delako (1969) et 100 metro (1976) de Saizarbitoria.

Mots-clés: Lecteurs-censeurs, censure, Haur besoetakoa, Egunero hasten delako, 100 metro.
Abstract:

In literary censorship, the term “reader” was referred to the mediator: the text’s first reading was in their hands and they wrote the first reports advising against their publication or for it. It is essential to read these reports and to know the assessments they made to understand the significant role of these readers-censors. Reading these reports we realize that the interpretations made on some literary works were complex and even paradoxical; for instance, those made on the novels Haur besoetakoa (1970) by Mirande or Egunero hasten delako (1969) and 100 metro (1976) by Saizarbitoria.

Keywords: Censors-readers, censorship, Haur besoetakoa, Egunero hasten delako, 100 metro.

641 Zentsura ikasketak euskal literaturan: mugak zabaltzeko beharraz: Jon Miranderen kasua abiapuntu Elizalde Estenaga, Amaia

Laburpena:

Testuinguru iberiarrean gailendutako ikuspegiak zentsuraren eta frankismoaren arteko baitezpadako lotura inplizitua ezarri ohi du. Hortik eratortzen den marko teorikoak muga hertsiegiak ditu zenbait testuingurutan jazotako zentsura egoerak azaltzeko. Jon Miranderen literaturgintza mugatu zuten indarrak aztertzerakoan, agerikoa da berrikuste teorikoaren beharra, nazioartean garatu diren proposamenen ildotik. Frankismo garaiko euskal literatur zentsuran sakontzeko, deszentralizatze kontzeptuala ez ezik, tenporala nahiz geografikoa ere gauzatuko dira.

Gako-hitzak: Euskal literatura, literatur zentsura, Jon Mirande.
Resumen:

La perspectiva dominante en el contexto ibérico fija una indudable conexión implícita entre el franquismo y la censura. Los marcos teóricos derivados de esta conexión fijan límites demasiado rígidos para explicar determinados tipos de censuras que ocurren en distintos ámbitos. A la hora de analizar las corrientes que limitaron la literatura de Jon Mirande, es latente la necesidad de una revisión teórica al albor de las nuevas propuestas que se han desarrollado a nivel internacional. Para profundizar en la censura literaria vasca en los tiem-pos del franquismo, hemos de recurrir no solo a la descentralización conceptual, sino también geográfica y temporal.

Palabras clave: Literatura vasca, censura literaria, Jon Mirande.
Résumé:

La vision dominante dans le contexte ibérique suggère une connexion indubitable entre le franquisme et la censure. Les signes théoriques dérivant de cette connexion fixent des limites trop rigides pour expliquer quelques types de censure en vigueur dans des différents domaines. Si nous voulons analyser les courants qui limitèrent la littérature de Jon Mirande, il est nécessaire de procéder à une révision théorique à la lumière des nouvelles propositions faites au niveau international. Pour mieux savoir comment se manifesta la censure dans la littérature basque pendant le franquisme, nous devons faire appel non seulement à la déc-entralisation conceptuelle mais également à la décentralisation géographique et temporelle.

Mots-clés: Littérature basque, censure littéraire, Jon Mirande.
Abstract:

The dominant perspective in the Iberian context fixes an unquestionable implicit connection between Francoism and censorship. The theoretical frameworks derived from this fixed connection, have too rigid limits to explain certain types of censorship that occur in different contexts. When it comes to analyzing the elements that limited the literature of Jon Mirande, the need for a theoretical revision is latent at the dawn of new proposals that have been developed in international spheres. In order to delve deeper into Basque literary censorship during the Francoist regime, we have to resort not only to conceptual decentralization, but also geographical and temporal.

Keywords: Basque literature, literary censorship, Jon Mirande.

671 Zentsura eta errealitate sinbolikoa: Oinarri teorikoa eta euskal adibide zenbait Gandara, Ana

Laburpena:

Zentsura-itzulpena-ideologia loturak oinarri hartuta, bikoitza da lan honen xedea: iker-keta-programa bat proposatzea eta eskura ditugun datuak sailkatzen hasteko adibide bat eskaintzea. Batetik, eremuen teoriaren araberako ikerketa-programa bat aurkezten da, lehe-nago proposatu izan direnen osagarri, euskal ikasketetan zentsura eta itzulpena elkarrekin gurutzatzen diren esparruetako eragin sortzaileak eta ezabatzaileak agerrarazteko; izan ere, funtsezkoa da gisa horretako marko orokor bat, ikerketa-esparru berriak ikusarazten dituena, Memoria Historikoa Literatura Iberiarretan ikerketa-taldea (MHLI) Archivo General de la Administración (AGA) erakundean egiten ari den hustuketa-laneko datuak sailkatzeko. Ildo horretan, ikerketa-galderak proposatzen dira marko horren bidetik, besteak beste, AGAko datuak ustiatzeko. Bestetik, ikerketa-programa hori baliatzen da euskal eremuko Frankismoaren zentsura instituzionalari buruzko datuak sailkatzen hasteko (testu idatziekin lotutako zentsura-kasuen adibideetara jotzen da) eta itzulpena ukitzen duten gizarte-egitu-ren osagaiak eta diskurtsoak, sortutako eta ezabatutako corpusak eta kanonak, eta zentsura ekiditeko edo zentsuratzeko itzulpen-estrategiak hizpide hartzeko

Gako-hitzak: Zentsura, itzulpena, ideologia, euskal ikasketak.
Resumen:

En este trabajo se parte de la relación censura-traducción-ideología con un doble objetivo: proponer un programa de investigación y presentar un modelo de clasificación de datos disponibles hasta el momento. Por un lado, se presenta un esquema de investigación basado en la teoría de los campos, complementario con esquemas presentados anteriormente, pero que revela tanto condicionantes creativos como destructivos surgidos de la combinación de variables censura y traducción en el ámbito de los estudios vascos. Un marco general de este tipo resulta fundamental para visualizar nuevas líneas de investigación y clasificar los datos extraídos del vaciado que está realizando el grupo de investigación Memoria Histórica en las Literaturas Ibéricas (MHLI) en el Archivo General de la Administración (AGA). En ese sentido, se proponen preguntas de investigación relacionadas con el programa presentado; se trata de preguntas de investigación útiles para la explotación de los datos extraídos de las fichas de censura del AGA. Por otro lado, se hace uso del esquema presentado para comenzar a clasificar los datos de los que se dispone en relación a la censura franquista y la traducción en el ámbito vasco (el presente trabajo se centra en ejemplos en casos de censura relacionados con textos escritos), con el fin de debatir sobre temas tales como los elementos de las estructuras sociales que influyen en los procesos de traducción, los discursos, los corpora y el canon eliminado y promovido en situaciones de censura, así como las estrategias de traducción para esquivar o apoyar el proceso censor.

Palabras clave: Censura, traducción, ideología, estudios vascos.
Résumé:

Nous étudions dans cet article l’impact des dynamiques de censure sur la réalité symbolique des communautés ; plus concrètement, nous nous intéressons à la résistance culturelle des communautés sans Etat pour faire face au pouvoir restrictif de la censure. Nous présent-ons d’une part quelques outils théoriques pour analyser la relation entre la réalité symbolique et la censure, et d’autre part nous réfléchissons à l’utilité de ces outils dans la réalité basque de 1960 à 1980.

Mots-clés: Censure, réalité symbolique, résistance culturelle, patrimoine cultural oral, culture basque.
Abstract:

In this article we analyze the impact of censorship dynamics on symbolic reality of the communities; more specifically, we will look at the cultural resistance that develop Stateless communities to deal with the restrictive power of censorship. To do so, on the one hand, we will present some theoretical tools to analyze the relationship between symbolic reality and censorship and, on the other hand, we will reflect on the usefulness of these tools in correspondence with the Basque reality from 1960 to 1980

Keywords: Censorship, symbolic reality, cultural resistance, Oral Cultural Heritage, Basque culture.

695 Zentsura, itzulpen eta ideologia: zenbait ikerlerro euskal ikasketen eremuan Ibarluzea, Miren

Laburpena:

Artikulu honetan lantzen dugu zentsura dinamikek komunitateen errealitate sinbolikoaren baitan duten eragina; zehazki, estaturik gabeko komunitateek zentsuraren indar kamustaileari aurre egiteko garatzen duten erresistentzia kulturalari erreparatuko diogu. Horretarako, batetik, zentsuraren eta errealitate sinbolikoaren arteko dinamikak aztertzeko tresna teoriko zenbait aurkeztuko ditugu eta, bertzetik, horien baliagarritasuna hausnartuko dugu 1960-1980 bitarteko euskal errealitatearekiko korrespondentzian.

Gako-hitzak: Zentsura, errealitate sinbolikoa, erresistentzia kulturala, Ahozko Ondare Kulturala, euskal kultura.
Resumen:

En este artículo estudiamos el impacto de las dinámicas censoras en la realidad simbólica de las comunidades; concretamente, nos fijaremos en la resistencia cultural que desarrollan las comunidades sin Estado para hacer frente al poder restrictivo de la censura. Para ello, por un lado, presentaremos algunas herramientas teóricas para analizar la relación entre la realidad simbólica y la censura, y por otro lado, reflexionaremos sobre la utilidad de dichas herramientas en correspondencia con la realidad vasca de 1960 a 1980.

Palabras clave: Censura, realidad simbólica, resistencia cultural, Patrimonio Cultural Oral, cultura vasca.
Résumé:

Sur la base des connexions entre censure, traduction et idéologie, l’objectif de ce travail est double : il propose un programme de recherche et il présente un exemple de classement des données que nous détenons. D’une part, nous présentons un projet de recherche relatif à la théorie des champs, qui s’ajoute à ceux qui ont été présentés auparavant, et qui montre les conditions, qu’elles soient créatives ou destructives, qui apparaissent lorsque l’on combine les variables censure et traduction dans les études basques. Un tel cadre général est fondamental pour visualiser les nouveaux domaines de recherche destinés à classer les données issues du travail de refonte mené actuellement par le groupe de travail de la Mémoire historique dans les littératures ibériques (MHLI) dans les Archives générales de l’administration (AGA). Des questions de recherche sont proposées dans ce cadre, entre autres choses pour exploiter les données de AGA. D’autre part, ce programme est utilisé pour commencer à classer les données de la censure franquiste dans le domaine basque (exemples de cas de censure relatifs à des textes écrits) afin de soumettre au débat les composants et les discours des structures sociales en connexion avec la traduction, les corpus et les règles qui apparaissent et disparaissent et les stratégies visant à censurer ou à éviter la censure.

Mots-clés: Censure, traduction, idéologie, études basques.
Abstract:

This work is based on the censorship-translation-ideology relationship and has a double objective: to propose a research programme and to present a classification model for the data available so far. On the one hand, it presents a research-scheme based on the theory of fields, complementary to the schemes presented in previous papers, but which reveals both creative and destructive conditioning factors arising from the combination of censorship and translation in the field of Basque Studies. A general framework of this type is fundamental for visualizing new lines of research and classifying the data that Historical Memory in Iberian Literatures (MHLI) research-group has extracted in the documentation-process carried out in the General Administration Archive (AGA). In this sense, research questions related to the research-scheme presented are proposed, as far as they are useful for the exploitation of the data extracted from the censorship files of the AGA. On the other hand, the research-scheme proposed is used to classify the data available so far in relation to Franco’s censorship and translation in the field of Basque Studies (this work focuses on examples of censorship cases related to written texts), in order to debate issues such as the elements of social structures that influence translation processes, discourses, corpora and canon eliminated and promoted in censorship situations, as well as translation strategies to avoid or support the censorship process.

Keywords: Censorship, translation, ideology, Basque Studies.

731 Teatroaren mututzea XX. mendean: Frankismoaren zentsuraren eragina euskal teatroaren bilakaeran Gereñu, Idoia

Laburpena:

Euskal antzerki modernoa nazionalismo tradizionalak baliatu zuen estrategia politikoari zor zaio, euskara herritarren belarrietara heltzeko aitzakiari. Hala, XX. mendean, euskal identitatea definitzearen beharretik sortu zen teatroarekiko zaletasuna, izaera amateurduna. Alabaina, Espainiako Gerra Zibilak (1936-1939) eta Bigarren Mundu Gerrak (1939-1945) Euskal Herriko antzerkigintzara mututze nabarmena ekarri zuten. Jarraian, Iparraldean po-liki egoera suspertzen hasi bazen ere, Hegoaldean Francoren erregimena eta zentsura izan ziren larderiaz sormen prozesuei 40 urtez hegoak moztu zizkiena

Gako-hitzak: Euskal antzerkia, amateurra, teatro berria, frankismoa, zentsura.
Resumen:

El teatro vasco moderno se debe a la estrategia política que desarrolló el nacionalismo tradicional, a la excusa de que el euskera llegara la los oídos de los ciudadanos. De esta manera y debido a la necesidad de definir la identidad vasca, se da un florecimiento del teatro vasco, de carácter esencialmente amateur. Sin embargo, la Guerra Civil Española (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) traen consigo un silenciamiento del teatro vasco. Si es cierto que en años posteriores la situación mejora poco a poco en el País Vasco Norte, en la Euskal Herria peninsular, en pleno franquismo, la censura cortó las alas de forma obscena a muchos procesos de creación durante 40 años.

Palabras clave: Teatro vasco, amateur, nuevo teatro, franquismo, censura.
Résumé:

Le théâtre basque moderne doit beaucoup à la stratégie politique menée par le nationa-lisme traditionnel ; ce fut l’occasion donnée au public d’entendre la langue basque. Ainsi et face à la nécessité de définir l’identité basque, on assista à un épanouissement du théâtre basque, essentiellement amateur. Cependant, la Guerre Civile espagnole (1936-1939) et la Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) amenèrent une mise sous silence du théâtre basque. S’il est vrai que quelques années plus tard la situation s’améliora peu à peu au Pays Basque Nord, en Pays Basque Sud, en plein franquisme, pendant 40 ans la censure coupa les ailes de façon obscène à de nombreux processus de création.

Mots-clés: Théâtre basque, amateur, nouveau théâtre, franquisme, censure.
Abstract:

Traditional nationalism used modern Basque theater as a tool, a political strategy for the Basque language to reach its people’s ears. Therefore, through 20th century, fondness for amateur theatre was brought by the need to define a Basque identity. Nevertheless, the Spanish Civil War (1936-1939) and World War II (1939-1945) silenced the Basque theater production almost entirely. After that period, whereas the situation improved a little in the Northern Basque Country, Franco’s dictatorship and its strict censoring labor outrageously cut the wings of all creative processes for 40 years.

Keywords: Basque theater, amateur, new theater, Franco’s regime, censorship.

765 Frankismoaren zentsura arte plastikoetan Manterola Ispizua, Ismael

Laburpena:

Arte plastikoen zentsura Francoren garaian gutxi ikertu da zinema, literatura edo prentsarekin alderatuta. Egin diren ikerketak diktaduraren epe zehatz bati lotuta egin dira, baina ez iraun zuen ia berrogei urteak osotasunean hartuta. Artikulu honen asmoa gaiaren inguruko azterketa egitea da diktaduraren aldaketak eta moldaketak kontuan hartuta. Horrega-tik, testua hiru zatitan banatuta dago: gerraostea, 50eko hamarkada eta 60ko hamarkadaren erdialdetik trantsiziora. Epilogoan zentsurak azken garai horretan izan zuen jarraipena aztertzen da.

Gako-hitzak: Arte plastikoak, zentsura, diktadura, trantsizioa, debekua, konpromiso soziala.
Resumen:

Si comparamos con el cine, la literatura o la prensa, la censura en las artes plásticas se ha estudiado poco en la dictadura de Franco. Las investigaciones realizadas se han centrado en un periodo concreto pero no así a los 40 años que duró este periodo. Es por ello que el objetivo de este artículo es profundizar en todo el periodo, teniendo muy presentes los cambios y remodelaciones que tuvieron lugar dentro de la dictadura franquista. En consecuencia, el texto esta dividido en tres épocas: la posguerra, la década de los 50 y desde la década de los 60 hasta la transición. En el epílogo se analiza la continuación que tuvo la censura en esa última época

Palabras clave: Artes plásticas, censura, dictadura, transición, prohibición, compromiso social.
Résumé:

Contrairement à ce qui a été fait dans les domaines du cinéma, de la littérature ou de la presse, la censure dans les arts plastiques sous la dictature franquista a été peu étudiée. Les recherches réalisées se sont limitées à une période précise alors que la dictature franquiste a duré 40 ans. C’est pourquoi l’objectif de cet article est d’approfondir la recherche et de l’élargir à toute cette période, en tenant compte des changements et des remaniements que connut la dictature franquiste. Le texte se divise donc en trois époques : l’après-guerre, les années 50 et de la moitié des années 60 à la transition. L’épilogue analyse la poursuite de la censure au cours de la dernière époque.

Mots-clés: Arts plastiques, censure, dictature, transition, interdiction, compromis social
Abstract:

The censorship of plastic arts during Franco’s dictatorship was studied very little if compared with literature or the press. The studies carried out all center on fixed period of time but not however, on the 40 years that this period lasted. For this reason the aim of this article is to address this period in depth, bearing in mind the changes and remodeling that took place during the Francoist dictatorship. As a consequence, the text is split into 3 eras: the post war years, the 1950s, and from the sixties decade up to and including the transition years. The continuation of censorship during the last era is analyzed in the epilogue.

Keywords: Plastic arts, censorship, dictatorship, transition, prohibition, social commitment

789 Gabriel Arestiren poesia zentsuraren aurrean: Isiltasun garaietako kodea Otaegi Imatz, Lourdes

Laburpena:

Artikulu honen xedea Gabriel Arestiren poemak hurbiletik aztertuz Gerra Zibilaz hirurogeie-tan eta hirurogei eta hamarretan moldatzen ari zen euskal memoriaren inguruan hausnartzea da. Gabriel Arestiren testuen azterketan arreta berezia eskainiko zaio iraganaren memoriari eta bere garaiko gertaerei loturiko emozio adierazpenei, betiere zentsurak mugatzen zion zeharkako adierazpen lausoari erreparatuz. Arestiren idazlanetan mamitu den Gerra Zibilaren irudikatze kritikoaren berezitasun literario eta erresistentzia ideologikoak agerrarazi nahi dira, eta iberiar literaturetako sortzaile garaikideekin partekatu zituen estrategia eta jarrerekin alderatu.

Gako-hitzak: Euskal literatura, euskal poesia, zentsura, Gabriel Aresti.
Resumen:

El objetivo de este artículo es reflexionar, a través de la lectura atenta de los poemas de Gabriel Aresti, acerca de la memoria vasca sobre la Guerra Civil que se iba forjando en los años sesenta y setenta del pasado siglo. En el análisis de los textos de Gabriel Aresti se hará especial hincapié en la memoria del pasado y la expresión de las emociones relacionadas a los sucesos de su época, prestando especial atención a la velada expresión literaria a los que se veía limitado por mor de la censura. A lo largo del artículo se visualizarán las resistencias ideológicas y las especificidades literarias de la visión crítica que se desarrolla en los textos de Aresti, y se procederá a compararlos con las estrategias y actitudes que compartió con los creadores de las literaturas ibéricas de su época.

Palabras clave: Literatura vasca, poesía vasca, censura, Gabriel Aresti.
Résumé:

L’objectif de cet article est de réfléchir, à travers la lecture attentive des poèmes de Ga-briel Aresti, à la mémoire basque sur la Guerre civile qui s’est forgée au cours des années soixante et soixante-dix. Dans l’analyse des textes de Gabriel Aresti, on mettra particulièrement l’accent sur la mémoire du passé et l’expression des émotions relatives aux évènements de son époque, en s’intéressant surtout langage indirect et crypté dans lequel il s’exprimait, étant limité par la censure. Nous voulons visualiser les résistances idéologiques et les spécificités littéraires de la vision critique présentes dans les textes d’Aresti et les comparer avec les stratégies et les attitudes qu’il partagea avec les auteurs ibériques de son époque.

Mots-clés: Littérature basque, poésie basque, censure, Gabriel Aresti.
Abstract:

The objective of this article is to reflect about the Basque memory of the Civil War that was forged in the years sixty and seventy of XX century, through the close reading of the poems of Gabriel Aresti. In the analysis of the texts of the great poet from Bilbao, special emphasis will be placed on the memory of the past and the expression of emotions related to the events of Francoist period felt as the continuation of the same contention. For that purpose, we will pay special attention to the cleverly softened or heavily elaborated literary statements to which he was pushed for the sake of censorship. His poetry’s close reading will visualize the ideological resistance and the specificities of the critical vision that develops in his texts, and it will enable us to compare his sometimes-elusive style with the strategies and attitudes that he shared with other creators of the Iberian literatures of his time.

Keywords: Basque literature, poetry, censorship, Gabriel Aresti.

829 Zentsuraren anbibalentzia: Orixeren Euskaldunak-en kasua Sarasola, Beñat

Laburpena:

Artikulu honetan Orixeren Euskaldunak obrak zentsura frankistarekin izan zituen arazoak aztertzen dira. Zentsura-txostenetan oinarrituz, obraren argitalpen ezberdinek zentsoreen aldetik izan zuten tratamendu anbibalentea aztertzen da, eta horren arrazoietan sakontzen. Obraren harrerak, Orixeren kanonizazio prozesuak eta testuinguru politikoak mugarriak izango dira obraren balorazio ezberdin horietan arakatzeko. Alabaina, ezin da ahaztu zentsura frankistaren izaera aski arbitrarioa izan zela, eta Euskaldunak ere horren beste adibide bat dugula.

Gako-hitzak: Orixe, Zentsura, Euskal literatura, Frankismoa.
Resumen:

En este artículo se estudian los problemas que tuvo la obra Euskaldunak de Orixe con la censura franquista. Basándonos en los informes de la censura, se estudia el tratamiento ambivalente que le aplicaron los censores a las diferentes publicaciones de esta obra y profundizaremos en las razones de todo ello. Para dicha labor serán hitos importantes el proce-so de canonización de Orixe, el contexto político y la repercusión de la obra. Sin embargo, no conviene olvidar que el carácter de la censura franquista ha sido bastante arbitrario, y que el caso de Euskaldunak es otro ejemplo de dicho carácter.

Palabras clave: Orixe, censura, literatura vasca, franquismo.
Résumé:

Cet article étudie les problèmes que rencontra Euskaldunak, l’œuvre d’Orixe, du fait de la censure franquiste. Dans cet article, basé sur les rapports établis par la censure, nous étudions le traitement ambivalent imposé par la censure aux différentes publications de cette œuvre et nous en approfondissons les raisons. Il sera important, pour mener à bien ce travail, de prendre en compte le processus de reconnaissance du statut d’Orixe, le contexte politique et la répercussion qu’a eue son œuvre. Il ne faut cependant pas oublier que la censure franquiste avait un caractère arbitraire et que le cas de Euskaldunak en est un exemple.

Mots-clés: Orixe, censure, littérature basque, franquisme
Abstract:

In this article is analyzed the problems that Orixe's Euskaldunak (The Basques) had with francoist censorship. Based on censorship reports, the article analyses the way various editions had an ambivalent treatment along years, examining the reason fot that. The reception of the work, Orixe’s recognition process, and the political context are fundamental to understand the varied valuation of the work. Thus, is necessary to remind that francoist censorship was highly arbitrary, and Euskaldunak is another example of that.

Keywords: Orixe, censorship, Basque literature, Francoism.

855 La censura gubernativa y el libro vasco (1936-1983): Análisis de los informas del lectorado = Gobernu-zentsura eta euskal liburua (1936-1983): Zentsore-irakurlegoaren txostenen azterketa doktoretza tesiaren erreseina Villagran Arrastoa, Ane

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper