Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

246 emaitza 1410 bilaketarentzat

1410: JOAN [+pres., hura-hari] / JOAN [+prés., hura-hari] / JOAN [+pres., hura-hari]

  • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
  • Galdera (es): JOAN [+pres., hura-hari]
  • Galdera (fr): JOAN [+prés., hura-hari]
  • Galdera (en): JOAN [+pres., hura-hari]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta badae badaé 1: [βaðaé]
Aia dijua dijuá 1: [dixwá]
Aia dijuakiyo díjuakíyo 1: [díxwakíǰo]
Aldude doakio doakío 1: oakío]
Alkotz doye dóye 1: [ðóǰe]
Altzai ¡uiten ziok ¡úiten tziók 1: [ʒúi̯ten tsjók]
Altzürükü ¡uiten zaio ¡úiten tzáio 1: [ʒúi̯ten tsájo]
Amezketa dijoakio dijoakió 1: [dixoakió]
Andoain dijuakiyo dijúakiyo 1: [dixúakiǰo]
Aniz segitzen dio segitzen dio 1: [śeɣitsen dio]
Aniz maten dio maten dio 2: [maten dio]
Aramaio dueko duéko 1: [ðuéko]
Araotz (Oñati) doiako doiáko 1: [ðoi̯áko]
Arbizu faten dakiyo fáten dakiyó 1: [fáten dakiǰó]
Arbizu eroitzen dakiyo eróitzen dakiyó 2: [eróitsen dakiǰó]
Arbizu daka dáka 3: [ðáka]
Arboti yuiten zako yúiten tzáko 1: [ǰúi̯ten tsáko]
Armendaritze yohan zako yohán tzako 1: [ǰohán tsako]
Arnegi yoaiten zako yoaiten tzako 1: [ǰoai̯ten tsako]
Arrangoitze doa doá 1: [ðoá]
Arrangoitze doako doakó 1: [doakó]
Arrangoitze zaio zaió 2: [sajó]
Arrangoitze doako doakó 2: [ðoakó]
Arrangoitze egiten dio egiten dió 3: [eɣiten dió]
Arrangoitze zaio zaió 3: [sai̯ó]
Arrasate doie doie 1: [ðoi̯e]
Arrasate jausten jako jausten jako 2: [xau̯śten xako]
Arrazola (Atxondo) ¡eukek ¡eukek 1: [ʒeu̯kek]
Arrazola (Atxondo) doako doáko 1: [ðoáko]
Arrieta ¡oako ¡óáko 1: [ʒóáko]
Arroa (Zestoa) dijuakiyo dijuákiyo 1: [dixwákiǰo]
Arrueta yuaiten zako yuáiten tzákok 1: [ǰuái̯ten tsákok]
Asteasu eztijuakiddo eztíjuakiddo 1: [estíxwakiddo]
Asteasu dijuakiddo dijuakiddó 2: [ðixwakiddó]
Asteasu segitze yo segitze yo 3: [śeɣitse ǰo]
Ataun dijokio dijokió 1: [ðixokjó]
Azkaine doakion doakión 1: [doakión]
Azkaine doakiyo doakiyó 2: [ðoakiǰó]
Azkaine gaki zaio gakí zaió 3: [gakí sai̯ó]
Azkoitia etziok ematen etziók - emáten 1: [etsjók - emáten]
Azkoitia eztijuki¡o eztíjuki¡o 1: [estíxukiʒo]
Azkoitia etzeukek etzéukek 2: [etséu̯kek]
Azpeitia dijue dijué 1: [dixwé]
Azpeitia eztauke eztáuke 2: [estáu̯ke]
Azpeitia eztiyo ematen eztíyo emáten 3: [estíǰo emáten]
Baigorri doa doa 1: [doa]
Baigorri doakio doakio 1: [doakio] -
Baigorri zako zakok 2: [sakok]
Bakio yoako yoako 1: [ǰoako]
Bardoze yohan zako yohán tzako 1: [ǰohán tsako] -
Barkoxe ¡uiten ziozü ¡uiten tziózü 1: [ʒui̯ten tsiósy]
Bastida tuzu tuzu 1: [tusu]
Bastida iten dako iten dáko 2: [iten dáko]
Bastida du du 3: [ðu]
Beasain dijokio dijokió 1: [dixokió]
Behorlegi yoaiten ziakozu yoaiten tziakozu 1: [ǰoai̯ten tsjakosu]
Beizama jute zayo júte zayó 1: [xúte saǰó]
Beizama dijuakiyo dijuakiyó 1: [ðixwakiǰó]
Beizama eztiyo ematen eztíyo - ematén 2: [estíǰo - ematén]
Beizama eztauke eztáuke 3: [estáu̯ke]
Bergara dauka dauká 1: [ðau̯ká]
Bergara doiakixo doiakíxo 1: [ðoi̯akíʃo]
Bergara emoten jao emoten jao 2: [emoten xao]
Bermeo dutzo dutzo 1: [ðutso]
Bermeo dako dako 2: [ðako]
Bermeo due due 3: [due]
Berriz ¡ueko ¡úeko 1: [ʒúeko]
Beruete seitzen dio séitzen dió 1: [śéitsen dió]
Beruete yoaten zayo yoáten tzáyo 2: [ǰoáten tsáǰo]
Beruete auke auké 3: [au̯ké]
Beruete maten dio máten dio 4: [máten dio]
Beskoitze yoan zako yoan tzáko 1: [ǰoan tsáko]
Bidarrai yohan zako yohan tzako 1: [ǰohan tsako]
Bolibar deuko déuko 1: [ðéu̯ko]
Bolibar joako joáko 1: [xoáko]
Busturia ¡oako ¡oako 1: [ʒoako]
Busturia doie doie 2: [ðoi̯e]
Deba dijua dijuá 1: [ðixwá]
Deba daka daká 2: [ðaká]
Dima yoako yóako 1: [ǰóako]
Domintxaine yuaiten zako yuáiten tzakó 1: [ǰwái̯ten tsakó]
Donamaria erortzen zaio erorrtzen tzaio 1: [eror̄tsen tsajo]
Donamaria doaye doaye 2: [doaǰe]
Donamaria segitzen dio segitzen dio 3: [śeɣitsen dio]
Donibane Lohizune gaki zaio gaki zaio 1: [ɣaki sajo]
Donibane Lohizune inporta zaio imporrta zaio 2: [impor̄ta sajo]
Donostia dijua dijua 1: [ðixua]
Dorrao / Torrano badiyue bádiyué 1: [báðiǰwé]
Dorrao / Torrano diyue diyué 2: [diǰwé]
Eibar doia doia 1: [doi̯a]
Eibar emote eutzak emote eutzak 2: [emote eu̯tsak]
Elantxobe doietzo doiétzo 1: [doi̯étso]
Elduain dijoakio díjoakio 1: [díxoakjo]
Elgoibar dauka dauka 1: [ðau̯ka]
Elgoibar ematen dio ematen dio 2: [ematen dio]
Elorrio ¡ako ¡áko 1: [ʒáko]
Elorrio yoya yoya 2: [ǰoǰa]
Erratzu gaten zaio gaten tzaio 1: [ɣaten tsajo]
Errezil dijuakio dijuákió 1: [dixwákió]
Errezil dijua dijuá 2: [dixuá]
Errigoiti jausten yako jáusten yako 1: [xáu̯śten ǰako]
Errigoiti yoako yoakó 1: [ǰoakó]
Errigoiti doa dóa 2: [ðóa]
Eskiula ¡uiten ziok ¡úiten tziók 1: [ʒúi̯ten tsjók]
Eskiula ziok ziok 2: [sjok] -
Etxalar doakiyo doákiyo 1: [doákiǰo]
Etxaleku doaye doáye 1: [doáǰe]
Etxaleku ziok ziók 2: [siók]
Etxarri (Larraun) ezti eztí 1: [estí:]
Etxarri (Larraun) di di 2: [ði]
Etxarri (Larraun) etzayo gelditzen etzáyo - gélditzén 3: [etsáǰo - ɣélditsén]
Etxebarri ¡oako ¡oáko 1: [ʒoáko]
Etxebarri doa doa 2: [ðoa]
Etxebarria dauke dáuke 1: [ðáu̯ke]
Etxebarria geatze jako geátze jakó 2: [geátse xakó]
Etxebarria gelditze jako geldítze jakó 3: [ɣɛldítse xakó]
Etxebarria geatze jako geátze jáko 4: [ɣeátse xáko]
Etxebarria doye dóye 5: [dóǰe]
Eugi badae badáe 1: [βaðáe]
Ezkio-Itsaso dijokio dijokió 1: [dixokjó]
Ezkio-Itsaso juten zaio júten tzáio 2: [xúten tsái̯o]
Ezkio-Itsaso dijo dijó 3: [dixó]
Ezkurra etzaio gelditzen etzaio - gelditzen 1: [etsajo - ɣelditsen]
Ezkurra seitzen dio seitzen dio 2: [śeitsen dio]
Ezkurra di di 3: [ði]
Ezterenzubi yoaiten zako yoáiten tzako 1: [ǰoái̯ten tsako]
Gaintza eztio ematen eztío - ématén 2: [estío - ématén]
Gaintza die dié 3: [ðié] -
Gamarte yoaiten zaio yoaiten tzaio 1: [ǰoai̯ten tsajo]
Gamiz-Fika doako doakó 1: [ðoakó]
Garrüze zako zako 1: [sako]
Garrüze yoan zako yoan zako 2: [ǰoan sako]
Getaria etzayo etortzen étzayo -etorrtzén 1: [étsaǰo -etor̄tsén]
Getaria dijuakiyo dijuákiyo 1: [ðixwákiǰo]
Getaria jute a juté a 2: [xuté a]
Getaria eztiyo ematen éztiyo - ematén 3: [éstiǰo - ematén]
Getxo doako doako 1: [ðoako]
Gizaburuaga doie doié 1: [ðoi̯é]
Gizaburuaga yoiako yoiáko 1: [ǰoi̯áko]
Goizueta dioa dioa 1: [dioa]
Goizueta diokio diókio 1: [diókio]
Hazparne yohan dutzu yohan dutzu 1: [ǰohan dutsu]
Hendaia badoakiyo bádoakíyo 1: [bádoakíǰo]
Hendaia gaki zaio gaki zaio 2: [ɣaki sajo]
Hernani dijuakiddo dijuakiddó 1: ixwakiddó]
Hondarribia dijua dijúa 1: [ðixúa]
Ibarruri (Muxika) ¡oako ¡oáko 1: [ʒoáko]
Igoa etzayo yoaten étzayo - yoatén 1: [étsaǰo - ǰoatén]
Igoa toaye toayé 2: [toaǰé]
Ikaztegieta dijoa dijóa 1: [dixóa]
Ikaztegieta segitzen dio segítzen dio 2: [śeɣítsen dio]
Ikaztegieta zijoak zijóak 3: [sixóak]
Irisarri yoanki zako yoanki zako 1: [ǰoaŋki sako]
Itsasu yoan zako yoán tzakó 1: [ǰoán tsakó]
Izturitze yohan zako yohán tzako 1: [ǰohán tsako]
Jutsi badoa badoa 1: [βaðoa]
Jutsi yuaiten zako yuaiten tzako 2: [ǰwai̯ten tsako]
Kortezubi ¡oiko ¡oiko 1: [ʒoi̯ko]
Landibarre yoaiten zako yoaiten zako 1: [ǰoai̯ten sako]
Larrabetzu yoako yóako 1: [ǰóako]
Larraine ¡uiten zaio ¡úiten tzáio 1: [ʒúi̯ten tsájo]
Larzabale badiak badiak 1: [βaðiak]
Larzabale yuaiten zako yuáiten tzakók 2: [ǰwái̯ten tsakók]
Lasarte-Oria eztijuakiyo eztíjuakiyó 1: [estíxuakiǰó]
Laukiz doako doako 1: [ðoako]
Laukiz doko doko 2: [ðoko]
Legazpi dijoakio dijoakio 1: [dixoakio]
Legazpi doakio doakio 1: [doakio]
Leintz Gatzaga doia doia 1: [ðoi̯a]
Leintz Gatzaga jauste yako jausté yako 2: [xau̯śté ǰako]
Leioa doko dóko 1: [ðóko]
Leioa emote otzon emote otzon 2: [emote otson]
Leitza die die 1: [die]
Leitza segitzen dio segitzen dio 2: [śeɣitsen dio]
Lekeitio ¡oiko ¡óiko 1: [ʒói̯ko]
Lemoa yoako yóako 1: [ǰóako]
Lemoiz lotzen dako lotzen dako 1: [lotsen dako]
Lemoiz yoako yoako 1: [ǰoako]
Luzaide / Valcarlos yoaiten zako yoaiten tzáko 1: [ǰoai̯ten tsáko]
Luzaide / Valcarlos yoaiten zaio yoaiten záio 2: [ǰoai̯ten sái̯o]
Luzaide / Valcarlos yoaiten zaio yoaiten záio 3: [ǰoai̯ten sái̯o]
Makea zako záko 3: [sáko] -
Mañaria deko deko 1: [ðeko]
Mañaria ¡ueko ¡úekó 1: [ʒúekó]
Mañaria doie doie 2: [ðoi̯e]
Mendaro estauka estáuka 1: [eśtáu̯ka]
Mendaro dijua dijúa 1: [dixúa]
Mendaro etxako jausten etxáko- -jaustén 2: [etʃáko- -xau̯śtén]
Mendaro dixa díxa 3: [díʃa]
Mendaro dixe díxe 4: [díʃe]
Mendata ¡oako ¡oako 1: [ʒoako]
Mezkiritz joaten da joatén da 1: [xoatén da]
Montori ¡uiten ziok ¡úiten tziok 1: [ʒúi̯ten tsjok]
Mugerre yohan dako yohán dako 1: [ǰohán dako]
Mugerre iten zako iten tzako 2: [iten tsako]
Mungia lotzean dako lotzéan dako 1: [lotséan dako]
Mungia doako doáko 1: [ðoáko]
Mungia segitotzo segítotzo 2: [śeɣítotso]
Oderitz doa dóa 1: [dóa]
Oderitz joaten zayo joatén tzayo 2: [xoatén tsaǰo]
Oiartzun dijua dijua 1: [ðixua]
Oiartzun eztijuakiyo eztíjuakiyó 1: [estíxwakiǰó]
Oñati doia doiá 1: [ðoi̯á]
Oñati doiako doiáko 1: [ðoi̯áko]
Ondarroa du du 1: [ðu]
Ondarroa tu tu 2: [tu]
Orexa dijoakio díjoakio 1: [díxoakio]
Orio jute zayo juté zayo 1: [xuté saǰo]
Orozko yoako yoáko 1: [ǰoáko]
Otxandio doako doako 1: [ðoako]
Otxandio doie doie 2: [ðoi̯e]
Pagola ¡uiten tzo ¡úiten tzó 1: [ʒúi̯ten tsó:]
Pasaia dijuakiyo dijúakiyó 1: [dixúakiǰó]
Santa Grazi ¡uiten ziozü ¡uiten tziózü 1: [ʒui̯ten tsjósy]
Sara gaki zaio gaki záio 1: [ɣaki sái̯o]
Senpere gaki zaio gaki záio 1: [ɣaki sái̯o]
Sohüta ¡uiten tzo ¡úiten tzó 1: [ʒúi̯ten tsó:]
Sondika doako doáko 1: [ðoáko]
Suarbe daye dayé 1: [ðaǰé]
Suarbe dauke dauké 2: [ðau̯ké]
Sunbilla doaye doaye 1: [ðoaǰe]
Tolosa dijoakio dijoakió 1: [ðixoakió]
Tolosa dijua dijua 2: [dixua]
Uharte Garazi dduan zako dduán tzakó 1: [dduán tsakó]
Urdiain diyua diyuá 1: [diǰwá]
Urketa yohan zako yóhan tzáko 1: [ǰóhan tsáko]
Urretxu etzako gelditzen étzako - geldítzen 1: [étsako - geldítsen]
Urretxu eztijuakio eztíjuakió 1: [estíxwakjó]
Ürrüstoi ¡uiten zaio ¡üiten tzáio 1: [ʒyi̯ten tsájo]
Ürrüstoi inporta zaio importa zaió 2: [importa sajó] -
Uztaritze yoan zako yoan tzáko 1: [ǰoan tsáko]
Zaratamo yoako yóako 1: [ǰóako]
Zeanuri yoako yoako 1: [ǰoako]
Zeanuri paretan yako paretan yako 2: [paretan ǰako]
Zeanuri segitzen dotzo segitzen dotzo 3: [śeɣitsen dotso]
Zeberio doako dóako 1: [dóako]
Zegama eztijokio eztíjokió 1: [estíxokjó]
Zegama eztauke eztáuke 2: [estáu̯ke]
Zegama dijo dijó 3: [ðixó]
Zegama dame damé 4: [ðamé]
Zilbeti badario badarío 1: [baðarío]
Zollo (Arrankudiaga) yoako yoáko 1: [ǰoáko]
Zornotza planteta ¡ako plantéta ¡ako 1: [plantéta ʒako]
Zornotza ¡oako ¡oako 1: [ʒoako]
Zugarramurdi du 1: [ðú]
Zugarramurdi badoa bádoa 2: [βáðoa]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper