Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

184 emaitza 1407 bilaketarentzat

1407: JOAN [+pas., ni] / JOAN [+pas., ni] / JOAN [+past, ni]

  • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
  • Galdera (es): JOAN [+pas., ni]
  • Galdera (fr): JOAN [+pas., ni]
  • Galdera (en): JOAN [+past, ni]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta faten nitze fátenintzé 1: [fátenintsé]
Aia nijuan nijuán 1: [nixwán]
Aldude nindoalarik níndoaláik 1: [níndoaláik]
Alkotz nindoien nidóyen 1: [niðóǰen]
Altzai ¡uiten nintzen ¡úiteníntzan 1: [ʒúi̯teníntsan]
Altzürükü ¡uiten nintzen ¡úitenintzána 1: [ʒúi̯tenintsána]
Amezketa nijoan nijoán 1: [nixoán]
Andoain nijuan nijuán 1: [nixwán]
Aniz naien naién 1: [nai̯én]
Aramaio nindoien niñddóien 1: [niɲddói̯en]
Araotz (Oñati) noian noian 1: [noi̯an]
Arbizu ninddoien niyuén 1: [niǰuén]
Arboti ¡uaiten nintzen yuáiteníntzan 1: [ǰwái̯teníntsan]
Armendaritze ¡ohan nintzen yohan nintzelaik 1: [ǰohan nintselaik]
Arnegi banindoan banindoán 1: [banindoán]
Arnegi ninduan ninduelaik 2: [ninduelaik]
Arrangoitze goaki nintzen goáki nitzén 1: [ɣoáki nitsén]
Arrangoitze nindoan níndoan 1: [níndoan]
Arrangoitze banindoan bánindoán 2: [bánindoán]
Arrasate nindoien ninddóien 1: [ninddói̯en]
Arrazola (Atxondo) noien noien 1: [noi̯en]
Arrieta yoan nintzen yoan nitén 1: [ǰoan nitén]
Arroa (Zestoa) nijuan nijúan 1: [nixúan]
Arrueta ari nindian ari nindian 1: [ari nindian]
Arrueta ¡uaiten nintzen yuiten nindian 2: [ǰui̯ten nindian]
Asteasu nijuan nijuán 1: [nixuán]
Ataun nijoien nijón 1: [nixón] -
Azkaine banindoan baníndoán 1: [baníndoán]
Azkaine ¡oaiten nintzen yoaiten nintzelarík 2: [ǰoai̯ten nintselarík]
Azkaine gaten nintzen gaten nintzen 3: [gaten nintsen]
Azkoitia nijuen níjuen 1: [níxwen]
Azpeitia nijuen nijuén 1: [nixwén]
Baigorri nindoan nindoan 1: [nindoan]
Bakio yoan nintzen yoanintzen 1: [ǰoanintsen]
Bardoze ari nindian ári nindian 1: [ári nindjan] -
Bardoze ¡uaiten nintzen yuáiten níndian 2: [ǰwái̯ten níndjan] -
Barkoxe banundüzün banundüzün 1: [banundysyn]
Barkoxe ¡uiten nintzen ¡uitenintzána 2: [ʒui̯tenintsána]
Bastida ari nintzen ai zen 1: [ai sen]
Bastida ¡ohan nintzen yoháníntzen 2: [ǰoháníntsen]
Beasain nijoien nijón 1: [nixón]
Behorlegi yoaiten nintzan yoaiten nintzan 1: [ǰoai̯ten nintsan]
Beizama nijuan nijuán 1: [nixwán]
Bergara nindoian niñddóian 1: [niɲddói̯an]
Bermeo juan nitzen ¡únaitxen 1: [ʒúnai̯tʃen]
Berriz gengeie gengeie 1: [ɣeŋgei̯e]
Berriz nindoien nindóien 2: [nindói̯en]
Beruete nien nín 1: [nín]
Beruete nien nin 2: [nin] -
Beskoitze ¡ohan nintzen yohan nintzelaikan 1: [ǰohan nintselaikan]
Bidarrai ¡oaiten nintzen yoaiten nintzelaik 1: [ǰoai̯ten nintselaik]
Bolibar ninoien níñoién 1: [níɲoi̯én]
Busturia joan nintzen joánitzen 1: [xoánitsen]
Deba nijuan nijuán 1: [nixwán]
Deba niuan niuán 2: [niwán] -
Dima yoan nintzen yóanintzén 1: [ǰóanintsén]
Domintxaine ¡uaiten nintzen yuáitenintzálaik 1: [ǰwái̯tenintsálai̯k]
Donamaria noien banúyen 1: [banúǰen]
Donibane Lohizune gaten nitzen gaten nitzen 1: [gaten nitsen]
Donostia nijuan nijuan 1: [nixuan]
Dorrao / Torrano ninddoien niyuén 1: [niǰwén]
Eibar ninoian niñóian 1: [niɲói̯an]
Elantxobe noien nóien 1: [nói̯en]
Elduain nijoan nijoán 1: [nixoán]
Elgoibar nixan nixén 1: [niʃén]
Elorrio noien noyen 1: [noǰen]
Erratzu banindeien banindeién 1: [banindei̯én]
Errezil nijuan nijuán 1: [nixwán]
Errigoiti joan nintzen jóanittén 1: [xóanittén]
Errigoiti noian noyán 1: [noǰán]
Eskiula ¡uiten nintzen ¡úiteníntzan 1: [ʒúi̯teníntsan]
Etxalar noa¡en nuayén 1: [nuaǰén]
Etxaleku nida¡en nídayen 1: [níðaǰen]
Etxarri (Larraun) nittin nittín 1: [nittín]
Etxarri (Larraun) ninin niñín 2: [niɲín]
Etxebarri yoan nintzen yoaníntzen 1: [ǰoaníntsen]
Etxebarria ninoan niñóan 1: [niɲóan]
Etxebarria ninoien níñoyén 2: [níɲoǰén]
Eugi nindaien baníndaén 1: [baníndaén]
Ezkio-Itsaso nijoien nijón 1: [nixón]
Ezkurra nien nín 1: [nín]
Ezterenzubi banindoan baníndoan 1: [baníndoan]
Gaintza nien nién 1: [nién]
Gamarte ninduan nindúan 1: [nindúan]
Gamarte yoaiten nintzan yoaiten nintzan 2: [ǰoai̯ten nintsan]
Gamiz-Fika yoan nintzen yoan nitzén 1: [ǰoan nitsén]
Gamiz-Fika noian nóiyan 1: [nói̯ǰan]
Garrüze yoiten nintzen yoiten nintzen 1: [ǰoi̯ten nintsen]
Garrüze banindoan baníndoan 1: [baníndoan]
Getaria nijuan nijuán 1: [nixwán]
Getxo yoan nintzen yóanintzen 1: [ǰóanintsen]
Gizaburuaga ninoien niñóien 1: [niɲói̯en]
Goizueta nioan nióan 1: [nióan]
Goizueta nion nión 2: [nión]
Hazparne yohan nitzen yoan nitzelaik 1: [ǰoan nitselaik]
Hendaia banindoan banínduan 1: [banínduan]
Hernani nijuan nijuán 1: [nixuán]
Hondarribia nijuan nijuán 1: [nixwán]
Ibarruri (Muxika) joan nintzen jóanitxen 1: [xóanitʃen]
Ibarruri (Muxika) noien nóien 1: [nói̯en]
Igoa noa¡en noayén 1: [noaǰén]
Ikaztegieta nijoan nijóan 1: [nixóan]
Irisarri yoaiten nintzen yoaitenintzen 1: [ǰoai̯tenintsen]
Itsasu banindoan banindóan 1: [banindóan]
Itsasu nindoalarik níndoalarík 1: [níndoalarík]
Izturitze ¡ohan nintzen yohánintzan 1: [ǰohánintsan]
Jaurrieta faten nintzen faten nintzian 1: [faten nintsian]
Jutsi banindoan baníndoan 1: [baníndoan]
Kortezubi juan nitzen junitzen 1: [xunitsen]
Landibarre ari nintzen ari nintzelarik 1: [ari nintselarik]
Landibarre nindoalarik níndoaláik 1: [níndoalái̯k]
Larrabetzu yoan nintzen yóaníntzen 1: [ǰóaníntsen]
Larrabetzu nindoan nindóan 1: [nindóan]
Larraine ¡uiten nintzen ¡uiteníntzan 1: [ʒui̯teníntsan]
Larzabale ari nindukan ai níndukan 1: [ai níndukan]
Larzabale ¡uaiten nintzen yuáiteníndukan 2: [ǰwái̯teníndukan]
Lasarte-Oria nijuan níjuán 1: [níxwán]
Laukiz joan nintzen joánintzen 1: [xoánintsen]
Legazpi nijoan nijoan 1: [nixoan]
Leintz Gatzaga nindoien niñddóien 1: [niɲddói̯en]
Leioa yoan nintzen yoaníntzen 1: [ǰoaníntsen]
Leitza nien nín 1: [nín]
Lekaroz nindaien nindaién 1: [nindai̯én]
Lekeitio nei¡oian nei¡óian 1: [nei̯ʒói̯an]
Lemoa yoan nintzen yoanintzén 1: [ǰoanintsén]
Lemoiz yoan nintzen yonintzen 1: [ǰonintsen]
Luzaide / Valcarlos nindoan níndoan 1: [níndoan]
Makea ¡ohan nintzen yohaníntzen 1: [ǰohaníntsen]
Mañaria juan nitzen junitxén 1: [xunitʃén]
Mañaria ninoien niñóien 1: [niɲói̯en]
Mendaro nixan níxan 1: [níʃan]
Mendata joan nintzen joaníntzen 1: [xoaníntsen]
Mezkiritz baninde banínde 1: [banínde]
Mezkiritz baninde baníndeé 2: [baníndeé]
Mezkiritz joaten nitze joaténitzé 3: [xoaténitsé]
Montori ¡uiten nintzen ¡úiteníntzan 1: [ʒúi̯teníntsan]
Mugerre ¡ohan nintzen yohánintzen 1: [ǰohánintsen]
Mungia yoan nintzen yóanintzén 1: [ǰóanintsén]
Oderitz nijoan níjoan 1: [níxoan]
Oiartzun nijuan nijuán 1: [nixwán]
Oñati noian noian 1: [noi̯an]
Ondarroa noixun nóixun 1: [nói̯ʃun]
Ondarroa nitxoien nitxóien 2: [nitʃói̯en]
Ondarroa nijoien nijóien 3: [nixói̯en]
Ondarroa noien nóien 4: [nói̯en] -
Orexa nijoan nijoán 1: [nixoán]
Orio nijuan nijuán 1: [nixwán]
Orozko joan nintzen joan níntzen 1: [xoan níntsen]
Otxandio ¡uaiten nintzen yúnintzen 1: [ǰúnintsen]
Pagola banindoan banúnduelaik 1: [banúndwelai̯k]
Pagola ¡uaiten nintzen yúiteníntzaláik 2: [ǰúi̯teníntsalái̯k]
Pasaia nijuan nijuán 1: [nixwán]
Santa Grazi banunduzün banunduzün 1: [banundusyn]
Santa Grazi ¡uiten nintzen ¡uiten nintzána 2: [ʒui̯ten nintsána]
Sara gaten nitzen gaténitzén 1: [ɣaténitsén]
Sara gaki nintzen gaki nítzen 2: [ɣaki nítsen]
Sara nindoan nindóan 3: [nindóan]
Senpere nindoalarik níndoaláik 1: [níndoalái̯k]
Senpere gaten nitzen gaten nítzen 2: [gaten nítsen]
Sohüta ¡uiten nintzen ¡úitenündiá 1: [ʒúi̯tenyndjã]
Sohüta ¡uiten nintzen ¡úitenünd´üzün 2: [ʒúi̯tenyndýsyn]
Sondika yoan nintzen yóanintzen 1: [ǰóanintsen]
Suarbe nida¡en nidayén 1: [niðaǰén]
Sunbilla noa¡en noáyen 1: [noáǰen]
Tolosa nijuan nijuán 1: [nixuán]
Uharte Garazi nindoalarik níndoalaikán 1: [níndoalai̯kán]
Urdiain nindoien néndiyuén 1: [néndiǰwén]
Urdiñarbe ¡uaiten nintzen yúitenündiá 1: [ǰúi̯tenyndjã] -
Urketa ¡ohan nintzen yohánintzen 1: [ǰohánintsen]
Urretxu nijuan nijuán 1: [nixwán]
Ürrüstoi ¡uaiten nintzen ¡uáiteníntzen 1: [ʒwái̯teníntsen]
Ürrüstoi banindoan banondoá 2: [banondoá]
Uztaritze ¡oaiten nintzen yoaitenintzélaik 1: [ǰoai̯tenintsélai̯k]
Uztaritze banindoan baníndoalárik 1: [baníndoalárik]
Zaratamo yoan nintzen yoanéintzen 1: [ǰoanéi̯ntsen]
Zeanuri yoan nintzen yóanintzen 1: [ǰóanintsen]
Zeanuri noian nóyan 1: [nóǰan]
Zeberio yoan nintzen yóanintzen 1: [ǰóanintsen]
Zegama nijoien nijón 1: [nixón]
Zilbeti nindae nindáe 1: [nindáe]
Zollo (Arrankudiaga) yoan nintzen yoánintzen 1: [ǰoánintsen]
Zornotza juan nitzen juénitzen 1: [xwénitsen]
Zornotza noian nóian 1: [nói̯an]
Zugarramurdi banindoan baníndoan 1: [βaníndoan]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper